DUOCID 250 MG ORAL SUSPANSIYON İÇİN KURU TOZ, 70 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUOCID 250 MG ORAL SUSPANSIYON İÇİN KURU TOZ, 70 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUOCID 250 MG ORAL SUSPANSIYON İÇİN KURU TOZ, 70 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sultamisilin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 146/89
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-12-1988
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUOCID250 mg/5 mlOralSüspansiyon,40ml

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her 5 ml’de 250 mgsultamisilin içerir.

Yardımcımaddeler:

Sükroz

Reynaud Artificial CherryFlavour R-1230/S

Koloidal Silikon Dioksit

Dibazik SodyumFosfat Susuz

Monobazik SodyumFosfat Susuz

Bu ilacıkullanmaya başlamadan öncebu KULLANMA TALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişiselolarak sizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında size önerilen dozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DUOCID nedir ve neiçinkullanılır?

2.DUOCID’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.DUOCID nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DUOCID’insaklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DUOCID nedir ve ne için kullanılır?

DUOCID, ağızdan alınan,her 5 ml’sinde 250 mgsultamisilin içeren bir antibiyotiktir.

Alüminyum kapaklıcamşişe içinde sulandırılmayahazır tozolarak sunulmaktadır.

Ambalaj içindeayrıca plastik ölçek ve tek taraflıölçeklikaşık bulunmaktadır.

DUOCID, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

DUOCID, belirli mikropların neden olduğu sinüsiltihabı, ortakulakiltihabı, bademcik

iltihabıdahilolmak üzere üst solunumyolu enfeksiyonları;akciğeriltihabı, bronşit

dahil olmak üzere alt solunumyolu enfeksiyonları; idraryoluve böbrek

enfeksiyonları; deri veyumuşak doku enfeksiyonlarıve bel soğukluğu

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

2. DUOCID’i kullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

DUOCID’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Sefalosporin veyadiğeralerjenlere karşıdahaönce aşırıduyarlılık reaksiyonları

gösterdiyseniz

Penisilin türevi ilaçlarveyaDUOCID’in bileşiminde bulunan ampisilin, sulbaktam

veyayardımcımaddelerden herhangibirine karşı(yardımcımaddeler listesine bakınız)

alerjinizvarsa

Früktozintoleransı(birçeşit şekere dayanıksızlık durumu),

Sükraz-izomaltaz yetmezliği (enzimyetersizliği)yada

Glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu (şekeremilimindebozukluk durumu)ileilgili

problemlerinizvarsa.

DUOCID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Sefalosporin veyadiğeralerjenlere karşıdahaönce aşırıduyarlılık reaksiyonları

gösterdiyseniz

Tedavinizsırasında vücudunuzun herhangibiryerinde enfeksiyongelişirse

Tedavinizsırasında ishal gelişirse

Enfeksiyözmononükleoz(virüslerden kaynaklanan bir hastalık) tanınız varsa

Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa

Böbrek yetmezliğiniz varsa

Karaciğerveyakan ileilgili hastalığınız varsa

Buuyarılar geçmiştekiherhangibir dönemde dahi olsa sizin içingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Uzun süreli tedavilerdeböbrek, karaciğerve kan ve hücreyapımıile ilgili fonksiyonlarınız

düzenli olarak kontrol edilmelidir.

DUOCID’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Yemeklerden sonraalınmasıilacın etkisini değiştirmez.Aç veyatok alınabilir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, DUOCID’i gerçekten ihtiyaçduyduğunuzzamandoktor kontrolünde

almalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızDUOCID’i doktor kontrolünde almalısınız.

Araç vemakine kullanımı

Sultamisilinin araçvemakinekullanımıetkilediği bilinmemektesersemlik hissetmenize

neden olabileceğinden araç ve makinekullanırkendikkatli olunuz.

DUOCID’iniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemli bilgiler

DUOCIDsüspansiyonsükroz(bir çeşitşeker) içerdiği için,eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafından bazışekerlerekarşıintoleransınızolduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce

doktorunuzla temasa geçiniz.Şeker hastalığıolarakbilinendiabetesmellitus hastalığınız

varsa DUOCIDsüspansiyon kullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

DUOCID, içerdiği sükroznedeniyle iki hafta veyadaha fazla süreylekullanımdadişlere

zararlıolabilir.

DUOCID40 ml süspansiyon sodyum içermektedir. Budurum, kontrollüsodyum diyetinde

olan hastalar içingözönünde bulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Allopurinol (ürik asit miktarınıazaltan ilaç)ilebirlikteuygulandığındavücudunuzda

döküntü oluşabilir.

Antikoagülanlar (kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar)ilebirlikte aldığınızda

penisilinler,kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerindedeğişikliğe

neden olup kanamayıartırıcıetkiyapabilir.

Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidlervetetrasiklinlergibi antibiyotik ilaçlar,

penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilirbu nedenleeşzamanlı

tedaviden kaçınmak gerekir.

Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarıile ampisilin

aldığınızdadoğum kontrolyöntem etkinliğiniz azalabilirvebu nedenledeğişik yada

ilave doğum kontrolyöntemi kullanmanızgerekir.

