ELEKTRA

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • ELEKTRA FORT 50 MG 30 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • ELEKTRA FORT 50 MG 30 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dexketoprofen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699527093927
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-11-2015
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMATALİMATI

ELEKTRA ® FORT 50mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmtablet50mgdeksketoprofeneeşdeğer,73.8mgdeksketoprofen

trometamoliçerir.

Yardımcımaddeler:Mikrokristalinselüloz,mısırnişastası,sodyumnişastaglikolat,gliserol

distearat,HPMC15cP,titanyumdioksit(E171),talk,polietilenglikol(6000).

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

·Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

·Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

·Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

·Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

·Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.ELEKTRA ®

FORTnedirveneiçinkullanılır?

2.ELEKTRA ®

FORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.ELEKTRA ®

FORTnasılkullanılır?

4.4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.ELEKTRA ®

FORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.ELEKTRA ® FORTnedirveneiçinkullanılır?

ELEKTRA ® FORT,steroidolmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ)olarakadlandırılanilaç

grubundanbirağrıkesicidir.

Erişkinlerdekas-iskeletsistemiağrıları,ağrılıadetdönemleri(dismenore),dişağrılarının

semptomatiktedavisindekullanılır.

ELEKTRA ®

FORTkutuda,beyazopakPVC/PE/PVDC/Alfolyoblisterde20ve30tablet

içermektedir.

Beyazrenkli,yuvarlak,bombeli,biryüzündeçentikbulunanfilmkaplıtabletlerdir.

2/7

2.

ELEKTRA ®

FORT’uKullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

ELEKTRA ®

FORT’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer,

·DeksketoprofentrometamoleveyaELEKTRA ® FORT’uniçindekiyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşıalerjiniz(aşırıduyarlılık)varsa;

·Asetilsalisilikasideveyadiğersteroidolmayanantiinflamatuvarilaçlarakarşıalerjiniz

varsa;

·Astımınızvarsaveyageçmişteasetilsalisilikasitveyadiğersteroidolmayan

antiinflamatuvarilaçlarkullandıktansonraastımatağı,akutalerjikrinit(alerjiyebağlı

buruniçerisindekısasüreliiltihaplanma),burundapolip(alerjiyebağlıburuniçerisinde

oluşankitleler),ürtiker(ciltdöküntüsü),alerjisonucuyüzveboğazdaşişme(yüz,gözler,

dudaklarveyadildeşişlik,veyasolunumzorluğu)veyagöğüstehırıltı(wheezing)

meydanageldiyse;

·Peptikülser,mideyadabağırsakkanamasıveyasüregelensindirimsorunlarınızvarsa

(örn.hazımsızlık,göğüsteyanma)veyadahaöncedengeçirdiyseniz;

·Ağrıkesiciolarakkullanılansteroidolmayanantiinflamatuvarilaçların(NSAİİ)

kullanımınabağlıolarakgeçmiştemideveyabağırsakkanamasıveyadelinmesi

geçirdiyseniz;

·Süregeleniltihaplıbağırsakhastalığınız(Crohnhastalığıveyaülseratifkolit)varsa;

·Ciddikalpyetmezliğiniz,ortaveyaşiddetliböbreksorunlarıveyaciddikaraciğer

sorunlarınızvarsa;

·Kanamabozukluğunuzveyakanpıhtılaşmabozukluğunuzvarsa,

·Hamileisenizveyaemziriyorsanız.

ELEKTRA ®

FORT’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ.

