DYNABAC

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DYNABAC 10 ENTERIK KAPLI TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DYNABAC 10 ENTERIK KAPLI TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dirithromycin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514042723
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DYNABAC250 mgenterikkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkin madde:Her birenterik kaplıtablette 250mg diritromisiniçerir.

Yardımcımaddeler:Magnezyumkarbonat, mikrokristalinselüloz, sodyumnişasta glikolat,

hidroksipropil selüloz,kroskarmelozsodyum, magnezyumstearat,metil hidroksipropil

selüloz, polietilen glikol,propilenglikol,metaakrilik asitkopolimeri, renkkarışımıbeyaz

T3166-WE, trietilasetat

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanönce buKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaç kişisel olaraksizin içinreçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde doktorunuza builacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkındasize önerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. DYNABAC nedir ve neiçinkullanılır ?

2. DYNABAC'ıkullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler

3.DYNABAC nasıl kullanılır ?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DYNABAC'ın saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DYNABACnedir ve neiçinkullanılır ?

DYNABAC,10ve14enterikkaplıtabletiçerenblisterambalajlardasunulanmakrolid grububir

antibiyotiktir.

DYNABACetkin madde olarakdiritromisiniçerir.

Diritromisin,birçokbakteriüzerindeetkili,genişspektrumlubirantibiyotiktir.

DYNABAC’ınmikroorganizmalar üzerindekietkisinin,duyarlıbakterilerin proteinsentezini

baskılamak yoluylaolduğu düşünülmektedir.

Diritromisin,Staphylococcusaureus,Streptococcus pneumoniae, Streptococcuspyogenes,

Haemophilus influenzae, Legionellapneumophila,Moraxellacatarrhalis,Mycoplasma

pneumoniaegibimikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlikgösterir.

DYNABACyukarıdabelirtilenbakteriler tarafından meydanagetirilen,aşağıdakienfeksiyonların

tedavisindeendikedir.

Alt veüst solunumyollarıenfeksiyonları

-Kronikbronşitinakutalevlenmeleri

-Akutbronşittebağlıolarak gelişensekonderbakteriyel enfeksiyonlar

-Toplumdaedinilmişpnömoniler

-Yutakve bademcik iltihapolgularında

Derive yumuşakdokuenfeksiyonları

2.DYNABAC’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DYNABAC'ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Diritromisin, eritromisinveyadiğermakrolidantibiyotiklerekarşıalerjisiolankişilerde,

Ergot alkaloidleriyleveözellikle ergotaminvedihidroergotaminle(migren tedavisinde

kullanılanbirilaç grubu)birlikte kullanımda,

Sisaprid(midedenyemek borusunamideiçeriğininkaçması(reflü)tedavisindekullanılan

birilaç) ile birliktekullanımda.

DYNABAC'ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk3ayında doktorunuza danışmadankullanmayınız.

Psödomembranözkolit adıverilen ve kanlı-mukuslu ishal ilekendini belliedenhastalık, geniş

spektrumlubütün antibiyotiklerin(makrolidler,penisilinlervesefalosporinlerdahil)kullanımına

eşlikedebilir. Bu nedenleuzunsüredirantibiyotik kullanıyorsanız veishalinizvarsa,

psödomembranözkolitgelişme olasılığınıunutmayınız. Hafif psödomembranözkolitvakaları

genellikle,ilacın bırakılmasıile düzelirken,orta-ileriderecedeşiddetli vakalardagerekliönlemler

alınmalıdır.

Aşırıçoğalabilecek dirençliorganizmaların ortayaçıkmaolasılığıakıldatutulmalıdır. Tedaviniz

sırasında hastalığınşiddetlenmesi gelişebilir.

DYNABACkullanırken doğrudanuzunsüregüneşışığınamaruzkalmayın.ZiraDYNABAC

derinizingüneşışığına karşıduyarlılığınıarttırabilir.Gerekirse korunmatedbirleriniarttırınız.

Buuyarılar geçmişteki herhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse lütfendoktorunuza

danışınız.

DYNABAC'ın yiyecek veiçecek ilekullanılması

DYNABAC,yemeklerleveyayemeklerden sonraki 1saat içindealınmalıdır.Günde2-3L suve

içecektüketilmelidir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gerekli olduğudurumlardadoktorunuzunkontrolüaltındakullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufark edersenizhemendoktorunuzaveya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

DYNABAC’ın annesütünegeçipgeçmediği bilinmediğinden,tedavinindevamıkonusunda

doktorunuzadanışınız.

