EKLIPS PLUS 50/ 12.5 MG FILM TABLET, 28 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EKLIPS PLUS 50/ 12.5 MG FILM TABLET, 28 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EKLIPS PLUS 50/12.5 MG FILM TABLET, 28 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • asitin ve diüretikler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 201/64
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-12-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

EKLĐPSPLUS100mg/12.5mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmaddeler:Herbirfilmtablet,100mglosartanpotasyumve12.5mg

hidroklorotiyazidiçerir.

Yardımcımaddeler:Laktoz(spraydried),mikrokristalinselüloz,prejelatinizenişasta,

magnezyumstearat,hidroksipropilmetilselüloz,titanyumdioksit(E171),polietilen

glikol400.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.EKLĐPSPLUSnedirveneiçinkullanılır?

2.EKLĐPSPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EKLĐPSPLUSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.EKLĐPSPLUS’ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EKLĐPSPLUSnedirveneiçinkullanılır?

EKLĐPSPLUS,anjiyotensinIIreseptörblokörüolanlosartanvebiridrarsöktürücü

(diüretik)olanhidroklorotiyazidkombinasyonudur.Herfilmtablet,100mglosartan

potasyumve12.5mghidroklorotiyazidiçerir.

EKLĐPSPLUS,28adetçentiksiz,beyaz,oblong,bikonveksfilmkaplıtabletleriçeren

blisterambalajlardatakdimedilmektedir.

EKLĐPSPLUS,aşağıdakidurumlardakullanılmaktadır:

EKLĐPSPLUS,tekbaşınalosartanveyahidroklorotiyazidilekanbasıncı

yeterincekontrolaltınaalınamayanhastalardasebebibilinmeyenyüksekkan

basıncının(esansiyelhipertansiyon)düşürülmesindekullanılır.

EKLĐPSPLUS,yüksekkanbasıncı(hipertansiyon)vekalbinsolodacığıkalınlaşmış

(solventrikülhipertrofisi)olanhastalardainme(felç)riskiniazaltmakiçinkullanılır,

ancakbufaydasiyahırkamensuphastalariçingeçerlideğildir.

2.EKLĐPSPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EKLĐPSPLUS’ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Losartan,hidroklorotiyazidveyailacınbileşenindekimaddelerdenherhangi

birinekarşıalerjikseniz(aşırıduyarlılığınızvarsa),

Sülfonamidtüreviilaçlara(örn.diğertiyazidler,ko-trimoksazolgibibazı

antibakteriyelilaçlar)karşıalerjikseniz(sülfonamidtüreviilaçlarınneler

olduğundanemindeğilsenizdoktorunuzadanışın),

Gebeliğinizin3.ayınıdoldurduysanız(ErkengebelikdönemindedeEKLĐPSPLUS

kullanımındankaçınmakdahaiyidir-bkz.gebelik),

Şiddetlikaraciğerfonksiyonbozukluğunuzvarise,

Şiddetliböbrekfonksiyonbozukluğunuzvariseveyaböbreklerinizidrarüretemiyor

ise,

Kanınızdakipotasyumveyasodyumdüzeyiçokdüşükseyadatedaviile

düzelmeyenyüksekkalsiyumdüzeyivarise,

Guthastalığınızvarise.

EKLĐPSPLUS’ıaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Dahaönceyüzünüzde,dudaklarınızda,boğazınızdavedilinizdeşişmeolduise,

Đdrarsöktürücü(diüretik)kullanıyoriseniz,

Tuzkısıtlayıcıbirdiyetuyguluyoriseniz,

Şuandaaşırıderecedekusmaveyaishalinizvarsaveyayakınzamandaolduysa,

Kalpyetmezliğinizvarise,

Karaciğerfonksiyonbozukluğunuzvarsa(Bkz.Bölüm2“EKLĐPSPLUS”ıaşağıdaki

durumlardaKULLANMAYINIZ”)

Herikiböbreğinizegidendamarlardadaralma(renalarterstenozu)veyatek

böbreğinizvariseveyayakınzamandaböbreknakliolduysanız,

Atardamarlarınızda daralma (arteriyoskleroz), kalbin fonksiyonlarının

zayıflamasındanötürügöğüsağrısı(anjinapektoris)varise,

Aortveyamitralkapakçıkstenozu(kalbinizdekikapakçıklarındaralması)veya

hipertrofikkardiyomiyopati(kalpkaslarındakalınlaşmayayolaçanbirhastalık)var

ise,

Diyabet(şekerhastalığı)varise,

Guthastalığınızvarise,

Alerjikbirdurumunuzveyaastımınızvarsaveyaeklemlerinizdeağrı,derinizde

döküntüveateşyapansistemiklupuseritematozusdenilenbirhastalığınızvarise,

Sizdeyüksekkalsiyumveyadüşükpotasyumseviyesimevcutsaveyadüşük

potasyumdiyetiuyguluyoriseniz,

Ameliyatöncesiveyaanestezialmanızgerektiğinde(dişdoktorundadahi)veya

paratiroidfonksiyonlarınızıkontrolettirmekiçintestyaptıracaksanızlütfen

doktorunuzaveyailgilisağlıkgörevlisinelosartanpotasyumvehidroklorotiyazid

tabletlerialdığınızıbildiriniz.

Primerhiperaldosteronizmdenilenbirhastalığınız(adrenalbezdebiranormallik

sonucunda,bubezdealdesteronhormonusalgısınınartmasıileilişkilibir

sendromdur)varise.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EKLĐPSPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

EKLĐPSPLUSaçkarnınaveyabesinlerlebirliktealınabilir.

Butabletlerialırkenalkolkullanmamanıztavsiyeedilmektedir.AlkolveEKLĐPS

PLUStabletleribirliktebirbirlerininetkisiniartırabilirler.

DiyetlealınanaşırımiktardatuzEKLĐPSPLUStabletlerinetkisiilekarşıtetki

gösterebilirler.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz(veyahamilekalmışolmaolasılığınızvarsa)doktorunuza

söylemelisiniz.EKLĐPSPLUSerkenhamilelikdönemindetavsiyeedilmez.

Hamileliğinizinilk3ayınıdoldurduysanızbuilacıalmamanızgerekirçünkübuevrede

kullanıldığındabebeğinizeciddizararlarverebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorsanızveyaemzirmeyebaşlayacaksanızdoktorunuzasöyleyiniz.EKLĐPSPLUS

emzirenkadınlaratavsiyeedilmezvemutlakaemzirmekistiyorsanızdoktorunuzsiziniçin

başkabirtedaviseçebilir(özellikledebebeğinizyenidoğmuşveyaprematüredoğmuşise).

Araçvemakinekullanımı

Builaçiletedaviyeyenibaşladığınızda,ilacınsizdenasılbiretkigösterdiğinianlayana

kadar,özeldikkatgerektirenişleryapmamalısınız(örneğinotomobilkullanmakveya

tehlikelimakinelerleçalışmak).

EKLĐPSPLUS’ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

Butıbbiürünlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

EKLĐPSPLUSiçeriğindebulunanhidroklorotiyazidgibiidrarsöktürücümaddeler

diğerilaçlarıetkileyebilir.

DoktorunyakıngözetimiolmadanlityumiçerenpreparatlarEKLĐPSPLUSilebirlikte

verilmemelidir.

Potasyumilaveleri,potasyumiçerentuzpreparatlarıveyapotasyumtutucuilaçlar,diğer

diüretikler,bazılaksatifler,gutilaçları,kalpritimbozukluklarındakullanılanilaçlarveya

kanşekerinidüşürenilaçlar(oralantidiyabetilaçlarıveinsülin)kullanıyorsanızözel

tedbirlerin(kantestlerigibi)alınmasıuygunolabilir.

