EKLIPS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EKLIPS 100 MG 28 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EKLIPS 100 MG 28 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mg

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699536090788
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALĐMATI

EKLĐPS

100mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Losartanpotasyum100mg.

Yardımcımaddeler:Spraydriedlaktoz,mikrokristalselüloz,prejelatinizenişasta,

magnezyumstearat,Opadrygreen(20A21200).

Opadrygreen(20A21200);Hidroksipropilselüloz,hidroksipropilmetilselüloz,titanyum

dioksit(E171),indigokarminlake(E132),kinolinsarısılake(E104),FD&Cyellow#6

(E110)içerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.EKLĐPSnedirveneiçinkullanılır?

2.EKLĐPS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EKLĐPSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.EKLĐPS’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EKLĐPSnedirveneiçinkullanılır?

EKLĐPSanjiyotensinIIreseptörantagonistleri(AIIA)denilenbirilaçgrubundayeralan

tansiyondüşürücü(antihipertansif)birilaçtır.

EKLĐPS100mgfilmtabletlerçentiksiz,yeşilrenkli,oblongfilmkaplıtabletlerdir.EKLĐPS,

28ve90filmtabletiçerenblisterambalajlardasunulmaktadır.

AnjiyotensinIIvücuttaüretilenbirmaddedir;kandamarlarındakireseptörlerebağlanarak

daralmalarınayolaçar.Bununsonucundakanbasıncıyükselir.LosartananjiyiotensinII'nin

bureseptörlerebağlanmasınıengelleyerekkandamarlarınıngevşemesinenedenolur;

böyleliklekanbasıncınıdüşürür.Losartankanbasıncıyüksekolantip2diyabetlihastalarda

böbrekfonksiyonundaazalmayıyavaşlatır.

2

EKLĐPSaşağıdakidurumlardakullanılır:

Yetişkinlerdeyüksektansiyonu(hipertansiyon)olanhastalarınkanbasıncınıdüşürmekiçin

kullanılır.Kalbinizatarkenvegevşerkenkandamarlarınızdakanınuyguladığıgüçkan

basıncıdır.Eğerbugüççokfazlaysakanbasıncınızyüksek(tansiyonunuzyüksek)

demektir.EKLĐPSkandamarlarınızıngevşemesinisağlarveböylecekanbasıncınızdüşer.

Günde≥0.5gproteinüri(idrardaanormalmiktardaproteininbulunduğubirdurum)ve

böbrekfonksiyonundabozulmayadairlaboratuvarkanıtlarıolanhipertansif(tansiyonu

yüksek)tip2diyabetik(şekeriolan)hastalardaböbreklerikorumakiçinkullanılır.

Solventrikülkalınlaşması(kalbinsolkarıncığınınkalınlaşması)veyüksekkanbasıncı

(yüksektansiyonu)olanhastalardaEKLĐPS'ininmeriskiniazalttığıgösterilmiştir("LIFE

endikasyonu").

2.EKLĐPS’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EKLĐPS’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

EKLĐPSveyaiçerisindekiherhangibirmaddeyekarşıallerjinizvarsa,

Karaciğerfonksiyonunuzciddişekildebozulmuşsa,

Hamileliğiniz3ayıgeçmişse(gebeliğinerkendönemindedeEKLĐPSkullanımından

kaçınılmasısizinaçınızdaniyiolacaktır-bkz."Gebelik").

Diyabetinizyadaböbrekfonksiyonubozukluğunuzvarsavetansiyonunuzudüşürmekiçin

aliskirenkullanıyorsanız.

EKLĐPS’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ:

Gebeolduğunuzudüşünüyorsanız(veyagebekalmaihtimalinizvarsa)doktorunuza

söylemelisiniz.EKLĐPSgebeliğinerkendönemindetavsiyeedilmezvehamileliğiniz3ayı

geçmişseEKLĐPSalmamanızgerekirçünkübudönemdekullanıldığındabebeğinizeciddi

şekildezararverebilir(bkz.gebelikbölümü).

EKLĐPSalmadanöncedoktorunuzaaşağıdakilerisöylemenizönemlidir:

Geçmişteanjiyoödem(yüz,dudaklar,boğazve/veyadildeşişme)yaşadıysanız(bkz.

bölüm4."Olasıyanetkilernelerdir?")

Aşırıderecedekusmaveyaishalvebunabağlıolarakvücutsıvılarınızdave/veya

vücudunuzdakituzmiktarındaaşırımiktardakayıpvarsa.

