EMEDUR 200 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMEDUR 200 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMEDUR 200 MG FILM KAPLI TABLET, 20 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • bu ilacın

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 210/80
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-03-2007
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

EMEDUR200mgfilmkaplıtablet

Ağızdanuygulanır.

Etkinmadde:Trimetobenzamid HCl200 mg

Yardımcımaddeler:Laktoz,karboksimetilselülozsodyum,nişasta,magnezyumstearat,

HPMC2910/15 cp, titanyum dioksit, makrogol/PEG 4000

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.EMEDURnedir veneiçinkullanılır?

2.EMEDUR’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EMEDURnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.EMEDUR’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.EMEDURnedir veneiçinkullanılır?

EMEDURfilmkaplıtabletağızdanalınır.İlacınızınbirkutusuiçindeherbiri200mg

trimetobenzamid hidroklorüriçeren 20 tablet bulunur.

PiyasadaEMEDUR’un ampulvesuppozituarformlarıdabulunmaktadır.

EMEDUR,bulantıvekusmayıengelleyen(antiemetik)ilaçlargrubunadahildir.EMEDUR,

beyindekusmayayol açan sinyalleriazaltaraketkisinigösterir.

Doktorunuzbulantı ve kusmaşikayetinizi kontrol altına almak için, EMEDUR’u reçete etmiştir.

2.EMEDUR’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

EMEDUR’uaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,trimetobenzamidhidroklorüreveyabuilaçtakibileşenlerdenherhangibirinekarşıalerjiniz

varsa, EMEDUR’u kullanmayınız.

EMEDUR’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Herhangi bir nedenebağlı aniden oluşan kusmadurumu

Akutateşlibirhastalık,beyiniltihaplanması(ensefalit),midebarsaksistemindeiltihap

(gastroenterit), aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon)veelektrolit dengesizliği durumu

Başka birbulantı ve kusma önleyici ilaç(antiemetik)kullanıyorsanız

Çocuklar(çocuklarınbasitkusmalarınıntedavisindebulantıvekusmaönleyiciilaçlar

verilmemeli, bu ilaçlaryalnızcanedeni bilinen uzun süren kusmalardakullanılmalıdır)

Yaşlılarvegenel sağlık durumu bozulmuş kişilerde

Yakınzamandamerkezisinirsistemiüstüneetkiyapanilaçlar(fenotiyazinler,barbitüratlar,

belladon türevleri) kullandıysanız,

Şiddetlikusmalarda

EMEDUR,apandisiltihaplanmasıteşhisinivediğerilaçlarındozaşımınabağlıtoksisite

belirtilerinin anlaşılmasınıgüçlendireceğinden dikkatli olunmalıdır.

Göziçi basıncının artması ilesonuçlanan kapalıaçılı glokomunuzvarsa

İdraryapamamanedeniylemesanedeaşırı idrar toplanması (üriner retansiyon) varsa

Prostat doku ve hücrelerindebüyüme(prostat hiperplazisi) varsa

On iki parmak bağırsağı ile mide arasındaki bölgedebir tıkanma mevcutsa

Epilepsi (sara) hastalığınızvarsa

Alkol aldıysanız

EMEDUR’u dikkatli kullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.

EMEDUR’unyiyecekveiçecekilekullanılması

EMEDUR’unemilimigıdaveiçeceklerdenetkilenmez,yemeklerdenönceveyasonra

alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DoktorunuzdurumunuzudeğerlendirerekhamileliksırasındaEMEDURtedavisindenkaçınılıp

kaçınılmayacağınakararvererek sizi bilgilendirecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Doktorunuzdurumunuzudeğerlendirerekemzirmenindurdurulupdurdurulmayacağınayada

emzirmesırasındaEMEDURtedavisindenkaçınılıpkaçınılmayacağınakararverereksizi

bilgilendirecektir.

Araçvemakinekullanımı

EMEDUR tedavisiilebazı hastalardauyuşukluk hissi meydanageldiği bildirilmiştir. Eğer,

uyuşukluk hissi, baş dönmesi vebulanık görmegibi belirtileryaşarsanız, ilacaverdiğinizbireysel

cevap belirlenenekadar,dikkat gerektirenaraçvemakinekullanımı gibiişleriyapmamalısınız.

