DYNABAC 250 MG ENTERİK KAPLI TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DYNABAC 250 MG ENTERİK KAPLI TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DYNABAC 250 MG ENTERİK KAPLI TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dirithromycin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 195/77
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-10-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DYNABAC250 mgenterikkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkin madde:Her birenterik kaplıtablette 250mg diritromisiniçerir.

Yardımcımaddeler:Magnezyumkarbonat, mikrokristalinselüloz, sodyumnişasta glikolat,

hidroksipropil selüloz,kroskarmelozsodyum, magnezyumstearat,metil hidroksipropil

selüloz, polietilen glikol,propilenglikol,metaakrilik asitkopolimeri, renkkarışımıbeyaz

T3166-WE, trietilasetat

Bu ilacıkullanmayabaşlamadanönce buKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin içinönemlibilgiler içermektedir.

Bu kullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonra tekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaç kişisel olaraksizin içinreçete edilmiştir, başkalarınavermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizde doktorunuza builacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkındasize önerilendozundışında

yüksekveyadüşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. DYNABAC nedir ve neiçinkullanılır ?

2. DYNABAC'ıkullanmadan öncedikkat edilmesigerekenler

3.DYNABAC nasıl kullanılır ?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DYNABAC'ın saklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DYNABACnedir ve neiçinkullanılır ?

DYNABAC,10ve14enterikkaplıtabletiçerenblisterambalajlardasunulanmakrolid grububir

antibiyotiktir.

DYNABACetkin madde olarakdiritromisiniçerir.

Diritromisin,birçokbakteriüzerindeetkili,genişspektrumlubirantibiyotiktir.

DYNABAC’ınmikroorganizmalar üzerindekietkisinin,duyarlıbakterilerin proteinsentezini

baskılamak yoluylaolduğu düşünülmektedir.

Diritromisin,Staphylococcusaureus,Streptococcus pneumoniae, Streptococcuspyogenes,

Haemophilus influenzae, Legionellapneumophila,Moraxellacatarrhalis,Mycoplasma

pneumoniaegibimikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlikgösterir.

DYNABACyukarıdabelirtilenbakteriler tarafından meydanagetirilen,aşağıdakienfeksiyonların

tedavisindeendikedir.

Alt veüst solunumyollarıenfeksiyonları

-Kronikbronşitinakutalevlenmeleri

-Akutbronşittebağlıolarak gelişensekonderbakteriyel enfeksiyonlar

-Toplumdaedinilmişpnömoniler

-Yutakve bademcik iltihapolgularında

Derive yumuşakdokuenfeksiyonları

2.DYNABAC’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DYNABAC'ıaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Diritromisin, eritromisinveyadiğermakrolidantibiyotiklerekarşıalerjisiolankişilerde,

Ergot alkaloidleriyleveözellikle ergotaminvedihidroergotaminle(migren tedavisinde

kullanılanbirilaç grubu)birlikte kullanımda,

Sisaprid(midedenyemek borusunamideiçeriğininkaçması(reflü)tedavisindekullanılan

birilaç) ile birliktekullanımda.

DYNABAC'ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk3ayında doktorunuza danışmadankullanmayınız.

Psödomembranözkolit adıverilen ve kanlı-mukuslu ishal ilekendini belliedenhastalık, geniş

spektrumlubütün antibiyotiklerin(makrolidler,penisilinlervesefalosporinlerdahil)kullanımına

eşlikedebilir. Bu nedenleuzunsüredirantibiyotik kullanıyorsanız veishalinizvarsa,

psödomembranözkolitgelişme olasılığınıunutmayınız. Hafif psödomembranözkolitvakaları

genellikle,ilacın bırakılmasıile düzelirken,orta-ileriderecedeşiddetli vakalardagerekliönlemler

alınmalıdır.

Aşırıçoğalabilecek dirençliorganizmaların ortayaçıkmaolasılığıakıldatutulmalıdır. Tedaviniz

sırasında hastalığınşiddetlenmesi gelişebilir.

DYNABACkullanırken doğrudanuzunsüregüneşışığınamaruzkalmayın.ZiraDYNABAC

derinizingüneşışığına karşıduyarlılığınıarttırabilir.Gerekirse korunmatedbirleriniarttırınız.

Buuyarılar geçmişteki herhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyse lütfendoktorunuza

danışınız.

DYNABAC'ın yiyecek veiçecek ilekullanılması

DYNABAC,yemeklerleveyayemeklerden sonraki 1saat içindealınmalıdır.Günde2-3L suve

içecektüketilmelidir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gerekli olduğudurumlardadoktorunuzunkontrolüaltındakullanınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufark edersenizhemendoktorunuzaveya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

DYNABAC’ın annesütünegeçipgeçmediği bilinmediğinden,tedavinindevamıkonusunda

doktorunuzadanışınız.

Araç vemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmaya bilinenbiretkisiyoktur.

