EFUDIX %5 KREM , 20 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EFUDIX %5 KREM , 20 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EFUDIX %5 KREM , 20 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kendine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 136/48
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-08-2013
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

EFUDİX% 5KremKT Sayfa1/6

KULLANMA TALİMATI

EFUDİX%5 Krem

Ciltüzerineuygulanır

Etkinmadde:%5 fluorourasiliçerir.

Yardımcımaddeler:Stearilalkol,beyazyumuşakparafin,polisorbat60,propilenglikol,

metilparahidroksibenzoat(E218,metilparaben),propilparahidroksibenzoat(E216,propil

paraben) vesaf su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksiziniçin reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.EFUDİXnedir veneiçinkullanılır?

2.EFUDİX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EFUDİX

nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.EFUDİX’insaklanması

1.EFUDİXnedir veneiçinkullanılır?

EFUDİX20ve40gramlık tüplerdesunulmaktadır.

EFUDİXetkinmaddeolarakantimetabolitlerolarakbilinenbirilaçgrubundanolanve

%5konsantrasyondafluorourasiliçerir.Fluorourasil,tahribatayolaçananormalhücre

büyümeleriyleetkileşerek iş görür.

EFUDİX% 5KremKT Sayfa2/6

EFUDİX,anormalhücrebüyümesininnedenolduğu,farklıtiplerdekeratozlar(cildin

boynuzsutabakasındakalınlaşma),keratoakantoma(cilttekisertnodül),Bowenhastalığı

veyüzeyelbazalhücrelikarsinomavakalarıgibibazıbasitciltkanserlerinideiçinealan

cilt durumlarını tedavi etmektekullanılır.

2.EFUDİX’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

EFUDİX’i aşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

FluorourasileveyaEFUDİXkreminiçerdiğiyardımcımaddelerdenherhangibirine

karşı alerjinizvarsa,

Dihidropirimidin dehidrogenazenzimeksikliğinizvarsa

Herpeszosterviralenfeksiyonundakullanılanbrivudinvetürevlerigibiantiviral

ilaçlarla tedavi oluyorsanız.

Hamileysenizveyaemziriyorsanız,

Çocuklarda

EFUDİX’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

EFUDİX’i uygulayacağınızalandacildinizdehasarlanma var ise

EFUDİXkullanırken,cildinizgüneşışığınakarşıdahahassaslaşabilir.Bundan

korunmakiçin,bukremikullandığınızsüreiçindevehemenakabindegüneş

ışınlarına doğrudan maruzkalmaktan mümkün olduğuncakaçınınız.

EFUDİXtedavisisırasındaetkilibir doğum kontrolyöntemi kullanmalısınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Hamile isenizveyahamilekalmayıdüşünüyorsanızEFUDİX’ikullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızEFUDİX’ikullanmayınız.

EFUDİX% 5KremKT Sayfa3/6

EFUDİX’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Metilparahidroksibenzoat(metilparaben)vepropilparahidroksibenzoat(propilparaben)

alerjik reaksiyonlara(muhtemelengecikmiş) sebebiyet verebilir.

Propilen glikol, ciltte iritasyonanedenolabilir.

Stearil alkol, lokal deri reaksiyonlarına(kontak dermatitgibi) sebebiyet verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EğerEFUDİXuyguladığınızbölgedekullandığınızbaşkailaçlarvarsa(örn:kremveya

merhem),hattareçetesizolanlardadahilolmaküzere,lütfendoktorunuzaveya

eczacınızabunlarhakkındabilgi veriniz.

Herpeszosterviralenfeksiyonundakullanılanbrivudinvetürevlerigibiantiviralilaçlarla

birlikte kullanılmaz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.EFUDİXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Uygulama yoluvemetodu:

EFUDİX’idaimadoktorunuzun önerdiği şekildekullanınız. Sadececildeuygulayınız.

EFUDİX’igündebirilaikidefahastaciltsahasınaincebirtabakahalinde

uygulayınız.

EFUDİX’iherhangibirzamandabirkerede23x23cm(500cm 2 )’dendahageniş

alanauygulamayınız.

EFUDİXiletedaviiçinenazüçveyadörthaftakullanmanızgereklidir.Tedaviye

başladıktansonracildinizdahakötügörünebilir.Bubeklenenbirdurumdurvetarif

edildiğişekildekremiuygulamayadevametmelisiniz.Eğerderinizçokdahakötü

halegelirseveyabudurumsiziendişelendiriyorsa,doktorunuzadanışınız.Tedaviyi

bıraktıktansonra,cildinizintamameniyileşmesiiçinbirveyaikiaygeçmesi

gerekebilir.

