EDOLAR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • EDOLAR 600 MG 14 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • EDOLAR 600 MG 14 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699541095150
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-08-2014
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

EDOLAR600 mgFilmTablet

Ağızdanalınır

Etkinmadde: Herfilmkaplıtablette600 mgEtodolak.

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,Sodyumnişastaglikolat,Mikrokristalinselüloz,

Kolloidalsilikon dioksit, Polivinilpirolidon,Magnezyum stearat,Hidroksipropilmetil

selüloz,Titanyum dioksit,Polietilenglikol 400.

BuKullanma Talimatında:

1.EDOLAR nedirveneiçinkullanılır?

2.EDOLARkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.EDOLAR nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5.EDOLAR’

ınsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.EDOLAR

nedir ve nei çinkullanılır?

EDOLAR,etkinmaddeolaraketodolakiçerenfilmkaplıtablettir.EDOLARiltihapla

karakterizedurumlarıntedavisindekullanılan(steoridiçermeyenantiinflamatuvar)ilaç

grubundandır.

EDOLAR,osteoartrit,romatoidartrit,ankilozanspondilit veakut gutartritininbelirti ve

bulgularıntedavisiile,akutkasiskeletsistemiağrıları,postoperatif(ameliyatsonrası)ağrı,

dismenore( ağrılıadetgörme)gibikısaveuzun dönemağrıtedavisindeendikedir.

2. EDOLAR'ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

EDOLAR'ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ.

Eğer,

EDOLAR’ın herhangibirbileşeninealerjinizvarsa,

AspirinveyaEDOLAR’ındahilolduğuilaçgrubundanherhangibirilaca(örneğin:

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçinönemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

döküntüsü,kurdeşen,nefesalmazorluğu,bronşlarındaralmasıileseyredenburuniçinde

alerjiden dolayıoluşan şişlik,başdönmesi),

Ciddibazen ölümcülkalp vekan damar ısorunları(örneğin;kalpkrizi)için yüksek riske

nedenolabilir.Kalpsorunlarıyaşıyorsanız,kalpyetmezliğişikayetinizvarsaveyauzun

süredirEDOLARalıyorsanızriskdahayüksekolabilir.Sonzamanlardaby-passkalp

ameliyatıgeçirdiysenizveyayakındageçireceksiniz,

Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,

Mideülserinizvarsayadageçmiştemideülserigeçirmişiseniz.

EDOLAR'ıaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Aşağıdakihastalıklardanherhangibirinden şikayetçiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Sindirimsistemindekanama, ülserasyon veperforasyon(delinme) şikayetleriolduğunda

ilacınkullanımınıkesiniz.

Eğer;

Hamileysenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanızveyaemziriyorsanız,

Herhangibirreç eteliveyareçetesizilaç,bitkiselürünveyadiyettamamlayıcıveidrar

söktürücü başkabirilaçalıyorsanız,

İlaçlara, besinlereveyadiğermaddelerekarşıalerjinizvarsa,

Böbrekveyakaraciğerhastalığı,şekerhastalığı(diyabet)veyamideveyabarsaksorunları

geçmişinizvarsa,

Şişkinlikveyasıvıbirikimi,burunveyanaklardakiderihastalığı(lupus),astım,burun

içindealerjiden oluşan şişlik veyaağızdailtihaplanmavarsa,

Yüksektansiyon,kanrahatsızlıkları,kanamaveyapıhtılaşmasorunları,kalpsorunları

(örn;kalpyetmezliği)veyakalpdamarhastalığıyaşıyorsanızveyabuhastalıklardan

herhangibirinin riskinitaşıyorsanız,

Sağlığınızbozuksa,sukaybı(dehidrasyon)veyadüşüksıvıhacmiveyadüşükkan

sodyumdüzeyinizvarsa,alkolalıyorsanızveyaalkolsuistimalgeçmişinizvarsa,

Astımveyasolumagüçlüğügibisorunlarınızvarsadikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

EDOLAR'ınyiyecekveiçecekilekullanılması

EDOLAR’ıalkolilebirliktealmayınız,midehasarıriskiartabilir.EDOLAR’ıaçveyatok

karnınakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EDOLARfetusazararverebilir.Hamileiseniz,hamilelikp lanlıyorsanızvehamile

olabileceğinizidüşünüyorsanızEDOLAR’ıkullanmayınız, doktorunuzlatemaskurunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaezcacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EDOLAR’ınannesütündebulunupbulunmadığıbilinmemektedir,EDOLARalırken

emzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

EDOLARbaşdönmesiveyasersemliğenedenolabilir.Hastaların,araçvemakine

kullanmadan öncebu ilacanasıltepkiverdiklerikonusundafarkındalıklarıolmalıdır.

EDOLAR 'ıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

EğerdahaönceEDOLARveyaiçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıbirtepkime

(reaksiyon)yaşadıysanız, bu ilacıkullanmayınız.

LAR387.00mglaktoziçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerleri

tolereedemediğinizsöylenmişsebu tıbbiürünü almadan öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyumiçermez”olarakkabul edilebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Herhangibirilaçalıyorsanızözellikledeaşağıdakilerdenherhangibirinialıyorsanız,

doktorunuzabildiriniz.

Kanınpıhtılaşmasınıönleyen veyageciktirenilaçlar(Antikoagülanlar,örnek,varfarin,

hepariniçeren ilaçlar),aspirin, kortikosteroidler(örnek, prednison içeren ilaçlar),

depresyontedavisindekullanılanfluoksetiniçerenilaçlar[seçiciserotoningerialım

inhibitörleri (SSRI’ler)]. Builaçlarlabirliktealındığındamidekanamasıriskiartabilir.

Fenilbutazon (özellikleromatizmaldurumlardakullanılaniltihapgidericibirilaç)veya

probenesid (ürikasitatılımınıartırmaksuretiyleguttedavisindekullanılır)içerenilaçlar

kullanıldığındaEDOLAR’ınyanetki riski artabilir,

EDOLARilebirliktekullanıldığındaetkileriartabilecekilaçlarvegruplarşöyledir;

Organnaklindekullanılansiklosporin,kalpproblemlerindekullanılandigoksin,belirli

duygudurumbozuklukların tedavisindekullanılanlityum,romatoidartrit(eklemlerdeağrı

veşekilbozukluğunanedenolandevamlıbirhastalık)yadasedefhastalığıgibi

durumlarıntedavisiiçinkullanılanmetotreksat,kinolonlar(örnek,siproflaksasin içeren

ilaçlar)veyasülfonilüreler(örnek,glipizidiçerenilaçlar),

EDOLAR’lakullanıldığındaetkileriazalabilecekgrupveilaçlarAnjiyotensin-

dönüştürücüenzim(ADE)inhibitörleri(örnek,enalapriliçerenilaçlar)veyadiüretikler

(örnek, furosemid, hidroklorotiazit içerenilaçlar).

EDOLARkullanırkendoktorunuzadanışmadanibuprofen, naproksen, diklofenakgibi

diğersteroidalolmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ’ler),mifepriston(gebeliği

sonlandırmak için kullanılır),aspirinalmayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3. EDOLARnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Tavsiyeedilendozdandahafazlaalmayınvedoktorunuzuntavsiyesindendahauzun

kullanmayın.

Uygulama yoluvemetodu:

EDOLARtamamendolubirbardaksuilebirlikteağızdanalınır,doktorunuzuntalimatlarına

uygun şekildealınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:

EDOLAR18yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır, bu çocuklardagüvenlik ve

etkililiğidoğrulanmamıştır.

Ya şlılardakullanımı:

EDOLARyaşlıhastalardadikkatlicekullanılmalıdır;midekanamasıveböbreksorunlarına

karşıdahaduyarlıolabilirler.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekveya karaciğeryetmezliği:

Hafif- ortaşiddettekaraciğerveböbrekyetmezliğindekullanılabilir.Ağırkaraciğerveböbrek

yetmezliğindekullanılmamalıdır.

