DUOCID

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUOCID 250 MG 40 ML SUSPANSIYON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUOCID 250 MG 40 ML SUSPANSIYON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sultamisilin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699532281265
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUOCID250 mg/5 mlOralSüspansiyon,70ml

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her 5 ml’de 250 mgsultamisilin içerir.

Yardımcımaddeler:

Sükroz

Reynaud Artificial CherryFlavour R-1230/S

Koloidal Silikon Dioksit

Dibazik SodyumFosfat Susuz

Monobazik SodyumFosfat Susuz

Bu ilacıkullanmaya başlamadan öncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişiselolarak sizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DUOCID nedir ve neiçinkullanılır?

2.DUOCID’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.DUOCID nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DUOCID’insaklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DUOCID nedir ve ne için kullanılır?

DUOCID, ağızdan alınan, her 5 ml’sinde250 mgsultamisiliniçeren bir

antibiyotiktir.

Aluminyum kapaklıcamşişe içinde sulandırılmayahazır tozolarak sunulmaktadır.

Ambalaj içindeayrıca plastik ölçek ve tek taraflıölçeklikaşık bulunmaktadır.

DUOCID, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

DUOCID, belirli mikropların nedenolduğu sinüs iltihabı, ortakulakiltihabı,

bademcik iltihabıdahil olmak üzere üst solunumyolu enfeksiyonları;akciğer

iltihabı, bronşit dahil olmak üzerealt solunum yolu enfeksiyonları; idraryolu ve

böbrek enfeksiyonları; deri veyumuşak doku enfeksiyonlarıve bel soğukluğu

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

2. DUOCID’i kullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

DUOCID’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Sefalosporin veyadiğeralerjenlere karşıdahaönce aşırıduyarlılık reaksiyonları

gösterdiyseniz

Penisilin türevi ilaçlar veyaDUOCID’in bileşiminde bulunanampisilin, sulbaktam

veyayardımcımaddelerden herhangibirine karşı(yardımcımaddeler listesine

bakınız)alerjinizvarsa

Früktozintoleransı(birçeşitşekere dayanıksızlık durumu),

Sükraz-izomaltaz yetmezliği (enzimyetersizliği)yada

Glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu (şekeremilimindebozukluk durumu)ileilgili

problemlerinizvarsa.

DUOCID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Sefalosporin veyadiğer alerjenlerekarşıdahaönce aşırıduyarlılık reaksiyonları

gösterdiyseniz

Tedavinizsırasında vücudunuzun herhangibiryerinde enfeksiyongelişirse

Tedavinizsırasında ishal gelişirse

Enfeksiyözmononükleoz(virüslerden kaynaklanan bir hastalık) tanınız varsa

Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa

Böbrek yetmezliğiniz varsa

Karaciğerveyakan ileilgili hastalığınız varsa

Buuyarılar geçmişteki herhangibir dönemdedahi olsa sizin içingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğervekan vehücreyapımıile ilgili fonksiyonlarınız

düzenli olarak kontrol edilmelidir.

DUOCID’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Yemeklerden sonraalınmasıilacın etkisini değiştirmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, DUOCID’igerçektenihtiyaçduyduğunuzzaman doktor kontrolünde

almalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızDUOCID ’i doktor kontrolünde almalısınız.

Araç vemakine kullanımı

Sultamisilinin araçvemakinekullanımıetkilediği bilinmemektesersemlik hissetmenize

neden olabileceğinden araç ve makinekullanırkendikkatli olunuz.

DUOCID’iniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemli bilgiler

DUOCIDsüspansiyonsükroz(bir çeşitşeker) içerdiği için,eğerdahaönceden doktorunuz

tarafından bazışekerlerekarşıintoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasageçiniz.Şeker hastalığıolarakbilinendiabetesmellitus

hastalığınızvarsa DUOCID süspansiyon kullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

DUOCID, içerdiği sükroznedeniyle iki hafta veyadaha fazla süreyle kullanımdadişlere

zararlıolabilir.

DUOCID70ml süspansiyon sodyum içermektedir. Budurum, kontrollü sodyum diyetinde

olan hastalar içingözönünde bulundurulmalıdır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Allopurinol (ürik asitmiktarınıazaltan ilaç)ile birlikteuygulandığında

vücudunuzda döküntü oluşabilir.

Antikoagülanlar (kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar) ilebirliktealdığınızda

penisilinler,kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe

neden olup kanamayıartırıcıetkiyapabilir.

Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidlervetetrasiklinlergibi antibiyotikilaçlar,

penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilirbu nedenleeşzamanlı

tedaviden kaçınmak gerekir.

Östrojen hormonu içerenağızdan alınan doğumkontrol ilaçlarıileampisilin

aldığınızdadoğum kontrolyöntem etkinliğiniz azalabilirvebu nedenledeğişik ya

da ilave doğum kontrolyöntemi kullanmanızgerekir.

Metotreksatı(kanserveiltihaplıeklem romatizmasında kullanılan bir ilaç)

DUOCIDile birlikte kullanıyorsanız,diğerilacınızın etkinliği artabileceğinden

yakındantakip edilmelisiniz.