Aşağıdakiilaçlarıalıyorsanızdoktorunuzabildirmenizönemlidir:

Kanbasıncınıdüşürendiğerilaçlar,

Steroidler(alerji,iltihapveorgannaklindekullanılanilaçlar),

Kansertedavisindekullanılanilaçlar,

Ağrıkesiciler,

Fungal(mantar)enfeksiyontedavisindekullanılanilaçlar,

Artritilaçları(eklemiltihabı),

Yüksekkolesteroliçinkullanılanreçineler(kolestiramin),

Kasgevşeticiler,

Uykuilaçları,

Morfingibiopioidilaçlar(ağrıkesiciler),

Adrenalingibiilaçlar,

Oraldiyabetilaçları(şekerhastalığınıntedavisindeağızdankullanılanilaçlar)veya

insülin,

Glisirizin(meyanköküiçerisindebulunan)

EKLĐPSPLUSkullanırkensizeiyotlukontrastmaddesininuygulanacağıradyografik

birişlemyapılacaksalütfendoktorunuzubilgilendiriniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.EKLĐPSPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

EKLĐPSPLUS’ıdaimadoktorunuzuntavsiyeettiğişekildekullanınız.Durumunuza

vekullandığınızdiğerilaçlaragöreEKLĐPSPLUS'ınuygundozunadoktorunuzkarar

verecektir.

KanbasıncıkontrolünüzündüzgünşekildedevametmesiiçinEKLĐPSPLUS’ı,

doktorunuzunreçetedeyazdığısüreboyuncaalmayadevametmenizönemlidir.

EKLĐPSPLUSiçinnormalgünlükdozbirtablettir.Budozgünde2tabletEKLĐPS

PLUS’aveya1tabletEKLĐPSFORT’a(dahagüçlübirdoz)çıkarılabilir.

Maksimumgünlükdozgünde2tabletEKLĐPSPLUS’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

EKLĐPSPLUSyalnızcaağızyoluylakullanılır.

Açkarnınaveyayiyeceklerlebirliktealınabilir.

Tabletleriçiğnemedenyeterlimiktardasıvıilealınız(örneğin,birbardaksuile).

Kolaylıkaçısındanverahatçahatırlamanıziçin,EKLĐPSPLUS’ıhergünaynısaatte

alınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı

EKLĐPSPLUS’ınçocuklardakullanımınadairdeneyimbulunmamaktadır.Bu

nedenle,EKLĐPSPLUSçocuklaraönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı

EKLĐPSPLUSgenellikle,ileriyaştakihastalarvedahagençyetişkinhastaların

çoğundaeşitşekildeiyietkiedervetolereedilir.Yaşlıhastalarınçoğugençhastalarla

aynıdozukullanmaktadır.

Özelkullanımdurumları:

EğerEKLĐPSPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

isedoktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEKLĐPSPLUSkullandıysanız:

EKLĐPSPLUS’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızdoktorunuzveya

eczacınızilekonuşunuz.

Aşırıdoz,kanbasıncındadüşüşe,çarpıntıya,düşüknabıza,kanbileşiminde

değişikliğevedehidratasyonanedenolabilir.

EKLĐPSPLUS’ıkullanmayıunutursanız:

Đlacınızıtavsiyeedilenşekildealmayaçalışınız.

Đlacıbirdozalmayıunuttuğunuzda,budozualmayınızvedahasonranormal

kullanımadevamediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EKLĐPSPLUSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

Doktorunuzadanışmadan,kendikendinizetedavinizisonlandırmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EKLĐPSPLUS’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyanetkilerolabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildetanımlanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1'indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenazgörülebilir,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Potasyumseviyesininartması(anormalkalpritminenedenolabilir),

hemoglobindeğerindedüşme.

Uykusuzluk,başağrısı,başdönmesi

Üstsolunumyoluenfeksiyonu,buruntıkanıklığı,sinüzit,sinüsbozuklukları,

öksürük.

