DUSPATALIN RETARD 200 MG KAPSUL, 30 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUSPATALIN RETARD 200 MG KAPSUL, 30 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUSPATALIN RETARD 200 MG KAPSUL, 30 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • mebeverine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 126/27
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 05-12-2008
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUSPATALİN ®

retard200 mgkapsül

30 kapsül

Ağızyolundanuygulanır.

Etkinmadde:Herkapsül200 mgmebeverinhidroklorüriçermektedir.

YardımcıMaddeler:Kapsül(granüller):Magnezyumstearat,poliakrilatdispersiyonu%30,

talk,hipromelloz,metakrilikasit–etilakrilatkopolimer(1:1)dispersiyonu%30,gliserol

triasetat

Kapsülkabuğu:Jelatin,titanyumdioksit(E171),baskımürekkepleri:shellac(E904),siyah

demir oksit (E172), propilen glikol,güçlü amonyak çözeltisi, potasyum hidroksit

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.DUSPATALİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

2.DUSPATALİN ®

kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DUSPATALİN ®

nasıl kullanılır?

4.Olası yanetkiler nelerdir?

5.DUSPATALİN ® ’in saklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. DUSPATALİN ®

nedir veneiçinkullanılır?

DUSPATALİN ®

,200mgmebeverinhidroklorüriçerenopakbeyazrenklisertjelatin

kapsüldür. Ağızyolundan kullanılır.

Mebeverinnormalbarsakhareketlerinibozmadandoğrudanmide-bağırsaksistemindeki

kasılmalarıçözereketkigösterir.DUSPATALİN

’inbuetkisi,otonomiksinirsitemiarcılığıyla

ortayaçıkmadığıiçin,tipikantikolinerjikyanetkilergöstermemektedir.

DUSPATALİN

yetişkinler ve10yaş üzerindekiçocuklardaaşağıdaki durumların tedavisiiçin

kullanılır:

İrritablbağırsaksendromuileilişkilikarınağrısıvekrampları,bağırsakrahatsızlığıve

bağırsak huzursuzluğunun semptomatik tedavisi.

Organik rahatsızlıklarabağlımide-bağırsakspazmlarınıntedavisi.

2.DUSPATALİN ® ’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DUSPATALİN ® ’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

EğerDUSPATALİN

’iniçeriğindekietkinmaddeye(mebeverinhidroklorür)veyaherhangi

bir bileşenine karşıalerjikseniz(aşırı duyarlılığınızvarsa)DUSPATALİN ’i kullanmayınız.

DUSPATALİN ® ’in yiyecekveiçeceklerle birliktekullanılması

DUSPATALİN ’inyiyecekveiçeceklerlebirliktekullanılmasıkonusundaözelbirbilgi

mevcut değildir.İlacın alımıyemeklerden bağımsızdır, açveyatok karnınaalınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DUSPATALİN

’inhamilekadınlardakullanımınailişkinçoksınırlıbilgimevcuttur.Hamile

isenizDUSPATALİN

kullanmayınız.

Emzirme

İlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Mebeverinyadametabolitlerinin insanlardaannesütünegeçipgeçmediği bilinmemektedir.

Eğer emziriyorsanız,DUSPATALİN ’ikullanmayınız.

Doğurganlık

ErkekyadakadındaüremeyeteneğiüzerindeDUSPATALİN ® ’inetkisiüzerineklinikbilgi

bulunmamaktadır;bununlabirliktehayvançalışmalarıDUSPATALİN ® ’inzararlıetkisini

göstermemiştir.

Araçvemakinekullanımı

DUSPATALİN

’inaraçvemakinekullanmayeteneğiüzerindekietkilerinedairherhangibir

çalışmayapılmamıştır.Pazarlamasonrasıdeneyimmebeverininaraçvemakinekullanma

yeteneği üzerindeolumsuzetkisinigöstermemiştir.

DUSPATALİN ® ’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

DUSPATALİN ® ’iniçeriğindebulunanyardımcımaddelerindozunedeniyleherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Etkileşimçalışmalarıyalnızcaalkolileyapılmıştır.DUSPATALİN

veetanolarasındaanlamlı

bir etkileşimgösterilmemiştir.

DUSPATALİN

’in diğertıbbi ürünlerleetkileşimine ilişkin verilermevcutdeğildir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.DUSPATALİN ® nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

DUSPATALİN ’ inyetişkinlerve10yaşüzerindekiçocuklariçinönerilenkullanımdozu;biri

sabah, biri akşam olmaküzeregünde2defaalınacak 1 adet200 mgkapsüldür.

DoktorunuznekadarsüreDUSPATALİN ®

kullanmanızgerektiğinisöyleyecektir.Bununla

birlikte genel olarak kullanımsüresi sınırlı değildir.

Uygulama yoluvemetodu:

DUSPATALİN yalnızcaağızyoluyla kullanım içindir.

Kapsülleryeterlimiktardasuylayutulmalıdır(enaz100ml(birsubardağı)suyla),

çiğnenmemelidir;çünkükaplamanın amacı uzun sürelisalımmekanizmasının sağlanmasıdır.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklardakullanımı:DUSPATALİN ®

klinikveriolmamasınedeniyle3yaşaltındaki

çocuklardakullanılmamalıdır.

3-10yaşgrubunda200mgretardkapsületkinmaddemiktarınınyüksekolmasınedeniyle

kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:Mevcutpazarlamasonrasıverilerleyaşlıhastalariçinspesifikbirrisk

tanımlanamamaktadır.BugruphastalardaDUSPATALİN dozununözelolarakayarlanmasına

gerekyoktur.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Mevcutpazarlamasonrasıverilerleböbrekveyakaraciğeryetmezliğiolanhastalariçin

spesifik bir risk tanımlanamamaktadır.

Böbrek veyakaraciğeryetmezliği olan hastalardadozun ayarlanmasınagerekyoktur.

EğerDUSPATALİN ® ’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDUSPATALİN ®

kullandıysanız

DUSPATALİN ®’

i,tedaviniziçingerekliolandandahayüksekdozdakullandıysanızciddi

belirtilergözlenmeyebilirveyaortaşiddetteolabilirvegenelliklehızlıbirşekildegeri

dönüşümlüdür.

Ancakdahaşiddetlidurumlardamidenizinyıkanmasıgerekebilirvedoktorunuztarafından,

belirtilerin giderilmesine ilişkin bir tedavi uygulanır.

DUSPATALİN ® ’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

DUSPATALİN ® ’i kullanmayı unutursanız

Biryadaikidozualmayıunuttuysanızbirsonrakidozilereçetelendiğigibitedaviyedevam

ediniz.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DUSPATALİN ® ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DUSPATALİN ® ’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar:

- anafilaktik reaksiyonlar (çok ciddivehızlıgelişen reaksiyonlar)

- ürtiker (kurdeşen)

- anjioödem (alerji sonucuyüzveboğazdaşişme)

- yüzödemi

- ekzantem (döküntü/kızarıklık)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DUSPATALİN ® ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimudahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DUSPATALİN ® ’insaklanması

DUSPATALİN ®’ i çocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında,orijinalambalajındasaklayınız.

Buzdolabınakoymayınızveyadondurmayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonraDUSPATALİN ®’

ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Abbott Laboratuarları İth. İhr. veTic. Ltd.Şti.

SarayMah.,Dr.AdnanBüyükdenizCad.,No:2,

KelifPlaza,Kat:12-20,34768Ümraniye–İstanbul

Üretimyeri:

Abbott HealthcareSAS

Route deBellevilleLieuditMaillard

01400 Chatillon-sur-Chalaronne/ FRANSA

Bu kullanma talimatı . tarihinde onaylanmıştır.