Araç vemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaya bilinenbiretkisiyoktur.

DYNABAC’ın içeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Kroskarmelloz sodyumiçermektedir.Dozunedeniyleherhangibir uyarıgerektirmemektedir..

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Ergot alkaloidleri (migrentedavisindekullanılanbir ilaçgrubu), sisaprid(midedenyemek

borusunamideiçeriğinin kaçması(reflü) tedavisinde kullanılanbir ilaç)vepimozid (şizofreni

tedavisindekullanılan birilaç)ile birlikte kullanmayınız.

Bromokriptin(parkinsontedavisindekullanılır), dofetilid(Kalpritmbozukluğundakullanılır),

siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç), fentanil ( merkezietkiliağrıkesici),digoksin

(kalp ritmbozukluklarıvekalpyetmezliğindekullanılır) ile birlikteDynabac’ın kullanılması

önerilmez.

Ağızdanalınan pıhtılaşmayıönleyenilaçlarilebirliktekullanımda dikkatliolunuz.

Eğer reçeteliyadareçetesiz herhangi birilacışu andakullanıyorsanız veyasonzamanlarda

kullandınız iselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlar hakkındabilgiveriniz.

3.DYNABACnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafındanbaşka türlüönerilmediği takdirde;erişkinlerdetümendikasyonlardagünde

1defa 500mg(250mg’lık 2 tablet)şeklinde kullanılır.

Çeşitli enfeksiyonlardakullanım dozu,sıklığıvekullanımsüresi aşağıdatablo halindeverilmiştir.

EnfeksiyonDoz VerilişsıklığıVerilişsüresi

Kronikbronşitin akut

alevlenmeleri 500mg Günde 1kez 5-7gün

Akut bronşitte sekonder

enfeksiyon 500mg Günde1 kez 7 gün

Toplumda edinilmişpnömoni 500mg Günde 1kez 14 gün

Yutak vebademcikiltihabı 500mg Günde1 kez 10gün

Deriveyumuşakdoku

enfeksiyonları 500mg Günde 1kez 5-7gün

Uygulama yoluvemetodu:

DYNABACsadece ağızdankullanım içindir.

DYNABAC,yemeklerleveya yemeklerden sonraki 1saatiçindealınmalıdır. Tabletler

kırılmadanveçiğnenmedenbirbütün olarakyutulmalıdır.

2 tabletaynıanda,1 bardaksuile alınır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12 yaşındanbüyük çocuklardakullanılır.

Doz günde1kez alınan 2tabletşeklindedir.

Yaşlılarda kullanımı:

YaşlıhastalardaDYNABACdozununayarlanmasına gerek yoktur.

Özelkullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-ortaderecedeki böbrekyadakaraciğeryetmezliğidurumlarında dozayarlamasına

gerekyoktur.

Eğer DYNABAC’ınetkisininçok güçlüveyazayıf olduğunadairbir izleniminizvar ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaDYNABACkullandıysanız

DYNABAC’tankullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

DYNABAC’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DYNABACiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DYNABAC’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde yanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerde biriolursa, DYNABAC’ıkullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakın hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları(Solukalmadazorluk,yüz,dudak,dil veyaboğazdaşişme,

ani kan basıncıdüşmesi,yaygın veşiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen)

Bunlarınhepsi çok ciddiyan etkilerdir.

Eğerbunlardanbiri sizdemevcut ise,sizin DYNABAC’akarşıciddi alerjinizvar demektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.’

Buçok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini farkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Kanlı-mukusluishal

Deride genişbiralanayayılandöküntüler

Vajinadamantarenfeksiyonu

Derivegözlerdesararma,bulantı, karın ağrısı, aşırıyorgunlukgibikaraciğer hasar

belirtileri

Bunların hepsiciddiyan etkilerdir.Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddi yanetkiler çokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini farkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Karın ağrısı

İshal

Bulantı-Kusma

Hazımsızlık

Gazşikayetleri

İştahsızlık

Yorgunluk

Deridehafifdöküntüve kaşıntı

Başağrısı

Başdönmesi

Uykusuzluk

BunlarDYNABAC’ın hafifyan etkileridir.

Buyanetkiler dozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Eğer bukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryan etkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DYNABAC’ın saklanması

DYNABAC’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumluolarakkullanınız.

Etiketin veyaambalajın üzerinde belirtilensonkullanma tarihinden sonra DYNABAC’ı

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veya ambalajında bozukluklarfarkederseniz DYNABAC’ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. ve Tic.A.Ş.

Reşitpaşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No:434467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.ve Tic.A.Ş.

Sanayi Mah.Tunç Cad.No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanmatalimatı06.06.2016tarihindeonaylanmıştır.

13-12-2018

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Evaluation of the safety and efficacy of the organic acids lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses and pork cuts

Published on: Wed, 12 Dec 2018 Studies evaluating the safety and efficacy of lactic and acetic acids to reduce microbiological surface contamination on pork carcasses pre‐chill and pork meat cuts post‐chill were assessed. Lactic acid treatments consisted of 2–5% solutions at temperatures of up to 80°C applied to carcasses by spraying or up to 55°C applied on cuts by spraying or dipping. Acetic acid treatments consisted of 2–4% solutions at temperatures of up to 40°C applied on carcasses by spraying or o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-12-2018

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Re‐evaluation of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) as a food additive

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of propane‐1,2‐diol esters of fatty acids (E 477) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) in 1978 endorsed the acceptable daily intake (ADI) of 25 mg/kg body weight (bw) per day, expressed as propane‐1,2‐diol, established by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) in 1974. No adverse effects were observed in short‐t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-11-2018

Glyphosate: ANSES launches a comparative assessment with the available alternatives

Glyphosate: ANSES launches a comparative assessment with the available alternatives

Following the five-year re-approval of this active substance at European level in December 2017, ANSES is reassessing marketing authorisations for products containing glyphosate. For products for which an application for authorisation or re-authorisation has been submitted, the Agency will carry out a comparative assessment with the available alternatives. For each glyphosate-based product, all uses for which there is an alternative that meets the substitution criteria will therefore be prohibited.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

28-11-2018

EFSA Scientific Colloquium 24 – 'omics in risk assessment: state of the art and next steps

EFSA Scientific Colloquium 24 – 'omics in risk assessment: state of the art and next steps

Published on: Tue, 27 Nov 2018 In recent years, the development of innovative tools in genomics, transcriptomics, proteomics and metabolomics (designated collectively as 'omics technologies) has opened up new possibilities for applications in scientific research and led to the availability of vast amounts of analytical data. The interpretation and integration of 'omics data can provide valuable information on the functional status of an organism and on the effect of external factors such as stressors. T...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-11-2018

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of processing factors for pesticides in food

Published on: Mon, 26 Nov 2018 EFSA is conducting pan‐European dietary exposure and risk assessments related to actual levels of pesticide residues in food commodities. These assessments use the pesticide occurrence data generated under the official monitoring programs of Member States, the consumption data from EFSA's comprehensive food consumption database and pesticide‐specific information such as processing factors. Currently no harmonised list of processing factors is available within Europe and wo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-11-2018

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening

Published on: Tue, 20 Nov 2018 The feed additive Monteban® G100, containing the active substance narasin, an ionophore anticoccidial, is intended to control coccidiosis in chickens for fattening at a dose of 60–70 mg/kg complete feed. Narasin is produced by fermentation. Limited data on the taxonomic identification of the production strain did not allow the proper identification of strain NRRL 8092 as Streptomyces aureofaciens. The FEEDAP Panel cannot conclude on the absence of genetic determinants for ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

13-11-2018

Questions on antimicrobial resistance

Questions on antimicrobial resistance

Antimicrobial resistance is a major public health issue in France: resistance to antibiotics calls into question the efficacy of treatments for infections occurring in humans and animals alike. At its annual symposium on this issue, ANSES will be presenting the result of its two reports on national trends in resistance in animals (Resapath report) and sales of veterinary antimicrobials.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

25-10-2018

Nutrition Facts Label Reboot: A Tale of Two Labels

Nutrition Facts Label Reboot: A Tale of Two Labels

The Nutrition Facts Label (NFL) on packages consumers look at when they’re buying groceries or preparing a meal has undergone a makeover. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has changed it to reflect updated scientific findings and help consumers make better-informed choices about the foods their families eat. Until the deadlines, consumers may see two different versions on the products they buy: the original label they’ve been using, as well as the new label. The Consumer Update will emphasize...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-10-2018

