ELLA 30 MG 1 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ELLA 30 MG 1 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ELLA 30 MG 1 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ulipristal

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514010890
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-11-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ELLA

30mg Tablet

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

Etkin madde:

Ulipristal asetat

30 mg

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat

237 mg

Kroskarmeloz sodyum

15 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Tablet

Her iki yüzünde de “ella” kodu kazınmış bulunan, beyaz ila beyazımsı renkte, yuvarlak, tablet.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Korunmasız cinsel ilişki ya da kontraseptif yöntem hatası sonrasında 120 saat (5 gün) içerisinde acil

kontrasepsiyonda endikedir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler:

Tedavi şekli, korunmasız cinsel ilişki ya da kontraseptif yöntem hatası sonrasında mümkün olan en

kısa sürede, ancak 120 saati (5 gün) geçirmemek kaydıyla, oral yolla alınan bir adet tablettir.

Kullanıcı, ELLA

alımından sonra 3 saat içerisinde kusarsa başka bir tablet almalıdır.

Kadının adet dönemi gecikmişse veya gebelik belirtileri mevcutsa, ELLA

kullanılmadan önce

gebelik olasılığı ekarte edilmelidir.

ELLA

, adet döngüsü sırasında herhangi bir zamanda alınabilir.

Uygulama şekli:

ELLA

, bir bardak su ile, aç ya da tok karnına alınabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek Yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

2/11

Karaciğer Yetmezliği:

Spesifik çalışma bulunmamasından dolayı, karaciğer yetmezliği olan hastalarda ELLA

için spesifik

doz ayarlamaları yapılamaz.

Şiddetli Karaciğer Yetmezliği:

Spesifik

çalışma

bulunmamasından

dolayı,

şiddetli

karaciğer

yetmezliğinde

kullanımı

tavsiye

edilmemektedir.

Pediyatrik popülasyon:

Ergenlik öncesi çocuklarda acil kontraseptif yöntemler gerekmeyeceğinden ELLA

endikasyonu

bulunmamaktadır.

Ergenler: ELLA

, ergenler dahil olmak üzere çocuk doğurma çağındaki her kadın için uygundur. 18

yaş ve üzerindeki yetişkin kadınlara kıyasla güvenlilik ve etkililik açısından herhangi bir fark

saptanmamıştır (bakınız Bölüm 5.1).

Geriyatrik popülasyon:

Doz ayarlamasına dair özel bir bilgi bulunmamaktadır.

4.3.

Kontrendikasyonlar

Etkin maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkta ELLA

kullanımı

kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

ELLA

’nın etkisi ovülasyon inhibisyonu veya geciktirmesidir (bakınız Bölüm 5.1). Ovülasyon

gerçekleşmişse, ELLA

etki göstermez. Ovülasyon zamanı tahmin edilemez ve bu nedenle ELLA

korunmasız cinsel ilişkiyi takiben en kısa sürede alınmalıdır.

Levonorgestrel içeren bir acil kontraseptifle eşzamanlı kullanılması önerilmemektedir (Bölüm 4.5’e

bakınız).

Oral glukokortikosteroid ile

tedavi edilen şiddetli astım rahatsızlığı bulunan kadınlarda kullanılması

tavsiye edilmemektedir.

ELLA

ile acil kontrasepsiyon, nadiren uygulanması gereken bir yöntemdir. Hiçbir şekilde normal

bir kontraseptif yöntemin yerini alamaz. Böyle bir durumda kadınlara düzenli bir doğum kontrol

yöntemi önerilmelidir.

Korunmasız

cinsel

ilişkiden

saat

gün)

sonra

alınan

ELLA

etkililiği

hakkında

veri

bulunmamaktadır.

Kapsayıcı olmayan kısıtlı verilere göre, vücut ağırlığı veya vücut kitle indeksi (VKİ) arttıkça ELLA

etkililiği

azalabilir

(bakınız

Bölüm

5.1).

Tüm

kadınlarda,

kadının

VKİ

vücut

ağırlığına

bakılmaksızın korunmasız cinsel ilişkiyi takiben mümkün olan en kısa sürede acil kontrasepsiyon

uygulanmalıdır.

ELLA

her durumda gebeliği önlemez.