Eğer,

·Alerjinizvarsaveyageçmiştealerjiksorunlarınızolduysa;

·Sıvıtutulumudahil,böbrek,karaciğerveyakalpsorununuzvarsa(yüksektansiyon

ve/veyakalpyetmezliği)veyabusorunlarınherhangibirtanesindengeçmişteşikayetiniz

olduysa;

·Diüretik(idrarsöktürücü)ilaçlaralıyorsanızveyaaşırısıvıkaybınedeniyle(örn.Aşırı

idraraçıkma,ishalveyakusma)sıvıeksikliğivekanhacmindeazalmasorunları

yaşıyorsanız;

·Kalpsorunlarınızvarsa,dahaönceinmegeçirdiysenizveyariskaltındaolduğunuzu

düşünüyorsanız(örn.yüksektansiyon,diyabetveyayüksekkolesterolünüzvarsaveya

sigarakullanıyorsanız)tedavinizhakkındadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

ELEKTRA ®

FORTgibiilaçlarkalpkriziriskinde(miyokardenfarktüsü)veyainmeriskinde

hafifartışileilişkilendirilebilir.Yüksekdozveuzunsürelitedaviilehertürlüriskdaha

olasıdır.Önerilendozuveyatedavisüresiniaşmayınız.

·Yaşlıysanız:yanetkiyaşamaolasılığınızdahayüksektir,özelliklepeptikülserkanaması

vedelinmesiyaşamıtehditedebilir(bkz.Bölüm4).Bunlardanherhangibirimeydana

gelirsederhaldoktorunuzabaşvurunuz;

·Üremeproblemiolanbirkadıniseniz(ELEKTRA ® FORTüremeyiolumsuzyönde

etkileyebilir,bunedenlegebekalmaplanınızvarsaveyakısırlıktestiyaptıracaksanızbu

ilacıkullanmayınız);

·Hamileliğinizinbirinciveyaikinciüçaylıkdönemindeyseniz;

·Kanveyakanhücreleriyapımıbozukluğunuzvarsa;

3/7

·Sistemiklupuseritomatozus(ciltteyaygınpullanmaylakendinigösterenbirhastalık)veya

karışıkbağdokusuhastalığınızvarsa(bağdokusunuetkileyebilenbağışıklıksistemi

bozuklukları);

·Geçmişteuzunsüreliiltihaplıbağırsakhastalığıgeçirdiyseniz(ülseratifkolit,Crohn

hastalığı);

·Başkabirmidevebağırsakhastalığınızvarsaveyadahaöncegeçirdiyseniz;

·Peptikülserveyakanamariskiniarttıracakoralsteroidler,bazıantidepresanlar(SSRItipi

ilaçlar,örn.SeçiciSerotoninGeriAlımİnhibitörleri),varfaringibiantikoagülanlarveya

asetilsalisilikasitgibikanpıhtılaşmasınıönleyenajanlarkullanıyorsanız;böyle

durumlarda,ELEKTRA ® FORTalmadanöncedoktorunuzadanışınız.Doktorunuz,

midenizikorumakiçinilavebirilaçalmanızıönerebilir(örn.misoprostolveyamideasidi

üretiminiengelleyenilaçlar).

·18yaşınaltındaysanız.

·Tedavinizboyuncaaşağıdakilerdenherhangibiriniyaşarsanızilacıalmayıbırakınızve

acilentıbbiyardımisteyiniz:Dışkıdankangelmesi,siyahrenktekatranımsıdışkı,kan

kusmaveyakahvetelvesigibikoyurenkteparçalargelmesi;

·Hazımsızlıkveyagöğüsteyanmahissi,karınağrısıveyadiğeranormalkarınbelirtileri

varsa,ilacıalmayıbırakınızvedoktorunuzadanışınız.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

ELEKTRA ® FORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Tabletleriyeterlimiktardasuilealınız.Tabletleriyiyecekilealmanızmideveyabağırsakta

ortayaçıkabilecekyanetkiriskiniazaltmayayardımcıolur.Bununlabirlikte,akutağrınız

varsa,tabletleriaçkarnınaalınız.İlacıyemeklerdenenaz30dakikaöncealmanız,ilacınbiraz

dahahızlıetkigöstermesineyardımcıolur.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliğinizinüçüncüüçaylıkdönemiboyuncaELEKTRA ®