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Published on: Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of HOSTAZYM® X as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets. The additive HOSTAZYM® X contains endo‐1,4‐beta‐xylanase and is available in liquid and solid formulations. This product is authorised as a feed additive for chickens for fattening, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-10-2018

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Re‐evaluation of oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (E 479b) as a food additive

Published on: Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Food Additives and Flavourings (FAF) provides a scientific opinion re‐evaluating the safety of thermally oxidised soya bean oil interacted with mono‐ and diglycerides of fatty acids (TOSOM) (E 479b) when used as a food additive. The Scientific Committee on Food (SCF) and the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) derived an acceptable daily intake (ADI) of 25 and 30 mg/kg body weight (bw) per day, respectively. There was n...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

National dietary survey in 2012‐2016 on the general population aged 1‐79 years in the Netherlands

Published on: Tue, 18 Sep 2018 00:00:00 +0200 During the years 2012‐2016, the Dutch National Food Consumption survey was conducted in the Netherlands. For the survey, a random sample was drawn from consumer panels stratified by age and gender and maintained representative to the population with regard to region, address density and educational level. Complete results were obtained for 4,313 persons (response rate 65%); including toddlers, children, adolescents, adults and elderly. Pregnant or lactating ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-9-2018

FDA Releases Five-Year Plan for Supporting Antimicrobial Stewardship in Veterinary Settings

FDA Releases Five-Year Plan for Supporting Antimicrobial Stewardship in Veterinary Settings

CVM’s five-year action plan for supporting antimicrobial stewardship in veterinary settings builds upon the important steps CVM has taken to eliminate production uses of medically important antimicrobials.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Risk assessment of antimicrobial resistance along the food chain through culture‐independent methodologies

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Antimicrobial resistance (AMR) represents a major challenge for Public Health and the scientific community, and requires immediate and drastic solutions. Acquired resistance to certain antimicrobials is already widespread to such an extent that their efficacy in the treatment of certain life‐threatening infections is already compromised. To date, the emergence and spread of AMR has been attributed to the use, misuse or indiscriminate use of antibiotics as th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Assessment of occupational and dietary exposure to pesticide residues

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 Plant protection products (PPPs) are pesticides containing at least one active substance that drives specific actions against pests (diseases). PPPs are regulated in the EU and cannot be placed on the market or used without prior authorisation. EFSA assesses the possible risks of the use of active substances to humans and environment. Member States decide whether or not to approve their use at EU level. Furthermore, Member States decide at national level on ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Jacent recalls Crave Party Candles

Jacent recalls Crave Party Candles

Candles which can spontaneously re-ignite are prohibited in Canada by the Candles Regulations under the Canada Consumer Product Safety Act as they can re-ignite after disposal, potentially causing fires.

Health Canada

10-8-2018

Recall Re-Announcement: Unitary Products Group of York International Corp. recalls Coleman, Coleman Evcon and Red T brand furnaces

Recall Re-Announcement: Unitary Products Group of York International Corp. recalls Coleman, Coleman Evcon and Red T brand furnaces

The furnaces can overheat causing the heat exchanger to crack, burn-through and in extreme cases cause furnace wrapper burn-through. This can lead to heating and possible burning of the drywall and other combustibles adjacent to the furnace, which poses a risk of significant property damage, personal injury or death.

Health Canada

7-8-2018

Recall Re-Announcement:Unitary Products Group of York International Corp. recallsColeman, Coleman Evcon and Red T brand furnaces

Recall Re-Announcement:Unitary Products Group of York International Corp. recallsColeman, Coleman Evcon and Red T brand furnaces

The furnaces can overheat causing the heat exchanger to crack, burn-through and in extreme cases cause furnace wrapper burn-through. This can lead to heating and possible burning of the drywall and other combustibles adjacent to the furnace, which poses a risk of significant property damage, personal injury or death.