Metotreksatı(kanserveiltihaplıeklem romatizmasında kullanılan bir ilaç)DUOCID

ile birliktekullanıyorsanız,diğerilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip

edilmelisiniz.

Probenesid (ürikasit atılımınıartıran bir ilaç)ağızdanalınanDUOCID’in toksisite

riskini artırabilir, doktorunuztarafından özellikle birlikteverilmediyse,aynızamanda

kullanmayınız.

DUOCIDbazılaboratuvar testlerini etkileyebilir veyapılan testteyanlışpozitif

glikozüri (idrardaşekersaptanması)saptanabilir.

Eğer reçeteli ya dareçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlarhakkında bilgi veriniz.

3. DUOCID nasıl kullanılır?

Uygun kullanımve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzbaşkaşekildetavsiye etmediği takdirde, DUOCID’ in erişkinler için önerilen

günlük dozu 12 saat arayla alınan 375-750 mg’dır.

30 kg’dan hafifçocuklarda önerilentoplam dozaj 2,3 veya4 doza bölünmüşolarak (her12, 8

veya6 saatte bir) 50 mg/kg/gün’dür. 30 kgveüstündeki çocuklar için günlük dozyetişkin

dozuylaaynıdır (her 12 saatte 375-750 mg)

Erişkinlerdeveçocuklardatedavi,genellikleateşdüştükten ve diğeranormal belirtiler

kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5ila 14 gün süreyle

uygulanırfakatgerekirsetedavi süresi uzatılabilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuzbelirleyecektir.İyileştiğinizihissetsenizbile

tedavinizikesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklananenfeksiyonların tedavisinde,

romatizmal ateşyada böbrekiltihabıoluşumunu önlemek amacıyla tedaviyeenaz10gün

devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulamayolu vemetodu:

Hazırlanışı:İşaretli ölçekle(20 ml)aldığınızönceden kaynatılıp soğutulmuşsuyuşişe

içeriğine ilaveederek çalkalayınız.

Herkullanımdan önceşişeyi çalkalayınız.Ölçeklikaşık yardımıylayeterli miktardaaldığınız

ilacıyutunuz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

DoktorunuzDUOCIDdozunu çocuğunuzunağırlığına vehastalığınşiddetinegöre

belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalarda böbrek fonksiyonlarıyeterli düzeydeisedoz ayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrek yetmezliğinizvar ise DUOCID’i kaç saat ara ile alacağınızıdoktorunuz

belirleyecektir.

Eğer DUOCID’in etkisinin çok güçlüveya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazla DUOCIDkullandıysanız:

DUOCID’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veya eczacıile

konuşunuz.

DUOCID’i kullanmayıunutursanız:

DUOCIDtabletlerin düzenli olarakgününaynısaatinde alınmasıönemlidir. Bir dozu almayı

unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanıgeldiğindealınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift doz uygulamayınız.

DUOCID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuztedaviyikesmenizi söylemedikçeDUOCID’i almayadevam etmenizönemlidir.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibi DUOCID’ in içeriğinde bulunanmaddelere duyarlıolan kişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gastrointestinalhastalıklar: Bulantı, kusma ve ishal enyaygınyan etkilerdir. Dışkıda kan

(koyu renklidışkı)görülebilir.

Deri ve deri altıdoku hastalıkları: Enyaygınyanetkiler deride kızarıklık,kaşıntıdır. Ayrıca

olasıdiğer deri hastalıklarıgörülebilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Kan değerlerinde değişikliklergörülebilir.Budeğişiklikler

tedavinin sonlandırılmasıyla geridönüşümlüdür.

Hepato-bilierhastalıklar:Karaciğer hasarınıgösterengeçici laboratuvar bulguları

gözlenmiştir.

Ampisilin kullanımına bağlıistenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyözmononükleozviral kökenli bir hastalıktır. Mononükleozasahip hastaların büyük

çoğunluğu ampisilinaldığında deri döküntüsü görüldüğünden DUOCIDkullanmamalıdır.

Aşağıda belirtilenyanetkilerden birinigözlemlersenizhemen doktorunuza başvurunuz:

-Nefes almadagüçlük veyagöğüstesıkışma

-Gözkapaklarının,yüzün veyadudaklarınşişmesi

-Derideyumrular, tüm vücuttakırmızıkaşınan noktalar veyakaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyenherhangi bir yanetkiile karşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DUOCID’insaklanması

DUOCID’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında saklayınız.

Sulandırılarak hazırlanmışDUOCIDsüspansiyon buzdolabında saklanmalıve

dondurulmamalıdır. Sulandırıldıktan sonra 14 güniçinde kullanılmayan kısımlaratılmalıdır.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUOCID’i kullanmayınız.

Eğerüründe ve/veyaambalajında bozukluklar farkedersenizDUOCID’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: PFIZERİlaçlarıLtd.Şti.34347 Ortaköy–İstanbul

Üretici: Eczacıbaşı–Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Lüleburgaz– Kırklareli

Bukullanmatalimatı--/--/-- tarihinde onaylanmıştır.