DYSPORT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DYSPORT 500 U ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DYSPORT 500 U ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • botulinum toksin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699783790110
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DYSPORT 500 U enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Clostridium botulinum

tip A toksin - hemaglutinin kompleksi……500 ünite

(INN:

Toxinum Clostridii botulini)

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon.

flakon,

enjeksiyon

için

sulandırılmaya hazır,

beyaz

renkte

yabancı

partikül

içermeyen liyofilize toz çerir.

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

DYSPORT;

Yetişkinlerde, üst ekstremiteyi etkileyen fokal spastisitenin semptomatik tedavisinde,

İki yaş veya üzeri pediyatrik serebral palsi hastalarında spastisiteden dolayı dinamik

ekinus ayak deformitesi,

Spazmodik tortikolis,

Blefarospazm,

Hemifasiyal spazm,

Yaşam kalitesini etkileyen ve lokal tedaviye dirençli, kalıcı aksiller hiperhidroz,

65 yaş altı yetişkin hastalarda alın bölgesinde görülen orta ila şiddetli derecedeki

glabella çizgilerinin (kaşlar arasındaki dikey çizgiler) görünüşünde geçici iyileştirme

tedavilerinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

DYSPORT üniteleri DYSPORT’a spesifiktir ve uygulama dozları diğer botulinum toksin

preperatlarnın dozlarından farklıdır.

DYSPORT, yalnızca uygun şekilde eğitim almış doktorlar tarafından uygulanmalıdır.

Ürünün sulandırılması ile berrak, renksiz bir çözelti elde edilir.

Sulandırma talimatlarında belirtilen hacimler, her endikasyon için özel konsantrasyon verir.

2 / 21

Elde edilen doz (Ünite/mL)

Sulandırıcı* (her 500 Ünite flakon başına)

500 Ünite

1 mL

200 Ünite

2.5 mL

100 Ünite

5 mL

* Koruyucu içermeyen sodyum klorür enjeksiyonu (% 0.9)

Kauçuk tıpanın merkezi kısmı septum delinmeden hemen önce alkolle temizlenmelidir. 23 ya

G’lik

veya

kaşlar

arasındaki

dikey

çizgiler

için

29-30

G’lik

steril

iğne

kullanılmalıdır.

Yetişkinlerde, üst ekstremiteyi etkileyen fokal spastisitenin semptomatik tedavisi

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

İlk tedavi ve takip eden tedavi uygulamalarında dozlama, ilgili kasların boyut, sayı ve yerine,

spastisitenin şiddetine, lokal kas zayıflığının varlığına, hastanın bir önceki tedaviye verdiği

yanıta

ve/veya

Botulinum

Toksin

advers

olay

geçmişine

bağlı

olarak

kişiye

özel

ayarlanmalıdır. 500 Ünite ve 1000 Ünite’lik dozlar, klinik çalışmalarda verilen bir uygulama

seansında seçilen kaslara aşağıda gösterildiği şekilde bölünmüştür.

Genellikle tek bir enjeksiyon bölgesine 1 mL’den fazla uygulanmamalıdır.

Enjeksiyon uygulanan kaslar

Önerilen DYSPORT dozu (U)

Fleksor karpi radialis (FCR)

100 - 200 U

Fleksor karpi ulnaris (FCU)

100 – 200 U

Fleksor digitorum profundus (FDP)

100 – 200 U

Fleksor digitorum superficialis (FDS)

100 – 200 U

Fleksor pollisis longus

100 – 200 U

Adduktor pollisis

25 – 50 U

Brakialis

200 – 400 U

Brakiyoradiyalis

100 – 200 U

Biseps braki (BB)

200 – 400 U

Pronator teres

100 – 200 U

Triseps braki (uzun baş)

150 – 300 U

Pektoralis majör

150 – 300 U

Subskapularis

150 – 300 U

Lattisimus dorsi

150 – 300 U

3 / 21

Enjeksiyon

bölgelerinin

doğru

lokasyonları

palpasyonla

belirlenebilmesine

rağmen,

enjeksiyon

bölgelerinin

hedeflenmesinde

elektromiyografi,

elektriksel

stimülasyon

veya

ultrason gibi enjeksiyon kılavuzlama tekniklerinin kullanılması önerilmektedir.

Bir önceki enjeksiyonun etkisi azaldığında tekrarlı Botulinum toksin tedavisi uygulanmalıdır

ancak bu uygulama, önceki enjeksiyonu takip eden 12 haftadan daha erken olmamalıdır.

Klinik çalışmalarda hastaların çoğuna 12-16. haftalar arasında yeniden botulinum toksin

tedavisi uygulanmıştır. Fakat bazı hastalar daha uzun süre yanıt vermiştir (20 hafta).

Yeniden enjeksiyon sırasında kas spastisitesinin derecesi ve yapısı, Botulinum Toksin dozu ve

enjeksiyon uygulanacak kaslarda değişim gerektirebilir. Botulinum Toksin uygulamasından

bir hafta sonra klinik iyileşme beklenebilir.

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda üst ekstremite spastisitesi tedavisinde

DYSPORT kullanımının güvenlilik ve

etkinliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda ( ≥ 65 yaş) kullanımı:

Klinik deneyim, yaşlı ve genç yetişkin hasta yanıtı arasında farklılık göstermemektedir. Genel

olarak

yaşlı

hastalar,

eşlik

eden

hastalıklar

diğer

ilaç

tedavilerinin

sıklığı

sebebiyle

Botulinum Toksin tolere edilebilirliğinin belirlenmesi amacıyla gözlemlenmelidir.

Uygulama şekli:

DYSPORT, üst ekstremiteyi etkileyen fokal spastisite tedavisinde, mililitrede 500 ünite içeren

çözelti

elde

etmek

üzere

sodyum

klorür

çözeltisi

0.9)

sulandırılarak

uygun

konsantrasyon elde edilir ve yukarıda detayları verilen kaslara intramüsküler enjeksiyonla

uygulanır.

Pediyatrik serebral palsi spastisitesi

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen başlangıç dozu, her iki baldır kasına bölünmüş dozlar olarak verilen 20 Ünite/kg

vücut ağırlığı’dır. Eğer sadece bir baldır etkilenmişse, 10 Ünite/kg vücut ağırlığı dozu

kullanılmalıdır. Eğer başlangıç dozunun, hedef kasları çok ufak olan veya diğer kas gruplarına

eş zamanlı enjeksiyon ihtiyacı duyan hastalarda olduğu gibi hedef kaslarda aşırı zayıflığa yol

açabileceğine dair kanıt varsa, bu dozun düşürülmesi düşünülmelidir. Başlangıç dozuna

verilen yanıtın değerlendirmesini takiben daha sonraki tedavi, her iki bacak arasında bölünen

10 Ünite/kg ve 30 Ünite/kg aralığında titre edilebilir. Uygulanan maksimum doz 1000

Ünite/hasta’yı aşmamalıdır.

Uygulama

öncelikli

olarak

gastrocnemius

kasına

hedeflenmeli

ancak,

soleus

tibialis

posterior

kaslarına da enjeksiyon düşünülmelidir.

Elektromiyografi kullanımı (EMG) rutin klinik pratikte uygulanmaz fakat en aktif kasların

teşhisine yardımcı olabilir.

4 / 21

Klinik iyileşme enjeksiyondan sonraki iki hafta içinde beklenebilir. Enjeksiyonlar yaklaşık

her 16 haftada bir veya yanıtı idame ettirmek amacıyla, her 12 haftadan daha sık olmayacak

şekilde gerektiği kadar tekrarlanabilir.

Uygulama şekli:

DYSPORT, mililitrede 500 Ünite içeren bir çözelti elde etmek için 1.0 ml sodyum klorür

çözeltisi ile (% 0.9) sulandırılır. Pediyatrik serebral palsi spastisitesi tedavisinde DYSPORT,

her iki baldır kaslarına intramüsküler enjeksiyonla uygulanır.

Spazmodik tortikolis

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Tortikolis tedavisi için önerilen dozlar, düşük boyun kası kütlesi mevcut olmayan normal

ağırlıktaki yetişkinlerin tüm yaş grubuna uygulanabilir. Azalmış kas kütlesi mevcut yaşlılarda

veya belirgin derecede zayıf veya yaşlı hastalarda azaltılmış dozlar uygun olabilir.

Spazmodik

tortikolis tedavisinde önerilen başlangıç dozu, iki veya üç en aktif boyun kasına uygulanan ve

bölünmüş dozlar halinde verilen 500 Ünitedir.

Rotasyonlu tortikolis için, rotasyona kontralateral olarak

sternomastoid

kasına 150 ünite ve

çene/boyun rotasyon yönüne ipsilateral olarak

splenius capitis

kasına 350 ünite olmak üzere

toplam 500 ünite uygulanır.

Laterokolis

için,

Ünite

ipsilateral

splenius

capitis

kasına

Ünite

ipsilateral

sternomastoid

kasına

olmak üzere toplam 500 Ünite uygulanır. Omuz

yükselmesi olan

vakalarda,

elektromiyografik

bulgulara

(EMG)

veya

görülebilir

hipertrofisine

göre

ipsilateral trapezoid

veya

levator scapulae

kasları tedavi gerektirebilir.

Üç kasa enjeksiyon gerektiğinde 500 Ünite şu şekilde dağıtılır: 300 Ünite

splenius capitis

100 Ünite

sternomastoid

ve 100 Ünite üçüncü kasa.

Retrokolis

için,

splenius

capitis

kasına

Ünite

olmak

üzere

toplam

Ünite

uygulanır.

Bilateral splenii

enjeksiyonları boyun kasında zayıflık riskini artırabilir.

Tortikolisin diğer tüm formlarında, en aktif kasların teşhis ve tedavisi, EMG ve doktorun

bilgisine

büyük

oranda

bağlıdır.

EMG,

zayıf

palpasyonlu

boyun

kası

olan

fazla

kilolu

hastalarda veya kas içine derin enjeksiyona kılavuz olması ve kompleks olmayan durumlarda

başarısız

enjeksiyonlar

sonrası

yeniden

değerlendirme

için

tortikolisin

tüm

kompleks

formlarının teşhisinde kullanılmalıdır.

Daha sonraki uygulamada dozlar, gözlenen klinik yanıta ve yan etkilere göre ayarlanabilir.

Yüksek dozlar özellikle disfaji gibi yan etkilerde artışa neden olabilse de, 250-1000 Ünite

aralığındaki

dozlar

önerilir.

Uygulanan

maksimum

1000

Üniteyi

geçmemelidir.

Tortikolisde

semptomların

iyileşmesi

enjeksiyondan

sonraki

hafta

içinde

beklenebilir.

Enjeksiyonlar, etkilerin kaslarda ne kadar devam ettiğine bağlı olarak 12 haftadan daha sık

olmamak koşuluyla her 16 haftada bir uygulanacaktır.

5 / 21

Çocuklarda spazmodik tortikolisde kullanım:

Çocuklarda

spazmodik

tortikolisde

DYSPORT

kullanımının

etkinlik

güvenliliği

belirlenmemiştir.

Uygulama şekli:

Spazmodik tortikolis tedavisinde DYSPORT, mililitrede 500 Ünite içeren bir çözelti elde

etmek için 1 ml sodyum klorür çözeltisi (% 0.9) ile sulandırılır. DYSPORT spazmodik

tortikolis tedavisinde yukarıdaki gibi intramüsküler enjeksiyonla uygulanır.

Blefarospazm ve hemifasiyal spazm

Pozoloji/ Uygulama sıklığı ve süresi:

Blefarospazm tedavisinde önerilen başlangıç dozu her göze 40 Ünitedir. Lokal yan etkilerin

oluşumu doza bağlı olmasına rağmen (özellikle pitozis), her bir göze uygulanan 80 Ünite ile

daha

uzun

süreli

etkiye

ulaşılmıştır.

Blefarospazm

hemifasiyal

spazm

tedavisinde

uygulanan maksimum doz, her bir göze uygulanan 120 Üniteyi aşmamalıdır.

0.05 ml’lik (10 Ünite) bir medial enjeksiyon ve 0.05 ml’lik (10 Ünite) bir lateral enjeksiyon,

her bir gözün üst (3 ve 4) ve alt (5 ve 6)

orbicularis oculi

kaslarının preseptal ile orbital

kısımları arasındaki kavşak içine yapılmalıdır. Pitozis riskini azaltmak amacıyla,

levator

palpebrae superioris

kasının yakınına enjeksiyondan kaçınılmalıdır.

Üst göz kapağına enjeksiyonlar, iğne

levator

kasından sakınılarak merkezden dışarıya doğru

yapılmalıdır. Yukarıdaki diyagram bu enjeksiyonların yerlerini göstermek için yardımcıdır.

Semptomların iyileşmesi 2-4 gün içinde başlayabilir ve 2 hafta içinde maksimum etkiye

erişilebilir. Enjeksiyonlar 12 haftadan daha sık olmayacak şekilde semptomların yeniden

oluşumunu önlemeye yetecek kadar veya yaklaşık olarak her 12 haftada bir tekrarlanmalıdır.