Đshal,karınağrısı,bulantı,hazımsızlık

Kaslardaağrıveyakramp,bacaklardaağrı,sırtağrısı

Yorgunlukvegüçsüzlük,göğüsağrısı

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Anemi,deridekırmızı,kahverengimsibenekler(bazenözellikleayaklar,

bacaklar,kollarvekalçada,eklemağrısıilebirlikte,ellerdeveayaklardaşişme

vekarınağrısı),morluklar,akyuvarlardaazalma,pıhtılaşmaproblemiile

birliktemorluklar,kandamarlarındailtihaplanmaveeşlikedenderi

kızarıklıklarıvemorluklar

Ürikasitseviyesininartmasıveyabelirginguthastalığı,kandakişeker

seviyesindeartma,kanelektrolitseviyelerindeanormallik.

Kaygılıolma,sinirlilik,panikbozukluğu(tekrarlıolarakmeydanagelenpanik

ataklar),bilinçkarışıklığı(konfüzyon),depresyon,anormalrüyalar,uyku

bozuklukları,uykuluolmahali,hafızadazayıflama.

Đğneyadadikenbatıyormuşhissi,kolvebacaklardaağrı,titreme,migren,

bayılma.

Bulanıkgörme,gözlerdeyanmavebatmahissi,konjunktivit,görme

fonksiyonundakötüleşme,etraftakişeylerisarıgörme.

Kulaklardaçınlama,vızıltı,homurdamavekliksesleri.

Tansiyondüşmesiveeşlikedenşekildeduruşdeğişiklikleri(ayağakalktığında

sallanıyorgibivegüçsüzhissetme),anjin(göğüsağrısı),anormalkalpatımı,

serebrovaskülertravma(geçiciiskemikatakveya“mini-inme”),kalpkrizi,

çarpıntı.

Boğazağrısı,nefessizkalma,bronşit,pnömoni(akciğeriltihabı),akciğerlerde

su(nefesalmayızorlaştıran),burunkanaması,burunakıntısı,kanlanma.

Kabızlık,gaz,miderahatsızlığı,midespazmı,kusma,ağızkuruluğu,tükürük

bezlerindeiltihaplanma,dişağrısı,iştahkaybı.

Sarılık(gözvederidesararma),pankreasiltihabı.

Ürtiker,kaşıntı,deriiltihabı,döküntü,deridekızarıklık,ışığaduyarlıolmahali,

cilttekuruluk,sıcakbasması,terleme,saçdökülmesi.

Kol,omuz,kalça,dizvediğereklemlerdeağrı,eklemlerdeşişkinlik,katılık,

kasgüçsüzlüğü,geceleridahilsıksıkidraraçıkma,böbrekiltihabıdahilböbrek

fonksiyonlarındabozukluk,idraryoluenfeksiyonu,idrardaşeker,seksüel

istekteazalma,iktidarsızlık.

Yüzdeşişkinlik,ateş.

Seyrek:1000hastanınbirindenazgörülebilir,fakat10.000hastanın1'indenfazla

görülebilir.

Yüzde,dudaklarda,dildeve/veyaboğazdanefesalmayıveyayutkunmayı

zorlaştırabilecekşişme,kızarıklıkvekaşıntıilegörülenalerjikreaksiyon

Hepatit,karaciğerfonksiyontestlerindeanormallikler

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri

bildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgi

edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.EKLĐPSPLUS’ınsaklanması

EKLĐPSPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraEKLĐPSPLUS’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizEKLĐPSPLUS’ı

kullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Adı :SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi :ĐstinyeMahallesi,BalabandereCaddesi,No:14,34460Sarıyer/Đstanbul

Tel :02123621800

Faks :02123621738

Üretimyeri:

Adı :SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi:BalabanMahallesi,CihanerSokağı,No:10,34580Silivri/Đstanbul

Telefon:02127465252

Faks:02127465394

Bukullanmatalimatı13.05.2015tarihindeonaylanmıştır.