ELOCON

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ELOCON %0,1 30 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ELOCON %0,1 30 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • hidrokortizon

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699636350294
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-02-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

ELOCONKrem%0.1

Deriye sürülerekkullanılır.

Etkinmadde:Mometazon furoat.

Yardımcımaddeler:Heksilenglikol,fosforikasit,hidrojenefosfatidilkolin,

alüminyumoktenilsüksinatnişastası,titanyumdioksit,beyazbalmumu,beyaz

vazelin,saf su.

BuKullanma Talimatında:

1. ELOCON nedir veneiçinkullanılır?

2. ELOCON kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. ELOCON

nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. ELOCON’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. ELOCON

Krem nedir veneiçinkullanılır?

ELOCON

beyaz-beyazayakınrenkte,yabancımaddeiçermeyen,pürüzsüzvehomojen

(benzerözellikte,tekdüze)kremolup,30gramkremiçerenalüminyumtüplerde

bulunmaktadır.

ELOCON,deriyesürülerekkullanılmaküzerehazırlanan,kortizon-tipibirhormonilacıdır.

Güçlü kortikosteroidler sınıfındayer alır.

Builaçlarbelirliciltproblemlerindenkaynaklanankızarıklıkvekaşıntıyıazaltmakamacıyla

cildinyüzeyineuygulanır.

ELOCON;psoriasis(sedefhastalığı),atopikdermatit(egzema),tahrişedicimaddelerebağlı

ve/veyaalerjikdermatitgibimometazonfuroatayanıtverenbazıiltihaplıderihastalıklarının

tedavisindekullanılır.

Psoriasisdirseklerde,dizlerde,saçlıkafaderisindevevücudundiğerbölgelerindekaşıntılı,

pullanan,pembelekeleringörüldüğübircilthastalığıdır.Dermatitcildindışkaynaklıajanlara

(örn.deterjanlar)karşıreaksiyongöstermesiyleortayaçıkanvederidekızarıklıkvekaşıntıya

yol açan bir hastalıktır.

BuilacıkullanmadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı

kullandığınızıdoktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2. ELOCON

kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

ELOCON ’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

-Mometazonfuroataveyabuilacıniçindekiyardımcımaddelerdenbirinevediğertopikal

kortikosteroidlerekarşı aşırı duyarlı (alerjik)iseniz

-Ağızçevresindeki iltihaplıyaralarda

-Aşıdan sonragelişen derireaksiyonlarında

-Suçiçeğinde

-Uçukta

-Gözçevresindeki deri hastalıklarında

-Genel olarakiltihaplıderi hastalıklarında

-Rozasea(yüzdegörülenbir cilthastalığı)

-Aknede

-Ağızetrafındadermatitvarsa

-Genital kaşıntıvarsa

-Bebeklerdepişikdurumunda

-Zona(herpes zostervirüsünün sebep olduğu ciddibir deri hastalığı)

-Diğer derienfeksiyonlarında

-Yaygın plak tipi psoriazisde

-Verem (tüberküloz)

-Frengi(sifilis-cinselyollabulaşan bir hastalık)

ELOCON ’uaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

-Tedavisırasındatahrişveyaduyarlılıkgelişirse,ELOCON kullanılmasıdurdurulmalıve

gereklitedavilerebaşlanmalıdır.

-Tedavisırasındaenfeksiyonoluşursa , doktorunuzsizeuygunbirantifungal(mantar

tedavisindekullanılan ilaç)yadaantibakteriyel ilaçtedavisinebaşlatacaktır.

-Özelliklehasargörmüşgenişderiyüzeylerindeveyabirbirinetemasedenderi

bölgelerindesürdürülenuzunsürelitedavilerdevekapalıpansumanuygulamalarındayerel

veyasistemik(genel,yaygın, tüm vücudu etkileyen)toksik etkilergörülebilir.

-Güçlütopikalkortikosteroidlerinemilerekkanakarışması , tedavibırakıldığındaortadan

kaybolan,Cushingsendromubelirtilerine(sırttakamburabenzeryağbirikimi,yüzde

yuvarlaklaşma,aşırıkıllanmaveözelliklebelveleğenkemiklerindekemikerimesi),kan

şekerininyükselmesineveidrardaşeker bulunmasınayol açabilir.

-Ağızdanyadaenjeksiyonyoluylakortikosteroidlerinkullanımındansonrabildirilenyan

etkiler,özelliklebebeklerveçocuklarda,deriüzerineuygulanankortikosteroidlerilede

ortayaçıkabilir.

ELOCONgözkapaklarıdahilgöziçinevegözçevresinekullanımiçin uygun değildir.

ELOCON kullanırken herzaman bilmenizgereken hususlar:

1.Builaçderihastalıklarınıntedavisindedıştankullanmakiçindir.Kremingöze

temasındankaçınınız.

2.Bu ilacısadecedoktorunuzunönerdiğideri problemitedavisiiçin kullanınız.

3.Doktorunuzönermediğitakdirde,tedaviedilenderibölgesinisargıileyadabaşka

herhangi bir pansumanlakapatmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

ELOCONkesinliklegerekliolmadığı sürecehamilelerdekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Emzirmedönemindekullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

ELOCONaraçvemakine kullanmayeteneğinizietkilemez.

ELOCON'uniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

İçeriğinde uyarıgerektirecek herhangi bir maddebulunmamaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ELOCON'undiğerilaçlarlabilinen biretkileşimibulunmamaktadır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız ise, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza bunlarhakkında bilgi veriniz.

