EMADINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EMADINE % 0, 05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EMADINE % 0,05 5 ML OFTALMIK SOLUSYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • emedastine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699510611718
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

EMADINEsteriloftalmiksolüsyon

Göze uygulanır.

Etkinmaddeler:

Emedastin.

Çözeltinin1ml’si 0,5mgemedastiniçerir(difumarat olarak).

Yardımcımaddeler:

Benzalkonyumklorür,trometamol, sodyumklorür, hipromellos, hidroklorik asit ve/veya

sodyumhidroksit(pHayarıiçin),safsu.

Builacıkullanmayabaşlamadan öncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız.Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

ku llandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma T alimatında:

1.EMADINEnedirveneiçink ullanılır?

2.EMADINE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EMADINEn asılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.EMADINE’ins aklanması

B aşlıklarıyeralmaktadır.

1.EMADINEnedir veneiçink ullanılır?

EMADINE, gözdekimevsimselalerjikkonjunktivittedavisindekullanılır.Alerjik

reaksiyonun şiddetiniazaltarak etkigösterir.

Alerjik konjunktivit:Polenler, ev tozu veyahayvan tüyü gibibazımaddelerin(alerjenler)

sebep olduğu, kaşıntı, kızarıklık vegözün şişmesigibialerjik reaksiyondurumudur.

EMADINE , birvidalıkapak içeren5 mlplastikşişeileuygulanan birsıvıdır(çözelti).

2.EMADINE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EMADINE’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğeretkinmaddeyeyadayardımcımaddelereaşırıduyarlılığınızvarsakullanmayınız.

Tavsiyeiçin doktorunuzadanışınız.

EMADINE’i aşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

EMADINE3yaşınaltındakiçocuklardakullanılmamalıdır.

Eğerkontaktlenstakıyorsanız“EMADINE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddeler

hakkındaönemlibilgiler”bölümünebakınız.

EMADINE,65yaşüstühastalarda, bugrup hastalarklinik çalışmalardaçalışılmadığıiçin,

kullanımıönerilmemektedir.

EMADINE,b öbrekveyakaraciğerproblemiyaşayanhastalardadakullanımı

önerilmemektedir.

EMADI NEilebağlantılıkornealinfiltratlar(gözünönsaydamkısmındaçok küçük

birikintiler) bildirilmiştir.Kornealinfiltratdurumundaürünkesilmelidirveuyguntedavi

başlatılmalıdır.

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen doktorunuza

danışınız.

EMADINE’in yiyecekveiçecekilekullanılması

UygulamayöntemiaçısındanEMADINE’inyiyecekve içeceklerileetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizveyahamilekalmaolasılığınızvarsa, tavsiyeiçin doktorunuzadanışınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Eğeremziriyorsanıztavsiyeiçin doktorunuzadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

EMADINEuygulamasındanhemensonragörmebulanıklığıortayaçıkabilir.Görmeniz

netleşinceyekadararaç veyamakine kullanmayınız.

EMADINE’in içeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

EMADINEiçindekibirkoruyucu(benzalkonyumklorür)göztahrişinesebepolabilirveyumuşak

kontaktlenslerinrenklerininbozulmasınanedenolduğubilinmektedir.DolayısıylaEMADINE

uygulamasısırasındakontaktlenskullanmayınız. Lenslerinizitekrartakmak için 15 dakika

bekleyiniz.

Diğer ilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason zamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkındabilgi veriniz.

EğerEMADINEileeşzamanlıolarakbaşkagözdamlalarıkullanıyorsanız,art ardaiki uygulama

arasındaen az10 dakikaaraveriniz. En son pomadlarıkullanınız.

3.EMADINEn asılkullanılır?

Builacıherzamandoktorunuzunsizesöylediğişekildeveyabukullanmatalimatındatarifedilen

şekliylekullanınız. Eğeremin değilsenizdoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinlerve3yaşın üstündekiçocuklar:Gündeikikezbirdamla.

Dokt orunuzbaşkatürlütavsiyeetmedikçebudozdakullanınız.Builacıdoktorunuzönerdiğisüre

kadarkullanınız. Sadecedoktorunuztavsiyeederseikigözebirden damlatınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Sadecegözünüzeuygulayınız.

1 2

Birayna ve EMAD INEşişesinialınız.

Elleriniziyıkayınız.

Kabıaçınız.

Kapakaçıldıktansonra,emniyetbelirteciolanhalkagevşekseürünükullanmadanöncehalkayı

çıkarınız.

Başveortaparmaklarınızarasındaşişeyitutunuz, tersçeviriniz.

Kafanızıgeriyeyatırınız.Gözkapağıvegözünüzarasındabirkeseoluşacakkadar,

parmağınızlaaltgözkapağınızıaşağıdoğru çekiniz.Damlayıburayadamlatacaksınız(resim 1).

Damlalık ucunugözeyaklaştırınız. Eğeryardımcıolacaksabiraynakullanınız.