Diüretikler(idraratılımınıartıranilaçlar/idrarsöktürücüler)alıyorsanızveyadiyetle

aldığınıztuzmiktarındakısıtlamayapılıyorsa(bunlarvücudunuzdanaşırımiktarda

sıvıvetuzkaybınayolaçar)(bkz.bölüm3"Özelhastagruplarındakullanım").

Böbreklerinizegidenkandamarlarındadaralmaveyablokajolduğubiliniyorsaveya

yakınbirtarihtesizeböbreknakliyapıldıysa.

Karaciğerfonksiyonunuzbozulmuşsa(bkz.bölüm2"EKLĐPS'iaşağıdakidurumlarda

kullanmayınız"vebölüm3"Özelhastagruplarındakullanım").

Böbrekbozukluğununeşlikettiğiveyaetmediğikalpyetmezliğinizyadaeşzamanlı

olarakyaşamıtehditedenciddikalparitmilerinizvarsa.Eşzamanlıolarakbirbeta-

bloköriletedaviediliyorsanızözellikledikkatliolunmalıdır.

Kalpkapaklarınızdaveyakalpkasınızdasorunvarsa.

Kalpdamarlarındakibozulmayabağlıkalphastalığıveyabeyindamarlarındaki

hastalığınızvarsa

3

Sizdeprimerhiperaldosteronizm(böbreküstübezindekibiranormalliknedeniyle

aldosteronhormonununsalgılanmasındaartışlailişkilibirdurum)varsa

RAAS’ındualblokajınayolaçtığındanARBveyaACEinhibitörlerininaliskirenile

beraberkullanımıönerilmemektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

EKLĐPS’inyiyecekveiçecekilekullanılması

EKLĐPSaçveyatokkarnınaalınabilir.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gebeolduğunuzudüşünüyorsanız(veyagebekalmaihtimalinizvarsa)doktorunuza

söylemelisiniz.Normalşartlardadoktorunuzsizegebekalmadanönceveyagebeolduğunuzu

öğrendiğinizandaEKLĐPSalmayıbırakmanızıtavsiyeedecekveEKLĐPSyerinebaşkabir

ilaçalmanızıönerecektir.EKLĐPSgebeliğinerkendönemindetavsiyeedilmezve

hamileliğiniz3ayıgeçmişseEKLĐPSalmamanızgerekirçünkühamileliğinüçüncüayından

sonrakullanıldığındaEKLĐPSbebeğinizeciddişekildezararverebilir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Emziriyorsanızveyaemzirmeyiplanlıyorsanızdoktorunuzadanışınız.

EKLĐPSemzirenannelereönerilmezveeğeremzirmekistiyorsanız,özellikledebebeğiniz

yenidoğmuşsaveyaprematüredoğmuşsadoktorunuzsiziniçinbaşkabirtedaviseçebilir.

Araçvemakinekullanımı

EKLĐPS'inaraçvemakinekullanmabecerisiüzerindekietkilerineilişkinhiçbirçalışma

yapılmamıştır.

EKLĐPS'inaraçveyamakinekullanmabecerisinietkilemeihtimaliazdır.Ancakyüksekkan

basıncınıtedavietmekiçinkullanılandiğerilaçlargibi,EKLĐPSdebazıkişilerdebaşdönmesi

veyauykuhalineyolaçabilir.Başdönmesiveyauykuhaliyaşarsanız,araçveyamakine

kullanmadanöncedoktorunuzadanışmalısınız.

EKLĐPS’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Tabletlerlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

intoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

EKLĐPSkullanırkenreçeteliyadareçetesizbaşkailaçlar,doğalürünleryadabitkiselilaçlar

alıyorsanızveyageçmiştealdıysanızdoktorunuzabildiriniz.EKLĐPSiletedaviedilirken,

4

aşağıdakiilaçlarıalıyorsanızözellikledikkatliolmalısınız:

Diğerkanbasıncınıdüşürenilaçlar;bunlarkanbasıncınızıdahadadüşürebilir.Kan

basıncıaşağıdakiilaçlar/ilaçsınıflarındanbiriylededüşebilir:trisiklikantidepresanlar,

antipsikotikler,baklofen,amifostin.

Potasyumtutanveyapotasyumdüzeyleriniyükseltebilenilaçlar(örn.,potasyum

takviyeleri,potasyumlutuzlarveyapotasyumtutanilaçlar(örn.,belirlidiüretikler

[amilorid,triamteren,spironolakton]veyaheparin).