DYNABAC’ın içeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Kroskarmelloz sodyumiçermektedir.Dozunedeniyleherhangibir uyarıgerektirmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Ergot alkaloidleri (migrentedavisindekullanılanbir ilaçgrubu), sisaprid(midedenyemek

borusunamideiçeriğinin kaçması(reflü) tedavisinde kullanılanbir ilaç)vepimozid (şizofreni

tedavisindekullanılan birilaç)ile birlikte kullanmayınız.

Bromokriptin(parkinsontedavisindekullanılır), dofetilid(Kalpritmbozukluğundakullanılır),

siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç), fentanil ( merkezietkiliağrıkesici),digoksin

(kalp ritmbozukluklarıvekalpyetmezliğindekullanılır) ile birlikteDynabac’ın kullanılması

önerilmez.

Ağızdanalınan pıhtılaşmayıönleyenilaçlarilebirliktekullanımda dikkatliolunuz.

Eğer reçeteliyadareçetesiz herhangi birilacışu andakullanıyorsanız veyasonzamanlarda

kullandınız iselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlar hakkındabilgiveriniz.

3.DYNABACnasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Hekimtarafındanbaşka türlüönerilmediği takdirde;erişkinlerdetümendikasyonlardagünde

1defa 500mg(250mg’lık 2 tablet)şeklinde kullanılır.

Çeşitli enfeksiyonlardakullanım dozu,sıklığıvekullanımsüresi aşağıdatablo halindeverilmiştir.

EnfeksiyonDoz VerilişsıklığıVerilişsüresi

Kronikbronşitin akut

alevlenmeleri 500mg Günde 1kez 5-7gün

Akut bronşitte sekonder

enfeksiyon 500mg Günde1 kez 7 gün

Toplumda edinilmişpnömoni 500mg Günde 1kez 14 gün

Yutak vebademcikiltihabı 500mg Günde1 kez 10gün

Deriveyumuşakdoku

enfeksiyonları 500mg Günde 1kez 5-7gün

Uygulama yoluvemetodu:

DYNABACsadece ağızdankullanım içindir.

DYNABAC,yemeklerleveya yemeklerden sonraki 1saatiçindealınmalıdır. Tabletler

kırılmadanveçiğnenmedenbirbütün olarakyutulmalıdır.

2 tabletaynıanda,1 bardaksuile alınır.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12 yaşındanbüyük çocuklardakullanılır.

Doz günde1kez alınan 2tabletşeklindedir.

Yaşlılarda kullanımı:

YaşlıhastalardaDYNABACdozununayarlanmasına gerek yoktur.

Özelkullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-ortaderecedeki böbrekyadakaraciğeryetmezliğidurumlarında dozayarlamasına

gerekyoktur.

Eğer DYNABAC’ınetkisininçok güçlüveyazayıf olduğunadairbir izleniminizvar ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazlaDYNABACkullandıysanız

DYNABAC’tankullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

DYNABAC’ıkullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DYNABACiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

Tümilaçlar gibi, DYNABAC’ıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde yanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerde biriolursa, DYNABAC’ıkullanmayıdurdurunuzve DERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakın hastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Aşırıduyarlılık reaksiyonları(Solukalmadazorluk,yüz,dudak,dil veyaboğazdaşişme,

ani kan basıncıdüşmesi,yaygın veşiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen)

Bunlarınhepsi çok ciddiyan etkilerdir.

Eğerbunlardanbiri sizdemevcut ise,sizin DYNABAC’akarşıciddi alerjinizvar demektir.Acil

tıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanıza gerekolabilir.’

Buçok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini farkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasizeen

yakın hastanenin acilbölümünebaşvurunuz:

Kanlı-mukusluishal

Deride genişbiralanayayılandöküntüler

Vajinadamantarenfeksiyonu

Derivegözlerdesararma,bulantı, karın ağrısı, aşırıyorgunlukgibikaraciğer hasar

belirtileri

Bunların hepsiciddiyan etkilerdir.Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddi yanetkiler çokseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini farkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Karın ağrısı

İshal

Bulantı-Kusma

Hazımsızlık

Gazşikayetleri

İştahsızlık

Yorgunluk

Deridehafifdöküntüve kaşıntı

Başağrısı

Başdönmesi

Uykusuzluk

BunlarDYNABAC’ın hafifyan etkileridir.

Buyanetkiler dozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Eğer bukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryan etkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DYNABAC’ın saklanması

DYNABAC’ıçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumluolarakkullanınız.

Etiketin veyaambalajın üzerinde belirtilensonkullanma tarihinden sonra DYNABAC’ı

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veya ambalajında bozukluklarfarkederseniz DYNABAC’ıkullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

AbdiİbrahimİlaçSan. ve Tic.A.Ş.

Reşitpaşa Mah.Eski Büyükdere Cad.No:434467

Maslak/Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.ve Tic.A.Ş.

Sanayi Mah.Tunç Cad.No:3

Esenyurt/İstanbul

Bu kullanmatalimatı06.06.2016tarihindeonaylanmıştır.