Bu şekildeki daha sonraki uygulamalarda, başlangıç tedavisini takiben yanıtın yetersiz olduğu

düşünülüyorsa, her bir göze uygulanacak dozun şu şekilde arttırılması gerekebilir: 60 Ünite

(10 Ünite (0.05 mL) medial olarak ve 20 Ünite (0.1 mL) lateral olarak); 80 Ünite (20 Ünite

(0.1 mL) medial olarak ve 20 Ünite (0.1 mL) lateral olarak) veya 120 Üniteye kadar (20 Ünite

(0.1 mL) medial olarak ve 40 Ünite (0.2 mL) lateral olarak) önceden tanımlandığı şekilde her

gözün alt ve üstüne. Kaşın üst kısmındaki

frontalis

kasında meydana gelen spazmların görme

üzerine etkisi bulunuyorsa, buradaki ilave bölgelere (1 ve 2) de enjeksiyon uygulanabilir.

6 / 21

Unilateral blefarospazm vakalarında enjeksiyonlar yalnızca hasarlı gözle sınırlandırılmalıdır.

Hemifasiyal

spazmı

olan

hastalar

unilateral

blefarospazmdaki

gibi

tedavi

edilmelidir.

Önerilen dozlar, yaşlılar dahil tüm yaş grubundaki yetişkinlere uygulanabilir.

Çocuklarda blefarospazm ve hemifasiyal spazmda kullanım:

Çocuklarda

blefarospazm

hemifasiyal

spazmda

DYSPORT

kullanımının

etkinliği

güvenliliği gösterilmemiştir.

Uygulama şekli:

Blefarospazm ve hemifasiyal spazm tedavisinde DYSPORT, mililitrede 200 Ünite içeren bir

çözelti elde etmek için 2.5 ml sodyum klorür çözeltisi (% 0.9) ile sulandırılır.

DYSPORT, gözün alt ve üst

orbicularis oculi

kasının preseptal ile orbital kısımları arasındaki

kavşağa medial ve lateral olarak subkütan enjeksiyonla uygulanır.

Aksiller hiperhidroz

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinler ve yaşlılar:

Önerilen başlangıç dozu her koltuk altı için 100 Ünitedir. Eğer istenen sonuç elde edilemezse,

sonraki enjeksiyonlarda her bir koltuk altı için 200 Üniteye kadar çıkılabilir. Maksimum etki

enjeksiyondan

hafta

sonra

gözlenebilmelidir.

Önerilen

doz,

vakaların

çoğunluğunda

yaklaşık 48 hafta kadar terlemenin yeterince baskılanmasını temin eder. Hastanın ter salgısı

normale

döndüğünde

takip

eden

uygulamalar

için

enjeksiyon

zamanı

haftadan

sık

olmayacak şekilde kişiye göre ayarlanmalıdır. Tekrarlanan dozların gittikçe artan bir etkisinin

olduğuna yönelik kanıtlar vardır. Bu nedenle hastaya verilen her bir tedavinin süresi kişiye

özgü olarak belirlenmelidir.

Çocuklarda aksiller hiperhidrozda kullanım:

Çocuklarda

aksiller

hiperhidrozda

DYSPORT

kullanımının

etkinlik

güvenliliği

gösterilmemiştir.

Uygulama şekli:

DYSPORT, mililitrede 200 Ünite içeren bir çözelti elde etmek için 2.5 ml sodyum klorür

çözeltisi (% 0.9) ile sulandırılır.

Enjeksiyon bölgesi uygulama öncesinde iyot-nişasta testi ile belirlenmelidir. Her iki koltuk

altı da temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Aksiller hiperhidroz tedavisinde DYSPORT, 10 bölgeye intradermal enjeksiyon ile uygulanır.

Orta ila şiddetli derecedeki glabella çizgilerinin görünüşünde geçici iyileştirme

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Önerilen doz, 5 enjeksiyon bölgesine bölünmüş 50 Ünite DYSPORT’tur (0.25 ml). Her 5

bölgeye intramüsküler olarak 10 Ünite uygulanır (0.05 ml). Aşağıda gösterildiği şekilde her

7 / 21

corrugator

kasına

enjeksiyon

nazofrontal

açının

civarındaki

procerus

kasına

enjeksiyon yapılır.

Yüzdeki makyaj çıkarılır ve cilt lokal bir antiseptik ile dezenfekte edilir. Anatomik sınırlar,

kaşların

maksimum

çatılarak

gözlenmesi

palpasyonu

kolayca

tespit

edilebilir.

Enjeksiyon öncesinde orbital kenar altına ekstravazasyonu önlemek için orbital kenar (rim)

altına işaret parmağı veya başparmak sıkıca konulmalıdır. İntramüsküler enjeksiyonlar, 29-30

G’lik iğneler kullanılarak deriye dik açılarla uygulanmalıdır. İğne enjeksiyon sırasında içe ve

yukarıya

doğru

tutulmalıdır.

Özellikle

geniş

brow-depressor

komplekslerine

depressor

supercilii

) sahip hastalarda pitozis riskini azaltmak için

levator palpebrae superioris

kasının

yakınına enjeksiyondan kaçınılmalıdır.

Corrugator

kası içine enjeksiyonlar, orbital kenarın en

az 1 cm üzerine, kasın merkezi kısmına yapılmalıdır.

Tedavi aralığı, değerlendirme sonrası hastanın kişisel yanıtına bağlıdır. Tedavi aralığı her 3

ayda birden daha sık olmamalıdır. Klinik çalışmalarda optimal etki enjeksiyondan sonraki 4

aya kadar gösterilmiştir. Bazı hastalarda yanıt 5 aya kadar devam etmiştir (bkz. Bölüm 5.1).

Çocuklarda

orta

ila

şiddetli

derecedeki

glabella

çizgilerinin

görünüşünde

geçici

iyileştirmede kullanım:

18 yaşının altındaki çocuklarda orta ila şiddetli derecedeki glabella çizgilerinin görünüşünde

geçici iyileştirme için DYSPORT etkinliği ve güvenliliği gösterilmemiştir.

Uygulama şekli:

Orta ila şiddetli derecede glabella çizgilerinin tedavisinde DYSPORT, mililitrede 200 Ünite

içeren bir çözelti elde etmek için 2.5 ml sodyum klorür çözeltisi (% 0.9) ile sulandırılır.

DYSPORT, yukarıda detaylıca anlatıldığı şekilde intramüsküler enjeksiyonla uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

Özel veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

DYSPORT 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

DYSPORT,

pediyatrik

serebral

palsi

spastisitesi

tedavisinde

yalnızca

yaş

veya

üzeri

çocuklarda kullanılır.

8 / 21

18 yaş altı hastalar için orta ila şiddetli glabella çizgilerinin geçici iyileştirmesinde kullanımı

önerilmemektedir.

Çocuklarda aşırı koltuk altı terlemesi, hemifasiyal spazm, blefarospazm, spazmodik tortikolis,

kol spastisitesi tedavilerinde DYSPORT’un etkinlik ve güvenliliği gösterilmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

Klinik çalışmalar dozaj ayarlaması gerekliliğini göstermemiştir.

4.3. Kontrendikasyonlar

DYSPORT, etkin maddeye veya Bölüm 6.1.’de listelenen yardımcı maddelerden herhangi

birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

4.4.