COX-2inhibitörleridahilolmaküzeresteroidolmayaniltihapönleyici(NSAĐ)ilaçlar

(örn.indometasin);bunlariltihabıazaltanveağrıgiderimineyardımcıolmakamacıyla

kullanılabilenilaçlardır.Bunlarlosartanınkanbasıncınıdüşürücüetkisini

azaltabilirler.

Diyabetinizyadaböbrekfonksiyonubozukluğunuzvarsavetansiyonunuzudüşürmek

içinaliskirenkullanıyorsanız,COZAARkullanmayınız.

Böbrekfonksiyonunuzbozulmuşsa,builaçlarıneşzamanlıkullanımıböbrek

fonksiyonundakötüleşmeyenedenolabilir.

Lityumiçerenilaçlardoktorunyakıngözetimiolmadanlosartanilebirlikte

alınmamalıdır.Tedbirniteliğindekiözelönlemler(örn.,kantestler)uygunolabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.EKLĐPSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

EKLĐPS'iherzamandoktorunuzunsizereçeteettiğişekildekullanınız.

Doktorunuzdurumunuzavebaşkailaçlaralıpalmamanızabağlıolaraksiziniçinen

uygundozakararverecektir.

KanbasıncınızüzerindedüzenlikontrolüsürdürmekiçinEKLĐPS'idoktorunuzsize

reçetelediğisürecealmayadevametmenizönemlidir.

Uygulamayoluvemetodu

Ağızdanalmalısınız.

Açkarnınaveyayiyeceklerlebirliktealabilirsiniz.

Tabletleriçiğnemedenyeterlimiktardasıvıilealınız(örneğin,birbardaksuile).

Kolaylıkaçısındanverahatçahatırlamanıziçin,EKLĐPS’ihergünaynısaattealmaya

gayretediniz.

Kanbasıncıyüksekolanyetişkinhastalar

Tedaviyegenelliklegünde50mglosartan(birtabletEKLĐPS50mg)ilebaşlanır.Maksimum

kanbasıncıdüşürücüetkitedaviyebaşlandıktansonra3-6haftaiçerisindegörülür.Bazı

hastalardadozsonradangünde100mglosartanayükseltilebilir(ikitabletEKLĐPS50mg).

Losartanınetkisininçokgüçlüveyaçokzayıfolduğuhissinekapılırsanız,lütfendoktorunuzla

veyaeczacınızlakonuşunuz.

5

Kanbasıncıyüksekveyetişkintip2diyabetiolanhastalar

Tedaviyegenelliklegünde50mglosartan(birtabletEKLĐPS50mg)ilebaşlanır.Kanbasıncı

yanıtınızabağlıolarakdozsonradangünde100mglosartanayükseltilebilir(ikitablet

EKLĐPS50mg).

Losartandiğerkanbasıncıdüşürücüilaçlarlabirlikte(ör.,diüretikler,kalsiyumkanal

blokörleri,alfayadabetablokörlervemerkezietkiliajanlar)olduğugibiinsülinvediğer

yaygınolarakkullanılankanglukozdüzeyinidüşürücüilaçlarladakullanılabilir(ör.

sülfonilüreler,glitazonlarveglukozidazinhibitörleri).

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanım

EKLĐPSçocuklardaçalışılmıştır.Dahafazlabilgiiçindoktorunuzlakonuşunuz.

EKLĐPSböbrekveyakaraciğerleilgilisorunlarıolanyada6yaşınaltındakiçocuklarda,bu

hastagrubundasınırlıveriolduğundanönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanım

EKLĐPSgenellikle,ileriyaştakihastalarvedahagençyetişkinhastalarınçoğundaeşitşekilde

iyietkiedervetolereedilir.

Özelkullanımdurumları

Doktorözelliklebelirlihastalardatedaviyebaşlarkendahadüşükbirdoztavsiyeedebilir;bu

tiphastalaryüksekdozlardadiüretiklerletedaviedilenhastalar,karaciğerbozukluğuolan

hastalarveya75yaşüzerihastalardır.

Böbrekyetmezliği

Böbrekprobleminizvarsabunuöncedendoktorunuzabildiriniz.

Karaciğeryetmezliği

Ciddikaraciğerbozukluğuolanhastalardalosartankullanımıtavsiyeedilmez.

EğerEKLĐPS’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEKLĐPSkullandıysanız:

EKLĐPS’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Dozaşımınınbelirtileri,düşükkanbasıncı,kalpatışhızındaartış,bazendeazalmaolabilir.

ÇocuklarınkazaraEKLĐPSalmasıdurumundaderhaltıbbiyardımabaşvurunuz.