EMEDUR’uniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Butıbbiürünlaktozihtivaeder.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınız(dayanıksızlığınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzla

temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EMEDUR’un aşağıdaki ilaçlarlaetkileşmeolasılığıdikkatealınmalıdır:

Ağızdan alınan, kanın pıhtılaşmasınıengelleyen ilaçlar(Antikoagülan)

Merkezisinirsistemifonksiyonlarınıbaskılayanilaçlar(Güçlüağrıkesiciler,uykuilaçları,

sakinleştiriciler, endişeyigideren ilaçlar veciddipsikiyatrik hastalıklardakullanılan ilaçlar)

Alkol

Atropin(incebarsakvekalınbarsakspazmlarında,acilcanlandırmaişlemindeveameliyat

öncesinde vesırasında solunumyollarındaki salgıları önlemek için kullanılır)

Bazı depresyon ilaçları (trisiklik ve monoamin oksidazinhibitörleri)

Aminoglikozid grubuantibiyotikler

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.EMEDURnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirde:

Yetişkin veergenlerde; dozgünde3–5 defa1 filmkaplıtablettir.

Uygulama yoluvemetodu:

Ağızdan uygulanır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuğunvücut ağırlığı dikkatealınarak 1-4 dozhalindeuygulanan 15 mg/kg/gün’dür.

15-45 kgarasıçocuklardagünde1-4 defa1film kaplıtablet kullanılır.

15 kg’ınaltındaki çocuklarda100 mg’lık EMEDURsuppozituarın kullanılması tavsiyeedilir.

Yaşlılarda kullanımı:

EMEDURyaşlılardadikkatlikullanılmalıdır.İstenmeyenetkilerleilgiliriskartacağındandoz

ayarlamasıgerekebilir.Yaşlıhastalaruyuşuklukhissivesersemlikgibiistenmeyenetkiler

açısından dikkatle izlenmelidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrek vekaraciğeryetmezliği olan hastalardadikkatlikullanılmalıdır.

DoktorunuzEMEDUR ile tedavinizin ne kadar süreceğinisizebildirecektir.

EğerEMEDUR’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEMEDURkullandıysanız:

EMEDUR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Düşüktansiyon,kasılmanöbetleri,merkezisinirsistemiişlevlerininazalması,kalpteritim

bozuklukları vezihin karışıklığı belirtileri görülebilir.

EMEDUR’unkullanmayı unutursanız:

Birdozuatlarsanız,dahasonrakidozunormalalımsaatinegöreönerilendozdayenidenalmaya

devam ediniz.

Unutulandozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

EMEDURiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler:

DoktorunuzadanışmadanEMEDURtedavisinisonlandırmayınız,kusmaşikayetinizyeniden

başlayabilir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEMEDUR’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Bildirilen diğeryanetkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdalistelenmiştir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor)

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EMEDUR’unkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjikreaksiyonlar(Derideyaygınkaşıntıvedöküntüilebirlikteyüzde,dildeşişme,

baygınlık ve nefes darlığı)

Sırttayaygibigeriyedoğru şiddetli kasılma olması (opistotonus)

Yüzde,ağızda,dilde,kollardaveyabacaklardaolağandışı,kontroledilemeyenhareketler

olması(ekstrapiramidal semptomlar)

Bilinç kaybı (koma)

Deridekızarma, toplu iğnebaşı gibikanamalar,morarmalarolması

Solunumdurması

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardansizdemevcutise,sizinEMEDUR'akarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Diğeryanetkiler

Çokyaygın:

Uyuşukluk hissi

Yaygın:

Baş dönmesi, başağrısı

Bulanıkgörme

Tansiyon düşüklüğü

İshal

Kaşıntı, ateş basması, kızarıklık

Kas krampları

Yaygın olmayan:

İdrar torbasında idraryapamamayabağlıbirikim

Seyrek:

Kan hücrelerinin sayılarındadeğişiklikler

Çökkün ruh hali, zihin karışıklığı

Karaciğerbozukluğu, sarılık

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangibir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.EMEDUR’unsaklanması

EMEDUR’uçocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındaveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraEMEDUR’ukullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Sanofi-aventisİlaçlarıLtd. Şti.

BüyükdereCaddesi

No:193 34394, Şişli-İstanbul

Tel: +90 (212)339 10 00

Faks:+90 (212) 339 10 89

Üretici: BiofarmaİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Kartal-İSTANBUL

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.