Damlalığıgözünüze,gözkapağınıza,gözünüzünetrafındakiyüzeylereveyadiğeryüzeylere

değdirmeyiniz. Bu damlalığın enfekteolmasınaneden olabilir.

ŞişeninüzerinehafifbirbasınçuygulayarakbirkeredebirdamlaEMADINEakmasını

sağlayınız.

Kabısıkmayınız, gerektiğindeşişenin arkasınasadecehafifbirbasınçuygulayınız(resim 2).

Eğerdamlayıikigözünüzedekullanmanızgerekiyorsayukarıdakiadımlarıdiğergözünüziçin

detekrarlayınız.

Kullandıktan hemen sonrakapağısıkıcakapatınız.

EğerEMADINE’iyanlışlıklayutarveyaenjekteedersenizhemendoktorunuzabaşvurunuz.Bu,

kalpritminizi etkileyebilir.

Eğerdamlagözünüzegelmezsetekrardeneyiniz.

Gözünüziçinkullandığınızbaşkabirilaçdahavarsaartardaikiuygulamaarasındaenaz10

dakikaara veriniz . Gözpomadlarıen son uygulanmalıdır.

İlacın kullanımıileilgiliilavesorularınızolursa, doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

EMADINE’i3yaşınaltındakiçocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda kullanımı:

EMADINE,65yaşüstühastalarda,bugruphastalarklinikçalışmalardaçalışılmadığıiçin,

kullanımıönerilmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek /Karaciğeryetmezliği:

EMADINE,bugruphastalarklinikçalışmalardaçalışılmadığıiçin,böbrek veyakaraciğer

problemiyaşıyorsanızönerilmemektedir.

EğerEMADINE’inetkisinin çokgüçlüveyazayıfolduğuna dairbirizleniminizvarisedoktorunuz

ve yaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEMADINEkullandıysanız:

EMADINE’den kullanm anızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Eğerkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanız,gözünüzü tercihensteriltuzlu suylaveya

eğerbumümkündeğilseılıksuylayıkayarakuzaklaştırabilirsiniz.Buişlemdensonrailacıtekrar

uygulamayıp, diğeruygulamazamanınızıbekleyiniz.

EMADINE’ik ullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

Eğeruygulamayıunuttuysanızhatırladığınızzamandadamlanızıdamlatıp,diğeruygulamalarınıza

önce denkararlaştırılanzamanlardadevamediniz.

EMADINE iletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Tedaviyiönerilenzamandanöncekeserseniztedavinizyetersizkalacak vegözünüzüniyileşme

süreciuzayacaktır.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEMADINE’in içeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Buetkilerciddiolmadığısüreceilacıkullanmayadevamedebilirsiniz.Eğerendişenizvarsa

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

Yan etkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10 hastanınen az1 'indegörülebilir.

Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek:1.000 hastanın birinden azgörülebilir, fakat10.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Çok seyrek:10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Sıklığıbilinmeyen:Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir

Eğeraşağıdakilerdenbirisizdemevcutise,sizinEMADINE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir:

Eller,ayaklar,bilekler,yüzvedudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveboğazınyutmayıve

nefesalmayızorlaştıracak şekildeşişmesi,gözdeşiddetlikaşıntı, kızarıklık, gözlerdesulanmagibi

alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Bu ciddiyan etkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Y aygınyanetkiler

Gözağrısı

Göz kaşıntısı

G özkızarıklığı

Yaygınolmayanyanetkiler

Gözün ön şeffafyüzeyiolan korneadabozukluk

Gözde yabancıcisimvarmışhissi,

Gözyaşıüretiminartması

G özyorgunluğu

G öztahrişi

B ulanıkgörme

Gözün önyüzeyinderenklenme

Kuru göz

Gözdekanlanma

Başağrısı

U yku bozukluğu

S inüsbaşağrısı

Kötü tat

Kızarıklık

Anormal rüyalar

Bilinmeyen

Kalpritminde artış

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryan etkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

Şüpheliadversreaksiyonların raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesidurumunda

hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyanetkileri

www.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada0800314

0008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliği

hakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.EMADINE’ins aklanması

EMADINE’iç ocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

Caltındakiodasıcaklıklarındasaklayınız.

Uygulamadanhemen sonraşişeyisıkıcakapatınız.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraEMADINE’i kullanmayınız.Son kullanmatarihi

belirtilena yın songününü ifadeetmektedir.

Enfeksiyonlarıönlemekiçinaçıldıktansonra4 haftaiçindekullanınız.Açtığınıztarihiaşağıda

belirtilenkısmayazınız.

Açmatarihi:

Ruhsat sahibi:

LibaLaboratuarlarıA.Ş.,OtağtepeCad.No:5Kavacık,İstanbul

Üretici:

s.a. ALCONCouvreurn.v., Rijsweg14 2870 Puurs, Belçika

Bu kullanma talimatı(--/--/----)tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline