ELONVA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ELONVA 150 MCG/0,5 ML 1 ENJEKSIYONLUK COZELTI
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ELONVA 150 MCG/0,5 ML 1 ENJEKSIYONLUK COZELTI
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • corifollitropin alfa

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636650127
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-01-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ELONVA

150 mcg/0,5 ml enjeksiyonluk çözelti

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Korifollitropin alfa...................150 mikrogram/0,5 ml

Korifollitropin alfa, Çin Hamsteri Over (ÇHO) hücrelerinde rekombinant DNA teknolojisi ile

üretilen bir glikoproteindir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum sitrat dihidrat (E 331) ............ 7,35 mg/ml

Sodyum hidroksit................................ pH ayarlamak için gerektiği kadar

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti.

Berrak ve renksiz sulu çözelti.

Steril

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

ELONVA bir Yardımcı Üreme Teknolojisi (YÜT) programına katılan kadınlarda

çoklu folikül gelişimi için bir Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH) antagonisti

ile beraber Kontrollü Over Stimülasyonunda (KOS) endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

ELONVA tedavisi fertilite problemlerinin tedavisinde deneyimli bir hekim gözetiminde

başlatılmalıdır.

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi :

Üreme

yaşındaki kadınların tedavisinde ELONVA dozu, yaşa ve vücut ağırlığına bağlı

hesaplanır.

Vücut ağırlığı 60 kg veya altındaki, 36 yaşında ya da daha genç kadınlar için 100

mikrogramlık tek bir doz önerilmektedir.

Yaşa bakılmaksızın vücut ağırlığı 60 kg’dan fazla olan kadınlar ile 36 yaşın üzerinde

ve vücut ağırlığı 50 kg veya daha fazla olan kadınlar için 150 mikrogramlık tek bir doz

önerilmektedir.

Vücut ağırlığı 50 kg’ın altında olan 36 yaş üzeri kadınlarda çalışma yapılmamıştır.

1/15

Vücut Ağırlığı

50 kg’ın altında

50 – 60 kg

60 kg’dan fazla

Yaş

36 yaş ve altında

100 mikrogram

100 mikrogram

150 mikrogram

36 yaş üzeri

Çalışılmamıştır

150 mikrogram

150 mikrogram

ELONVA’nın önerilen dozları stimülasyonun 5. günü veya 6.gününden sonra uygulanan

yalnızca bir GnRH antagonisti ile tedavi döngüsünde ortaya konmuştur (ayrıca bkz. bölüm

4.1, 4.4 ve 5.1).

1'inci stimülasyon günü:

ELONVA, menstrüel siklusun erken foliküler fazında, tercihen karın duvarına olmak üzere

tek bir deri altı (subkutan) enjeksiyon olarak uygulanmalıdır.

5’inci veya 6’ncı stimülasyon günü:

Gonadotropin Salgılatıcı Hormon (GnRH) antagonisti ile tedavi over yanıtına bağlı olarak -

örneğin büyüyen foliküllerin sayısına ve büyüklüğü- stimülasyonun beşinci veya altıncı

gününde başlatılmalıdır. Serum östradiol düzeylerinin eş zamanlı olarak tayin edilmesi yararlı

olabilir. Erken Lüteinizan Hormon (LH) dalgalanmalarının ortaya çıkmasının önlenmesi için

GnRH antagonisti kullanılır.

8’inci stimülasyon günü:

1.stimülasyon gününde ELONVA’nın enjeksiyonundan yedi gün sonra, KOS tedavisine, final

oosit maturasyonunun tetiklenmesi (3 folikül ≥ 17 mm) kriterine ulaşılana dek günlük (rek)

Folikül Stimüle Edici Hormon [(rek) FSH] enjeksiyonları ile devam edebilir. (rek) FSH’nin

günlük dozu over yanıtına bağlıdır. Normal yanıt verenlerde (rek) FSH’nin günlük 150 IU’lik

dozu önerilmektedir. İnsan Koriyonik Gonadotropini (hCG)’nin uygulama gününde rek-FSH

uygulaması,

over

yanıtına

bağlı

olarak

ihmal

edilebilir.

Genel

olarak,

yeterli

folikül

gelişimine, tedavinin ortalama dokuzuncu gününde (aralık 6 ila 18 gün) ulaşılır.

≥17 mm olan üç folikül gözlenir gözlenmez, final oosit matürasyonunu indüklemek için, aynı

gün veya ertesi gün, 5.000 ila 10.000 IU arasındaki tek dozluk hCG enjeksiyonu uygulanır.

Aşırı bir over yanıtı durumunda, Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) gelişim riskini

azaltmak için bölüm 4.4’de verilen tavsiyelere bakılmalıdır.

Uygulama şekli:

ELONVA subkutan yolla uygulanır.

ELONVA’nın subkutan enjeksiyonu eğer doktorunuz tarafından dikkatlice talimat verilirse

hasta veya eşi tarafından uygulanabilir. Kendi kendine ELONVA uygulaması, yalnızca iyi

motive, yeterince eğitilmiş ve uzman tavsiyesine erişimi olan kadınlar tarafından yapılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda klinik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir. Böbrek yetmezliği

olan hastalarda korifollitropin alfanın eliminasyon hızı azalmış olabileceğinden bu kadınlarda

ELONVA kullanımı önerilmemektedir (bkz. bölüm 4.4 ve 5.2).

2/15

Karaciğer yetmezliği:

Her ne kadar karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veriler mevcut değilse de, karaciğer

yetmezliğinin, korifollitropin alfa eliminasyonunu etkilemesi olası değildir (bkz. bölüm 5.2).

Pediyatrik popülasyon:

Onaylanan

endikasyon

dahilinde

ELONVA'nın

pediyatrik

popülasyonda

kullanımı

söz

konusu değildir.

Geriyatrik popülasyon:

ELONVA'nın

geriyatrik

popülasyonda

kullanımı,

endikasyonu

ilişkili

olmadığından

uygulanabilir değildir.

4.3

Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya bölüm 6.1’de listelenen bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı

duyarlılık

Over, meme, uterus, hipofiz veya hipotalamus tümörleri

Bilinen ya da tanısı konmuş bir sebebi olmayan anormal (menstrüel dışı) vajinal kanama

Primer over yetmezliği

Over kisti veya yumurtalıklarda büyüme

Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) geçmişi

Ultrason taraması ile ölçülen ≥ 11 mm boyutunda 30’dan fazla folikül ile sonuçlanan

önceki KOS döngüsü

> 20 olan bazal antral folikül sayımı

Uterusun, gebelik ile uyuşmayan fibroid tümörleri

Üreme organlarının gebelik ile uyuşmayan malformasyonları

Polikistik over sendromu (PKOS)

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Tedaviye başlamadan önce infertilite değerlendirmesi

Tedaviye başlamadan önce, çiftin infertilitesi uygun şekilde değerlendirilmelidir . Özellikle

kadın;

hipotiroidizm,

adrenokortikal

yetmezlik,

hiperprolaktinemi

pitüiter

veya

hipotalamik tümörler bakımından ve uygun spesifik tedavinin verilip verilmediği yönünden

değerlendirilmelidir.

ELONVA

tedaviye

başlamadan

önce

gebelik

açısından

kontrendikasyon oluşturan tıbbi durumlar da değerlendirilmelidir.

Stimülasyon siklusu sırasındaki dozaj

ELONVA yalnızca tek bir subkutan enjeksiyon için üretilmiştir. Aynı tedavi siklusu içinde

ELONVA’nın ilave enjeksiyonları yapılmamalıdır (bkz. bölüm 4.2).

ELONVA uygulamasından sonra, stimülasyonun 8. gününden önce FSH içeren hiçbir ilave

ürün uygulanmamalıdır (bkz. bölüm 4.2).

3/15

Böbrek yetmezliği

Hafif, orta veya şiddetli renal yetmezliği olan hastalarda korifollitropin alfanın eliminasyon

hızı yavaşlamış olabilir (bkz. bölüm 4.2 ve 5.2). Bu nedenle, bu kadınlarda ELONVA

kullanımı önerilmemektedir.

Bir GnRH agonist protokolüyle birlikte uygulama önerilmez

ELONVA’nın bir GnRH agonisti ile kombine kullanımı ile ilgili veriler sınırlıdır. Kontrollü

olmayan küçük bir çalışmanın sonuçları, bir GnRH antagonisti ile olduğundan daha yüksek

over

yanıtı

olduğunu

göstermektedir.

Dolayısıyla

ELONVA’nın,

GnRH

agonisti

birlikte kullanımı önerilmemektedir (bkz. bölüm 4.2).

Over hiperstimülasyon sendromu (OHSS)

OHSS

komplike

olmamış

over

büyümesinden

farklı

tıbbi

durumdur.

Hafif

orta

derecede OHSS’nun klinik bulgu ve semptomları karın ağrısı, bulantı, diyare, over ve over

kistlerinde hafif veya orta derecede büyümedir. Şiddetli OHSS yaşamı tehdit edici olabilir.

Şiddetli OHSS’nun klinik bulgu ve semptomları büyük over kistleri, akut karın ağrısı, assit,

plevral efüzyon, hidrotoraks, dispne, oligüri, hematolojik bozukluklar ve kilo artışıdır. Nadir

olgularda, OHSS ile ilişkili olarak venöz ya da arteriyel tromboembolizm ortaya çıkabilir.

OHSS ile ilişkili olarak, karaciğer biyopsisinde morfolojik değişikliklerin eşliğinde veya bu

değişiklikler olmaksızın, karaciğer fonksiyonu testinde karaciğer fonksiyonunda bozulmaya

işaret eden geçici anormallikler bildirilmiştir.

OHSS, hCG uygulanmasından ve gebelikten (endojen hCG) kaynaklanabilir. Erken OHSS

genellikle

uygulamasından

sonraki

gün

içinde

ortaya

çıkar

gonadotropin

stimülasyonuna karşı aşırı bir over yanıtı ile ilişkili olabilir. Geç OHSS, gebelikle ilişkili

hormonal değişikliklerin sonucunda, hCG uygulamasından 10 günden daha uzun bir süre

sonra ortaya çıkar. OHSS gelişme riski nedeniyle hastalar hCG uygulamasından sonra en az

iki hafta izlenmelidir.

Yüksek over yanıtı için bilinen risk faktörlerine sahip kadınlar ELONVA tedavisinden sonra

OHSS gelişimine özellikle yatkın olabilir. Over stimülasyonunun ilk siklusu uygulanan ve

risk

faktörlerinin

yalnızca

kısmen

bilindiği

kadınlarda

OHSS’nin

erken

semptom

bulgularının yakından gözlemlenmesi önerilir.

OHSS riskini azaltmak için, tedaviden önce ve tedavi sırasında belli aralıklarla, folikül

gelişiminin ultrasonografik değerlendirmeleri yapılmalıdır. Serum östradiol düzeylerinin eş

zamanlı olarak tayin edilmesi yararlı olabilir. Yardımcı Üreme Teknolojisi (YÜT)’nde çapı 11

mm ve daha fazla olan 18 ya da daha fazla folikül nedeniyle, OHSS riski yüksektir. Eğer

toplamda 30 veya üzerinde folikül mevcut ise hCG uygulamasının kesilmesi önerilmektedir.

Over yanıtına bağlı olarak, OHSS riskinin azaltılması için aşağıdaki tedbirler düşünülebilir:

Gonadotropin

sonraki

stimülasyonun

maksimum

günden

sonra

kesilmesi

(yavaşlatma);

4/15

hCG’nin kesilmesi ve tedavi döngüsünün iptal edilmesi;

Final

oosit

maturasyonunu

tetiklemek

için

10.000

IU’den

daha

düşük

dozda

uygulanması, örneğin 5.000 IU hCG veya 250 mikrogram rek-hCG (yaklaşık 6.500 IU’ye

eşdeğer olan);

Embriyo transferinin iptal edilmesi ve embriyoların kriyoprezervasyonu;

Luteal faz desteği için hCG uygulamaktan kaçınılması.

Önerilen ELONVA dozuna ve tedavi döngüsüne bağlı kalınması ve over yanıtının dikkatle

izlenmesi, OHSS riskini azaltmak açısından önemlidir. OHSS gelişirse, OHSS’nin standart ve

uygun tedavisi uygulanmalı ve izlenmelidir.

Over torsiyonu

ELONVA dahil olmak üzere gonadotropinler ile tedaviden sonra over torsiyonu bildirilmiştir.

Over torsiyonu OHSS, gebelik, önceki batın cerrahisi, geçmişte over torsiyonu öyküsü ve

geçmişte veya güncel over kistlerinin varlığı gibi başka durumlarla ilişkili olabilir. Erken tanı

ve acil detorsiyon ile kan akışında azalmaya bağlı over hasarı sınırlanabilir.

Çoğul gebelik

ELONVA dahil olmak üzere tüm gonadotropin tedavilerinde çoğul gebelik ve doğumlar

bildirilmiştir.

Tedaviye

başlamadan

önce

kadın

eşi,

anne

(gebelik

doğum

komplikasyonları)

bebek

(düşük

doğum

ağırlığı)

için

potansiyel

riskler

açısından

uyarılmalıdır. Yardımcı Üreme Teknolojisi prosedürlerine girecek kadınlarda çoğul gebelik

riski, esas olarak transfer edilen embriyo sayısıyla ilişkilidir.

Dış gebelik

Yardımcı Üreme Teknolojisi uygulanan infertil kadınlar yüksek ektopik gebelik insidansına

sahiptir. Gebeliğin intrauterin olduğunun erken dönemde ultrasonografik olarak saptanması ve

ekstrauterin gebelik olasılığının bertaraf edilmesi önemlidir.

Konjenital malformasyonlar

Yardımcı

Üreme

Teknolojisi

sonrası

konjenital

malformasyonların

insidansı,

spontan

gebelikler ile kıyaslandığında biraz daha yüksektir. Bunun, ebeveyn özelliklerindeki (örn:

annenin yaşı, sperm özellikleri) farklılıklara ve çoğul gebeliklerin yüksek sıklığına bağlı

olduğu düşünülmektedir.

Overdeki ve üreme sistemindeki diğer neoplazmalar

İnfertilite tedavisi için çoklu ilaç rejimleri uygulanan kadınlarda, iyi ya da kötü huylu over ve

diğer üreme sistemi tümörleri bildirilmiştir. İnfertil kadınlarda gonadotropin tedavisinin bu

tümörlerin riskini artırıp artırmadığı ortaya konmamıştır.

5/15

Vasküler komplikasyonlar

Hem OHSS ile ilişkili hem de ayrı olarak ELONVA dahil gonadotropinlerle tedaviyi takiben

tromboembolik

olaylar

bildirilmiştir.

Venöz

veya

arteryel

damarlardan

kaynaklanan

intravasküler tromboz hayati organlara veya uzuvlara kan akışının azalmasına yol açabilir.

Aile öyküsü, ağır obezite veya trombofili gibi, tromboembolik olaylar için genel olarak

bilinen risk faktörlerine sahip kadınlarda gonadotropinler ile tedavi bu riski daha da artırabilir.

Bu tip kadınlarda gonadotropin tedavisinin yararları riskler ile karşılaştırılmalıdır. Bununla

birlikte, gebeliğin kendisinin de yüksek tromboz riski taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Biyoteknolojik ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi

ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

Bu tıbbi ürün her 0,5 ml dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; yani esasında

sodyum içermediğikabul edilebilir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri

ELONVA ve diğer ilaçlar ile herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Korifollitropin

alfa sitokrom P450 enzimlerinin substratı olmadığı için diğer tıbbi ürünler ile etkileşim

beklenmemektedir.

Test, Yardımcı Üreme Teknolojisi (YÜT) döngüsünün yumurtalık uyarımı kısmı sırasında

uygulanırsa, ELONVA yanlış bir pozitif hCG gebelik testine neden olabilir. Bu durum, bazı

hCG gebelik testlerinin ELONVA’nın beta altbiriminin karboksi-terminal peptidi ile çapraz

reaksiyonundan kaynaklı olabilir.

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi X’tir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

ELONVA, bir Yardımcı Üreme Teknolojisi (YÜT) programına katılan, çocuk doğurma

potansiyeline

sahip

kadınlarda

çoklu

folikül

gelişimini

sağlamak

amacıyla

GnRH

antagonistiyle birlikte Kontrollü Over Stimülasyonu (KOS) için endike olduğundan, bir

doğum kontrol yöntemi kullanılması gerekmemektedir.

Gebelik dönemi

Gebelik

sırasında

kaza

ELONVA

alınması

durumunda

klinik

veriler

gebeliğin

istenmeyen bir sonucunu dışlamak için yeterli değildir. Hayvan çalışmalarında, reprodüktif

toksisite gözlenmiştir (bkz. bölüm 5.3).

ELONVA’nın gebelik döneminde kullanımı endike değildir

Laktasyon dönemi

6/15

ELONVA’nın, emzirme döneminde kullanımı endike değildir.

Üreme Yeteneği/Fertilite

ELONVA infertilitede kullanım için endikedir (bkz. bölüm 4.1).

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımına dair herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

ELONVA baş dönmesine neden olabilir. Kadınlar eğer baş dönmesi hissederlerse araç veya

makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.

4.8

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Klinik

çalışmalarda

(N=2,397),

ELONVA

tedavi

sırasında

sık

bildirilen

advers

reaksiyonlarOHSS (% 4.3 , bkz. bölüm 4.4), pelvik rahatsızlık (% 6.0), baş ağrısı (% 4.0),

pelvik ağrı (% 2.9), bulantı (% 2.3), yorgunluk (% 1.5) ve meme hassasiyetidir.(% 1.3).

Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası gözlemlerde ELONVA ile tedavi edilen kadınlarda

başlıca advers ilaç reaksiyonları aşağıda sistem organ sınıfına ve görülme sıklığına (çok

yaygın [≥ 1/10], yaygın [≥ 1/100 - < 1/10], yaygın olmayan [≥ 1/1.000 - < 1/100], seyrek

[≥ 1/10.000 -< 1/1.000], çok seyrek [< 1/10.000] ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor)) göre verilmektedir. Her bir sıklık gruplamasında advers reaksiyonlar

azalan ciddiyet sırasına göre verilmektedir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bilinmiyor

Döküntüyü

içeren,

lokal

yaygın

aşırı

duyarlılık reaksiyonları*

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan

: Ruh hali değişiklikleri

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın

: Baş ağrısı

Yaygın olmayan

: Baş dönmesi

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan

: Sıcak basması

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Bulantı

Yaygın olmayan

: Abdominal distansiyon, diyare, kusma,

konstipasyon

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

7/15

Yaygın olmayan

: Sırt ağrısı

Gebelik, lohusalık ve perinatal koşullar

Yaygın olmayan

: Spontan abortus

Meme ve üreme sistemi hastalıkları

Yaygın

: Over Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS), pelvik ağrı,

pelvik rahatsızlık, meme hassasiyeti

Yaygın olmayan

: Over torsiyonu, adneksiyal uterus ağrısı, prematür

ovülasyon, meme ağrısı

Genel hastalıklar ve uygulama yerindeki rahatsızlıklar

Yaygın

: Yorgunluk

Yaygın olmayan

: Enjeksiyon bölgesinde hematom, enjeksiyon bölgesinde ağrı,

irritabilite

Araştırmalar:

Yaygın olmayan

: Alanin aminotransferaz (ALT) artışı, aspartat aminotransferaz

(AST) artışı

Yaralanma, zehirlenme ve cerrahi şikayetler

Yaygın olmayan

: Cerrahi ağrı

*Pazarlama sonrası gözlemlerde tespit edilen yan etkiler

Ek olarak, ektopik gebelik ve çoğul gebelikler de bildirilmiştir. Bunların, YÜT veya takip

eden gebelik ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.

Nadir

durumlarda,

diğer

gonadotropinlerde

olduğu

gibi

ELONVA

tedavisi

tromboembolizm görülmüştür.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta:tufam@titck.gov.tr; tel:0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

tedavi

siklusu

içinde

birden

fazla

ELONVA

enjeksiyonu

veya

ELONVA

ve/veya

(rek)hCG’nin çok yüksek dozları OHSS riskini artırabilir. OHSS riskini azaltmak için Bölüm

4.4’e bakınız.

8/15

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik

grup:

Cinsiyet

hormonları

genital

sistem

modülatörleri,

Gonadotropinler.

ATC kodu

G03GA09

Etki mekanizması

Korifollitropin alfa, (rek)FSH ile benzer farmakodinamik profile sahip ancak belirgin biçimde

uzun süreli FSH aktivitesi olan, sürekli bir folikül uyarıcısı olarak tasarlanmıştır. Multipl

foliküler büyümeyi başlatma ve bütün bir hafta boyunca idame ettirme özelliği sayesinde

ELONVA’nın önerilen dozunun tek bir subkutan enjeksiyonu, bir KOS tedavi siklusundaki

herhangi bir (rek)FSH preparatının ilk yedi günlük enjeksiyonunun yerini alabilmektedir. FSH

aktivitesinin uzun etki süresi, insan koriyonik gonadotropinin (hCG) β-alt biriminin karboksi-

terminal peptidinin insan FSH’ının β-zincirine eklenmesiyle sağlanmıştır. Korifollitropin alfa

intrinsik LH/hCG aktivitesi göstermemektedir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Üç

randomize,

çift-kör

klinik

çalışmada,

KOS’un

yedi

gününde

ELONVA’nın

mikrogram (ENSURE çalışması) veya 150 mikrogramlık (ENGAGE ve PURSUE çalışmaları)

tek bir subkutan enjeksiyonu tedavisi, rekFSH’nin sırasıyla günlük 150, 200 veya 300 IU’lik

dozlardaki

tedavisi

karşılaştırılmıştır.

Üç

klinik

çalışmanın

birinde

GnRH

antagonisti ile (günlük 0,25 mg dozunda ganireliks asetat enjeksiyonu) hipofiz supresyonu

yapılmıştır.

ENSURE

çalışmasında,

vücut

ağırlığı

veya

daha

düşük

olan,

18-36

yaş

arası,

ovülasyonu

normal

sağlıklı

kadın,

YÜT

programı

kapsamında

mikrogram

ELONVA ve bir GnRH antagonistinin kullanıldığı hipofiz supresyonu ile bir döngü boyunca

tedavi

edilmiştir.

Primer

etkililik

sonlanım

noktası,

elde

edilen

oositlerin

sayısı

olarak

belirlenmiştir. Her iki grup için medyan toplam stimülasyon süresi 9 gündü; dolayısıyla

stimülasyonun 8.gününden sonra over stimülasyonunu tamamlamak için iki gün rekFSH

verilmesi gerekmiştir (bu çalışmada rekFSH hCG gününde verilmiştir).

ENGAGE çalışmasında, vücut ağırlığı 60 kg’dan fazla ve 90 kg ya da daha düşük olan 18-36

yaş

arası,

ovülasyonu

normal

1506

sağlıklı

kadın,

YÜT

programı

kapsamında

mikrogram ELONVA ve bir GnRH antagonistinin kullanıldığı hipofiz supresyonu ile bir

döngü boyunca tedavi edilmiştir. Ortak primer etkililik sonlanım noktaları devam eden

gebelik oranı ve elde edilen oositlerin sayısı olarak belirlenmiştir. Her iki grup için medyan

toplam

stimülasyon

süresi

gündü;

dolayısıyla

stimülasyonun

8.gününden

sonra

over

stimülasyonunu

tamamlamak

için

gün

rekFSH

verilmesi

gerekmiştir

çalışmada

rekFSH hCG gününde verilmiştir).

PURSUE çalışmasında, vücut ağırlığı 50 kg veya daha fazla olan 35-42 yaş arası, ovülasyonu

normal 1390 sağlıklı kadın, bir YÜT programı kapsamında 150 mikrogram ELONVA ve bir

GnRH antagonistinin kullanıldığı hipofiz supresyonu ile bir döngü boyunca tedavi edilmiştir.

Primer etkililik sonlanım noktası canlı gebeliklerin oranı olarak belirlenmiştir. Elde edilen

oositlerin sayısı önemli bir sekonder etkililik sonlanım noktasıydı. Her iki grup için medyan

toplam

stimülasyon

süresi

gündü;

dolayısıyla

stimülasyonun

8.gününden

sonra

over

stimülasyonunu

tamamlamak

için

gün

rekFSH

verilmesi

gerekmiştir

çalışmada

rekFSH hCG gününde verilmiştir).

9/15

Elde edilen oositlerin sayısı

Üç

çalışmanın

birinde,

KOS’un

yedi

gününde

ELONVA’nın

veya

mikrogramlık tek bir enjeksiyonuyla tedavi günlük rekFSH dozuna kıyasla, daha fazla sayıda

oosit sayısı elde edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bununla birlikte, farklar önceden belirlenmiş

eşdeğerlik

(ENGAGE

ENSURE)

eşit

etkililik

(PURSUE)

sınırları

içerisinde

kalmıştır. Bkz. aşağıda Tablo 1.

Tablo 1: ENSURE, ENGAGE ve PURSUE Çalışmalarından Elde Edilen Oositlerin

Ortalama Sayısı

Intent-to-Treat (ITT) Popülasyon

Parametre

ENSURE

(18-36 yaş arası)

(vücut ağırlığı 60 kg

veya daha düşük)

ENGAGE

(18-36 yaş arası)

(vücut ağırlığı 60 kg’dan

fazla ve 90 kg ya da

daha düşük)

PURSUE

(35-42 yaş arası)

(vücut ağırlığı 50 kg

veya daha fazla)

Elonva

100 µg

rekFSH

150 IU

Elonva

150 µg

rekFSH

200 IU

Elonva

150 µg

rekFSH

300 IU

N=268

N=128

N=756

N=750

N=694

N=696

Elde edilen

oositlerin

ortalama sayısı

13.3

10.6

13.8

12.6

10.7

10.3

Fark [%95 GA]

2.5 [1.2; 3.9]

1.2 [0.5, 1.9]

0.5 [-0.2, 1.2]

ENGAGE ve PURSUE çalışmalarında taze embriyo transferi yapılan döngüler ile gebelik

ENGAGE çalışmasında, ELONVA ile rekFSH arasında devam eden gebelik oranlarında non-

inferiorite (eşit etkililik) gösterilmiştir. Devam eden gebelik oranı, embriyo transferinden en

az 10 hafta sonra yapılan değerlendirmede kalp aktivitesi tespit edilen en az bir fetusun varlığı

şeklinde tanımlanmıştır.

PURSUE çalışmasında ELONVA ile rekFSH arasında canlı gebelik oranında non-inferiorite

(eşit etkililik) gösterilmiştir. Canlı gebelik oranı embriyo transferinden 5-6 hafta sonra yapılan

değerlendirmede kalp aktivitesi tespit edilen en az bir fetusa sahip kadınların yüzdesi şeklinde

tanımlanmıştır.

ENGAGE ve PURSUE çalışmalarında taze embriyo transferi yapılan döngüler ile elde edilen

gebelik sonuçları aşağıda Tablo 2’de özetlenmektedir.

10/15

Tablo 2: ENGAGE ve PURSUE Çalışmalarından Elde Edilen Oositlerin Ortalama

Sayısı

Intent-to-Treat (ITT) Popülasyon

Parametre

ENGAGE’in Taze Embriyo

Transferi Yapılan Döngüleri

(18-36 yaş arası)

(vücut ağırlığı 60 kg’dan fazla ve 90

kg ya da daha düşük)

PURSUE’nin Taze Embriyo

Transferi Yapılan Döngüleri

(35-42 yaş arası)

(vücut ağırlığı 50 kg veya daha fazla)

ELONVA

150 µg

rekFSH

200 IU

Fark

[%95 GA]

ELONVA

150 µg

recFSH

300 IU

Fark

[%95 GA]

N=756

N=750

N=694

N=696

Canlı gebelik

oranı

%39.9

%39.1

1.1 [-3.8, 5.9]

%23.9

%26.9

-3.0 [-7.3, 1.4]

Devam eden

gebelik oranı

%39.0

%38.1

1.1 [-3.8, 5.9]

%22.2

%24.0

-1.9 [-6.1, 2.3]

Canlı doğum

oranı*

%35.6

%34.4

1.3 [-3.5, 6.1]

%21.3

%23.4

-2.3 [-6.5, 1.9]

ENGAGE çalışmasında primer etkililik sonlanım noktası devam eden gebelikti (embriyo

transferinden en az 10 hafta sonra değerlendirilmiştir).

PURSUE çalışmasında primer etkililik sonlanım noktası, embriyo transferinden 5-6 hafta

sonra yapılan değerlendirmede kalp aktivitesi tespit edilen en az bir fetusa sahip kadınların

yüzdesi şeklinde tanımlanan canlı gebelik oranıydı.

*Canlı doğum oranı ENGAGE ve PURSUE çalışmalarında sekonder bir etkililik sonlanım

noktasıydı.

klinik

çalışmalarda,

ELONVA

enjeksiyonun

güvenliliği

rekFSH

günlük

enjeksiyonlara benzerdir.

ENGAGE ve PURSUE çalışmalarında Dondurulmuş-Çözülmüş Embriyo Transferi (FTET)

yapılan döngüler ile gebelik

ENGAGE’in FTET takip çalışması dondurularak saklandıktan sonra en az bir yıla kadar

kullanılmak üzere çözdürülen, en az bir embriyosu bulunan kadınları içermiştir. ENGAGE’in

FTET döngülerinde transfer edilen embriyoların ortalama sayısı her iki tedavi grubunda da

1,7’dir.

PURSUE’nin FTET takip çalışması, bu çalışmada en son dondurularak saklanma tarihinden

itibaren iki yıl içerisinde kullanılmak üzere çözdürülen, en az bir embriyosu bulunan kadınları

içermiştir. PURSUE’nin FTET döngülerinde transfer edilen embriyoların ortalama sayısı her

tedavi

grubunda

2,4’tür.

çalışma

dondurularak

saklanan

embriyolardan

doğan

bebeklerin güvenlilik verilerini de sağlamıştır.

ENGAGE

PURSUE

çalışmalarının

FTET

takip

çalışmasında

maksimum

FTET

döngülerinin sayısı sırasıyla 5 ve 4’tür.

ENGAGE ve PURSUE çalışmalarının ilk iki FTET

döngüsüne ait gebelik sonuçları aşağıda Tablo 3’de özetlenmektedir.

11/15

Tablo 3:

ENGAGE ve PURSUE Çalışmalarının FTET Döngülerine Ait Gebelik

Sonuçları

Intent-to-Treat (ITT) Popülasyon

ENGAGE’in FTET Döngüleri

(18-36 yaş arası)

(vücut ağırlığı 60 kg’dan fazla ve

90 kg ya da daha düşük)

PURSUE’nin FTET Döngüleri

(35-42 yaş arası)

(vücut ağırlığı 50 kg veya daha fazla)

ELONVA

150 µg

rekFSH

200 IU

ELONVA

150 µg

rekFSH

300 IU

n

N

%

n

N

%

n

N

%

n

N

%

FTET Döngüsü 1

a

Devam eden

gebelik

37.2

30.6

28.3

29.0

Canlı doğum

28.3

28.3

FTET Döngüsü 2

a

Devam eden

gebelik

23.7

29.0

34.8

42.9

Canlı doğum

34.8

42.9

n = olayın gerçekleştiği kadınların sayısı; N = toplam kadın sayısı

Her bir embriyo transferi

Bir

Dondurulmuş-Çözülmüş

Embriyo

Transferinden

(FTET)

sonra

doğan

bebeklerde

bildirilen konjenital malformasyonlar

ELONVA kullanımını takiben, PURSUE takip çalışmasında bir FTET döngüsünden sonra 61

bebek, ENSURE, ENGAGE ve PURSUE kombine çalışmalarında taze embriyo transferi

yapılan YÜT döngülerinden sonra ise 607 bebek doğmuştur. PURSUE takip çalışmasında bir

FTET döngüsünden sonra doğan bebeklerde bildirilen konjenital malformasyonların (majör

minör

kombine)

oranları

(%16.4),

ENSURE,

ENGAGE

PURSUE

kombine

çalışmalarında taze embriyo transferi yapılan YÜT döngülerinden sonra doğan bebeklerde

bildirilen oranlar ile (% 16.8) benzer bulunmuştur.

İmmünojenisite

ELONVA ile tedavi edilen ve tedavi sonrası antikorların oluşumu yönünden değerlendirilen

2511 kadından 4’ünde (%0.16) antikor oluşumuna dair kanıtlar mevcuttur; bu kadınlardan

üçü ELONVA’ya daha önce bir kez maruz kalırken, biri ELONVA’ya daha önce iki kez

maruz kalmıştır. Her bir durumda, bu antikorlar nötrleştirici tipte değildir ve ELONVA

stimülasyonuna yanıtı veya Hipotalamus-Hipofiz-Over (HPO) ekseninin normal fizyolojik

yanıtlarını olumsuz bir biçimde etkilememiştir. Bu dört kadından ikisi antikorların saptandığı

tedavi

döngüsünde

gebe

kalmıştır;

ELONVA

stimülasyondan

sonra

nötrleştirici

olmayan antikorların varlığının klinik yönden anlamlı olmadığını göstermektedir.

12/15

Pediyatrik popülasyon

Avrupa İlaç Ajansı, hipogonadotropik hipogonadizmde pediyatrik popülasyonun bir veya

daha

fazla

kümesinde

ELONVA

yürütülen

çalışmaların

sonuçlarını

sunma

zorunluluğunu ertelemiştir.

(

Pediyatrik kullanımla ilgili bilgi için bkz. bölüm 4.2).

5.2

Farmakokinetik özellikler

Korifollitropin

alfanın

farmakokinetik

parametreleri

tedavi

döngüsünde

olan

kadınlarda subkutan uygulamadan sonra değerlendirilmiştir.

Uzun

eliminasyon

yarılanma

ömrü

nedeniyle,

önerilen

dozun

uygulanmasından

sonra

korifollitropin alfanın serum konsantrasyonları, bütün bir hafta için multipl folikül büyümesi

sağlamak için yeterlidir. Bu, bir YÜT programında, multipl foliküllerin gelişimi ve gebelik

için KOS’da ELONVA’nın tek bir subkutan enjeksiyonunun günlük (rek)FSH’nın ilk yedi

enjeksiyonunun yerini alabileceğini doğrulamaktadır (bkz. bölüm 4.2).

Vücut

ağırlığı,

korifollitropin

alfa

maruziyetinin

belirleyicisidir.

subkutan

enjeksiyondan sonra korifollitropin alfa maruziyeti 665 saat*ng/mL’dir (EAA: 426-1,037

saat*ng/mL

) ve 100 mikrogram korifollitropin alfanın vücut ağırlığı 60 kg ve altındaki

kadınlara

uygulanması

mikrogram

korifollitropin

alfanın

vücut

ağırlığı

üzerindeki kadınlara uygulanmasında benzerdir.

Emilim:

ELONVA’nın tek bir subkutan enjeksiyonundan sonra, korifollitropin alfanın maksimum

serum konsantrasyonu 4,24 ng/mL (2,49-7,21 ng/mL

)’dir ve bu konsantrasyona dozdan 44

saat (35 – 57 saat

) sonra ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımı %58’dir (% 48 – 70

Dağılım:

Korifollitropin alfanın dağılımı, metabolizması ve eliminasyonu, FSH, hCG ve LH gibi diğer

gonadotropinler ile benzerdir. Korifollitropin alfa kana geçtikten sonra, başlıca over ve

böbreklere dağılır. Kararlı durumda dağılım hacmi 9,2 L’dir (6,5 – 13,1 L

). Korifollitropin

alfaya maruziyet 60 mikrogram ile 240 mikrogram doz aralığında orantılı biçimde artar.

Eliminasyon:

Korifollitropin alfanın eliminasyon yarılanma ömrü 70 saat (59 –82 saat

) ve klerensi 0,13

L/saattir (0,10-0,18 L/saat

). Korifollitropin alfanın eliminasyonu büyük ölçüde böbrekler

yoluyla gerçekleşir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda eliminasyon hızı azalabilir (bkz.

bölüm 4.2 ve 4.4). Hepatik metabolizma, korifollitropin alfanın eliminasyonuna önemsiz bir

katkı yapar.

Diğer özel popülasyonlar

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalara

veriler

bulunmamakla

birlikte,

karaciğer

yetmezliğinin korifollitropin alfanın farmakokinetik profilini etkileme olasılığı yoktur.

13/15

kişilerin % 90’ı için öngörülen aralık

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Tek ve tekrarlanan doz toksisite ve güvenlilik farmakolojisi gibi konvansiyonel çalışmalara

dayanan klinik öncesi veriler insanlar için özel bir tehlike ortaya koymamıştır.

Sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme toksisitesi çalışmaları, korifollitropin alfanın fertiliteyi

olumsuz şekilde

etkilemediğini

göstermiştir.