Şüphe duyuluyorsa, bir sonraki menstrüel periyot 7 günden fazla bir süre gecikmişse, tahmini adet

tarihinde herhangi bir anormallik gözlenirse veya hamilelik semptomları görülürse, bir hamilelik testi

3/11

yapılmalıdır. ELLA

ile tedaviden sonra hamile kalınırsa, tüm hamilelik durumları için de geçerli

olduğu gibi, bir dış gebelik olasılığı değerlendirilmelidir. Dış gebelik, rahim kanamasına rağmen

devam edebilir. ELLA

alırken gebe kalan kadınlar doktorlarına başvurmalıdır (bakınız Bölüm 4.6).

ELLA

alımından sonra, bazen, menstrüel periyotlara beklenenden birkaç gün erken veya geç

girilebilir. Kadınların yaklaşık %7’sinde, menstrüel periyotlara beklenen zamandan 7 gün ve hatta

daha erken girilmiştir. Kadınların yaklaşık %18.5’inde 7 günden daha fazla süren bir gecikme ortaya

çıkmıştır; %4’ünde ise bu gecikme 20 günden daha uzun sürmüştür.

ELLA

gebelik döneminde kullanıma uygun değildir ve gebe olduğu bilinen veya böyle bir durumdan

şüphelenilen kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Bununla beraber, ELLA

gebeliğe zarar vermez

(bakınız Bölüm 4.6).

ELLA

sonrası doğum kontrolü

ELLA

acil kontraseptif olup korunmasız cinsel ilişki sonrası gebelik riskini azaltır ancak sonraki

cinsel

ilişkiler

için

doğum

kontrolü

koruması

sağlamaz.

nedenle,

acil

kontrasepsiyon

uygulamasından

sonra,

sonraki

menstrüel

periyot

başlayana

kadar

gerçekleştirilen

cinsel

ilişkilerde emniyetli bir bariyer yöntemiyle korunma sağlanmalıdır.

Düzenli kullanılan normal bir hormonal kontrasepsiyonla eşzamanlı kullanımı kontrendikasyon teşkil

etmese de, ELLA

ilgili ajanın kontraseptif etkisini azaltabilir (bakınız Bölüm 4.5). Dolayısıyla, bir

doğum kontrol yöntemine başlanmak veya devam etmek isteniyorsa, bu ELLA

kullanımından sonra

yapılabilir, ancak bir sonraki menstrüel periyot başlayana kadar güvenilir bir bariyer yöntemiyle

korunma sağlanması önerilmelidir.

Etkileşim

olasılığından

dolayı,

ELLA

’nın

CYP3A4

indükleyicileriyle

eşzamanlı

kullanılması

tavsiye

edilmemektedir

(örneğin

barbitüratlar

(primidon,

fenobarbital)

fenitoin,

fosfenitoin,

karbamazepin, okskarbazepin, Hypericum perforatum (St. John's wort-sarı kantaron) içeren bitkisel

ürünler, rifampisin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz, nevirapin, uzun süreli ritonavir kullanımı).

ELLA

laktoz monohidrat içermektedir. Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği veya glukoz-

galaktoz

malabsorpsiyonu

gibi

nadir

görülen

herediter

problemleri

bulunan

hastalar

ilacı

kullanmamalıdırlar.

Bu tıbbi ürün her bir tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum

içermez”.

4.5.

Diğer tıbbi ürünlerle etkileşim ve diğer etkileşim biçimleri

Başka tıbbi ürünlerin ulipristal asetatı etkileme potansiyeli:

Ulipristal asetat, in vitro ortamda CYP3A4 aracılığıyla metabolize olur.

- CYP3A4 inhibitörleri:

İn vivo deneylerden alınan sonuçlar, ulipristal asetatın kuvvetli ve orta kuvvetli birer CYP3A4

inhibitörüyle birlikte uygulanması sonucunda ulipristal asetat C

maks

ve EAA değerlerinin sırasıyla

maksimum 2 ve 5,9 kat arttığını göstermektedir. CYP3A4 inhibitörlerinin klinik sonuçlara yol

açabilecek bir etki sergilemelerinin muhtemel olmadığı görülmektedir.

4/11

Daha uzun bir süre boyunca uygulandığında CYP3A4 inhibitörü ritonavir de CYP3A4 üzerinde

indükleyici

etki

sergileyebilir.

gibi

durumlarda,

ritonavir,

ulipristal

asetatın

plazma

konsantrasyonlarını düşürebilir. Dolayısıyla eşzamanlı kullanılmaları önerilmemektedir (bkz: bölüm

4.4). Enzim indüksiyonunun etkisi yavaş yavaş kaybolur ve bir kadın enzim indükleyicisi geçen 4

hafta

içerisinde

bırakmış

olsa

dahi

ulipristal

asetatın

plazma

konsantrasyonları

üzerinde

etki

görülebilir.

- CYP3A4 indükleyicileri:

İn

vivo

deneylerden

alınan

sonuçlar,

ulipristal

asetatın

rifampisin

gibi

kuvvetli

CYP3A4

indükleyicisiyle birlikte uygulanması sonucunda ulipristal asetat C

maks

ve EAA değerlerinin %90

veya daha yüksek bir oranda, belirgin düzeyde azaldığını ve ulipristal asetat yarı-ömründe ulipristal

asetat maruziyetindeki yaklaşık 10 katlık azalmaya tekabül eden 2,2 katlık bir azalma olduğunu

göstermektedir. Dolayısıyla, ELLA

’nın CYP3A4 indükleyicileriyle (örneğin barbitüratlar (primidon

ve fenobarbital içeren), fenitoin, fosfenitoin, karbamazepin, okskarbazepin, Hypericum perforatum

(St. John's wort-sarı kantaron) içeren bitkisel ürünler, rifampisin, rifabutin, griseofulvin, efavirenz ve

nevirapin) eşzamanlı uygulanması ulipristal asetat plazma konsantrasyonlarını düşürür ve ELLA

etkililiğinde bir azalmaya yol açabilir. Geçen 4 hafta içinde enzim indükleyici ilaç kullan kadınlar

için ELLA

önerilmemektedir (bkz: bölüm 4.4) ve hormonal olmayan acil kontrasepsiyon (örneğin

bakırlı rahim içi araçlar) düşünülmelidir.

Gastrik pH’ı etkileyen tıbbi ürünler:

Ulipristal asetatın (10 mg tablet) proton pompası inhibitörü esomeprazolle (6 gün boyunca günde 20

mg) birlikte uygulanması sonucunda, yaklaşık %65 oranında daha düşük bir ortalama C

maks

, gecikmiş

bir t

maks

(0,75 saat olan medyan 1,0 saat olmuştur) ve %13 daha yüksek bir ortalama EAA değeri

kaydedilmiştir. Acil kontrasepsiyon olarak tatbik edilen tek-doz ulipristal asetat uygulaması için bu

etkileşimin klinik anlamı bilinmemektedir.

Ulipristal asetat’ın başka tıbbi ürünleri etkileme potansiyeli:

İn vitro veriler, ulipristal asetat ve onun aktif metabolitinin klinik olarak anlamlı konsantrasyonlarda

CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4’ü istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde inhibe etmediğini

göstermektedir. Tek-doz uygulamasından sonra ulipristal asetat veya onun aktif metabolitinin

CYP1A2 ve CYP3A4’ü indüklemesi muhtemel değildir. Dolayısıyla, ulipristal asetat uygulamasının

bu enzimlerce metabolize olan tıbbi ürünlerin klerensini değiştirmesi beklenmemektedir.

P-gb substratları:

İn vitro veriler, ulipristal asetatın klinik olarak anlamlı konsantrasyonlarda bir P-gb inhibitörü olarak

değerlendirilebileceğini göstermektedir. P-gb substratı feksofenadinle elde edilen in vivo bulgular

kesin ve net bir kanaate varmak için yeterli değildir. P-gb substratlarının klinik herhangi bir sonuca

yol açmaları pek muhtemel değildir.

Hormonal kontraseptifler:

Ulipristal asetat, progesteron reseptörüne yüksek afiniteyle bağlandığı için, progesteron-içeren tıbbi

ürünlerin işlev göstermelerini engelleyebilir:

Kombine hormonal kontraseptifler ve sadece progesteron içeren kontrasepsiyonun kontraseptif

etkisi azalabilir.

5/11

Ulipristal asetatın levonorgestrel içeren acil kontrasepsiyonla eşzamanlı kullanılması tavsiye

edilmemektedir (bkz: bölüm 4.4)

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler :

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda herhangi bir özel ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyonda herhangi bir özel ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi X’tir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

ELLA

®’

nın çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda kullanılması ile ilgili herhangi bir sakınca

yoktur.

Düzenli kullanılan normal bir hormonal kontrasepsiyonla eşzamanlı kullanımı kontrendikasyon teşkil

etmese de, ELLA

ilgili ajanın kontraseptif etkisini azaltabilir (bakınız Bölüm 4.5). Dolayısıyla, bir

doğum kontrol yöntemine başlanmak veya devam etmek isteniyorsa, bu ELLA

kullanımından sonra

yapılabilir, ancak bir sonraki menstrüel periyot başlayana kadar güvenilir bir bariyer yöntemiyle

korunma sağlanması önerilmelidir.

Gebelik dönemi

ELLA

hamilelik sırasında kullanım için tasarlanmamıştır, hamilelik şüphesi veya mevcut bir

hamilelik durumu olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

ELLA

, mevcut gebeliğe zarar vermez.

ELLA

alımından sonra bazen gebelik görülebilir. Hiçbir teratojenik potansiyel gözlemlenmemiş

olmasına rağmen, hayvanlardan elde edilen veriler, üreme toksisitesi açısından yetersizdir (bölüm

5.3’e bakınız). Gebelik döneminde ELLA

maruziyeti ile ilgili kısıtlı insan verileri herhangi bir

güvenlik sorunu ortaya çıkarmamıştır.

Laktasyon dönemi

Ulipristal asetat anne sütünden atılmaktadır (bkz bölüm 5.2) Yenidoğanlar ve infantlardaki etkisi

çalışılmamıştır. Emzirilen çocuklardaki risk göz ardı edilemez. ELLA

alımından sonraki en az 1

hafta boyunca emzirme işleminin gerçekleştirilmemesi önerilmektedir. Bu süre boyunca laktasyonun

stimüle edilmesi açısından sütün sağılıp atılması tavsiye edilir.

Üreme yeteneği / Fertilite

Acil kontrasepsiyon ihtiyacından dolayı ELLA

kullanımından sonra fertilite hali büyük ihtimalle

hızla geri dönecektir, dolayısıyla devam eden süreçte hamilelik ihtimalinin dışlanması için ELLA

kullanımını takiben mümkün olan en kısa sürede düzenli bir kontrasepsiyon uygulamasına başlanmalı

veya zaten var olan uygulamaya devam edilmelidir. ELLA

uygulamasını takip eden süreçte düzenli

kontrasepsiyon uygulamasının nasıl yapılacağına dair tavsiyeler 4.4 numaralı bölümde verilmektedir.

4.7.

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkiler

ELLA

, araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde az veya orta düzeyde etki gösterebilir.

6/11

ELLA

alımından sonra hafif ila orta şiddette baş dönmesi yaygın görülür; somnolans ve bulanık

görme olgularıyla yaygın olmayan bir sıklıkta karşılaşılır; dikkat bozukluğu nadiren rapor edilmiştir.

Hasta bu tür belirtiler yaşadığı takdirde araç ve makine kullanmaması konusunda bilgilendirilmelidir.

(bakınız Bölüm 4.8).

4.8.

İstenmeyen etkiler

En yaygın rapor edilen advers reaksiyonlar baş ağrısı, bulantı, karın ağrısı ve dismenore olmuştur.

Ulipristal asetatın güvenliliği klinik gelişim programında 4718 kadında incelenmiştir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥

1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki

verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: İnfluenza

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: İştah bozuklukları

Psikiyatrik Hastalıkları

Yaygın: Duygu durumu bozuklukları

Yaygın

olmayan:

Duygusal

bozukluklar,

anksiyete,

insomnia,

hiperaktivite

bozukluğu,

libido

değişimleri

Seyrek: Oryantasyon bozukluğu

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi

Yaygın olmayan: Somnolans, migren

Seyrek: Tremor, dikkat bozukluğu, tat almada bozukluk, senkop

Göz hastalıkları

Yaygın olmayan: Görme bozuklukları

Seyrek: Gözlerde anormal hisler, oküler hiperemi, fotofobi

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek: Vertigo

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Seyrek: Boğaz kuruluğu

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın: Bulantı*, karın ağrısı*, karında rahatsızlık hissi, kusma*

Yaygın olmayan: İshal, ağız kuruluğu, dispepsi, flatulans

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Akne, cilt lezyonu, kaşıntı

Seyrek: Ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın : Miyalji, sırt ağrısı

7/11

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın: Dismenore, pelvik ağrı, meme hassasiyeti

Yaygın olmayan: Menoraji, vajinal akıntı, menstrüel bozukluk, metroraji, vajinit, ateş basması,

premenstrüel sendrom

Seyrek: Genital kaşıntı, over kist rüptürü, vulvovajinal ağrı, az miktarda ve kısa süreli adet

kanaması*, disparoni

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Yorgunluk

Yaygın olmayan: Keyifsizlik, ateş, üşüme

Seyrek: Susuzluk hissi

*Teşhis edilmemiş gebelikle (veya ilgili komplikasyonlar) alakalı bir belirti olabilir

Ergenler: Çalışmalarda ve ruhsat sonrası çalışmalarda 18 yaş altındaki kadınlarda gözlenen güvenlilik

profili faz III programındaki yetişkinlerin güvenlik profiline benzerdir (Bölüm 4.2).

Pazarlama sonrası deneyim: Pazarlama sonrası deneyim sırasında spontan olarak bildirilen advers

reaksiyonların sıklığı ve tabiatı faz III programı sırasında anlatılan güvenlilik profiline benzerdir.

Faz III çalışmasında yer alan kadınların çoğunluğu (%74,6), bir sonraki menstruel periyotlarına

beklenen zamanda veya ± 7 gün içerisinde girdiler; kadınların %6,8’i menstruel periyotlarına

beklenen zamanın 7 gün öncesinden daha erken girdiler; kadınların %18,5’i ise, beklenen adet

kanaması başlangıcının 7 gün sonrasından daha geç bir zamanda menstruel periyotlarına girdiler. Bu

gecikme, kadınların %4’ünde 20 günden daha uzun bir süreye tekabül etmekteydi.

Kadınların küçük bir kısmı (%8,7), yaklaşık 2,4 gün süren bir intermenstruel kanama rapor etti.

Vakaların çoğunda (%88,2), bu kanama, lekelenme olarak görüldü. Faz III çalışmasında ELLA

verilen kadınların sadece %0,4’ü ağır intermenstrual kanama rapor etti.

Faz III çalışmalarında, 82 kadın çalışmaya bir kereden daha fazla katıldı ve dolayısıyla bir adet

ELLA

dozundan daha fazlasını aldı (73 kadın iki kere, 9 kadın ise üç kere katıldı). Advers olayların

insidansı ve şiddeti, regl süresi veya hacminde değişim veya intermenstrual kanama insidansı

açısından bu deneklerde hiçbir emniyet farklılığı görülmedi.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonların raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık

mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:tufam@titck.gov.tr; tel:0 800

314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9.

Doz aşımı ve tedavisi

Ulipristal asetat’ın doz aşımına ilişkin deneyim sınırlıdır. 200 mg’a kadar olan tek dozlar, sınırlı

sayıda deneğe uygulanmış ve herhangi bir güvenlilik endişesine yol açmamıştır. Bu tür yüksek dozlar

iyi tolere edilmiştir, ancak bu kadınlarda adet döngüsü kısalmıştır (uterin kanama beklenenden 2-3

gün önce başlamıştır) ve bazı kadınlarda, kanama süresi uzamakla beraber miktarı fazla değildir (leke

tarzında). Antidotu bulunmamakta, semptomatik tedavi yapılmalıdır.

8/11

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1.

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik Grup: Seks Hormonları ve Genital Sistem Modülatörleri, Acil Kontraseptifler

ATC Kodu: G03AD02

Ulipristal asetat, insan progesteron reseptörüne yüksek-afiniteli bağlanma yoluyla işlev gösteren, oral

olarak aktif, sentetik bir progesteron reseptörü modülatörüdür.