FORTkullanmayınız.Çok

gerekliolmadıkçaELEKTRA ®

FORT’uhamileliğinbirinciveyaikinciüçaylıkdönemi

süresincekullanmamakeniyiseçimolacaktır.Hamileisenizdoktorunuzasöyleyiniz.Eğer

hamilekalmayıplanlıyorsanızELEKTRA ® FORTkullanmaksiziniçindoğruolmayabilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızELEKTRA ®

FORTkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

ELEKTRA ®

FORT,tedavininyanetkisiolarakbaşdönmesiveyauyuşukluğayol

açabileceğinden,araçvemakinekullanmayeteneğiniziazdaolsaetkileyebilir.Eğerbu

etkilerifarkederseniz,belirtilergeçenekadararaçveyamakinekullanmayınız.Tavsiyeiçin

doktorunuzadanışınız.

ELEKTRA ®

FORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

4/7

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

herhangibiryanetkibeklenmemektedir.

ELEKTRA ® FORTgliserolihtivaeder;budozdaherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

ELEKTRA ®

FORT’unyanındaaşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,

doktorunuzu,dişhekiminiziveyaeczacınızımutlakabilgilendiriniz.Bazıilaçlarınbirarada

kullanılmamasıveyakullanıldığıtakdirdedozlarınınayarlanmasıgerekebilir.

Tavsiyeedilmeyenkombinasyonlar;

·Asetilsalisikasit(aspirin),kortikosteroidlerveyadiğerantiinflamatuvarilaçlar

·Kanpıhtılaşmasınıönlemedekullanılanvarfarin,heparinveyadiğerilaçlar

·Bazıduygudurumbozukluklarınıntedavisindekullanılanlityum

·Romatoidartrit(eklemlerdeağrıveşekilbozukluklarınanedenolandevamlıbirhastalık)

vekansertedavisiiçinkullanılanmetotreksat

·Epilepsi(sara)içinkullanılanhidantoinlervefenitoin

·Bakteriyelenfeksiyonlar(iltihapoluşturanmikrobikhastalıklar)içinkullanılan

sülfametoksazol

Önlemgerektirenkombinasyonlar;

·YüksektansiyonvekalpproblemlerindekullanılanACEinhibitörleri,diüretikler,beta

blokörlerveanjiyotensinIIantagonistleri

·Süregelenvenözülserlerintedavisindekullanılanpentoksifilinveokspentifilin

·Viralenfeksiyontedavisindekullanılanzidovudin

·Diyabetiçinkullanılanklorpropamidveglibenklamid

Dikkatgösterilmesigerekenkombinasyonlar;

·Bakteriyelenfeksiyonlariçinkullanılankinolonantibiyotikleri(örn.siproflaksasin,

levofloksasin)

·Bağışıklıksistemihastalıklarıtedavisindeveorgannaklindekullanılansiklosporinveya

takrolimus

·Streptokinazvediğertrombolitikveyafibrinolitikilaçlar,örneğinkanpıhtılarınıeritmede

kullanılanilaçlar

·Guttedavisindekullanılanprobenesid

·Süregelenkalpyetmezliğinintedavisindekullanılandigoksin

·Hamileliğisonlandırmakiçinkullanılanmifepriston

·Seçiciserotoningerialıminhibitörleritüründeantidepresanlar(SSRI’ler)

·Trombositlerinagregasyonu(kanpulcuklarınınkümelenmesi)vekanpıhtısıoluşumunu

azaltmadakullanılananti-trombositajanlar

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.ELEKTRA ®

FORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

ELEKTRA ® FORT’uherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzamandoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

İhtiyacınızolanELEKTRA ®

FORTdozu,ağrınızıntipine,şiddetinevesüresinebağlıdır.

Doktorunuzsizegündekaçtabletvenekadarsüreilealmanızgerektiğinisöyleyecektir.

5/7

Ağrınıncinsineveşiddetinegöreönerilendozgenellikle75mg’dır(8saattebir25mg[1/2

tablet]).Günlüktoplamdoz75mg’ıgeçmemelidir.