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Toksin etkisinin uygulama bölgesinden diğer bölgelere yayılmasından doğan yan etkiler

bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.8). Terapötik dozlarla tedavi gören hastalarda aşırı kas zayıflığı

olabilir.

şekildeki

istenmeyen

etkilerin

oluşum

riski,

önerilen

maksimum

dozun

aşılmaması ve mümkün olan en düşük etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.

Çok

nadiren,

genellikle

disfaji,

pnömopati

(dispne,

solunum

yetmezliği

ve

solunum

durması ile sınırlı olmamak üzere)

ve/veya belirgin derecede astenisi olan hastalarda

botulinum toksin A veya B ile tedaviyi takiben ölüm bildirilmiştir. Nöromüsküler ileti

bozukluğu, yutma güçlüğü veya solunum güçlüğü ile sonuçlanan bozuklukları olan hastaların

bu etkileri deneyimleme riski daha fazladır. Bu hastalarda tedavi, yalnızca tedavinin faydası

riskinden fazlaysa uygulanmalı ve doktor kontrolü altında gerçekleştirilmelidir.

DYSPORT, yutma güçlüğü ve solunum güçlüğü öyküsü bulunan hastalarda, toksin etkisinin

ilgili kaslara yayılması mevcut durumu kötüleştirebileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

Nadir durumlarda aspirasyon oluşmuştur ve kronik solunum hastalığı olan hastalar tedavi

edildiğinde bir risk oluşturabilir.

DYSPORT, belirgin defektif nöromüsküler iletimin klinik veya sub-klinik kanıtlarını gösteren

hastalarda yakın gözlem altında ve dikkatli kullanılmalıdır (örn.

miyastenia gravis

). Bu gibi

hastalarda DYSPORT gibi ajanlara karşı duyarlılık artabilir ve bu da aşırı kas zayıflığıyla

sonuçlanabilir.

DYSPORT’un önerilen doz ve uygulama sıklığı aşılmamalıdır.

Hastalar

bakıcıları,

yutma,

konuşma

veya

solunum

ilgili

problemlerin

gelişmesi

durumunda acil tıbbi tedavi gerekliliği konusunda uyarılmalıdır.

DYSPORT, sabit kontraktür gelişen hastalarda spastisite tedavisi için kullanılmamalıdır.

DYSPORT, çocuklarda serebral palsi ile ilişkili spastisite tedavisi için sadece 2 yaş veya

üzerindeki çocuklarda kullanılmalıdır.

9 / 21

İntramüsküler

enjeksiyon

şeklinde

uygulandığında

DYSPORT,

önerilen

enjeksiyon

yer(ler)inde

enflamasyon/enfeksiyon

bulunan

veya

kanama

süresi

uzun

olan

hastalarda

yalnızca çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

DYSPORT kaşlar arasında oluşan çizgilerin tedavisinde kullanıldığında, uygulama öncesinde

hastanın

yüz

anotomisinin

incelenmesi

gerekmektedir.

Yüzde

asimetri,

pitoz,

aşırı

dermatoşalazis, sikatris ve bu anatomide önceki cerrahi müdahaleler sonucu meydana gelen

tüm değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır.

DYSPORT, bir uygulama süresince tek bir hastayı tedavi etmek için kullanılmalıdır. Arta

kalan kullanılmamış ürün Bölüm 6.6.’ya uygun olarak atılmalıdır. Ürünün hazırlanması,

uygulanması, kullanılmamış olan çözeltinin inaktivasyonu ve atılmasına dikkat edilmelidir.

Bu ürün az miktarda insan albumini içermektedir. İnsan kanı veya kan ürünlerinin kullanımını

takiben viral enfeksiyonların geçiş riski kesin olarak dışlanamaz.

DYSPORT alan hastalarda botulinum toksine karşı nadiren antikor oluşumu bildirilmiştir.

Klinik olarak, nötralize edici antikorlar tedaviye karşı yanıtta önemli ölçüde kötüleşmeye

neden olabilir ve/veya dozun artırılmasını gerektirebilir.

Daha önce botulinum toksin tip A içeren bir ürüne karşı alerjik reaksiyon göstermiş olan

hastalara enjeksiyon yapılmadan önce dikkatli olunmalıdır. Bir başka alerjik reaksiyon riski,

tedavinin faydasına karşı değerlendirilmelidir.

Bu ürün 2.5 miligram laktoz içermektedir ancak; kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı

gerekmemektedir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Botulinum toksinin etkileri, nöromüsküler fonksiyonu direkt veya indirekt olarak etkileyen

ilaçlarla (örneğin aminoglikozitler, kürar benzeri non-depolarizan blokörler, kas gevşeticiler)

artabilir. Bu ilaçlar botulinum toksin ile tedavi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonda etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyonda etkileşim çalışması yapılmamıştır.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel Tavsiye

Gebelik Kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Özel veri bulunmamaktadır.

10 / 21

Gebelik dönemi

Botulinum

toksinin hamile kadınlarda kullanımına ilişkin sınırlı sayıda veri mevcuttur.

Hayvan

çalışmaları,

maternal

toksisiteye

sebep

olan

yüksek

dozlar

dışında

hamilelik,

embriyonal/fetal gelişim, doğum veya doğum sonrası gelişim üzerine doğrudan veya dolaylı

bir zararlı etkiye işaret etmemektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda, maternal toksisiteye

sebep olan yüksek dozlarda üreme toksisitesi görülmüştür (bkz. Bölüm 5.3).

DYSPORT hamilelik sırasında

yalnızca

yarar

fetüse karşı potansiyel

riski doğruluyorsa

kullanılmalıdır.

Hamile kadınlara verilirken özellikle dikkat edilmelidir.

Laktasyon dönemi

Botulinum

toksinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Botulinum

toksinin süt ile

atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Laktasyon süresince

botulinum

toksin kullanımı

önerilmemektedir.

Üreme yeteneği/Fertilite:

Üreme yeteneği/fertilite üzerine herhangi bir veri mevcut değildir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç veya makine kullanım yeteneğini geçici olarak etkileyebilecek kas güçsüzlüğü veya

görsel bozuklukların oluşma riski bulunmaktadır.

4.8. İstenmeyen etkiler

Ağız

kuruluğu,

kaslarda

aşırı

güçsüzlük,

disfaji,

ölümcül

sonuçlar

doğurabilen

aspirasyon/aspirasyon

pnömonisi

gibi

toksinin

uygulama

yerinden

uzağa

yayılmasından

doğan yan etkiler bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4). Hipersensitivite reaksiyonları pazarlama

sonrası deneyim olarak ayrıca bildirilmiştir.

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1,000 ila <1/100); seyrek

(≥1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle

tahmin edilemiyor).