Acil kontrasepsiyon için kullanıldığında etki mekanizması, LH artışını baskılayarak, ovülasyonun

inhibisyonu veya geciktirilmesini sağlamaktır. Farmakodinamik verilere göre, ovülasyonun olması

beklenen tarihten (LH yükselmek üzereyken) biraz önce alınsa dahi, ulipristal asetat vakaların yüzde

78.6 kadarında foliküler ruptürü en az 5 gün kadar geciktirebilir (p<0.005, levonorgestrel ve

plaseboya karşı) (bakınız Tablo).

Ovülasyonun önlenmesi

1,§

Plasebo

n=50

Levonorgestrel

n=48

Ulipristal asetat

n=34

LH artışı öncesi tedavi

n=16

0.0%

n=12

25.0%

100%

p<0.005*

LH

artışı

sonrasında

ama LH pikinden önce

tedavi

n=10

10.0%

n=14

14.3%

AD†

n=14

78.6%

p<0.005*

LH piki sonrası tedavi

n=24

4.2%

n=22

9.1%

AD†

n=12

8.3%

1: Brache ve ark, Contraception 2013

§: tanımı: geç foliküler faz tedavisinden 5 gün sonra ruptüre olmayan baskın folikülün varlığı

*: levonorgestrele kıyasla

AD: istatistiksel anlamı yok

†: plaseboya kıyasla

Ulipristal asetatın glukokortikoid reseptörüne yönelik afinitesi de yüksektir ve in vivo ortamda,

hayvanlarda, antiglukokortikoid etkiler gözlemlenmiştir. Ancak, insanlarda, 10 mg günlük dozda

tekrarlanan uygulamadan sonra dahi bu gibi etkiler gözlemlenmemiştir. Androjen reseptörüne

afinitesi minimum düzeydedir ve insan östrojen veya mineralokortikoid reseptörleri için afinite

göstermez.

Korunmasız cinsel ilişkiyi veya kontraseptif yöntem hatasını takip eden 0 ile 72 saat arasında acil

kontrasepsiyon

uygulanan

kadınlarda

gerçekleştirilen

bağımsız,

randomize,

kontrollü

adet

çalışmadan alınan sonuçlar (bkz: Tablo), ulipristal asetatın acil kontrasepsiyondaki etkililiğinin,

levonorgestrelin etkililiğinden daha düşük nitelikte olmadığını göstermiştir. İki çalışmadan elde

edilen veriler meta-analiz yoluyla birleştirildiğinde, levonorgestrele kıyasla ulipristal asetat kullanımı

neticesinde oluşan hamilelik riskinin istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde daha düşük olduğu

saptanmıştır (p = 0,046).

9/11

Randomize

kontrollü deney

Korunmasız

cinsel

ilişkiyi

veya

kontraseptif yöntem hatasını takip eden

saat

içerisinde

görülen

hamilelik

oranı (%)

Levonorgestrele

kıyasla

ulipristal

asetat

için

hamilelik riski tehlike oranı

[%95 GA]

Ulipristal asetat

Levonorgestrel

HRA2914-507

0,91 (7/773)

1,68 (13/773)

0,50 [0,18-1,24]

HRA2914-513

1,78 (15/844)

2,59 (22/852)

0,68 [0,35-1,31]

Meta-analiz

1,36 (22/1617)

2,15 (35/1625)

0,58 [0,33-0,99]

1.Glasier et al., Lancet 2010

Yapılan bu iki çalışma, korunmasız cinsel ilişkiyi takip eden 120 saat içerisinde ELLA

ile elde edilen

etkililik verilerini sunmaktadır. Korunmasız cinsel ilişkiyi takip eden 48 ile 120 saat arasında acil

kontrasepsiyon için başvuran ve ulipristal asetat verilen kadınların katıldığı bir açık-etiketli klinik

çalışmada, %2,1 oranında bir hamilelik oranı (26/1241) gözlemlenmiştir. Öte yandan, yine yukarıda

anlatılan ikinci karşılaştırma çalışması, korunmasız cinsel ilişkiyi takip eden 72 ile 120 saat arasında

ulipristal

asetat

verilen

hiçbirisinde

hamilelik

gözlemlenmeyen

kadınla

ilgili

verileri

göstermektedir.