Probenesid (ürik asit atılımınıartıran bir ilaç) ağızdan alınanDUOCID’in toksisite

riskini artırabilir, doktorunuztarafından özelliklebirlikteverilmediyse,aynı

zamanda kullanmayınız.

DUOCIDbazılaboratuvartestlerini etkileyebilirveyapılan testteyanlışpozitif

glikozüri (idrardaşekersaptanması)saptanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza bunlar hakkında bilgi

veriniz.

3. DUOCID nasıl kullanılır?

Uygun kullanımve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzbaşkaşekildetavsiyeetmediği takdirde, DUOCID’ inerişkinler için önerilen

günlük dozu 12 saat arayla alınan 375-750 mg’dır.

30 kg’dan hafif çocuklarda önerilentoplam dozaj2,3 veya4 doza bölünmüşolarak (her 12,

8 veya6saatte bir)50mg/kg/gün’dür.30kgve üstündeki çocuklariçingünlük doz

yetişkin dozuylaaynıdır(her 12 saatte 375-750 mg)

Erişkinlerdeveçocuklardatedavi,genellikleateşdüştükten ve diğeranormal belirtiler

kaybolduktan48 saat sonraya kadardevamettirilir. Tedavi normalolarak 5 ila 14gün

süreyle uygulanır fakatgerekirse tedavi süresi uzatılabilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuzbelirleyecektir.İyileştiğinizi hissetseniz bile

tedavinizikesmeyiniz.

Agrubu beta-hemolitik streptokoklardankaynaklananenfeksiyonların tedavisinde,

romatizmal ateşyada böbrekiltihabıoluşumunu önlemek amacıyla tedaviyeenaz10 gün

devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulamayolu vemetodu:

Hazırlanışı:İşaretli ölçekle(34 ml) aldığınızöncedenkaynatılıp soğutulmuşsuyuşişe

içeriğine ilaveederek çalkalayınız.

Herkullanımdan önceşişeyi çalkalayınız.Ölçeklikaşık yardımıylayeterlimiktarda

aldığınız ilacıyutunuz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

DoktorunuzDUOCIDdozunu çocuğunuzun ağırlığına vehastalığınşiddetinegöre

belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalarda böbrek fonksiyonlarıyeterli düzeydeisedoz ayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrek yetmezliğinizvar ise DUOCID’i kaç saat ara ile alacağınızıdoktorunuz

belirleyecektir.

Eğer DUOCID’inetkisininçok güçlü veyazayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazla DUOCIDkullandıysanız:

DUOCID’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

DUOCID’i kullanmayıunutursanız:

DUOCIDtabletlerin düzenli olarak günün aynısaatinde alınmasıönemlidir. Birdozu

almayıunuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanıgeldiğinde alınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift doz uygulamayınız.

DUOCID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuztedaviyikesmenizi söylemedikçeDUOCID’i almayadevam etmeniz

önemlidir.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tüm ilaçlargibi DUOCID’ in içeriğinde bulunan maddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gastrointestinalhastalıklar: Bulantı, kusma ve ishal enyaygınyan etkilerdir. Dışkıda kan

(koyu renklidışkı)görülebilir.

Derive derialtıdokuhastalıkları:Enyaygınyanetkiler deride kızarıklık, kaşıntıdır.

Ayrıca olasıdiğer deri hastalıklarıgörülebilir.

Kan ve lenfsistemi hastalıkları: Kan değerlerinde değişikliklergörülebilir. Budeğişiklikler

tedavinin sonlandırılmasıyla geridönüşümlüdür.

Hepato-bilierhastalıklar:Karaciğer hasarınıgösterengeçicilaboratuvar bulguları

gözlenmiştir.

Ampisilin kullanımına bağlıistenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyözmononükleozviral kökenli bir hastalıktır. Mononükleozasahip hastaların

büyük çoğunluğu ampisilinaldığında deridöküntüsü görüldüğünden DUOCID

kullanmamalıdır.

Aşağıda belirtilenyanetkilerden birinigözlemlersenizhemen doktorunuza başvurunuz:

-Nefes almadagüçlük veyagöğüstesıkışma

-Gözkapaklarının,yüzün veyadudaklarınşişmesi

-Derideyumrular, tüm vücuttakırmızıkaşınan noktalar veyakaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsigeçmeyen herhangi bir yan etki ilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DUOCID’in saklanması

DUOCID’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında saklayınız.

Sulandırılarak hazırlanmışDUOCIDsüspansiyon buzdolabındasaklanmalıve

dondurulmamalıdır. Sulandırıldıktan sonra 14gün içindekullanılmayan kısımlar

atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUOCID’i kullanmayınız.

Eğerüründe ve/veyaambalajında bozukluklar farkedersenizDUOCID’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: PFIZERİlaçlarıLtd.Şti.34347 Ortaköy–İstanbul

Üretici: Eczacıbaşı–Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Lüleburgaz– Kırklareli

Bukullanmatalimatı--/--/-- tarihinde onaylanmıştır.