Uygulamayoluvemetodu

Tabletleriyeterikadarsuilealınız.

Ağrınızşiddetliyseveağrınındahahızlırahatlamasıgerekiyorsa,tableti,emilimidahakolay

olacağındanaçkarnına(yemektenenaz30dakikaönce)alınız(bkz.bölüm2“ELEKTRA ®

FORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması”).

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardaveergenlerdekullanımı

18yaşaltındakiçocuklardaELEKTRA ®

FORTkullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı

Yaşlıysanız,tedaviyegünlüktoplam1tableti(50mg)geçmeyendozdabaşlamalısınız.

ELEKTRA ®

FORTiyitolereedilirse,yaşlıhastalardabubaşlangıçdozu,dahasonragenel

önerilendoza(75mg)çıkarılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Böbrekveyakaraciğersorununuzvarsa,tedaviyegünlüktoplam1tableti(50mg)

geçmeyecekdozdabaşlamalısınız.

EğerELEKTRA ®

FORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaELEKTRA ®

FORTkullandıysanız

ELEKTRA ® FORT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullandıysanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

Lütfenilacınambalajınıveyakullanmatalimatınıdayanınızaalmayıunutmayınız.

ELEKTRA ®

FORT’ukullanmayıunutursanız

Zamanıgeldiğindebirsonrakidozualınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiELEKTRA ® FORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,ELEKTRA ® FORT’ukullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

·Anafilaktikreaksiyon(aniaşırıduyarlılıktepkisi)

·Anjiyonörotiködem(alerjisonucuyüzveboğazdaşişme)

·Steven’sJohnsonsendromu(Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıkla

seyredeniltihap)

·Toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)

·Bayılma

·Çarpıntı

6/7

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza

gerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

·Karaciğerfonksiyontestlerindeanormallik

·Fotosensitifreaksiyonlar(ışığakarşıduyarlıolmahali)

·Böbrekiltihabı

·Pankreasiltihabı

·İshalvekusmailebirliktegörülenmidevebağırsakenfeksiyonu

·Mideülseri,mideülserikanaması

·Düşüktansiyon

·Yüksektansiyon

·Solunumsıklığınınazalması

·Bronşlarındaralması,bronşlarınspazmı

·Nefesdarlığı,nefesalmadagüçlük

·Kalpatımınınhızlanması

·Görmedebulanıklık

·Uyuşma

·Kandakiparçalıhücresayısındaazalma

·Kanpulcuğusayısındaazalma

·Vertigo(dengebozukluğundankaynaklananbaşdönmesi)

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

·Başağrısı,başdönmesi,uykululukhali

·Yorgunluk,ağrı,güçsüzlük,titreme,keyifsizlik

·Kaşıntı

·Aşırımiktardaidraryapma

·Sırtağrısı

·Adetdöngüsübozuklukları,prostatikbozukluklar

·Kurdeşen

·Cilttekızarıklık

·Sivilce

·Terlemedeartış

·Kabızlık

·Ağızkuruluğu

·Gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik

·Bulantıve/veyakusma,karınağrısı,ishal

·Kulakçınlaması

·Hazımsızlık

·Albasması

·İştahsızlık

7/7

BunlarELEKTRA ® FORT’unhafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.ELEKTRA ® FORT’unsaklanması

ELEKTRA ®

FORT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraELEKTRA ®

FORT’u

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizELEKTRA ®

FORT’u

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:SantaFarmaİlaçSan.A.Ş.

Okmeydanı,BoruçiçeğiSokak,No:1634382Şişli-İSTANBUL

Tel:(+90212)2206400

Fax:(+90212)2225759

ÜretimYeri:SantaFarmaİlaçSanayiiA.Ş.

SofalıçeşmeSokak,No:72-7434091Edirnekapı-İSTANBUL

Tel:(+90212)5347900

Fax:(+90212)5210644

Bukullanmatalimatı17/09/2015tarihindeonaylanmıştır.

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.