Klinik çalışmalardan elde edilen kapsayıcı olmayan kısıtlı verilere göre, vücut ağırlığı veya VKİ

arttıkça ulipristal asetatın kontraseptif etkisi azalabilir. (bakınız Bölüm 4.4). Ulipristral asetatla

yapılan aşağıdaki dört klinik çalışmanın meta analizinde daha sonra korunmasız cinsel ilişki yaşayan

kadınlar dahil edilmemiştir.

VKİ(kg/m

2

)

Az kilolu

0 - 18.5

Normal

18.5-25

Fazla kilolu

25-30

Obez

30-

N total

1866

N gebelik

gebelik oranı

0.00%

1.23%

1.29%

2.57%

Güven aralığı

0.00 – 2.84

0.78 – 1.84

0.59 – 2.43

1.34 - 4.45

17 yaş ve altındaki ergenlerde ELLA

etkililik ve güvenliliğini değerlendiren ruhsat sonrası

gözlemsel çalışmada 18 yaş ve üzerindeki yetişkin kadınların etkililik ve güvenlilik profiline kıyasla

herhangi bir farklılık görülmemiştir.

5.2.

Farmakokinetik Özellikleri:

Genel Özellikler

Emilim:

30 mg’lık tek dozun oral yolla uygulanmasından sonra, ulipristal asetat hızla emilir ve ilaç alımından

yaklaşık 1 saat (0,5 ilâ 2,0 saat) sonra 176 ± 89 ng/mL’lik bir pik plazma konsantrasyonu ortaya çıkar

ve EAA

değeri, 556 ± 260 ng.saat/mL’ye karşılık gelir.

Ulipristal asetat’ın aç halde uygulanmasına kıyasla, çok yağlı bir kahvaltıyla beraber uygulanması,

ortalama C

maks

’ın yaklaşık %45 daha düşük olmasına, geç bir T

maks

’a (0,75 saat ilâ 3 saat’lik bir

10/11

medyandan) ve ortalama EAA

değerinin %25 daha fazla olmasına yol açmıştır. Aktif mono-

demetile metaboliti için de benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Dağılım:

Ulipristal asetat, albümin, alfa-l-asit glikoproteini ve yüksek yoğunluklu lipoproteinin de dahil olduğu

plazma proteinlerine yüksek düzeyde bağlanır (> %98).

Ulipristal asetat, lipofilik bileşendir ve günlük ortalama 13,35 µg (0-24 saat), 2,16 µg (24-48 saat),

1,06 µg (48-72 saat), 0,58 µg (72-96 saat) ve 0,31 µg (96-120 saat) kadar atılım sergileyerek, anne

sütüne dağılır.

In vitro verilere göre, ulipristal asetat intestinal seviyede BCRP (Meme Kanseri Direnç Proteini)

taşıyıcılarının inhibitörü olabilir. Ulipristal asetatın BCRP üzerindeki etkilerinin herhangi bir klinik

sonuç vermesi beklenmemektedir.

Ulipristal asetat, OATP1B1 veya OATP1B3’ün substratı değildir.

Biyotransformasyon:

Ulipristal asetat, mono-demetile, di-demetile ve hidroksile metabolitlere yaygın metabolize olur.

Mono-demetile metaboliti farmakolojik açıdan aktiftir. İn vitro ortamda elde edilen veriler, bu

metabolizasyona esas olarak CYP3A4’ün, daha düşük oranlarda ise CYP1A2 ve CYP2A6’nın

aracılık ettiğini göstermektedir.

Eliminasyon:

30 mg’lık tek dozdan sonra ulipristal asetat’ın plazmadaki terminal yarı-ömrünün 32,4 ± 6,3 saat

olduğu ve ortalama oral klerensinin (CL/F) 76,8 ± 64,0 L/saat olduğu tahmin edilmektedir.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Veri yoktur.

Hastalardaki karakteristik özellikler

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer fonksiyonları bozuk olan kadınlarda ulipristal asetatla hiçbir farmakokinetik

çalışma gerçekleştirilmemiştir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Geleneksel farmakoloji, tekrarlanan-doz toksisitesi ve genotoksisite çalışmaları temelinde elde edilen

klinik-dışı veriler, insanlara yönelik hiçbir özel tehlikenin bulunmadığını göstermektedir. Genel

toksisite çalışmalarında görülen bir çok bulgu, progesteronun ve glukokortikoid reseptörlerinin bir

modülatörü olarak sahip olduğu etki mekanizmasıyla ilişkiliydi ve bu bulgulara göre, antiprogesteron

etkinliği, terapötik seviyelere yakın maruziyet düzeylerinde gözlemlendi.

