ELIGARD

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ELIGARD 7, 5 MG ENJ. COZ. ICIN S.C. TOZ ICEREN SIRINGA VE COZ. ICEREN SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ELIGARD 7,5 MG ENJ. COZ. ICIN S.C. TOZ ICEREN SIRINGA VE COZ. ICEREN SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • leuprorelin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699043951077
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 02-05-2017
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ELIGARD 45 mg enjeksiyonluk çözelti için s.c. toz içeren şırınga ve çözücü içeren şırınga

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Her kullanıma hazır şırınga 41.7 mg leuprorelin’e eşdeğer miktarda 45 mg leuprorelin asetat

içerir.

Yardımcı madde(ler):

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için s.c. toz içeren şırınga ve çözücü içeren şırınga

Toz (Şırınga B):

Beyaz ila kirli beyaz renkli toz içeren kullanıma hazır şırınga.

Çözücü (Şırınga A):

Berrak, renksiz ila açık sarı renkli çözücü içeren kullanıma hazır şırınga.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1

Terapötik endikasyonlar

ELIGARD 45 mg,

Hormonal müdahaleye uygun ilerlemiş prostat kanseri tedavisinde

Hormonal müdahaleye uygun yüksek riskli prostata sınırlı veya prostatın olduğu

bölgeye yayılmış prostat kanserinin radyoterapi ile birlikte tedavisinde endikedir.

4.2

Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkin erkek:

ELIGARD 45 mg, 6 ayda bir kez derialtı enjeksiyon şeklinde uygulanır. Enjekte edilen

solüsyon, altı aylık bir dönem boyunca sürekli leuprorelin asetat salımı sağlayan katı bir depo

oluşturur.

Kural olarak, ilerlemiş prostat kanserinin ELIGARD 45 mg ile tedavisi uzun dönemli

tedaviyi gerektirmektedir ve remisyon ya da düzelme görüldüğünde bu tedavi kesilmemelidir.

ELIGARD

tedaviye

verilen

yanıtı

izlemede

uygun

deneyime

sahip

sağlık

uzmanının gözetiminde uygulanmalıdır.

ELIGARD 45 mg yüksek riskli lokalize ve lokal ileri evre prostat kanserinin radyoterapi ile

birlikte kombine tedavisinde neoadjuvan veya adjuvan terapi olarak kullanılabilir.

ELIGARD 45 mg’a verilen yanıt, klinik parametreler yoluyla ve prostat spesifik antijen

(PSA)’in

serum

düzeyleri

ölçülerek

izlenmelidir.

Klinik

araştırmalarda,

testosteron

düzeylerinin orşiektomi uygulanmamış hastaların büyük bir bölümünde tedavinin ilk 3 günü

boyunca arttığı ve daha sonra 3-4 hafta içinde tıbbi kastrasyon düzeylerinin altına düştüğü

gösterilmiştir. Erişilen kastrasyon düzeyleri, tıbbi ürün tedavisinin sürdürüldüğü dönem

boyunca korunmuştur (kastrasyon düzeyi (50 ng/dl) üzerindeki testosteron yükselmeleri

<

%1).

Hasta

yanıtının

suboptimal

olması

durumunda,

serum

testosteron

düzeylerinin

kastrasyon

düzeylerine

ulaştığı

düzeylerde

kaldığı

doğrulanmalıdır.

Etkililik

eksikliğinin sebebi hatalı hazırlama, sulandırma veya uygulama olabileceği için, şüpheli veya

bilinen uygulama hataları durumunda testosteron seviyeleri incelenmelidir. (

Bkz. Bölüm 4.4

Özel Kullanım uyarıları ve önlemleri

Uygulama şekli:

ELIGARD 45

mg, sadece bu prosedürlere

aşina olan sağlık profesyonelleri tarafından

hazırlanmalı, sulandırılmalı ve uygulanmalıdır

(Bkz. Bölüm 6.6 Beşeri tıbbi üründen arta

kalan

maddelerin

imhası

ve

diğer

özel

önlemler.

Eğer

ürün

düzgün

hazırlanmadıysa,

uygulanmamalıdır.

Kullanıma hazır olarak sunulan iki steril şırınganın içeriği,

ELIGARD 45 mg’ın derialtı

enjeksiyon yoluyla uygulanmasından hemen önce karıştırılmalıdır.

Deney hayvanı çalışmalarından elde edilen

verilere göre intraarteryel ya da intravenöz

enjeksiyondan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Derialtı enjeksiyon yoluyla uygulanan diğer tıbbi ürünlerde olduğu gibi, enjeksiyon yeri

periyodik olarak değiştirilmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda klinik araştırma yapılmamıştır.

Bu nedenle özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

0-18 yaş arası çocuklarda güvenliliği ve etkililiği ortaya konmamıştır

(Bkz. Bölüm 4.3

Kontrendikasyonlar).

Çocuklara uygulanmamaktadır.

Geriyatrik popülasyon:

Özel bir uyarı bulunmamaktadır.

4.3

Kontrendikasyonlar

ELIGARD aşağıda belirtilen durumlarda kontrendikedir:

Leuprorelin asetat’a, diğer GnRH agonistlerine ya da yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı aşırı duyarlılık halinde

Daha önce orşiektomi uygulanmış olan hastalarda (diğer GnRH agonistleri ile olduğu

gibi, ELIGARD 45 mg cerrahi kastrasyon durumunda serum testosteron düzeyinde daha

fazla düşüşe neden olmaz)

Omurilik kompresyonu bulunan ya da spinal metastaz bulguları olan prostat kanseri

hastalarında tek başına tedavi olarak uygulanması

(Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri)

Kadınlarda ve pediyatrik hastalarda

4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Ürünün hatalı sulandırılmasına bağlı olarak klinik etkinlikte eksiklik gözlenebilir. Hazırlama

ve uygulama için talimatlar ve şüpheli veya bilinen uygulama hataları durumunda testosteron

seviyelerinin incelenmesi için bakınız

(Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ve Bölüm

6.6 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler)

Androjen deprivasyon tedavisi QT aralığını uzatabilir.

QT uzaması geçmişi veya risk faktörü teşkil eden hastalarda ve QT aralığını uzatma ihtimali

olan tıbbi ürünleri eşzamanlı kullanan hastalarda

(Bkz. Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile

etkileşimler

ve

diğer

etkileşim

şekilleri)

hekimler,

ELIGARD

uygulamasını

başlatmadan önce Torsade de pointes potansiyeli dahil olmak üzere fayda risk oranını

değerlendirmelidir.

Leuprorelin asetat, diğer GnRH agonistleri gibi, tedavinin ilk haftası boyunca testosteron,

dihidrotestosteron ve asit fosfatazın serum konsantrasyonlarında geçici bir artışa neden

olmaktadır. Hastalarda kemik ağrısı, nöropati, hematüri ya da üreter veya mesane çıkışında

obstrüksiyonu içeren yeni semptomlar görülebilir ya da mevcut semptomlarda kötüleşme

ortaya çıkabilir

(Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler)

. Tedavi sürdürüldüğünde bu semptomların

genellikle azaldığı görülmektedir.

Leuprorelin tedavisinden 3 gün önce başlatılan ve tedavinin ilk iki-üç haftası boyunca

sürdürülen

uygun

antiandrojenin

ilave

olarak

uygulanması

düşünülmelidir.

uygulamanın, başlangıçta serum testosteron düzeyinde ortaya çıkan artıştan kaynaklanan

sekelleri önlediği bildirilmiştir.

Cerrahi

kastrasyonu

takiben,

ELIGARD

erkek

hastaların

serum

testosteron

düzeylerinde daha fazla düşüşe yol açmaz.

Fatal komplikasyonlar ile veya fatal komplikasyonlar olmaksızın paralizde payı olan, üreter

obstrüksiyonu

omurilik

kompresyonu

vakaları,

GnRH

agonistleri

bildirilmiştir.

Omurilik

kompresyonu

böbrek

fonksiyon

bozukluğu

gelişmesi

durumunda,

komplikasyonlar için standart tedaviye başlanmalıdır.

Üriner sistem obstrüksiyonu bulunan hastaların yanı sıra, vertebra ve/veya beyin metastazları

olan hastalar, tedavinin ilk birkaç haftası boyunca yakından izlenmelidir.

Hastaların bir bölümündeki tümörler, hormon manipülasyonuna karşı duyarlı olmayacaktır.

Testosteron supresyonunun yeterli olmasına karşın klinik düzelme olmaması bu durumun

belirtisidir ve ELIGARD ile daha ileri tedavi hasta için yarar sağlamayacaktır.

Tıbbi literatürde, orşiektomi uygulanan ya da GnRH agonistleri ile tedavi edilen erkek

hastalarda kemik dansitesinin azaldığı bildirilmiştir

(Bkz. 4.8 İstenmeyen etkiler)

Antiandrojen

tedavisi,

osteoporozdan

kaynaklanan

kırıkların

riskini

anlamlı

ölçüde

artırmaktadır. Bu konu hakkında yalnızca sınırlı veriler mevcuttur. 22 aylık farmakolojik

androjen baskılama tedavisini takiben hastaların %5’inde, 5 ila 10 yıllık tedaviden sonra

hastaların

%4’ünde

osteoporozdan

kaynaklanan

kırıklar

gözlenmiştir.

Osteoporozdan

kaynaklanan kırık riski, genellikle patolojik kırıklara kıyasla daha yüksektir.

Uzun süreli testosteron eksikliği dışında, ileri yaş, sigara içme ve alkollü içki tüketimi,

obezite ve yetersiz egzersiz de osteoporoz gelişimini etkileyebilir.

Pazarlama

sonrası

izlemlerde,

GnRH

agonistlerinin

uygulanmasından

sonra,

çoğunluğu

birinci dozdan sonraki 2 hafta içinde, bazıları da birinci saat içinde meydana gelen seyrek

hipofizer

apopleksi

(hipofiz

bezi

enfarktüsüne

sekonder

klinik

sendrom)

olguları

bildirilmiştir. Bu olgularda, hipofizer apopleksi ani baş ağrısı, kusma, görmede değişimler,

oftalmopleji,

değişen

mental

durum

bazen

kardiyovasküler

kollaps

şeklinde

ortaya

çıkmıştır. Acil tıbbi müdahale gerekmektedir.

GnRH agonisti tedavisi uygulanan bazı hastalarda glukoz toleransında değişiklikler olduğu

bildirilmiştir.

ELIGARD

tedavisi

sırasında

diyabetik

hastaların

daha

sık

izlenmesi

önerilmektedir.

GnRH analogları ile tedavi edilen erkeklerde, hiperglisemi ve diyabet gelişimi riskinde artış

bildirilmiştir. Hiperglisemi, diabetes mellitus gelişmesine veya diyabetli hastalarda glisemik

kontrolün kötüleşmesine sebep olabilir. Bir GnRH agonisti ile tedavi edilen hastalarda, kan

glukoz

değeri

ve/veya

glikozile

hemoglobin

(HbA1c)

periyodik

olarak

izlenmeli

hiperglisemi veya diyabet için hali hazırda uygulanan tedavi ile birlikte kontrol edilmelidir.

GnRH agonistleri kullanılan erkeklerde, miyokart enfarktüsü, ani kardiyak ölüm ve felç

bildirilmiştir. Bildirilen olasılık oranları baz alındığında, risk düşük görünmektedir ve prostat

kanserli hastalarda tedavi belirlenirken kardiyovasküler risk faktörleri ile birlikte dikkatle

değerlendirilmelidir. GnRH agonistleri alan hastalarda, kardiyovasküler hastalık gelişmesini

düşündüren

semptomlar

işaretler

izlenmelidir

mevcut

klinik

tedaviye

göre

yönetilmelidir.

4.5

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

ELIGARD

farmakokinetik

ilaç-ilaç

etkileşimi

araştırmaları

yapılmamıştır.

Leuprorelin asetat ile diğer tıbbi ürünler arasında herhangi bir etkileşime ilişkin bildirim

mevcut değildir.

Androjen deprivasyon tedavisi QT aralığını uzatabileceği için, QT aralığını uzattığı bilinen

tıbbi ürünler veya Torsade de pointes’i indükleyici sınıf IA (örn. kinidin, dizopiramid) veya

sınıf III (örn. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) antiaritmik tıbbi ürünleri, metadon,

moksifloksasin, antipsikotikler, vb. ilaçlar ile ELIGARD 45 mg’ın eşzamanlı kullanımı

dikkatlice değerlendirilmelidir (

Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

4.6

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: X

ELIGARD 45 mg kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanamaz.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)

ELIGARD 45 mg kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanamaz.

Gebelik dönemi

ELIGARD 45 mg kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanamaz.

Laktasyon dönemi

ELIGARD 45 mg kadınlarda kontrendike olduğundan uygulanamaz.

Üreme yeteneği/Fertilite

Leuprorelin asetat, doğal olarak ortaya çıkan gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)’un

sentetik bir nonapeptid agonistidir ve sürekli olarak uygulandığında hipofizer gonadotropin

sekresyonunu inhibe eder ve erkeklerde testiküler steroidogenezi baskılar. Sonuç olarak

üreme yeteneği geri dönüşlü olarak etkilenir.

4.7

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

ELIGARD

mg’ın

araç

makine

kullanma

yeteneği

üzerindeki

etkilerine

ilişkin

araştırmalar yapılmamıştır.

Tedavinin olası yan etkileri olan ya da altta yatan hastalıktan kaynaklanan bitkinlik, baş

dönmesi ve görme bozuklukları, araç ve makine kullanma yeteneğinin bozulmasına neden

olabilir.

nedenle

hastalar

araç

makine

kullanırken

dikkatli

olmaları

konusunda

uyarılmalıdır.

4.8

İstenmeyen etkiler

ELIGARD

görülen

advers

reaksiyonlar,

yani

bazı

hormon

düzeylerindeki

artış

düşüşler, temel olarak leuprorelin asetatın spesifik farmakolojik etkisine bağlıdır. En sık

bildirilen advers reaksiyonlar sıcak basması, bulantı, bitkinlik ve yorgunluk ile enjeksiyon

yerindeki geçici lokal iritasyondur. Hafif sıcak basmaları hastaların yaklaşık %58’inde ortaya

çıkmaktadır.

İlerlemiş

prostat

karsinomu

olan

hastalarda

ELIGARD

yürütülen

klinik

çalışmalar

sırasında aşağıdaki advers olaylar bildirilmiştir.

Aşağıdaki

advers

reaksiyonlar

sistem-organ

sınıfı

sıklığa

göre

yaklaşımla

rapor

edilmiştir:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek

(≥1/10.000

<1/1.000);

çok

seyrek

(<1/10.000),

bilinmiyor

(eldeki

verilerden

hareketle tahmin edilemiyor)

ELIGARD ile yapılan klinik araştırmalarda bildirilen istenmeyen etkiler:

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın

: Nazofarenjit

Yaygın olmayan

: İdrar yolu enfeksiyonu, lokal deri enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın

: Hematolojik değişiklikler

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan

: Diabetes mellitusta kötüleşme

Psikiyatrik hastalıklar

Yaygın olmayan

: Anormal rüyalar, depresyon, azalmış libido

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan

: Sersemlik hali, baş ağrısı, hipoestezi, insomnia, tat alma bozukluğu,

koku alma bozukluğu

Seyrek

: Anormal istemsiz hareketler

Kardiyak hastalıkları

Bilinmeyen

: QT uzaması (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri ve

Bölüm 4.5 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri)

Vasküler hastalıklar

Çok yaygın

: Sıcak basması

Yaygın olmayan

: Hipertansiyon, hipotansiyon

Seyrek

: Senkop, kollaps

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan

: Rinore, dispne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

: Bulantı, diyare

Yaygın olmayan

: Konstipasyon, ağız kuruluğu, dispepsi, kusma

Seyrek

: Şişkinlik, geğirme

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok yaygın

: Ekimozlar, eritem

Yaygın

: Pruritus, gece terlemeleri

Yaygın olmayan

: Ciltte ıslaklık, terlemede artış

Seyrek

: Alopesi, deri döküntüsü

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın

: Artralji, ekstremite ağrısı, miyalji

Yaygın olmayan

: Sırt ağrısı, kas krampları

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın

: Seyrek idrara çıkma, idrar yapmada güçlük, dizüri, noktüri, oligüri

Yaygın olmayan

: Mesane spazmı, hematüri, idrara çıkma sıklığında artış, üriner

retansiyon

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın

: Meme hassasiyeti, testiküler atrofi, testis ağrısı, infertilite, meme

hipertrofisi

Yaygın olmayan

: Jinekomasti, impotans, testiküler bozukluk

Seyrek : Meme ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygın

: Yorgunluk, enjeksiyon yerinde yanma, enjeksiyon yerinde parestezi

Yaygın

: Bitkinlik, enjeksiyon yerinde ağrı, enjeksiyon yerinde morarma,

enjeksiyon yerinde iğne batmaları, rigor, zayıflık

Yaygın olmayan

: Enjeksiyon yerinde kaşıntı, letarji, ağrı, ateş

Seyrek

: Enjeksiyon yerinde ülserasyon

Çok seyrek

: Enjeksiyon yerinde nekroz

Araştırmalar

Yaygın

: Kan kreatinin fosfokinaz artışı, uzamış koagülasyon zamanı

Yaygın olmayan

: Alanin aminotransferazda artış, kan trigliseridlerinde artış, uzamış

protrombin zamanı, kilo artışı

Leuprorelin asetat tedavisi ile genellikle ortaya çıktığı bildirilmiş olan diğer advers olaylar

şunlardır: periferik ödem, pulmoner embolizm, palpitasyonlar, miyalji, kas zayıflığı, deri

hasasiyetinde değişiklik, titreme, periferik vertigo, döküntü, amnezi ve görme bozuklukları.

Önceden mevcut hipofiz apopleksisinde infarkt hem kısa, hem uzun etkili GnRH agonistleri

ile tedavi sonrasında seyrek olarak raporlandırılmıştır. Trombositopeni ve lökopeni de seyrek

olarak raporlandırılmıştır. Glukoz toleransında değişiklikler raporlandırılmıştır.

ELIGARD enjeksiyonundan sonra bildirilen lokal advers olaylar, derialtı enjeksiyon yoluyla

uygulanan benzer ürünlerle ilişkili olarak sıklıkla bildirilen tipik olaylardır.

Genel olarak, derialtı enjeksiyonu takiben ortaya çıkan bu lokalize advers olaylar hafiftir ve

kısa süreli olarak tanımlanmıştır.

Kemik yoğunluğundaki değişiklikler

Tıbbi literatürde, orşiektomi uygulanan ya da GnRH analogları ile tedavi edilen erkek

hastalarda kemik dansitesinin azaldığı bildirilmiştir. Leuprorelin ile uzun dönemli tedavide,

osteoporoz belirtilerinde artış gözlenebilmesi beklenebilecek bir durumdur. Osteoporoza

bağlı kırık riskindeki artış konusunda

Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Hastalığın belirti ve semptomlarının alevlenmesi

Leuprorelin asetat ile tedavi, ilk birkaç hafta boyunca hastalığın bulgu ve belirtilerinin

alevlenmesine neden olabilmektedir. Vertebra metastazları ve/veya üriner obstrüksiyon ya da

hematüri

gibi

sorunların

şiddetlenmesi

durumunda,

zayıflık

ve/veya

ekstremitelerde

parestezi gibi nörolojik sorunlar ya da üriner semptomlarda kötüye gidiş ortaya çıkabilir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9

Doz aşımı ve tedavisi

ELIGARD 45 mg’ın kötüye kullanılma potansiyeli yoktur ve bu nedenle bilinçli doz aşımı

beklenmez. Klinik pratikte leuprorelin asetat ile gerçekleşmiş kötüye ilaç kullanımı veya doz

aşımına dair bir bildirim bulunmamaktadır.

Ancak

ilaca

fazla

maruz

kalımın

gerçekleşmesi

durumunda,

hastanın

izlenmesi

semptomatik destekleyici tedavi uygulanması önerilir.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1

Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Gonadotropin salıcı hormon analogları

ATC kodu: L02AE02.

Leuprorelin asetat, doğal olarak üretilen gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)’un sentetik

nonapeptid

agonistidir.

Sürekli

olarak

uygulandığında

hipofizer

gonadotropin

sekresyonunu inhibe eder ve erkeklerde testiküler steroidogenezi baskılar. Bu etki, tıbbi ürün

tedavisinin bırakılmasından sonra geri dönüşlüdür. Ancak bu agonist, doğal hormona kıyasla

daha büyük bir potense sahiptir ve testosteron düzeylerinin düzelmesine kadar geçen süre

hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir.

Leuprorelin asetatın uygulanması ilk olarak dolaşımdaki luteinleştirici hormon (LH) ve

folikül stimüle edici hormon (FSH) düzeylerinde bir artışla sonuçlanır ve bu da erkeklerdeki

gonadal steroidler, testosteron ve dihidrotestosteron düzeylerinde geçici bir artışa yol açar.

Leuprorelin asetatın sürekli olarak uygulanması, LH ve FSH düzeylerinde bir düşüşe neden

olur.

Erkeklerde

testosteron

kastrasyon

eşiğinden

ng/dL)

daha

düşük

düzeye

inmektedir. Bu düşüşler, tedavinin başlangıcından sonra üç ila dört hafta içinde ortaya

çıkmaktadır.

Altıncı

aydaki

ortalama

testosteron

düzeyleri

10,4

0,53)

ng/dL

olarak

saptanmıştır ve bu, bilateral orşiektomiyi takiben elde edilen düzeylerle karşılaştırılabilir

bulunmuştur. Pivotal klinik araştırmada 45 mg’lık tam doz leuprorelin uygulanan bir hasta

dışında tüm hastalarda 4 haftada kastrasyon düzeylerine ulaşılmıştır. Hastaların büyük bir

çoğunluğunda gözlenen testosteron düzeyleri 20 ng/dL’nin altında kalmıştır, ancak bu düşük

düzeylerin tam yararı henüz saptanmamıştır. PSA düzeyleri altı ayda %97 oranında düşüş

göstermiştir.

Uzun dönemli araştırmalar, tedavinin sürdürülmesinin, yedi yıla varan bir dönem boyunca ve

tahminen süresiz olarak kastrasyon düzeyinin altında testosteron sağladığını göstermiştir.

Klinik

çalışma

programı

sırasında

tümör

boyutu

direkt

olarak

ölçülmemiştir,

ancak

ELIGARD 45 mg için ortalama PSA’da elde edilen %97’lik bir azalma ile dolaylı olarak

yararlı bir tümör yanıtının var olduğu saptanmıştır.

Lokal ileri evre prostat kanseri olan 970 hasta (ağırlıklı olarak T2c-T4 ve biraz da T1c-T2b

patolojik bölgesel nodal hastalığı olanlar) üzerine yapılmış bir faz 3 randomize klinik

çalışmada, hastaların 483’ü radyasyon terapisi ile birlikte kısa dönem (6 ay) ve 4857’si uzun

dönem (3 yıl) androjen supresyon tedavisi almıştır. Kısa dönem ve uzun dönem supresyon

tedavisi alan hastalar arasında GnRH agonisti (triptorelin veya goserelin) ile birlikte eş

zamanlı ve adjuvan tedavi sonuçları non-inferiorite açısından karşılaştırılmıştır. 5-yıllık genel

mortalite

kısa

dönem

uzun

dönem

hastalarında

sırasıyla

%19,0

%15,2

olarak

saptanmıştır. Üst seviye %95,71 güven aralığı (GA) 91,79 veya çift yönlü %95,71 GA 1,09-

1,85 (non-inferiorite için P=0,65) olan Tehlike Oranı=1,42 değerinde, radyoterapi artı 3 yıllık

androjen

deprivasyonu

sağlayan

tedavi

alanlara

kıyasla

radyoterapi

birlikte

aylık

androjen

deprivasyonu

sağlayan

tedaviyi

alanlarda

daha

düşük

sağkalım

sağladığı

gösterilmiştir. Uzun dönem ve kısa dönem tedavi alanların 5-yıllık genel sağkalımı değerleri

sırasıyla %84,8 ve %81,0 olarak saptanmıştır. QLQ-C30 ile ölçülen genel yaşam kalitesi

değerlerinde ise iki grup arasında anlamlı fark saptanmıştır (P=0,37). Sonuçlarda lokal ileri

evre tümörleri olan hastalar ağırlıktadır.

Yüksek riskli lokalize prostat kanserindeki endikasyon kanıtları leuprorelin asetatın da dahil

olduğu GnRH analogları ile birlikte radyoterapi yapılmış olan çalışmaların sonuçlarına

dayanmaktadır. Yayınlanmış olan 5 çalışmanın klinik verileri analiz edilmiştir (EORTC

22863, RTOG 85-31, RTOG 92-02, RTOG 8610, ve D’Amico ve ark.’ı., JAMA, 2004). Bu

çalışmaların

hepsinde

GnRH

analogları

birlikte

radyoterapi

verilmesinin

yararı

gösterilmiştir. Yayınlanmış olan çalışmalarda lokal ileri evre prostat kanserli ve yüksek riskli

lokalize

prostat

kanserli

hastalar

için

endikasyonlarda

ayırt

edici

noktalar

tespit

edilememiştir.

Klinik

veriler,

radyoterapiyi

takiben

yıllık

androjen

deprivasyonu

sağlayan

tedavinin

radyoterapi sonrası 6 aylık androjen deprivasyonu sağlayan tedaviye kıyasla daha tercih

edilebilir olduğunu göstermektedir.

Androjen deprivasyonu sağlayan tedavi önerilen süresi tıbbi kılavuzlarda radyoterapi alan

T3-T4 hastalar için 2-3 yıl’dır.

5.2

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim

İlerlemiş prostat karsinomu hastalarında, ilk enjeksiyonu takiben ortalama serum leuprorelin

konsantrasyonları, enjeksiyondan 4.4 saat sonra 82 ng/mL’ye (C

maks

) ulaşmaktadır. Her bir

enjeksiyonu takiben ortaya çıkan ilk artıştan sonra (her bir dozdan sonraki 3-168 günler

arasında plato fazı), serum konsantrasyonları nispeten sabit kalmaktadır (0,2-2 ng/mL).

Tekrarlanan doz uygulamalarında birikim olduğuna dair herhangi bir kanıta saptanmamıştır.

Dağılım

Sağlıklı erkek gönüllülere uygulanan intravenöz bolus enjeksiyonu takiben leuprorelinin

ortalama kararlı durum dağılım hacmi 27 litre olarak saptanmıştır.

İn vitro

olarak insan

plazma proteinlerine bağlanma oranı %43 ila %49 arasında değişmektedir.

Biyotransformasyon

Hiçbir ilaç metabolizması çalışması yapılmamıştır.

Eliminasyon

Sağlıklı erkek gönüllülerde, intravenöz yolla bolus şeklinde uygulanan 1 mg’lık leuprorelin

asetat dozunun ortalama sistemik klerensinin 8,34 L/saat ve çift kompartmanlı bir model

temel

alınarak

terminal

eliminasyon

yarılanma

ömrünün

yaklaşık

saat

olduğu

gösterilmiştir.

Leuprorelin asetat ile atılma araştırmaları yapılmamıştır.

Doğrusallık /doğrusal olmayan durum

Enjekte edilen ELIGARD ürününün etkin maddesi leuprorelin’in farmakokinetik salım profili

yavaş salımlı bir polimer formülasyonu özellikleri nedeniyle zaman içinde doğrusal değildir.

Her bir ELIGARD dozaj formülasyonu doğrusal olmayan bir salım karakteristiğine sahiptir.

5.3

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Leuprorelin asetat ile yapılan klinik öncesi araştırmalarda, bilinen farmakolojik özelliklerine

dayanarak, her iki cinsiyette de üreme sistemi üzerinde beklenen etkiler elde edilmiştir. Bu

etkilerin tedavinin kesilmesinden ve uygun bir rejenerasyon döneminden sonra normale

döndüğü

gösterilmiştir.

Leuprorelin

asetat

teratojenisite

göstermemiştir.

Tavşanlarda,

leuprorelin

asetatın

üreme

sistemi

üzerindeki

farmakolojik

etkileriyle

tutarlı

olarak,

embriyotoksisite/letalite gözlenmiştir.

Karsinojenisite

araştırmaları

süresince

sıçanlar

fareler

üzerinde

yapılmıştır.

Sıçanlarda, 0,6 ila 4 mg/kg/gün şeklindeki dozların derialtı yoluyla uygulanmasından sonra,

hipofiz

apopleksisinde

dozla

bağlantılı

artış

gözlenmiştir.

Farelerde

etki

gözlenmemiştir.

Leuprorelin asetat ve ilgili altı aylık ürün ELIGARD 45 mg,

in vitro

in vivo

olarak

yürütülen bir dizi analizde mutajenik bulunmamıştır.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1

Yardımcı maddelerin listesi

Çözücü (Şırınga A)

: Poli (DL-laktik-ko-glikolik asit) (85:15)

N-Metilpirolidon

Toz (Şırınga B)

: Bulunmamaktadır

6.2

Geçimsizlikler

Şırınga B’de bulunan leuprorelin, yalnızca şırınga A’daki çözücü ile karıştırılmalı ve diğer

tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

6.3.

Raf ömrü

Açılmamış ambalaj: 24 ay

Ürün buzdolabından çıkarıldıktan sonra orijinal ambalajında, oda sıcaklığında (25

C’nin

altında), dört haftaya kadar saklanabilir.

Tablalardan birinin açılmasını takiben, toz ve çözücü hemen kullanıma hazırlanmalı ve

hastaya verilmelidir.

Steril

çözücü

kullanıma

hazırlanan

ürün,

mikrobiyolojik

açıdan

çözeltinin

viskozitesinin zamanla artması sebebiyle derhal uygulanmalıdır.

6.4

Saklamaya yönelik özel tedbirler

Buzdolabında (2

C arasındaki sıcaklıklarda) ve nemden

korumak amacıyla orijinal

ambalajında saklayınız.

Bu ürün, enjeksiyondan önce oda sıcaklığında olmalıdır. Kullanılmadan yaklaşık 30 dakika

önce

buzdolabından

çıkarılmalıdır.

Buzdolabından

çıkarıldıktan

sonra

ürün,

orijinal

ambalajında oda sıcaklığında (25

C’nin altında) dört haftaya kadar saklanabilir.

Dondurmayınız. Donmuş ürünleri çözüp kullanmayınız.

6.5

Ambalajın niteliği ve içeriği

İki kullanıma hazır siklik olefin kopolimer/polipropilen enjektör vardır; Şırınga A çözücü ve

Şırınga B toz içerir. İki şırınga birlikte bir karışım sistemi meydana getirir.

Şırınga A termoplastik kauçuk pistona sahiptir ve polietilen veya polipropilen Luer-Lok

kapakla kapatılmıştır. Şırınga B’nin enjektör ucu kabı ve iki piston ucu klorobutil kauçuktan

imal edilmiştir.

Bir kit, karton kutu içinde iki adet ısıyla şekillendirilmiş tabladan oluşmaktadır. Bir tabla,

kullanıma hazır polipropilen Şırınga A, büyük piston ve nem tutucu poşet içerir. Diğer tabla,

kullanıma hazır siklik olefin kopolimer Şırınga B, bir adet 18 ölçek steril iğne ve bir adet

silikon nem tutucu poşet içerir.

Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir.

6.6

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Kullanıma hazırlama:

Ürünü,

kullanımından

yaklaşık

30

dakika

önce

buzdolabından

çıkararak

oda

sıcaklığına gelmesini bekleyiniz.

Lütfen ilk olarak hastayı enjeksiyon için hazırlayınız, ardından aşağıdaki talimatları

uygulayarak

ürünün

hazırlığını

yapınız.

Eğer

ürün

uygun

teknik

kullanılarak

hazırlanmadıysa,

ürünün

hatalı

sulandırılması

sonucunda

doğacak

klinik

etkinlik

eksikliğinden ötürü ürün hastaya uygulanmamalıdır.

Diğer

benzer

ajanlar

gibi,

karıştırma

uygulama

sürecince

eldiven

kullanımı

önerilmektedir.

Adım 1:

Her iki tablayı açın (folyoyu, küçük bir baloncuk ile belirginleştirilmiş köşeden

yırtın) ve içindekileri temiz bir alana boşaltın (Şırınga A (Şekil 1.1) ve Şırınga B'yi (Şekil1.2)

içeren iki tabla) Nem çekici torbaları atın.

Adım 2:

Şırınga B'de (Şekil 2) mavi renkli kısa piston çubuğunu, takılı gri renkli tıpa ile

çekin

fakat

çevirerek açmayın

İki tıpa da takılı iken ürünü karıştırmaya çalışmayın!

Adım 3:

Şırınga B beyaz piston çubuğunu, Şırınga B'de kalan gri tıpaya nazikçe sıkın (Şekil

Adım 4:

Şırınga B’de gri renkli kauçuk kapağı çıkarın ve enjektörü bırakın (Şekil 4).

Adım 5:

Sıvı sızmaması için Şırınga A'yı dikey konumda tutun ve Şırınga A'dan şeffaf

kapağı çevirerek çıkarın (Şekil 5).

Adım 6:

İki enjektörü içeri doğru bastırarak ve sabitlenene kadar Şırınga B'yi Şırınga A

üzerine sıkarak birleştirin (Şekil 6a ve 6b).

Aşırı sıkmayın.

Adım 7:

Bağlanan üniteyi ters çevirin ve Şırınga A'nın sıvı içeriğini tozu (leuprorelin asetat)

içeren Şırınga B'ye enjekte ederken Şırınga B altta olacak şekilde enjektörleri dikey şekilde

tutmaya devam edin (Şekil 7).

Adım 8:

Her iki enjektörün içeriklerini, homojen ve vizkoz bir çözelti elde etmek için yatay

konumda ileri ve geri yönde nazikçe iterek (toplam 60 defa, yaklaşık 60 saniye sürer) ürünü

tamamen

karıştırın

(Şekil

Enjektör

sistemini

bükmeyin

(enjektörleri

kısmen

açabileceğiniz için bu durum sızıntıya neden olabilir).

Tamamen karıştığında viskoz çözelti renksiz ila beyaz veya açık sarı (beyaz ila açık

sarının tonları dahil) renk alacaktır.

Önemli: Ürün zaman geçtikçe daha viskoz hale geldiğinden, karıştırdıktan sonra hemen

bir sonraki adıma geçiniz. Karıştırılmış ürünü soğutucuya koymayın.

Lütfen dikkat: Ürün, anlatıldığı şekilde karıştırılmalıdır; çalkalama işlemi ürünün yeterince

karışmasını SAĞLAMAZ.

Adım 9:

Şırınga B altta olacak şekilde enjektörleri dikey konumda tutun. Enjektörler güvenli

şekilde birleşmiş kalmalıdır. Şırınga A pistonuna bastırarak ve Şırınga B pistonunu hafifçe

çekerek, karıştırılmış ürünün tamamını Şırınga B'ye (kısa, geniş enjektör) çekin (Şekil 9).

Adım 10:

Şırınga A pistonunu bastırmaya devam ederken Şırınga A'yı çevirerek çıkarın

(Şekil 10). Ürünün sızmadığından emin olun; aksi halde iğne, takıldığında tam olarak

sabitlenmez.

Lütfen

dikkat:

Formülasyonda

tane

büyük

veya

birkaç

tane

küçük

hava

kabarcığı

kalabilir, bu kabul edilebilir bir durumdur.

Ürün kaybolacağından lütfen bu aşamada

Şırınga B'deki hava kabarcıklarını püskürtmeyin!

Adım 11:

Şırınga B'yi dik konumda tutun. Arka kağıt etiketini soyarak güvenlik iğnesi

paketini açın ve güvenlik iğnesini çıkartın. Enjektörü tutarak ve iğneyi tam olarak oturtmak

için iğneyi saat yönünde çevirerek güvenlik iğnesini Şırınga B'ye sabitleyin (Şekil 11).

Aşırı

sıkmayın.

Adım 12:

Uygulama öncesinde, koruyucu iğne kapağını çekin (Şekil 12).

Önemli:

Uygulamadan önce güvenlik iğnesi mekanizmasını çalıştırmayın.

Adım 13:

Uygulama öncesinde, Şırınga B'deki büyük hava kabarcıklarını püskürtün. Ürünü

subkütanöz yolla uygulayın. Şırınga B'deki ürünün tamamının enjekte edildiğinden emin

olun.

Adım

14:

Enjeksiyonun

ardından,

aşağıda

listelenen

aktivasyon

yöntemlerinden

birini

kullanarak güvenlik kalkanını kilitleyin.

1. Düz zemin üzerinde kapatma

İğneyi kapatmak ve güvenlik kalkanını kilitlemek için güvenlik kalkanını, düz tarafı aşağı

gelecek şekilde düz bir yüzeye bastırın (Şekil 14.1a ve b).

Kilitlendiğini, elinizle ve çıkan "klik" sesi ile kontrol edin. Kilitli konum iğne ucunu

tamamen kapatacaktır (Şekil 14.1b).

2. Parmağınızla kapatma

İğneyi kapatmak ve güvenlik kalkanını kilitlemek için, başparmağınızı üzerine koyarak,

güvenlik kalkanını iğne ucuna doğru kaydırın (Şekil 14.2a ve b).

Kilitlendiğini, elinizle ve çıkan "klik" sesi ile kontrol edin. Kilitli konum iğne ucunu

tamamen kapatacaktır (Şekil 14.2b).

Adım 15

: Güvenlik kalkanı kilitlendiğinde, derhal iğneyi ve enjektörü, onaylı bir tıbbi atık

kutusuna atın.

7. RUHSAT SAHİBİ

Astellas Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Maslak Link Plaza

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:3-5 K:14

34398 Maslak, Sarıyer, İstanbul

Tel : 0212 440 08 00

Faks : 0212 438 36 71

8. RUHSAT NUMARASI

2015/146

9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 16.02.2015

Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

-