Genel:

Sinir sistemi hastalıkları

Seyrek: Nevraljik kas erimesi (nevraljik amiyotrofi)

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Kaşıntı

Seyrek: Deride döküntü

11 / 21

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın:

Genel

güçsüzlük,

yorgunluk,

grip-benzeri

sendrom

enjeksiyon

bölgesinde

ağrı/morarma

İlaveten, endikasyona spesifik şu yan etkiler bildirilmiştir:

Yetişkinlerde, üst ekstremiteyi etkileyen fokal spastisitenin semptomatik tedavisi

Aşağıda

verilen

etkiler

yetişkinlerde

üst

ekstremiteyi

etkileyen

fokal

spastisitenin

semptomatik tedavisi için DYSPORT ile tedavi edilen hastalarda gözlenmiştir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Disfaji*

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Kas güçsüzlüğü, kas ağrısı

Yaygın olmayan: Ekstremitede ağrı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (örn., ağrı, eritem, şişlik vb.)

bildirilmiştir, asteni, yorgunluk, grip benzeri hastalık.

*Disfaji

için

sıklık,

açık-etiketli

çalışmalardan

elde

edilen

birleştirilmiş

verilerle

belirlenmiştir.

Disfaji,

yetişkinlerde

üst

ekstremite

endikasyonu

için

yapılan

çift-kör

çalışmalarda gözlenmemiştir.

Pazarlama sonrası deneyim

Pazarlama

sonrası

kullanım

süresince

firmaya

bildirilen

advers

etkilerin

profili,

ürünün

farmakolojisini ve klinik çalışmalarda gözlenenleri yansıtmaktadır. Sporadik hipersensitivite

raporları mevcuttur.

Toksin etkisinin enjeksiyon bölgesinden uzak bölgelere yayılmasından kaynaklanan advers

etkiler

(aşırı

güçsüzlüğü,

disfaji,

ölümcül

olabilen

aspirasyon

pnömonisi)

nadiren

bildirilmiştir.

İki yaş ve üzeri pediyatrik serebral palsi hastalarında spastisiteden dolayı dinamik

ekinus ayak deformitesi

Aşağıda verilen yan etkiler, serebral palsiden doğan bacak spastisitesi için DYSPORT ile

tedavi edilen pediyatrik hastalarda gözlenmiştir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Diyare

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Bacak kasında güçsüzlük, kas ağrısı

12 / 21

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: İdrar kaçırma

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Anormal yürüyüş

Yaralanma ve zehirlenme

Yaygın: Düşmeden dolayı kazara incinme

Düşmeden dolayı kazara incinme ve anormal yürüyüş, ambulasyon ve denge ile ilişkili diğer

kaslara DYSPORT yayılması ve/veya hedef kas(lar)da aşırı zayıflıktan dolayı oluşabilir.

Spazmodik tortikolis

Aşağıda verilen yan etkiler, spazmodik tortikolis için DYSPORT ile tedavi edilen hastalarda

gözlenmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, fasiyal parezi

Göz hastalıkları

Yaygın: Bulanık görme, görme keskinliğinde azalma

Yaygın olmayan: Diplopi, pitozis

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın: Disfoni, dispne

Seyrek: Aspirasyon

Gastrointestinal hastalıklar

Çok yaygın: Disfaji, ağız kuruluğu

Yaygın olmayan: Bulantı

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Çok yaygın: Kaslarda güçsüzlük

Yaygın: Boyun ağrısı, müsküloskeletal ağrı, miyalji, ekstremite ağrısı, müsküloskeletal sertlik

Yaygın olmayan: Kas atrofisi, çene bozukluğu

Disfaji daha çok

sternomastoid

kasına enjeksiyonu takiben oluşmakta ve dozla ilişkili olduğu

görünmektedir. Semptomlar iyileşinceye kadar hafif bir diyet gerekebilir.

Bu yan etkilerin 2-4 hafta içinde iyileşmesi beklenir.

Blefarospazm ve hemifasiyal spazm

Aşağıda verilen yan etkiler, blefarospazm ve hemifasiyal spazm için DYSPORT ile tedavi

edilen hastalarda gözlenmiştir.

13 / 21

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Yüz kaslarında güçsüzlük

Yaygın olmayan: Fasiyal paralizi

Göz hastalıkları

Çok yaygın: Pitoz

Yaygın: Diplopi, gözde kuruluk, gözde yaşarma

Seyrek: Oftalmopleji

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Göz kapağında ödem

Seyrek: Göz kapaklarının içe kıvrılması

etkiler

DYSPORT’un

derin

veya

yanlış

yere

enjeksiyonlarının

diğer

yakın

gruplarının geçici olarak paralizisine neden olmasıyla oluşabilir.

Aksiller hiperhidroz

Aşağıda

verilen

etkiler,

hiperhidroz

için

DYSPORT

tedavi

edilen

hastalarda

gözlenmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi, baş ağrısı, parastezi, göz kapağında istemsiz kas kasılmaları

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Kızarma

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın:

Dispne

Yaygın olmayan: Burun kanaması

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Kompensatuvar terleme

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Omuz, üst kol ve boyunda ağrı, omuz ve baldırda miyalji

Orta ila şiddetli glabella çizgileri

Aşağıda verilen yan etkiler, orta ila şiddetli glabella çizgilerinin görünüşünde geçici iyileşme

için DYSPORT ile tedavi edilen hastalarda gözlenmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Aşırı duyarlılık

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş ağrısı

Yaygın: Fasiyal parezi

14 / 21

Göz hastalıkları

Yaygın:

Astenopi, pitoz, göz kapağında ödem, gözyaşında artış, göz kuruluğu, kaslarda

seğirme

Yaygın olmayan: Bulanık görme, diplopi, görme bozuklukları, gözün hareket bozukluğu

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Döküntü, kaşıntı

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Enjeksiyon bölgesine komşu kas(lar)da zayıflık. Bu, yaygın olarak göz kapağı

düşüklüğü,

astenopi

veya

yaygın

olmayan

şekilde

yüz

kaslarında

parezi

veya

görsel

bozukluklara sebep olabilir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilşkin hastalıklar

Çok yaygın: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (ağrı, morarma, kaşıntı, parestezi, eritem,

döküntü dahil)

(Bu etkiler plasebo grubunda da sıklıkla görülmüştür.)

Pazarlama sonrası deneyim

Pazarlama sonrası kullanım sırasında firmaya bildirilen yan etki profili klinik çalışmalarda

görülen yan etkileri yansıtır. Nadiren aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

Toksin etkisinin enjeksiyon bölgesinden uzak bölgelere dağılımından kaynaklanan advers

etkiler (aşırı kas güçsüzlüğü, disfaji, ölümcül olabilen aspirasyon pnömonisi, bkz. Bölüm 4.8)

nadiren bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı

dozlar

uzakta

derin

nöromüsküler

paraliz

oluşturabilir.

Aşırı

dozlar

dolaşıma

nörotoksin

geçme

riskini

artırabilir

oral

botulinum

zehirlenmesi

etkileri

ilişkili

komplikasyonlara neden olabilir (örn. disfaji ve disfoni). Aşırı dozlar solunum kaslarının

paralizine neden olduğunda solunum desteği gerekebilir.

Botulinum toksin

e karşı spesifik bir

antidot yoktur; antitoksinin yararlı olması beklenmez ve genel destekleyici tedavi önerilir.

Aşırı dozaj durumunda hasta sistemik güçsüzlük veya kas paralizinin herhangi bir işaret

ve/veya

semptomu

için

tıbbi

olarak

izlenmelidir.

Eğer

gerekiyorsa

semptomatik

tedavi

uygulanmalıdır.

Aşırı dozaj semptomları enjeksiyonu takiben hemen görülmeyebilir. Kazara enjeksiyon veya

oral

alım

olursa,

kişi

paralizi

veya

aşırı

zayıflığı

işaret

ve/veya

semptomları

bakımından bir kaç hafta boyunca tıbbi olarak denetlenmelidir.

15 / 21

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Diğer kas gevşeticiler, periferik olarak etki gösteren ajanlar

ATC kodu:

M03AX01

Etki mekanizması

Clostridium botulinum

tip A toksin-hemaglutinin kompleksi, asetilkolin salıverilmesine karşı

proksimal

bölgede

presinaptik

etkiyle

nöromüsküler

kavşakta

periferik

kolinerjik

transmisyonu bloke eder. Toksin sinir uçlarında, Ca

ile tetiklenerek transmiter salımı ile

sonuçlanan

olayları

antagonize

ederek

çalışır.

Postgangliyonik

kolinerjik

geçiş

veya

postgangliyonik sempatik geçişi etkilemez.

Toksin etki mekanizması, toksinin presinaptik sinir membranına hızlı ve kuvvetli bir şekilde

tutunduğu bir başlangıç bağlanma basamağı içermektedir. İkinci olarak, toksinin paraliz

başlangıcına sebebiyet vermeden presinaptik membranı geçtiği bir internalizasyon basamağı

mevcuttur.

olarak

toksin,

aracılı

asetilkolin

salım

mekanizmasını

bozarak

asetilkolin salımını inhibe eder; böylelikle son plak potansiyelini azaltır ve paraliziye neden

olur.

İmpuls geçişinin yeniden kazanılması, yeni sinir terminallerinin oluşması ve post sinaptik

motor son plak ile temas kurulması şeklinde adım adım

gerçekleşir. Bu proses deney

hayvanlarında 6-8 hafta sürer.

Terapötik dozlar sistemik etkiye sahip değildir.

Klinik etkinlik ve güvenlilik

Glabella çizgileri endikasyonunun klinik geliştirmesi süresince 2600’den fazla hasta farklı

klinik çalışmalara dahil olmuştur.

Klinik çalışmalarda, orta ila şiddetli glabella çizgilerine sahip 1907 hasta, 50 ünitelik önerilen

doz ile tedavi edilmiştir. Bu hastaların 305’i, iki pivotal, Faz III, çift-kör placebo kontrollü

çalışmada, 1200’ü uzun-dönem, açık-etiketli, Faz III, tekrarlayan doz çalışmasında 50 ünite

ile tedavi edilmiştir. Kalan hastalar ise destekleyici çalışmalar ve doz belirleme çalışmalarında

tedavi görmüştür.

Yanıtın başlangıcına kadar olan medyan süre, tedaviyi takip eden 2-3 gündür; maksimum etki

günde

gözlenmiştir.

DYSPORT

enjeksiyonları,

pivotal

plasebo

kontrollü

çalışmalarının her ikisinde de glabella çizgilerinin şiddetini 4 aya kadar anlamlı ölçüde

azaltmıştır. Bu çalışmaların birinde anlamlı etki 5 ay sonraya kadar devam etmiştir.

Enjeksiyonu

takip

eden

günde

araştırmacıların

değerlendirmesi,

hastaların

%90’ının

(273/305) tedaviye yanıt verdiğini göstermiştir; bu oran plasebo ile tedavi edilen hastalarda

%3 (4/153) olmuştur (maksimum kaş çatma ile hiç glabella çizgisi yoktur veya hafif çizgiler

mevcuttur).

Enjeksiyondan

sonra,

DYSPORT

tedavi

edilen

hastaların

%17’si

(32/190), ilgili çalışmada plasebo ile tedavi edilen hastaların %1’ine (1/92) kıyasla tedaviye

16 / 21

yanıt

vermeye

devam

etmiştir.

gün

sonra

hastaların

maksimum

kaş

çatmada

kendi

değerlendirmeleri, DYSPORT ile tedavi edilenler için %82 (251/305) ve plasebo ile tedavi

edilenler

için

(9/153)’lık

yanıt

oranı

vermiştir.

Araştırmacının

maksimum

kaş

çatmadaki

değerlendirmesine

göre,

değerlendirmenin

yapıldığı

pivotal

çalışmada 2 aşamalı iyileşme gösteren hasta oranı %77’dir (79/103).

177 hastalık bir alt grup, tedaviden önce orta veya şiddetli glabella çizgilerine sahiptir. Bu

popülasyonun

araştırmacılar

tarafından

değerlendirmesi,

tedaviden

gün

sonra,

yanıt

verenlerin, plasebo ile tedavi edilen hastaların %10’una (8/78) karşılık DYSPORT ile tedavi

edilen hastaların %71’i (125/177) olduğunu göstermiştir.

Uzun-dönem açık etiketli, tekrarlayan doz çalışması, yanıtın başlangıcına kadar geçen 3

günlük medyan sürenin tekrarlayan doz siklusları boyunca idame ettirildiğini göstermiştir.

Araştırmacı tarafından 30. günde, maksimum kaş çatmada belirlenen yanıt oranı tekrarlayan

sikluslar boyunca idame ettirilmiştir (5 siklus üzerinden %80-91 aralığında). Tekrarlayan doz

siklusları boyunca yanıt veren oranı, tedaviden 30 gün sonra, DYSPORT ile tedavi edilen

hastaların

%56-74’ünün

araştırmacılar

tarafından

yanıt

verenler

olarak

değerlendirilmesi

sonucu tek doz çalışmalarıyla uyumludur.

Yetişkinlerde, üst ekstremiteyi etkileyen fokal spastisitenin semptomatik tedavisi:

Üst ekstremite spastisitesi tedavisi için DYSPORT’un etkinlik ve güvenliliği, en az 6 aylık

inme-sonrası veya travmatik beyin hasarı sonrası dönemde olan üst ekstremite spastisiteli 238

hastayı kapsayan (159 DYSPORT ve 79 plasebo) bir randomize, çok merkezli, çift kör,

plasebo kontrollü çalışmada değerlendirilmiştir.

Primer etkinlik değişkeni, 4. haftada primer hedeflenen kas grubu (PHKG) kas tonusu olup,

Modifiye Ashword Skalası (MAS) ile ölçülmüştür. Birinci sekonder sonlanım noktası Doktor

Global Değerlendirmesi (DGD) ile ölçülen tedavi yanıtıdır. 4. ve 12. haftalarda elde edilen

esas sonuçlar aşağıda gösterilmektedir:

4. Hafta

12. Hafta

Plasebo

(N=79)

DYSPORT

(500 ünite)

(N=80)

DYSPORT

(1000

ünite)

(N=79)

Plasebo

(N=79)

DYSPORT

(500 ünite)

(N=80)

DYSPORT

(1000

ünite)

(N=79)

MAS ile ölçülen PHKG kas

tonusunda başlangıç düzeyinden

EKK ortalama değişimi

-0.3

-1.2**

-1.4**

-0.1

n=75

-0.7**

n=76

-0.8**

n=76

Tedaviye verilen yanıtın EKK

ortalama DGD’si

1.4*

1.8**

n=75

n=76

1.0*

n=76

MAS’deki bilek fleksör kas

tonusunda başlangıç düzeyinden

EKK ortalama değişimi

-0.3

n=54

-1.4**

n=57

-1.6**

n=58

-0.3

n=52

-0.7*

n=54

-0.9*

n=56

MAS’deki parmak fleksör kas

tonusunda başlangıç düzeyinden

EKK ortalama değişimi

-0.3

n=70

-0.9*

n=66

-1.2**

n=73

-0.1

n=67

-0.4*

n=62

-0.6*

n=70

17 / 21

MAS’deki dirsek fleksör kas

tonusunda başlangıç düzeyinden

EKK ortalama değişimi

-0.3

n=56

-1.0*

n=61

-1.2**

n=48

-0.3

n=53

-0.7*

n=58

-0.8*

n=46

MAS’deki omuz ekstensörleri

kas tonusunda başlangıç

düzeyinden EKK ortalama

değişimi (1)

-0.4

n=12

-0.6

-0.7

n=12

-0.9

*p<0.05; ** p<0.0001;

EKK = En Küçük Kareler

(1) Tedavi ve plasebo gruplarının düşük sıklığı sebebiyle herhangi bir istatistiksel test gerçekleştirilmemiştir.

Tedavinin

fonksiyonel

bozukluk

üzerine

etkisinin

araştırılması

amacıyla

Yetiyitimi

Değerlendirme Ölçeği (YDÖ) üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. Tedavinin ana hedefi

için YDÖ skoruna yanıt verenler (ITT Popülasyonu) aşağıda gösterilmektedir:

Tedavi Grubu

4. Hafta

% Yanıt veren

12. Hafta % Yanıt veren

Dysport 500 U

50.0

n=80

p = 0.13

41.3

n=76

p = 0.11

Dysport 1000 U

62.0

n=78

p = 0.0018

55.7

n=76

p = 0.0004

Plasebo

39.2

n=79

32.9

n=75

*YDÖ kapsamına giren alanlar hijyen, kolun pozisyonu, giyinme ve ağrıdır.

4. haftada, tüm kas gruplarında (parmak, bilek veya dirsek fleksörleri) Tardieu Skalası’na

göre yapılan değerlendirmeye göre, 500 U ve 1000 U’nin her ikisi de spastisite açısı ve

derecesinde plaseboyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı iyileşmeler sağlamıştır.

Plaseboyla karşılaştırıldığında tüm kas grupları için spastisite derecesindeki azalma 1000 U

dozda 12. haftada da anlamlıdır.

DYSPORT

1000

haftada

dirsek

(+18.3

derece),

bilek

(+35.2

derece)

parmak

kaslarında (+11.8 derece) aktif hareket açıklığını klinik olarak anlamlı sınırlarda istatistiksel

olarak iyileştirmiş olup, plasebo grubunda herhangi bir iyileşme olmamıştır. DYSPORT 500

U parmak kaslarının aktif hareket açıklığında benzer faydalar sağlamıştır.

Atelin

bireyler

tarafından

uygulanma

kolaylığındaki

iyileşmeler,

haftalarda

DYSPORT 1000 U ve 500 U tedavi gruplarında plasebo grubuna kıyasla istatistiksel olarak

anlamlı derecede fazla olmuştur.

Takip eden bir açık-etiketli genişletme çalışmasında, minimum 12 hafta sonra klinik ihtiyaç

sebebiyle yeniden tedaviye karar verilmiştir. Omuz kaslarına uygulanacağı durumda 1000

U’den 1500 U’ye kadar olan dozlara izin verilmiştir. MAS (yanıt oranının %75 olduğu

plasebo kontrollü çalışmaya karşılık, %75 ila %80 arasında değişen yanıt oranına sahip açık

etiketli

çalışma

kanıtlanmıştır)

PGA’ya

göre,

üst

ekstremite

kaslarına

enjekte

18 / 21

edildiğinde, tekrarlı uygulamadan sonra DYSPORT’un etkililiği 1 yıla kadar devam etmiştir.

DYSPORT etkisi aynı zamanda pasif fonksiyon (Disabilite Değerlendirme Skalası), spastisite

(Tardieu Skalası), aktif hareket açıklığı ve atelin uygulama kolaylığı üzerinde devam etmiş ve

ilerlemiştir.

Blefarospazm

Üç DYSPORT dozu, 1 tedavi siklusu boyunca bir klinik çalışmada incelenmiştir.

Etkililik, her tedavi ve plasebo grubu arasında Normal Aktivite Yüzdesi (PNA) değerlerindeki

(Blefarospazm Disabilite Skalası’ndan elde edilen) farklılıkların medyanı ile ölçülmüştür.

Artan DYSPORT dozu ile blefarospazmdaki doza bağlı ilerleme, tüm tedavi gruplarında

plaseboya üstün gelecek şekilde aşikardır.

Aktif

gruptaki

değerlerinin

başlangıçtan

değişiminin

medyanı

plasebo grubundaki

değerlerinin

başlangıçtan

değişiminin

medyanı

arasındaki fark

Vizit

DYSPORT

Ünite

(N=30)

DYSPORT 80 Ünite

(N=31)

DYSPORT 120 Ünite

(N=31)

4.hafta

%31.2

%41.3

%48.5

8.hafta

%36.0

%48.3

%55.0

12.hafta

%36.0

%36.3

%50.0

16.hafta

%10.5 [a]

%24.2

%31.3

[a] p değeri > 0.001

haftalarda,

ünitelik

DYSPORT

tedavi

grupları

için,

değerlerinde başlangıçtan değişimin medyanı, plasebo grubundakilerle karşılaştırıldığında

anlamlı ve belirgin şekilde yüksektir.

Ayrıca

haftada,

ünitelik

DYSPORT

tedavi

grupları

plasebo

grubuyla

karşılaştırıldığında, 80 ünite ve 120 ünite dozlardaki yüksek yanıt süresini işaret eden anlamlı

bir farklılık gözlenmiştir.

İlgili

Tedaviye

İlişkin

Etki

(TEAE)

insidansı,

özellikle

pitozis,

DYSPORT

tedavi

gruplarında plasebo tedavi grubuna kıyasla daha yüksektir ve doza bağlı olarak yüksek

DYSPORT dozlarında yüksek insidans görülmüştür (aşağıdaki tabloya bakınız).

19 / 21

İstatistik

Plasebo

(N=26)

DYSPORT

Ünite (N=31)

DYSPORT

Ünite (N=31)

DYSPORT

Ünite (N=31)

Hastalara

ilişkin

TEAE

n (%)

3 (12)

19 (61)

23 (74)

26 (84)

Hastalara

ilişkin

göz

TEAE

n (%)

3 (12)

16 (52)

23 (74)

26 (84)

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Botulinum toksin ile farmakokinetik çalışmalar, yüksek potens, farmakolojik etki gösterecek

şekilde dahil edilen en küçük dozlar, bileşiğin yüksek molekül ağırlığı ve yeterli derecede

yüksek spesifik aktivite elde etmek için toksinin etiketlenme güçlüğü sebebiyle hayvanlarda

sorunlara yol açmıştır. I

etiketli toksinin kullanıldığı çalışmalar, reseptör bağının spesifik

ve doyurulabilir olduğunu ve toksin reseptörlerin yüksek dansitesinin, yüksek potense katkıda

bulunan bir faktör olduğunu göstermiştir.

Maymunlardaki doz ve zaman yanıtları, düşük dozların 2-3 günlük gecikmeyle enjeksiyondan

5-6 gün sonra pik etkisi yaptığını göstermiştir. Kas paralizisi ve oküler değişiklikler ile

ölçülen

etki

süresi

hafta

arasında

değişmiştir.

İnsanlarda

somut

çalışmalar

yapılmamasına

rağmen

örnek

aynı

zamanda

insanlarda

görülür

bağlanma,

internalizasyon ve nöromusküler bağlantıdaki değişimlere yorulur.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Hamile

sıçanlara

tavşanlara

sırasıyla

ünite/kg

ünite/kg

dozlarında

günlük

intramüsküler enjeksiyon ile

Clostridium botulinum

toksin tip A verilen üreme toksisite

çalışmaları embriyo/fetal toksisite göstermemiştir. İmplantasyon kayıplarıyla ilişkili şiddetli

maternal toksisite her iki türde de yüksek dozlarda gözlenmiştir.

Clostridium botulinum

toksin

tip A, sıçan ve tavşanlarda teratojenik bir etki göstermemiş ve sıçanlarda F1 jenerasyonu

üzerinde pre- ve post- natal çalışmalarda herhangi bir etki gözlenmemiştir. Erkek ve dişi

sıçanların

fertilitesi,

yüksek

dozlardaki

paralizisinden

dolayı

azalan

çiftleşme

azalmıştır.

Sıçanlarda 12 ünite/hayvan’a kadar uygulanan kronik bir toksisite çalışmasında herhangi bir

sistemik

toksisite

belirtisine

rastlanmamıştır.

Kronik

toksisite

klinik

dışı

çalışmalar

üremedeki etkiler,

Clostridium botulinum

toksin tip A etki mekanizmasıyla ilişkili enjekte

edilen kaslar üzerindeki değişikliklerle sınırlıdır.

Tavşanların gözüne

Clostridium botulinum

toksin tip A uygulanmasını takiben herhangi bir

oküler iritasyon oluşmamıştır.

20 / 21

6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

%20 albümin çözeltisi, laktoz.

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizlik yoktur.

6.3. Raf ömrü

Ambalajı içindeki ürünün raf ömrü 2-8

C’de saklandığında 24 aydır.

Ürünün sulandırmadan sonra 2-8

C’de 24 saatlik stabilitesi gösterilmiştir.

Mikrobiyolojik açıdan ürün derhal kullanılmalıdır. Hemen kullanılmadığı takdirde, kullanım

öncesi saklama süresi ve koşulları kullanıcının sorumluluğunda olup, normalde 2-8

C’de 24

saatten daha uzun olmamalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Buzdolabında saklayınız (2°C ila 8°C). Dondurmayınız.

Çözünmüş ürünün saklama koşulları için Bölüm 6.3’e bakınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kap/kapak yapısı:

3 ml kapasitede tip 1 cam flakon. 13 mm’lik bromobütil liyofilize kapaklar, 13 mm’lik

merkezi delikli, sıkıştırmalı aluminyum mühürle kapatılmıştır.

Ambalajın içeriği:

Cam flakon içerisinde sulandırma için beyaz liyofilize toz.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Flakon veya şırınga içinde arta kalan DYSPORT seyreltik hipoklorit çözeltisi ile inaktive

edilmelidir.

Kullanılmamış her bir çözelti atılmalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller

“Tıbbi

Atıkların

Kontrolü

Yönetmeliği”

“Ambalaj

Ambalaj

Atıklarının

Kontrolü

Yönetmeliği” ne uygun olarak imha edilmelidir. Çevreyi korumak amacıyla, kullanılmayan

DYSPORT şehir suyuna veya çöpe atılmamalıdır. Kullanılmamış olan ürünler ya da atık

materyaller, yerel düzenlemelere uygun olarak atılmalıdır.

7. RUHSAT SAHİBİ

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Mustafa Kemal Mah., 2119. Sok., No:3, D:2-3,

06520, Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 219 62 19

21 / 21

Fax: 0312 219 60 10

8. RUHSAT NUMARASI

112/92

9. İLK RUHSAT TARİHİ/ RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 31/07/2002

Ruhsat yenileme tarihi: 13/08/2014

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ

25-7-2018

Kraft Heinz Voluntarily Recalls Taco Bell Salsa Con Queso Mild Cheese Dip Distributed to Retailers

Kraft Heinz Voluntarily Recalls Taco Bell Salsa Con Queso Mild Cheese Dip Distributed to Retailers

As a precaution, approximately 7,000 cases of Taco Bell Salsa Con Queso Mild Cheese Dip are being voluntarily recalled because the affected product is showing signs of product separation which can lead to a potential health hazard. This could create conditions that could allow for the growth of Clostridium botulinum (C. botulinum), a bacterium which can cause life-threatening illness or death. Consumers are warned not to use the product even if it does not look or smell spoiled.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-9-2018

NeuroBloc (Sloan Pharma S.a.r.l.)

NeuroBloc (Sloan Pharma S.a.r.l.)

NeuroBloc (Active substance: Botulinum Toxin Type B) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6221 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000301/T/0101

Europe -DG Health and Food Safety