Health Canada

31-7-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new efforts to advance antimicrobial stewardship in veterinary settings

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new efforts to advance antimicrobial stewardship in veterinary settings

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new efforts to advance antimicrobial stewardship in veterinary settings

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-7-2018

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

Under the national nutrivigilance scheme, reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements containing melatonin have been brought to the attention of ANSES. A retrospective analysis of these reports, combined with the considerable level of consumption of this type of supplement, led ANSES to conduct an assessment of the potential health risks. In its Opinion of February 2018, the Agency highlighted the existence of populations and situations at risk, for which t...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

26-7-2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 4, July 2018

Medical Devices Safety Update Volume 6, Number 4, July 2018

Be aware of cross-reactivity with home-use self-test ovulation kits, TGA undertakes product safety review into intragastric balloon systems

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-7-2018

Food additive re-evaluation: EFSA workshop in November focuses on foods for infants below 16 weeks of age

Food additive re-evaluation: EFSA workshop in November focuses on foods for infants below 16 weeks of age

Food additive re-evaluation: EFSA workshop in November focuses on foods for infants below 16 weeks of age

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Press Releases & News Stories

28-6-2018

FDA Releases Guidance to Help Animal Drug Sponsors with Antimicrobial Animal Drug Sales and Distribution Reporting Requirements

FDA Releases Guidance to Help Animal Drug Sponsors with Antimicrobial Animal Drug Sales and Distribution Reporting Requirements

FDA is releasing Guidance for Industry #252. This small entity compliance guide is intended to help small businesses comply with the Antimicrobial Animal Drug Sales and Distribution final rule.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s efforts to foster discovery and development of new tools to fight antimicrobial-resistant infections

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s efforts to foster discovery and development of new tools to fight antimicrobial-resistant infections

The increase in serious antimicrobial drug resistant infections is a critical public health concern and a growing threat to patients. FDA is taking steps to combat antibiotic-resistant bacteria.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-5-2018

FDA approves novel preventive treatment for migraine

FDA approves novel preventive treatment for migraine

FDA approves Aimovig for the preventive treatment of migraine. Aimovig works by blocking the activity of a molecule that is involved in migraine attacks.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-1-2017

Re-examination of the CVMP's decision to phase out zinc oxide for young pigs

Re-examination of the CVMP's decision to phase out zinc oxide for young pigs

The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) will re-examine the decision to phase out medicinal products containing zinc oxide for the prevention of diarrhoea in young pigs.

Danish Medicines Agency

13-1-2016

Access to results in EudraCT from 13 January

Access to results in EudraCT from 13 January

When a clinical trial of medicinal products has ended, the trial results must be entered in the EudraCT database. The system has been unavailable for a period of time during which data could not be entered in the EudraCT database. The EMA now re-opens the database and results can be entered in EudraCT again.

Danish Medicines Agency

11-8-2015

New organisation structure of DHMA

New organisation structure of DHMA

The Danish Medicines Agency to be re-established as an independent agency.

Danish Medicines Agency

27-2-2014

Paracetamol use during pregnancy

Paracetamol use during pregnancy

A new Danish study suggests a possible connection between mothers' use of paracetamol painkillers during pregnancy and the risk of developing disorders like ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) in children.

Danish Medicines Agency

25-4-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 21 February 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 21 February 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cardiovascular monitoring when initiating and re-initiating treatment with fingolimod (Gilenya®).

Danish Medicines Agency

26-11-2018

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware o

In the next few months CDRH will make public on its website cleared devices that demonstrated substantial equivalence to older predicate devices. We’re considering focusing on predicates that are >10 years old as a starting point, so the public is aware of those technologies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-11-2018

These examples help illustrate why we believe that newer devices should be compared to the benefits and risks of more modern technologies and why we’re looking at ways to promote the use of more recent predicates

These examples help illustrate why we believe that newer devices should be compared to the benefits and risks of more modern technologies and why we’re looking at ways to promote the use of more recent predicates

These examples help illustrate why we believe that newer devices should be compared to the benefits and risks of more modern technologies and why we’re looking at ways to promote the use of more recent predicates

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2018

#FDA has set important new goal when it comes to device safety: ensuring that we’re consistently first in the world to identify and act upon device safety signals to protect patients. https://go.usa.gov/xPAf7 pic.twitter.com/IATHeEUgHe

#FDA has set important new goal when it comes to device safety: ensuring that we’re consistently first in the world to identify and act upon device safety signals to protect patients. https://go.usa.gov/xPAf7 pic.twitter.com/IATHeEUgHe

#FDA has set important new goal when it comes to device safety: ensuring that we’re consistently first in the world to identify and act upon device safety signals to protect patients. https://go.usa.gov/xPAf7  pic.twitter.com/IATHeEUgHe

