EFAMAT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EFAMAT JEL %5 40 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EFAMAT JEL %5 40 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • etofenamate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525346117
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

EFAMATJel %5

Haricenkullanılır.

Etkinmadde:1gjel 50mgetofenamatiçermektedir.

YardımcıMadde(ler):CremophorEL(Polioksil35Castor-oil),Polietilenglikol400,

Carbopol980,İzopropil alkol, Sodyumhidroksit,Deiyonizesuiçermektedir.

Builacıkullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bukullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişisel olaraksizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

-Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.EFAMATnedir veneiçinkullanılır?

2.EFAMATkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EFAMATnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.EFAMAT’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.EFAMATnedir veneiçinkullanılır?

EFAMAT,şeffaf,karakteristikkokulu,yarıkatıjeliçeren,dışyüzübaskılı,içyüzülaklakaplı,

40 g’lık aluminyum tüpiçerisinde kullanıma sunulmaktadır.

EFAMAT,etkin maddeolarak etofenamat içerir.

Etofenamat,steroidolmayan(kortizonsuz)anti-romatik(romatizmatedavisi)ilaçlar

grubundandırveiltihap/inflamasyongiderici(anti-inflamatuvar)veağrıkesici(analjezik)

özellikleresahiptir.

EFAMAT,aşağıdaki durumların tedavisindekullanılır:

2

Sporyaralanmalarıgibikunttravmalardansonraelveayaklardakiakutezilme,

burkulmavezorlanmalarabağlıağrılı durumlar.

Dizeklemiiltihabıdurumlarında,eklemçevresiyumuşakdokulardaki(bursa,tendon,

bağlar veeklem kapsülü)ağrılı durumlar.

2. EFAMAT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

EFAMAT’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Etofenamata,EFAMAT’ıniçerdiğimaddelerdenherhangibirineveyadiğerağrıkesici

yadaromatizmailacına(steroidolmayananti-inflamatuvarilaçlar)karşıaşırı

duyarlılığınız(alerjiniz) varsa.

Uygulamanızgerekenciltbölgenizdeegzema,açıkyara,inflamasyonveyaenfeksiyon

varsa.

Dudak, burun içi vegözlergibimukozaalanları üzerineuygulamayınız.

Hamileliğingeçevresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

18yaşından küçükseniz.

EFAMAT’ıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Astım,samannezlesi,burunmukozasınınkronikşişkinliği(nazaladenoidolarakda

adlandırılır),kronikobstruktifsolunumyoluhastalığınızveyakroniksolunumyolu

enfeksiyonunuzvarsa,özellikledebunlarsamannezlesibenzeriklinikbulgularla

birlikteyse.

Başkamaddelerekarşı,derireaksiyonları,kaşıntıveyaürtikerşeklindealerjik

reaksiyonlaryaşıyorsanız.

EFAMAT,cilalımobilyaveyaplastikyüzeylerdehasarverenkdeğişikliğineyolaçabilir.Bu

nedenle,EFAMAT'ıuyguladıktansonraelleriniziyıkayınızveyayukarıdakimaddelerle

temastan kaçınınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışın.

EFAMAT’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

EFAMAThamileliğinaltıncıayındansonrakullanılmaz.Budönemdenöncededoktorunuz

kullanmanızgerektiğinibelirtmedikçeEFAMAT’ıkullanmayınız.

3

Tedaviniz sırasında hamileolduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

EtofenamatınannesütüneküçükmiktarlardageçmesinedeniyleEFAMAT’ıuzunsüreli

kullanmayınızvegünlükdozukesinlikleaşmayınız.Bebeğinizinemzirilmesisırasında,ilacın

bebeğegeçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizdeEFAMATkullanmayınız.

EFAMAT’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

EFAMAT’ın içerdiği polietilenglikol, ciltte iritasyonanedenolabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

EFAMAT’ınderiüzerineönerildiğişekildekullanımındaherhangibirilaçetkileşimi

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.EFAMATnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

DoktorunuzhastalığınızabağlıolarakEFAMATdozunu sizesöyleyecektir.

Doktorunuztarafından başka türlü belirtilmedikçeaşağıdaki talimatlarauyunuz.

EFAMAT’ıgündeüçkezuygulayınız.Ağrılıbölgenizingenişliğinegöre,yaklaşık10cm

uzunluğundabirşerithalinde(yaklaşık3gjel'eve150mgetofenamataeşdeğer)uygulamanız

yeterliolacaktır.KunttravmalardaEFAMAT’ıngünlükmaksimumdozu,450mgetofenamata

eşdeğer 9gjeldir.

Uygulama yoluvemetodu:

EFAMATsadecederinizedışarıdan uygulamaiçindir. Aslayutmayınız!

EFAMAT'ı,vücudunuzunetkilenenbölgelerineincebirtabakahalindeuygulayınızvenazikçe

deriyeyedirerek sürünüz.

EFAMAT'ınuygulanmasındansonrabirkaçdakikaderiüzerindekurumasınaizinveriniz.

Doktorunuzbelirtmedikçeüzerini bandajlakapatmayınız.

EFAMATiletedavisürenizidoktorunuzsizesöyleyecektir.Sporyaralanmalarıgibikunt

travmalardagenelliklebir haftalık tedaviyeterlidir.

Romatizmalhastalıklariçin,3-4haftalıktedaviçoğuvakadayeterliolmaktadır.Eğer

şikayetlerinizdevamederse,dahafazlatedaviningerekipgerekmediğinibelirlemekiçin

doktorunuzadanışınız.

4

Değişikyaş grupları

Çocuklarda kullanımı:

ÇocuklarveergenlikdönemiyaşgrubundaEFAMATiledeneyimolmadığından,18yaşın

altındaki hastalardaEFAMATkullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş veüzeri) kullanımı:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

EğerEFAMAT'ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,doktorunuz

veeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaEFAMATkullandıysanız:

Eğerderiüzerineönerilendozdandahafazlakullandıysanız,EFAMAT’ıderidenuzaklaştırınız

vesu ileyıkayınız.

EFAMAT’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EFAMAT’ıkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift dozuygulamayınız.

EFAMATiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,EFAMAT’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkileri

olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerinedayalıdır:

Çokyaygın(≥1/10);yaygın(≥1/100ila<1/10);yaygınolmayan(≥1/1000ila<1/100);seyrek

(≥1/10.000ila<1/1000);çokseyrek(<1/10.000);bilinmiyor(eldekiverilerdenhareketle

tahmin edilemiyor)

EFAMAT,genişciltyüzeyalanlarınaveuzunsüreliuygulanırsa,etofenamatiçerenilaçların

sistemikkullanımlarındansonragörüldüğügibispesifikorgansistemleriniveyatümvücudu

etkileyebilecekyan etkilerin gelişmesi olasıdır.

Deri ve deri altı dokuhastalıkları:

Yaygınolmayan:Cilttekızarıklık,kaşıntı,yanmahissi,deridöküntüsü,bazenkabarcıklarveya

ürtiker tarzı lokal deri reaksiyonları

Seyrek: Aşırı duyarlık reaksiyonları veyalokalalerjik reaksiyonlar (temasdermatiti)

5

Builacıkullanmayıbıraktığınızda,ciltreaksiyonlarıhızlaortadankalkacaktır.Bunedenle,

başkabir spesifik uygulama yapılmasına gerekyoktur.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.EFAMAT’ınsaklanması

EFAMAT’ıçocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’ nin altındaki odasıcaklığında orijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraEFAMAT’ıkullanmayınız.

Eğer ambalajların hasargördüğünüfarkedersenizEFAMAT’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.

No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı……………….tarihinde onaylanmıştır.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.