DUOCID 250 MG ORAL SUSPANSIYON İÇİN KURU TOZ, 100 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUOCID 250 MG ORAL SUSPANSIYON İÇİN KURU TOZ, 100 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUOCID 250 MG ORAL SUSPANSIYON İÇİN KURU TOZ, 100 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sultamisilin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 146/89
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-12-1988
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUOCID250 mg/5 mlOralSüspansiyon,100ml

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her 5 ml’de 250 mgsultamisilin içerir.

Yardımcımaddeler:

Sükroz

Reynaud Artificial CherryFlavour R-1230/S

Koloidal Silikon Dioksit

Dibazik SodyumFosfat Susuz

Monobazik SodyumFosfat Susuz

Bu ilacıkullanmayabaşlamadan öncebuKULLANMATALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişiselolarak sizin içinreçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımısırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaç hakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.DUOCID nedir ve neiçinkullanılır?

2.DUOCID’i kullanmadanönce dikkat edilmesi gerekenler

3.DUOCID nasıl kullanılır?

4.Olasıyan etkiler nelerdir?

5.DUOCID’insaklanması

Başlıklarıyer almaktadır.

1. DUOCID nedir ve ne için kullanılır?

DUOCID, ağızdan alınan, her 5ml’sinde250 mg sultamisilin içerenbir

antibiyotiktir.

Aluminyum kapaklıcamşişe içinde sulandırılmayahazır tozolarak sunulmaktadır.

Ambalaj içindeayrıca plastik ölçek ve tek taraflıölçeklikaşık bulunmaktadır.

DUOCID, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

DUOCID, belirli mikropların neden olduğu sinüs iltihabı, ortakulakiltihabı,

bademcik iltihabıdahilolmak üzere üst solunumyolu enfeksiyonları;akciğer

iltihabı, bronşitdahil olmak üzere alt solunumyolu enfeksiyonları; idraryolu ve

böbrek enfeksiyonları; deriveyumuşakdokuenfeksiyonlarıvebel soğukluğu

enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılmaktadır.

2. DUOCID’i kullanmadanönce dikkat edilmesigerekenler

DUOCID’i aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Sefalosporin veyadiğeralerjenlerekarşıdahaönce aşırıduyarlılık reaksiyonları

gösterdiyseniz

Penisilin türevi ilaçlar veyaDUOCID’in bileşiminde bulunan ampisilin,sulbaktam

veyayardımcımaddelerden herhangibirine karşı(yardımcımaddelerlistesine

bakınız)alerjinizvarsa

Früktozintoleransı(birçeşitşekere dayanıksızlık durumu),

Sükraz-izomaltaz yetmezliği (enzimyetersizliği)yada

Glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu(şeker emiliminde bozuklukdurumu) ile ilgili

problemlerinizvarsa.

DUOCID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Sefalosporin veyadiğeralerjenlerekarşıdaha önce aşırıduyarlılık reaksiyonları

gösterdiyseniz

Tedavinizsırasında vücudunuzun herhangibiryerinde enfeksiyongelişirse

Tedavinizsırasında ishal gelişirse

Enfeksiyözmononükleoz(virüslerden kaynaklanan bir hastalık) tanınız varsa

Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa

Böbrek yetmezliğiniz varsa

Karaciğerveyakan ileilgili hastalığınız varsa

Buuyarılargeçmişteki herhangibir dönemde dahi olsasiziniçingeçerliyse lütfen

doktorunuza danışınız.

Uzun süreli tedavilerdeböbrek, karaciğer vekanve hücreyapımıile ilgili fonksiyonlarınız

düzenli olarak kontrol edilmelidir.

DUOCID’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Yemeklerden sonraalınmasıilacın etkisini değiştirmez.

Hamilelik

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, DUOCID’i gerçekten ihtiyaç duyduğunuzzaman doktor kontrolünde

almalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

EmziriyorsanızDUOCID’i doktor kontrolünde almalısınız.

Araç vemakine kullanımı

Sultamisilinin araçvemakinekullanımıetkilediği bilinmemektesersemlik hissetmenize

neden olabileceğinden araç ve makinekullanırkendikkatli olunuz.

DUOCID’iniçeriğindebulunan bazıyardımcımaddelerhakkında önemli bilgiler

DUOCIDsüspansiyon sükroz(bir çeşitşeker) içerdiği için, eğerdahaönceden doktorunuz

tarafından bazışekerlerekarşıintoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan

önce doktorunuzla temasageçiniz.Şeker hastalığıolarakbilinendiabetesmellitus

hastalığınızvarsaDUOCID süspansiyonkullanmadan önce doktorunuza veyaeczacınıza

danışınız.

DUOCID, içerdiği sükroznedeniyleiki hafta veyadahafazla süreylekullanımdadişlere

zararlıolabilir.

DUOCID100 ml süspansiyon sodyum içermektedir. Budurum, kontrollüsodyum diyetinde

olan hastalar içingözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarile birlikte kullanımı

Allopurinol (ürik asit miktarınıazaltan ilaç)ilebirlikteuygulandığında vücudunuzda

döküntü oluşabilir.

Antikoagülanlar (kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar)ilebirliktealdığınızda

penisilinler,kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında vetestlerindedeğişikliğe

neden olup kanamayıartırıcıetkiyapabilir.

Kloramfenikol,eritromisin, sülfonamidlerve tetrasiklinlergibi antibiyotik ilaçlar,

penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilirbu nedenle eşzamanlı

tedaviden kaçınmak gerekir.

Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçlarıileampisilin

aldığınızdadoğumkontrol yöntem etkinliğiniz azalabilirvebu nedenle değişik yada

ilave doğum kontrolyöntemi kullanmanızgerekir.

Metotreksatı(kanser veiltihaplıeklem romatizmasında kullanılan bir ilaç)DUOCID

ilebirliktekullanıyorsanız,diğerilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip

edilmelisiniz.

Probenesid (ürik asitatılımınıartıran birilaç)ağızdan alınanDUOCID’in toksisite

riskini artırabilir, doktorunuztarafından özelliklebirlikteverilmediyse,aynızamanda

kullanmayınız.

DUOCIDbazılaboratuvar testlerini etkileyebilir veyapılan testteyanlışpozitif

glikozüri (idrardaşekersaptanması)saptanabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son

zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DUOCID nasıl kullanılır?

Uygun kullanımve doz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzbaşkaşekildetavsiye etmediği takdirde,DUOCID’inerişkinler için önerilen

günlük dozu 12 saat arayla alınan 375-750 mg.

30 kg’dan hafifçocuklarda önerilentoplam dozaj2,3 veya4 dozabölünmüşolarak(her12,

8 veya6 saatte bir) 50 mg/kg/gün’dür. 30 kg ve ü stündeki çocuklar için günlük dozyetişkin

dozuylaaynıdır (her 12 saatte 375-750 mg)

Erişkinlerdeveçocuklardatedavi,genellikleateşdüştükten ve diğeranormalbelirtiler

kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavinormal olarak 5 ila 14 gün

süreyle uygulanır fakatgerekirse tedavi süresi uzatılabilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuzbelirleyecektir.İyileştiğinizi hissetseniz bile

tedavinizikesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde,

romatizmal ateşyadaböbrekiltihabıoluşumunuönlemek amacıyla tedaviyeenaz10 gün

devam edilmesi önerilmektedir.

Uygulamayolu vemetodu:

Hazırlanışı:İşaretli ölçekle(49 ml)aldığınızöncedenkaynatılıp soğutulmuşsuyuşişe

içeriğine ilaveederek çalkalayınız.

Herkullanımdanönceşişeyiçalkalayınız.Ölçeklikaşık yardımıyla yeterlimiktarda

aldığınız ilacıyutunuz.

Değişik yaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

DoktorunuzDUOCIDdozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığınşiddetinegöre

belirleyecektir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlıhastalarda böbrek fonksiyonlarıyeterli düzeydeisedoz ayarlamasınagerekyoktur.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Böbrek yetmezliğinizvar ise DUOCID’i kaç saat ara ile alacağınızıdoktorunuz

belirleyecektir.

Eğer DUOCID’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veyaeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden dahafazla DUOCIDkullandıysanız:

DUOCID’den kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız bir doktor veyaeczacıile

konuşunuz.

DUOCID’i kullanmayıunutursanız:

DUOCIDtabletlerin düzenli olarakgünün aynısaatinde alınmasıönemlidir. Birdozu almayı

unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanıgeldiğindealınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift doz uygulamayınız.

DUOCID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Doktorunuztedaviyikesmenizi söylemedikçeDUOCID’i almayadevam etmeniz önemlidir.

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DUOCID’ in içeriğinde bulunan maddelere duyarlıolan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangi birinifarkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Gastrointestinalhastalıklar: Bulantı, kusma ve ishal enyaygınyan etkilerdir. Dışkıda kan

(koyu renklidışkı)görülebilir.

Deri vederialtıdoku hastalıkları:Enyaygınyan etkiler deride kızarıklık, kaşıntıdır. Ayrıca

olasıdiğer deri hastalıklarıgörülebilir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları: Kan değerlerinde değişikliklergörülebilir. Budeğişiklikler

tedavinin sonlandırılmasıyla geridönüşümlüdür.

Hepato-bilierhastalıklar:Karaciğerhasarınıgösterengeçicilaboratuvarbulguları

gözlenmiştir.

Ampisilin kullanımına bağlıistenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyözmononükleozviral kökenli bir hastalıktır. Mononükleozasahiphastaların büyük

çoğunluğu ampisilinaldığında deri döküntüsü görüldüğünden DUOCIDkullanmamalıdır.

Aşağıda belirtilenyanetkilerden birinigözlemlersenizhemen doktorunuza başvurunuz:

-Nefes almadagüçlük veyagöğüstesıkışma

-Gözkapaklarının,yüzün veyadudaklarınşişmesi

-Derideyumrular, tüm vücuttakırmızıkaşınan noktalar veyakaşıntı

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyenherhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DUOCID’insaklanması

DUOCID’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceğiyerlerdeve ambalajında saklayınız.

Sulandırılarak hazırlanmışDUOCIDsüspansiyon buzdolabındasaklanmalıve

dondurulmamalıdır. Sulandırıldıktan sonra 14 güniçinde kullanılmayan kısımlaratılmalıdır.

Son kullanma tarihiyleuyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DUOCID’i kullanmayınız.

Eğerüründe ve/veyaambalajında bozukluklar farkedersenizDUOCID’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: PFIZERİlaçlarıLtd.Şti.34347 Ortaköy–İstanbul

Üretici: Eczacıbaşı–Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.

Lüleburgaz– Kırklareli

Bukullanmatalimatı--/--/-- tarihinde onaylanmıştır.