İnsan ve hayvan farmakokinetik verilerindeki yetersizlikten dolayı, üreme toksisitesine ilişkin bilgiler

sınırlıdır. Ulipristal asetat, etki mekanizmasına bağlı olarak ratlarda, tavşanlarda (1 mg/kg’dan fazla

olan tekrarlanan dozlarda) ve maymunlarda bir embriyoletal etki gösterir.

İnsan embriyosuna yönelik emniyeti bilinmemektedir. Hayvan türlerinde gestasyonu sürdürmeye

yetecek düşüklükteki dozlarda, hiçbir teratojenik potansiyel gözlemlenmemiştir.

11/11

Ulipristal

asetatla

(sıçan

farelerde)

yapılan

karsinojenisite

çalışmalarına

göre

karsinojenik

etkisi

bulunmamaktadır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1.

Yardımcı maddelerin listesi

Laktoz monohidrat

Povidon K30

Kroskarmelloz sodyum

Magnezyum stearat

6.2.

Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir.

6.3.

Raf ömrü

36 ay.

6.4.

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kutu içerisinde, ışıktan koruyarak saklanmalıdır.

6.5.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, PVC-PE-PVDC-Alüminyum blister ambalajda, 1 tablet

6.6.

Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve

“Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7.

RUHSAT SAHİBİ

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467

Maslak /Sarıyer/ İstanbul

Tel: 0212 366 84 00

Faks: 0212 276 20 20

8.

RUHSAT NUMARASI

137/35

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk Ruhsat Tarihi: 31/12/2013

Ruhsat Yenileme Tarihi:

10.

KÜB’ÜN YENİLEME TARİHİ

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) Due to Risk of Adulteration

Westminster Pharmaceuticals, LLC is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Levothyroxine and Liothyronine (Thyroid Tablets, USP) 15 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg, & 120 mg to the wholesale level. These products are being recalled as a precaution because they were manufactured using active pharmaceutical ingredients that were sourced prior to the FDA’s Import Alert of Sichuan Friendly Pharmaceutical Co., Ltd., which as a result of a 2017 inspection were found to have deficiencies with Current Good Ma...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Blissful Remedies Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Kratom Powder Capsule

Blissful Remedies Issues Voluntary Nationwide Recall of Certain Kratom Powder Capsule

Blissful Remedies., is voluntarily recalling only Lot No.: 112710 with expiration 03/2019 found embedded on the top of package of kratom ( mitragyn a speciosa) powder products, it manufactured, processed, packed, and/or held, between “March 1, 2018” to “April 30, 2018” to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing to have salmonella contamination. Blissful Remedies has not received reports of adverse events related to this recall. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., Voluntarily Recalls Kratom Products Due to Potential Salmonella Contamination

Gaia Ethnobotanical, LLC., is voluntarily recalling all kratom (mitragyna speciosa) powder products, with Lot No.: 0102031800 it manufactured, processed, packed, and/or held, between March 18, 2018 to March 30, 2018 to the consumer level. The products have been found by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) via sample testing and finding to have salmonella contamination. In lieu of such FDA findings the company has implemented standard operating procedures and sterilization processes in accordanc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

15-2-2018

Be aware of rare but possible risk of liver injury in medical treatment of fibroids

Be aware of rare but possible risk of liver injury in medical treatment of fibroids

The Danish Medicines Agency recommends doctors not to start any new patients on the medicine Esmya (ulipristal) because of a rare, but possible, risk of developing serious liver injury.

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2078 (Sellas Life Sciences Limited)

EU/3/18/2078 (Sellas Life Sciences Limited)

EU/3/18/2078 (Active substance: Peptides YMFPNAPYL, SGQAYMFPNAPYLPSCLES, RSDELVRHHNMHQRNMTKL and PGCNKRYFKLSHLQMHSRKHTG) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7279 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/091/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Gedeon Richter Plc.)

Esmya (Active substance: ulipristal) - Referral - Commission Decision (2018)5101 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2041/A-20

Europe -DG Health and Food Safety