Sıçan

tavşanlarda

korifollitropin

alfanın

çiftleşmeden

önce

hemen

sonrasında

erken

gebelik

döneminde

uygulanması

embriyotoksisite

sonuçlanmıştır.

Tavşanlarda

çiftleşme

öncesi

uygulandığında

teratojenisite gözlenmiştir. Hem embriyotoksisite hem de teratojenisite, hayvanın fizyolojik

üst sınırı aşan sayıda embriyoyu destekleyemeyecek süperovülasyon durumunun bir sonucu

kabul

edilmektedir.

bulguların

ELONVA’nın

klinik

kullanımı

açısından

anlamlılığı

sınırlıdır.

6

FARMASÖTİK ÖZELLİKLERİ

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Sodyum sitrat (E 331)

Sükroz

Polisorbat 20

L-metiyonin

Sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit (pH ayarlaması için)

Enjeksiyonluk su

6.2

Geçimsizlikler

Geçimlilik

çalışmaları

olmadığından,

enjeksiyonluk

çözelti

diğer

tıbbi

ürünlerle

karıştırılmamalıdır.

6.3

Raf ömrü

36 ay

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Buzdolabında saklayınız (2

C – 8

Dondurmayınız.

Kolaylık için, toplamda 1 aydan daha uzun süre olmamak üzere, hasta ürünü 25

C veya

altında saklayabilir.

Enjektörü ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

ELONVA enjeksiyonluk çözelti, plastik piston ve bir ince uzun uçlu kapak ile kapatılmış olan

ml’lik

kullanıma

hazır

luerlok

enjektörler

içinde

(tip

hidrolitik

cam)

kullanıma

sunulmuştur.

ELONVA

mikrogram/0,5ml,

kullanımdan

sonraki

iğne

batması

yaralanmalarının

önlenmesi için otomatik bir güvenlik sistemi ile donatılmıştır ve steril bir enjeksiyon iğnesi ile

birlikte ambalajlanmıştır. Her bir enjektör 0,5ml çözelti içermektedir.

ELONVA, 1 adet kullanıma hazır enjektörlük ambalaj boyutlarında mevcut bulunmaktadır.

14/15

6.6

Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Çözelti berrak değil ise ELONVA’yı kullanılmamalıdır.

Kullanılmamış

olan

tıbbi

ürünler

atık

materyaller

‘Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri’ne uygun olarak

imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd.Şti.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.

No:199 Levent 199 Ofis Blok Kat:13

Levent 34394 İstanbul

Tel: (212) 336 10 00

Faks: (212) 355 02 02

8.

RUHSAT NUMARASI

136/24

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 13.06.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

15/15

21-9-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Pending EC decision: Jivi, damoctocog alfa pegol, Opinion date: 20-Sep-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): -, Andexanet alfa, Therapeutic area: Other

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-5-2018

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Orphan designation: Efgartigimod alfa, for the: Treatment of myasthenia gravis

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Bayer AG)

Jivi (Active substance: damoctocog alfa pegol) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7987 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004054/0000

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (BioMarin International Limited)

Brineura (Active substance: cerliponase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7885 of Thu, 22 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Novo Nordisk A/S)

NovoSeven (Active substance: Eptacog alfa (activated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7877 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000074/II/0104

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonthpic.twitter.com/DpNpz8NCDe

Caring for a loved one? Be prepared for any situation. 4 tips to help you keep you loved one safe: http://www.fda.gov/caregivertips  #NationalFamilyCaregiversMonth pic.twitter.com/DpNpz8NCDe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-11-2018

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Pharming Group N.V.)

Ruconest (Active substance: Conestat alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7548 of Mon, 12 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Merck Sharp and Dohme B.V.)

PegIntron (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6484 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/280/T/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (BioMarin International Limited)

Vimizim (Active substance: elosulfase alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6491 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002779/T/0026

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Merck Sharp and Dohme B.V.)

ViraferonPeg (Active substance: Peginterferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6477 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/329/T/128

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Merck Sharp and Dohme B.V.)

IntronA (Active substance: Interferon alfa-2b) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6487 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/281/T/116

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Alexion Europe SAS)

Kanuma (Active substance: sebelipase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6245 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Merck Europe B.V.)

Ovitrelle (Active substance: Choriogonadotrophin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6220 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/320/T/75

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Baxalta Innovations GmbH)

VEYVONDI (Active substance: vonicog alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5866 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4454

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Ultragenyx Germany GmbH)

Mepsevii (Active substance: vestronidase alfa) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5714 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4438

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (BELPHARMA s.a.)

Beromun (Active substance: Tasonermin (Tumor Necrosis Factor alfa-1a)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5699 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/206/T/40

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Merck Europe B.V.)

Luveris (Active substance: Lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5631 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000292/T/0077

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Merck Europe B.V.)

Pergoveris (Active substance: follitropin alfa / lutropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5629 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000714/T/0059

Europe -DG Health and Food Safety

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Pfizer Europe MA EEIG)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5374 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/T/146

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Italfarmaco S.p.A.)

EU/3/18/2046 (Active substance: Givinostat) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5278 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/062/18

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Novo Nordisk A/S)

NovoEight (Active substance: turoctocog alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5093 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2719/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Gedeon Richter Plc.)

Bemfola (Active substance: follitropin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4989 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

ALPROLIX (Active substance: eftrenonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3776 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Teva B.V.)

Ovaleap (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3154 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2608/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Elonva (Active substance: corifollitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3049 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1106/T/40

Europe -DG Health and Food Safety