EKLĐPS’ikullanmayıunutursanız:

Birtabletiherzamankisaatindealmayıunutursanız,hatırlarhatırlamazalınız.Eğerbir

sonrakidozunuzualmazamanıyakınsa,atladığınızdozualmanızagerekyoktur,sadecebir

sonrakidozureçetenizdebelirtildiğigibizamanındaalarak,normaldoztakviminizedevam

ediniz.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

EKLĐPSiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

EKLĐPStedavisinidoktorunuzadanışmadankesmeyiniz.

6

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiEKLĐPS’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EKLĐPS’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildiriniz.veyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

döküntü,kaşıntı,nefesalmayıveyayutkunmayızorlaştırabilecekşekildeyüzde,

dudaklarda,dildeve/veyaboğazdaşişmeilekendinigösterenşiddetlialerjik

reaksiyon.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinEKLĐPS’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan :100hastanınbirindenaz,fakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Seyrek :1000hastanınbirindenaz,fakat10000hastanınbirindenfazla

görülebilir

Çokseyrek :10000hastanın1'indenazgörülebilir.

Bilinmiyor :Eldekiverilerilebelirlenemeyecekkadarazhastadagörülebilir.

EKLĐPSileaşağıdakiyanetkilerbildirilmiştir:

Yaygın:

Sersemlik

Düşükkanbasıncı(özelliklevücuttakandamarlarındanaşırımiktardasukaybından

sonra;örn.,şiddetlikalpyetmezliğiolanhastalardaveyayüksekdozdiüretiklerle

tedavisırasında)

Dozabağlıortostatiketkiler(örn.,uzanmışveyaoturmuşkenayağakalkıldığındakan

basıncındaazalma)

Güçsüzlük

Yorgunluk

Kanşekerinindüşmesi(hipoglisemi)

Kandapotasyumdüzenininartması(hiperkalemi)

Böbrekfonksiyonundadeğişiklikler(böbrekyetmezliğidahil)

Kırmızıkanhücrelerininsayısındaazalma(anemi)

Kalpyetmezliğiolanhastalardakandaüre,serumkreatininveserumpotasyum

düzeyindeartış.

Yaygınolmayan:

Uykuhali

Başağrısı

Uykubozuklukları

Kalphızındaartma(çarpıntı)

Şiddetligöğüsağrısı(anginapektoris)

Nefesdarlığı(dispne)

Karınağrısı

Đnatçıkabızlık

7

Đshal

Bulantı

Kusma

Kurdeşen(ürtiker)

Kaşıntı(prurit)

Döküntü

Bölgeselşişlik(ödem)

Öksürük.

Seyrek:

Aşırıduyarlılık

Anjiyoödem(el,ayaklar,yüzvedildeşişmeler)

Kandamarlarınıniltihabı(Henoch-Schonleinpurpuradahilvaskülit)

Uyuşmaveyakarıncalanmahissi(parestezi)

Bayılma(senkop)

Çokhızlıvedüzensizkalpatışı(atriyalfibrilasyon)

Beyindeatak(inme)

Karaciğeriltihabı(hepatit)

Kanalaninaminotransferaz(ALT)düzeylerindeyükselme;tedavibırakıldıktansonra

genellikledüzelir.

Bilinmiyor:

Trombosit(kanpulcukları)sayısındaazalma

Migren

Karaciğerfonksiyonanormallikleri

Kasveeklemağrısı

Gripbenzeribelirtilerveyakınmalar

Sırtağrısıveidraryoluenfeksiyonu

Güneşeaşırıduyarlılık

Nedeniaçıklanamayankasağrısıilebirliktekoyurenkte(çayrengi)idrar

(rabdomiyoliz)

Đmpotans(cinselyetersizlik)

Pankreasiltihabı(pankreatit)

Kandadüşüksodyumdüzeyleri(hiponatremi)

Depresyon

Genelolarakkendiniiyihissetmeme(kırıklık)

Kulaklardaçınlama,vızıltı,uğuldamaveyaçıtırtı(tinitus)

Tatbozukluğu(disguzi)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanızveya

yanetkilerdenherhangibiriciddileşirsedoktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

8

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.EKLĐPS'insaklanması

EKLĐPS'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığında,kurubiryerdeveışıktankoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajındakisonkullanmatarihindensonraEKLĐPS'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34460Đstinye–Đstanbul

Üretimyeri:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

34580Silivri–Đstanbul

Bukullanmatalimatı……………tarihindeonaylanmıştır.

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-4-2010

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

On 16 April 2010, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of some of the losartan-containing medicines in ATC groups C09C and C09D, making these products eligible for general reimbursement as of 19 April 2010.

Danish Medicines Agency

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.