3. ELOCON nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar

Gündebir kezhastalıklıderi bölgesinesürünüz.

ELOCON’udoktorunuzönermediğisürecegenişyadabirbirinetemasedenderi(kasık,

koltukaltıbölgesigibi)yüzeylerindeuzunsürekullanmayınız,tedaviedilenderibölgesini

sargıileyadabaşkaherhangibirpansumanlakapatmayınız.Tedavinizianidenkesmeyiniz.

Kremigözlerinizetemasettirmeyiniz.

ELOCON’uyüzünüze5 gündenfazla sürmeyiniz.

Çocuklarda5günden uzun sürekullanmayınız.

Büyükmiktarlarda,vücudunbüyükalanınıkaplayacakkadaruzunsürekullanmaktan

kaçınınız.

Uygulama yoluvemetodu:

ELOCON’uhastalıklıderibölgesineincebirtabakahalindesürünüz.Ardındanilaç

kayboluncayakadar hafifçeovuşturunuz.

Özel kullanımdurumları

Çocuklarda kullanım:ELOCON2yaşın altındaki çocuklardaönerilmemektedir.

Çocuklar,topikalsteroidlerinnedenolduğuhipotalamikpituiteradrenal(HPA)(geribildirim

mekanizmasınasahiphormonsalgılayıcıorganlarınoluşturduğubirsistem)ekseni

baskılanmasıveCushingsendromuna(kiloartışına,yüzdeyuvarlaklaşmayaveyüksekkan

basıncınayolaçanbirböbreküstübezihastalığı)karşı,erişkinhastalardandahabüyükbir

duyarlılık gösterebilirler;çünkü deriyüzeyalanının vücut ağırlığına oranı dahabüyüktür.

Çocuklardaderiyesürülerekkullanılankortikosteroidler,tedavininetkiliolmasınısağlayacak

endüşükmiktarilesınırlandırılmalıdır.Kronikkortikosteroidtedavisi,çocuklarınbüyümeve

gelişmesinietkileyebilir.

EğerELOCON’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaELOCON kullandıysanız:

ELOCON

Krem’idoktorunuzun önerdiği şekildekullanınız.

ELOCON’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

ELOCON kullanmayı unutursanız:

EğerELOCON kullanmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazkullanınız,dahasonratedavinize

olağan şekildedevam ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Tedavi sonlandığında oluşabileceketkiler:

ELOCON'uuzunzamandırkullanıyorsanızveciltrahatsızlığınıziyileşiyorsa,kremi

kullanmayıanidenbırakmamalısınız.Birdenbirebırakırsanızcildinizinkızardığınıfark

edebilirveyanmaveyabatmahissedebilirsiniz.Bunuönlemekiçindoktorunuzlakonuşunuz;

doktorunuz,tedaviyitamamendurduranakadarkremikullanmasıklığınızıbasamaklıolarak

azaltacaktır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,ELOCON’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

ELOCONkullanımındansonraazsayıdakiinsandaaşağıdakiyanetkilerdenbazıları

görülebilir:

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın:10 hastanınen az1’indegörülebilir.

Yaygın:10 hastadabirden az, fakat 100 hastadabirden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastadabirden az, fakat 1000 hastadabirdenfazlagörülebilir.

Seyrek: 1.000 hastadabirden az, 10.000 hastadabirden fazlagörülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastadabirden azgörülebilir.

Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çok seyrekgörülenyan etkiler:

-Saçköklerinde inflamasyon(saçkıran)

-Yanmahissi

-Kaşıntı

Bilinmeyensıklıktagörülenyan etkiler:Alerjik deri reaksiyonları

-Bakteri kaynaklıvesekonder (ikincil) deri enfeksiyonları

-Sivilce

-Saçköklerinde enfeksiyon

-Deri incelmesi

-İsilik benzeri kırmızı noktalar

-Deri rengindeaçılma

-Batmahissi

-Karıncalanma

-Kıllanma artışı

-Derideyumuşama veçatlaklar

Topikalkortikosteroidleriletedavilersırasındabildirilendiğeristenmeyenetkiler;deride

kuruluk,deridetahriş,dermatit(birtürderihastalığı),ağızçevresindedermatitveküçük

genişlemişkandamarları, derideyumuşama

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumunda,hekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunutıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkında dahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız,

doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ELOCON’unsaklanması

ELOCON’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveorijinalambalajında

saklayınız.

30°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.Dondurmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraELOCON

'ukullanmayınız.

İlaçlaratıksuveyaevselçöpyoluylaatılmamalıdır.Artıkgerekliolmayanilaçlarınasılelden

çıkaracağınızı eczacınızasorunuz. Bu önlemlerçevrenin korunmasınayardımcı olacaktır.

Ruhsat sahibi:

Merck SharpDohmeİlaçlarıLtd. Şti.

Levent-İstanbul

ÜretimYeri:

ZentivaSağlık ÜrünleriSan. veTic.A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780,Lüleburgaz/Kırklareli

Bu kullanma talimatı../../.....tarihinde onaylanmıştır.

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Trelegy Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7416 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4363/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

6-11-2018

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (GlaxoSmithKline Trading Services Limited)

Elebrato Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7417 of Tue, 06 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4781/WS/1369

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Revinty Ellipta (Active substance: fluticasone furoate / vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2014)3040 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Relvar Ellipta (Active substance: fluticasone furoate/vilanterol) - Corrigendum - Commission Decision (2013)8089 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Glaxo Group Ltd)

Avamys (Active substance: Fluticasone furoate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2773 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety