DUOCID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUOCID 375 MG 20 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUOCID 375 MG 20 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sultamisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532091505
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUOCID ®

375mg filmkaplıtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:375mgsultamisilineeşdeğer520.80mgsultamisilintosilat(375mg

sultamisilin, 147 mgsulbaktam ve220 mgampisiline eşdeğerdir.)

Yardımcımaddeler:Susuzlaktoz,kurutulmuşmısırnişastası,sodyumnişasta

glikolat,hidroksipropilselüloz,magnezyumstearat,safsu,polietilenglikol6000

(macrogol), hidroksipropilmetilselüloz,titanyumdioksit(E171),talk

BuKullanma Talimatında:

1.DUOCIDnedir veneiçinkullanılır?

2.DUOCID’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DUOCIDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DUOCID’insaklanması

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

1. DUOCIDnedir veneiçinkullanılır?

DUOCID,ağızdanalınan, 147mgsulbaktamve 220 mgampisiliniçerenbir

antibiyotiktir.

Beyazkapsülşeklinde film kaplıtabletlerdir.

DUOCIDalüminyumfolyoblisterde10,14ve20tabletiçerenkutularilekullanıma

sunulmaktadır.

DUOCID, aşağıdaki durumlardakullanılmaktadır:

DUOCID,belirlimikroplarınnedenolduğusinüsiltihabı,ortakulakiltihabı,bademcik

iltihabıdahilolmaküzereüstsolunumyoluenfeksiyonları;akciğeriltihabı,bronşitdahil

olmaküzerealtsolunumyoluenfeksiyonları;idraryoluveböbrekenfeksiyonları;derive

yumuşakdokuenfeksiyonlarıvebelsoğukluğuenfeksiyonlarınıntedavisinde

kullanılmaktadır.

2. DUOCID’i kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DUOCID’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Ampisilin ve/veyasulbaktamakarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

PenisilintüreviilaçlarveyaDUOCID’inbileşimindeyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşı(yardımcı maddelerlistesine bakınız) alerjinizvarsa

Galaktozintoleransı (birçeşit şekeredayanıksızlık durumu)

Lapp laktazyetmezliği (enzimyetersizliği)yada

Glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu(şekeremilimindebozuklukdurumu)ileilgili

problemlerinizvarsa

Hamileysenizveyaemzirmedönemindeyseniz

Enfeksiyözmononükleoz(virüslerdenkaynaklananbirhastalık)veyaherpes(uçuk)

tanınızvarsa

Altı(6)yaşın altındaki çocuklarda

DUOCID’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Sefalosporinveyadiğeralerjenlerekarşıdahaönceaşırıduyarlılıkreaksiyonları

gösterdiyseniz

Tedavinizsırasında vücudunuzun herhangi biryerinde enfeksiyongelişirse

Tedavinizsırasında ishal gelişirse

Yenidoğan tedavisindekullanılacaksa

Böbrek, karaciğer veyakan hastalığınızvarsa

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Uzunsürelitedavilerdeböbrek,karaciğervekanvehücreyapımıileilgilifonksiyonlarınız

düzenliolarak kontrol edilmelidir.

DUOCID’in yiyecekveiçecekilekullanılması:

Yemeklerden sonraalınması ilacın etkisinideğiştirmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamileiseniz,DUOCID’igerçektenihtiyaçduyduğunuzzamandoktorkontrolünde

almalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızDUOCID’idoktorkontrolündealmalısınız.AnnesütündekiDUOCIDyeni

doğanbebeklerdeishal,ciltdöküntüsüvebirçeşitmantarhastalığına(kandidiyaz)sebep

olabilir. Buyüzden emzirmedönemindekullanılmaması önerilmektedir.

Araçvemakinekullanımı

Sultamisilininaraçvemakinekullanımıetkilediğibilinmemektesersemlikhissetmenize

neden olabileceğinden araçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

DUOCID’in içeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

DUOCID tabletlaktoz(birçeşitşeker)içerdiğiiçin,eğergalaktozintoleransı(birçeşit

şekeredayanıksızlıkdurumu),Lapplaktazyetmezliği(enzimyetersizliği)yadaglukoz-

galaktozmalabsorpsiyonu(şekeremilimindebozuklukdurumu)olarakadlandırılanbir

probleminizvarsabu ilacı kullanmamalısınız.

DUOCIDtabletsodyumiçermektedir.Ancakdozunedeniyleherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Allopurinol(ürikasitmiktarınıazaltanilaç)ilebirlikteuygulandığındavücudunuzda

döküntü oluşabilir.

Antikoagülanlar(kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar)ilebirliktealdığınızdapenisilinler,

kanpıhtılaşmahücrelerininfonksiyonlarındavetestlerindedeğişikliğenedenolup

kanamayı artırıcıetkiyapabilir.

Kloramfenikol,eritromisin,sülfonamidlervetetrasiklinlergibiantibiyotikilaçlar,

penisilinlerinbakteriöldürücüetkileriniengelleyebilirbunedenleeşzamanlıtedaviden

kaçınmakgerekir.

Östrojenhormonuiçerenağızdanalınandoğumkontrolilaçlarıileampisilinaldığınızda

doğumkontrolyöntemetkinliğinizazalabilirvebunedenledeğişikyadailavedoğum

kontrolyöntemi kullanmanızgerekir.

Metotreksatı(kanserveilthaplıeklemromatizmasındakullanılanbirilaç)DUOCIDile

birliktekullanıyorsanız,diğerilacınızınetkinliğiartabileceğindenyakındantakip

edilmelisiniz.

Probenesid(ürikasitatılımınıartıranbirilaç)ağızdanalınanDUOCID’in

toksisite

riskiniartırabilir,doktorunuztarafındanözelliklebirlikteverilmediyse,aynızamanda

kullanmayınız.

Nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar)DUOCID’in

vücuttan atılmasüresiniuzatabilir.

DUOCIDbazılaboratuvartestlerinietkileyebilirveyapılantestteyanlışpozitif

glikozüri ( idrardaşekersaptanması ) saptanabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.DUOCIDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktorunuzbaşkaşekildetavsiyeetmediğitakdirde,DUOCID’inönerilengünlükdozu12

saat araylaalınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Belsoğukluğununtedavisindegündebirdefa6tablet(2,25g)alınır.Doktorunuzbel

soğukluğunun tedavisiiçinilavebir ilaçverebilir.

Tedavinizinnekadarsüreceğinidoktorunuzbelirleyecektir.İyileştiğinizihissetsenizbile

tedavinizi kesmeyiniz.

Agrububeta-hemolitikstreptokoklardankaynaklananenfeksiyonlarıntedavisinde,

romatizmalateşyadaböbrekiltihabıoluşumunuönlemekamacıylatedaviyeenaz10gün

devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletleriniziyeterli miktardasu ile (örneğin bir bardak)bütün olarakyutunuz.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DoktorunuzDUOCIDdozunuçocuğunuzunağırlığınavehastalığınşiddetinegöre

belirleyecektir.Farmasötikformuuygunolmadığındanaltı(6)yaşınaltındakilerde

kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalardaböbrekfonksiyonlarıyeterlidüzeydeisedozayarlamasıerişkindozuile

aynıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

BöbrekyetmezliğinizvariseDUOCID’ikaçsaatarailealacağınızıdoktorunuz

belirleyecektir.

EğerDUOCID’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDUOCIDkullandıysanız:

DUOCID’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DUOCID’i kullanmayı unutursanız:

DUOCIDtabletlerindüzenliolarakgününaynısaatindealınmasıönemlidir.Birdozu

almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

DUOCIDiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DoktorunuztedaviyikesmenizisöylemedikçeDUOCID’ialmayadevametmeniz

önemlidir.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDUOCID’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaDUOCID’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

-Nefes almadagüçlük veyagöğüstesıkışma

-Gözkapaklarının,yüzün veyadudakların şişmesi

-Derideyumrular, tümvücuttakırmızı kaşınan noktalar veyakaşıntı

DUOCIDilegörülen diğeryan etkiler aşağıdakigibiolupyan etkileraşağıdaki kategorilerde

gösterildiği şekildesırlanmıştır.

Çokyaygın : 10 hastanın en az1 inde görülebilir .

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla

görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanınbirinden fazla

görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

İshal (diyare)

Yaygın:

Bulantı

Karın ağrıları

Yaygınolmayan:

Baş ağrısı,

Uykulu olma hali

Kusma

Yorgunluk

Seyrek:

Kalın bağırsak iltihabı (Pseudomembranözkolit)

Sersemlik

Bağırsak iltihabı (Enterokolit)

Bilinmiyor:

Alerjikreaksiyon

Anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon

Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite)

Sakinlik (Sedasyon)

Hazımsızlık(Dispepsi)

Dışkıdakangörülmesi (koyu renklidışkı) (Melena)

Nefes darlığı(Dispne)

Baş ve boyun bölgesindeanigelişenyumuşak doku şişkinliği

Dermatit vederidekızarıklık, kaşıntı, döküntü

Kırgınlık

Ateş

Kandaki azot miktarındaartış

Sarılık

Kandaki kreatin değerindeartış

Bir çeşitmantar hastalığı(kandidiyaz)

Kolayiyileşememe (patojen direnci)

Kandakitümhücrelerdeazalma (Pansitopeni)

Pıhtılaşma zamanındaartış

İştahsızlık (Anoreksi)

Sinir dokusunun etkilenmesi (Nerotoksisite)

Alerjik vaskülit(

Kan damarlarıiltihabı)

Kanlıishal(Hemorojikenterokolit)

Ağızkuruluğu

Tatalma duyusundabozulma

Gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik (Flatulans)

Eklem ağrısı(artralji)

Deri reaksiyonları

Mukozaliltihap

Ampisilinkullanımına bağlıistenmeyenreaksiyonlarzaman zamangözlenir.

Enfeksiyözmononükleozviralkökenlibirhastalıktır.Mononükleozasahiphastaların

büyükçoğunluğuampisilinaldığındaderidöküntüsügörüldüğündenDUOCID

kullanmamalıdır.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DUOCID’insaklanması

DUOCID’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

30°C’ninaltındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraDUOCID’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDUOCID’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi:PFIZERİlaçlarıLtd. Şti. 34347 Ortaköy–İstanbul

Üretici:ZentivaSağlıkÜrünleri San. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780Lüleburgaz

Bu kullanma talimatı………………….tarihindeonaylanmıştır.