EğerEDOLAR’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaEDOLARkullandıysanız:

Belirtiler(semptomlar);idrarçıkmadaazalma,bilinçkaybı,krizler,şiddetlibaşdönmesi

veyasersemlik,şiddetlimidebulantısıveyakarınağrısı,yavaşveyasorunlunefesalma,

olağandışıkanamaveyaberelenme,kahvetelvesi gibi kusmagibi belirtileriçerebilir.

EDOLAR’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

EDOLAR’ıkullanmayıunutursanız:

BirEDOLARdozunualmayıihmalettiysenizvedüzenliolarakalıyorsanız,mümkünolanen

kısazamandakaçırdığınızdozualın.Birsonrakidozzamanıneredeysegelmişse,alınmayan

dozu atlayın. Sonradüzenlialmayadevamedin.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozuygulamayınız.

EDOLARiletedavi so nlandırıldığındaoluşabileceketkiler

EDOLARtedavisisonlandırıldığındaherhangibiryoksunlukbelirtisibildirilmemiştir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi EDOLAR ’ ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,EDOLAR’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

EDOLARkullanımıylaciddimideülserleriveyakanamasıoluşabilir.Yüksekdozlarda

veyauzun sürealmak, sigaraiçmekveyaalkolalmakbuyanetkilerinoluşumriskini

arttırır.EDOLAR’ıyemekleberaberalmakbuetkilerinoluşumriskiniazaltmaz.Şiddetli

mideveyasırtağrınız;siyahdışkınız(melena)varsa;kanveyakahvetelvesigibi

kusuyorsanız;veyaolağandışıbirşekildekiloalıyorveyaşişkinlikyaşıyorsanız

doktorunuzlaveyaacilservislederhaltemaskurunuz.

Şiddetlialerjikreaksiyonlar(deridöküntüsü;kurdeşen;kaşınma;nefesalmadazorluk;

göğüstesıkışmahissi;ağız,yüz, dudaklarveyadilşişliği).

Bunların hepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinEDOLAR’akarşıciddialerjinizvardemektir.

Acil tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kanlıveyasiyah dışkı(melena)

İdrarmiktarındadeğişiklik

Göğüsağrısı

Akılkarışıklığı

Koyurenkteidrar

Depresyon

Bayılma

Hızlıveyadüzensizkalp atışı

Ateş, üşümeveyauzun süren (persistant)boğazağrısı

Akılsalveyadavranışdeğişiklikleri

Kolveyabacak uyuşukluğu

Tek taraflıgüçsüzlük

Kırmızı,şişmiş,kabarıkveyasoyulmuşderi

Kulaklardaçınlama

Krizler

Şiddetlibaşağrısıveyabaşdönmesi

Şiddetliveyauzun süreli(persistant)karın ağrısıveyamidebulantısı

Şiddetlikusma

Nefesdarlığı

Aniveyaaçıklanamayankilo alımı

Eller, bacaklarveyaayakların şişmesi

Olağandışıberelenmeveyakanama

Olağandışıeklemveyakasağrısı

Olağandışıyorgunluk veyagüçsüzlük

Görmeveyakonuşmadeğişiklikleri

Kahvetelvesigibikusma

Derinin veyagözlerin sararması

Böbrekyetmezliğiveyatoksisitebelirtisiolarakyüksek kan basıncı

Kanlıidrar

Bazıalerjikbelirtiler

Bunlar ın hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık

İshal

Başdönmesi

Gaz

Başağrısı

Mideyanması

Midebulantısı

Mide rahat sızlığı

Tıkalıburun

Güçsüzlük

BunlarEDOLAR’ın hafifyan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.EDOLAR 'ınsaklanması

EDOLAR ıçocukların göremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiileuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra EDOLAR’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfark edersenizEDOLAR’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Prof. Dr. BülentTarcanSok.,

PakİşMerkeziNo:5/1,

34349 Gayrettepe,İstanbul, TÜRKİYE

Üretimyeri: MustafaNevzatİlaçSan.A.Ş.

Çobanç eşmeMah.

SanayiCad.No:13

34196 Yenibosna,İstanbul, TÜRKİYE

Bu kullanma talimatı16/11/2012tarihindeonaylanmıştır.