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-11-2018

There's only 1 week until the 2018 Patient Engagement Advisory Committee meeting. Join the @US_FDA on Nov 15 to discuss patient-generated health data from sources like social media, activity trackers, and patient-driven registries.pic.twitter.com/WkDNnXqm

There's only 1 week until the 2018 Patient Engagement Advisory Committee meeting. Join the @US_FDA on Nov 15 to discuss patient-generated health data from sources like social media, activity trackers, and patient-driven registries.pic.twitter.com/WkDNnXqm

There's only 1 week until the 2018 Patient Engagement Advisory Committee meeting. Join the @US_FDA on Nov 15 to discuss patient-generated health data from sources like social media, activity trackers, and patient-driven registries. pic.twitter.com/WkDNnXqmbw

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

We’re now moving to update/modernize our oversight to capitalize on a # of important advances, including the increased use of digital imaging, revised screening recommendations from the @CDCgov and need for uniform nation-wide breast density reporting ht

We’re now moving to update/modernize our oversight to capitalize on a # of important advances, including the increased use of digital imaging, revised screening recommendations from the @CDCgov and need for uniform nation-wide breast density reporting ht

We’re now moving to update/modernize our oversight to capitalize on a # of important advances, including the increased use of digital imaging, revised screening recommendations from the @CDCgov and need for uniform nation-wide breast density reporting https://go.usa.gov/xPnyd .

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-10-2018

Although I’ve been focusing on medical products, we're also advancing our food safety and nutrition work, such as our joint advice w/ EPA on making informed choices about eating fish for women who are pregnant, may become pregnant or are breastfeeding ht

Although I’ve been focusing on medical products, we're also advancing our food safety and nutrition work, such as our joint advice w/ EPA on making informed choices about eating fish for women who are pregnant, may become pregnant or are breastfeeding ht

Although I’ve been focusing on medical products, we're also advancing our food safety and nutrition work, such as our joint advice w/ EPA on making informed choices about eating fish for women who are pregnant, may become pregnant or are breastfeeding https://go.usa.gov/xPnda . pic.twitter.com/nktV9BDAC3

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

Save the date & Join the @US_FDA’s Patient Engagement Advisory Committee on Nov 15th to discuss patient-generated health data from sources like social media, activity trackers, and patient-driven registries. Learn more: https://go.usa.gov/xPRau  #Digi

Save the date & Join the @US_FDA’s Patient Engagement Advisory Committee on Nov 15th to discuss patient-generated health data from sources like social media, activity trackers, and patient-driven registries. Learn more: https://go.usa.gov/xPRau  #Digi

Save the date & Join the @US_FDA’s Patient Engagement Advisory Committee on Nov 15th to discuss patient-generated health data from sources like social media, activity trackers, and patient-driven registries. Learn more: https://go.usa.gov/xPRau  #DigitalHealth #PEAC2018 pic.twitter.com/NU61Snpxxw

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-9-2018

This year's #PEAC2018 Topic: How the FDA can use patient-generated data from sources like activity trackers, social media, and patient registries to better understand their needs. Click the link for more information about the upcoming meeting: https:/

This year's #PEAC2018 Topic: How the FDA can use patient-generated data from sources like activity trackers, social media, and patient registries to better understand their needs. Click the link for more information about the upcoming meeting: https:/

This year's #PEAC2018 Topic: How the FDA can use patient-generated data from sources like activity trackers, social media, and patient registries to better understand their needs. Click the link for more information about the upcoming meeting: https://bit.ly/2MUNqhU 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-9-2018

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances - Revision 1, draft: consultation open

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances - Revision 1, draft: consultation open

The guideline, which was developed to encourage optimal use and to minimise selection of antimicrobial resistance (AMR), was revised in order to improve consistency of the summary of product characteristics (SPCs) for antimicrobial products in the EU Member States.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-9-2018

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health, draft: consultation open

The objective of this document is to review available information on the use of aminopenicillins and their beta-lactamase inhibitor combinations in veterinary medicines in the EU, their effect on the emergence of antimicrobial resistance (AMR) and the potential impact of resistance on human and animal health. The document provides information for the risk profiling, as recommended by the Antimicrobial Advice ad hoc Expert Group (AMEG) of the EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-9-2018

 Risk assessment guideline focus group meeting, European Medicines Agency, London, UK, From: 19-Sep-2018, To: 19-Sep-2018

Risk assessment guideline focus group meeting, European Medicines Agency, London, UK, From: 19-Sep-2018, To: 19-Sep-2018

The Antimicrobials Working Party of the European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) is holding a focus group meeting with stakeholders to discuss the revision of the antimicrobial veterinary medicinal product risk assessment guideline, following a public consultation on the draft revised guideline ending on 31 October 2018. The meeting will focus on topics identified during this public consultation. This guideline aims to provide guidance to marketing authorisat...