EFUDİX’igözkapaklarınız,burunvedudaklarınçevresineuygularkendikkatediniz,

gözlerveyaağızla temasettirmeyiniz. Uygulamadan sonraellerinizi iyiceyıkayınız.

Doktorunuzkreminsürüldüğüderiüzerinesargıbezikapatıpkapatmayacağınızı

söyleyecektir.

Sizereçete edilen dozu kendi kendinizedeğiştirmeyiniz.

Değişikyaş grupları:

EFUDİX% 5KremKT Sayfa4/6

Çocuklarda kullanımı:

EFUDİX’i çocuklardakullanmayınız.

Yaşlılarda (65 yaş veüzeri) kullanımı:

Özel bir önlem almanızagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları

Özel kullanımıyoktur.

EğerEFUDİX’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,

doktorunuz veeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEFUDİXkullandıysanız:

KazaileEFUDİXyutarsanızveyabirbaşkasıtarafındanyanlışlıklakullanıldıysa,hemen

doktorunuza, eczacınızaveyaenyakınınızdaki hastaneyebaşvurunuz.

EFUDİX’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EFUDİX’ikullanmayı unutursanız:

Dozatladıysanız,farkettiğinizandaenkısasüredeuygulayınız.Bununlaberaber,eğer

takipedendozzamanıçokyakınsa,unuttuğunuzdozuatlayınızvenormalprogramınıza

göreuygulamayapınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

EFUDİX iletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Tedaviyibıraktıktansonra,cildinizintamameniyileşmesiiçinbirveyaikiaygeçmesi

gerekebilir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EFUDİX’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkileri olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EFUDİX'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaözellikleağızveyaboğazın

yutmayı veyanefes almayızorlaştıracak şekildeşişmesi.

Beklenmedikbirşekildeşiddetlikarınağrısı,kanlıishal,kusma,ateşvetitremegibi

dihidropirimidin dehidrogenaz(DHD)enzimeksikliği belirtileri ortayaçıkarsa.

EFUDİX% 5KremKT Sayfa5/6

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,aciltıbbi

müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilt alerjisi

Derideyuvarlak, kızarıkveağrılıyaralar.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

EFUDİXileensıkolarakuygulamayerineaitistenmeyenreaksiyonlarortaya

çıkmaktadırvegenelde ilacın etki mekanizmasıileilişkilidir. Bunlar;

Cilttekızarıklık

Cilttekuruluk

Ciltteyanma,

Ciltteağrı

Ciltteyüzeyel doku kaybı, erozyon

Cilttekabarma

Ciltteyoğun vekabarık halegelebilen kızarıklık

Ciltteağrılı içi berrak kabarcıklanma

Ciltteyaraoluşumu

Alerjiktipderireaksiyonlarıvesistemikilaçtoksisitesiileilintilireaksiyonlarçokseyrek

olarak bildirilmektedir:

Kandaakyuvarsayısındaartmavetümkanhücrelerin,nötrofillerinvetrombosit

denen kan pulcuklarının sayısındaazalma

Alerjik durumlar

Metalik tat duyusu

Gözderahatsızlık, korneanın iltihaplı durumu vegözyaşarması

İshal,kanlıishal, kusma, karın ağrısı, ağıziçindeki mukozanın iltihaplı durumu

Deridevemukozalardasutoplamasışeklindevepembe-kırmızıkabarcıklarla

seyredeneritemamultiformedenentıbbidurum,ciltağrısı,ürtiker,kaşıntıve

döküntülüderireaksiyonları,temas(kontak)dermatiti,egzama,uygulamayerinde

EFUDİX% 5KremKT Sayfa6/6

içiberrakküçükkabarcıklar,cilttetahriş,kızarıklık,yanmahissi,cilttepullanma,

ciltteyaraoluşumu, ciltte ışığaduyarlılık reaksiyonu, saç/kıl dökülmesi

Ateşlenme, titreme

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.EFUDİX’insaklanması

EFUDİX’içocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

30°Cninaltında odasıcaklığında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonraEFUDİX’i kullanmayınız.

ÇevreyikorumakamacıylakullanmadığınızEFUDİX’işehirsuyunaveyaçöpeatmayınız.

Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi:MEDAPharmaİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

BüyükdereCaddesi No;237, Noraminİş Merkezi Kat 4 34398 MaslakİSTANBUL

Üretici:

ICNPolfa RzeszowS.A.

ul. Przemysłowa2, 35-959 Rzeszów, Polonya

Bu kullanma talimatı29.08.2013tarihindeonaylanmıştır.