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2018

Patients may not have access to an #FDA approved or cleared device in the absence of adequate coverage. That’s why we’re expanding our work with private payors to help narrow the time it takes for payors to make a coverage determination on new medical dev

Patients may not have access to an #FDA approved or cleared device in the absence of adequate coverage. That’s why we’re expanding our work with private payors to help narrow the time it takes for payors to make a coverage determination on new medical dev

Patients may not have access to an #FDA approved or cleared device in the absence of adequate coverage. That’s why we’re expanding our work with private payors to help narrow the time it takes for payors to make a coverage determination on new medical devices

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

A reminder about the safe and correct use of condoms

A reminder about the safe and correct use of condoms

A reminder on the safe use of condoms, including making sure you’re aware of the expiry date

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-7-2018

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Established veterinary antibiotics are not always used at the authorised dose, and the dose may need to be reviewed in order to maintain their effectiveness whilst limiting the risks of antimicrobial resistance. Before a new dose is introduced, the company would typically have to conduct new studies to ensure it does not negatively affect the safety of the target animal, the consumer of animal produce, or the environment. This may reduce product availability, which could have a negative impact on antimic...

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-7-2018

Medical device safety is a key #FDA priority. We’re committed to protecting U.S. patients by minimizing avoidable risks, assuring they have timely information to make well-informed decisions, and advancing devices that are safer, more effective, and addre

Medical device safety is a key #FDA priority. We’re committed to protecting U.S. patients by minimizing avoidable risks, assuring they have timely information to make well-informed decisions, and advancing devices that are safer, more effective, and addre

Medical device safety is a key #FDA priority. We’re committed to protecting U.S. patients by minimizing avoidable risks, assuring they have timely information to make well-informed decisions, and advancing devices that are safer, more effective, and address unmet medical need. pic.twitter.com/Dm73SQ213p

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-7-2018

Some devices come to market after #FDA determines that they're substantially equivalent to another legally marketed device called the predicate – this is the 510(k) pathway typically used for moderate risk devices.

Some devices come to market after #FDA determines that they're substantially equivalent to another legally marketed device called the predicate – this is the 510(k) pathway typically used for moderate risk devices.

Some devices come to market after #FDA determines that they're substantially equivalent to another legally marketed device called the predicate – this is the 510(k) pathway typically used for moderate risk devices.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-7-2018

We’re exploring ways to use umbrella regulation or seek authority to address new risks faster. We're pursuing ways to spur innovation in safer devices; creating a Breakthrough Devices-like path https://bit.ly/2O43EqH  and providing streamlined paths for

We’re exploring ways to use umbrella regulation or seek authority to address new risks faster. We're pursuing ways to spur innovation in safer devices; creating a Breakthrough Devices-like path https://bit.ly/2O43EqH  and providing streamlined paths for

We’re exploring ways to use umbrella regulation or seek authority to address new risks faster. We're pursuing ways to spur innovation in safer devices; creating a Breakthrough Devices-like path https://bit.ly/2O43EqH  and providing streamlined paths for comparative safety claims pic.twitter.com/30wLydOAec

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://hea

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://hea

THREAD: We’re proud to work with the public-private Healthcare Sector Coordinating Council’s Medical Technology & Health IT Task Group to address @HHSgov Cybersecurity Task Force Report recommendations related to medical device cybersecurity: https://healthsectorcouncil.org/health-sector-mobilizes-against-cyber-threats/ …

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-4-2018

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances, draft: consultation open

Regulatory and procedural guideline: Draft guideline on the summary of product characteristics (SPC) for veterinary medicinal products containing antimicrobial substances, draft: consultation open

The guideline, which was developed to encourage optimal use and to minimise selection of antimicrobial resistance (AMR), was revised in order to improve consistency of the summary of product characteristics (SPCs) for antimicrobial products in the EU Member States.

Europe - EMA - European Medicines Agency