DUACT 30 KAPSUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DUACT 30 KAPSUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DUACT 30 KAPSUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • psödoefedrin, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699522155255
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DUACTKapsül

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:Birkapsül; 8 mgakrivastin ve60 mgpsödoefedrin HCliçerir.

Yardımcımaddeler:Laktoz,sodyum nişastaglikolat, magnezyum stearat

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olaraksizin için reçeteedilmistir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneyegittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz. İlaçhakkında sizeönerilendozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.DUACTnedir veneiçinkullanılır?

2.DUACT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DUACTnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DUACT’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DUACTnedirveneiçinkullanılır?

DUACT, akrivastin vepsödoefedriniçeren bir ilaçtır.

DUACT30kapsüllükambalajlar halindedir.

DUACTburuntıkanıklığınıgiderenbirilaçtır.Alerjiknezleninbelirtileriningiderilmesinde

kullanılır.

2.DUACT’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DUACT’ıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Akrivastin,psödoefedrinveyatriprolidine(akrivastininyapısalanaloğudur)karşıaşırı

duyarlılığınızvarsa,

Yüksek tansiyonvekalpçarpıntınızvarsa,

Damarsertliği nedeni ile kalp damarlarınızdadaralmavarsa,

DUACTtedavisinebaşlamadan 2 haftaöncesindeyadahalen Monoamino Oksidaz

İnhibitörleri(MAOI-bir çeşitantidepresan)grubundan bir ilaçalıyorsanız,

Böbrekfonksiyon bozukluğunuzvarsa,

Antibakteriyel ilaçfurazolidonkullanıyorsanız,

12yaşınaltındaki çocuklarda.

Böbreküstübezlerihastalığı(feokromositoma)olanlarda

Diyabet hastası(şeker hastası)iseniz,

Hipertiroidizm(vücuttatiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi)olanlarda

Göztansiyonunartması(glokom)durumunda

Diğersempatiksinirsistemiuyarıcıilaçlar(burunmukozasındakidamarlarıbüzerek

mukozadakanlanmayıveonabağlışişkinliğigiderenilaçlar,iştahbastırıcıilaçlaryada

amfetaminbenzerimerkezisinirsisteminiuyaranilaçlar)vesempatiksinirsistemininbazı

etkileriniblokeederekkalbinatışınıkontrolaltınaalanbeta-blokörlerlebirliktekullanım.

DUACT’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Kalp ritm bozukluğunuzvarsa,

Kalp hastalığınızvarsa,

Yüksek tansiyon hastalığınızvarsa,

Prostat büyümenizvarsa,

Orta derecedeböbrekyetmezliğinizvarsa,

Şiddetliderecedekaraciğeryetmezliğiolanlarda

Tiroid fonksiyon bozukluğunuzvarsa

Psödoefedrinileiskemikkolit(kalınbağırsağagidenkanakımındaazalmayabağlıoluşan

hasar)bildirimleriolmuştur.Şayetkarınağrısı,makattankanamayadaiskemikkolitin

diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalıvedoktorabaşvurulmalıdır.

Seyrekolarakpsödoefedrinindahilolduğuilaçgrubuilegeridönüşlübirbeyinhastalığı

posteriorgeridönüşlüansefalopati(PRES)/geridönüşlüserebralvazokonstriksiyon

sendromu(RCVS)bildirilmiştir.Bildirilensemptomlaranibaşlangıçlışiddetlibaşağrısı,

bulantı,kusmavegörmebozukluğudur.Olgularınçoğuuyguntedaviilebirkaçgünde

düzelmiştir.PRES/RCVSbelirtivesemptomlarıngelişmesihalindepsödoefedrinhemen

kesilmelidir.

Kan basıncı düşürücü ilaçlar(guanetidin,metildopa,alfavebeta blokörler),uyarıcıyada

iştah baskılayıcı ilaçlar, astım ilacı, depresyon ilaçları, uyku ilaçları kullanıyorsanız.

Akrivastin kapsülü içerisinde bulunan psödoefedrin,spor ile ilişkili dopingtestlerinde

pozitif sonuçverir.

Halüsinasyonlar(hayalgörme), huzursuzluk,uyku düzensizliği oluştuğundakesilmelidir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DUACT’ınyiyecekveiçecekile kullanılması

Yiyecek veiçeceklerlebilinen biretkisiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İnsanlardagebeliksırasındaaktrivastinvepsödoefedrinverilmesihakkındakısıtlıbilgi

mevcuttur.DUACTgerekliolmadıkçahamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Diğerbirçokilaçgibi,akrivastinvepsödoefedringebekadınlardaeğerannenintedaviden

sağlayacağıpotansiyelyararfetüsteortayaçıkacakherhangibirrisktendahafazlaise

kullanılmalıdır

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkederseniz,hemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DUACTuygulanmasınınardındanannesütündegörülebilecekakrivastindüzeylerihakkında

herhangibirbilgiolmamasınarağmen,psödoefedrinannesütüileküçükmiktarlardaatılır(24

saatiçindetekdozpsödoefedrindozundansonrayaklaşık0,5%-0,7%’siannesütündenatılır).

Annesütü alan bebeklerdeki risk dışlanamaz.

Akrivastinvepsödoefedrin,eğerhekimilacınemzirenanneyesağlayacağıyararınemzirilen

bebeküzerindekipotansiyelriskindenfazlaolacağınainanmıyorsaemzirenannelerde

kullanılmamalıdır.

Araçvemakinekullanımı

DUACTbazıkişilerdezihinseldikkatgerektirengörevlerdebozukluğayolaçabilir.Bu

nedenlebugibifaaliyetleriyapacakkişilerDuact’ınkendilerinietkileyipetkilemeyeceği

hakkında dikkatli olmalıdırlar.

Alkolveyamerkezisinirsistemidepresanlarınınetkisialtındaykengenelliklehastaların

zihinsel uyanıklıkgerektiren faaliyetlerigerçekleştirmesi önerilmemektedir.

DUACT’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

DUACTlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşı

tahammülsüzlüğünüz(intolerans)olduğusöylenmişse,butıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzla temasageçiniz.

DUACTherdozunda24mgsodyumnişastaglikolatihtivaeder.Budurum,kontrollü

sodyumdiyetindeolan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DUACT'ıburuntıkanıklığınıgiderenilaçlar,trisiklikantidepresanlar(baştadepresyon

gelmeküzerekaygıbozuklukları,obsesifkompülsifbozukluk(takıntıhastalığı),travma

sonrasıstresbozukluğugibiçoksayıdapsikiyatrikhastalığıntedavisinde),iştahkesiciilaçlar

vebazısinirsistemiuyarıcıilaçlarveyaMAOI’leri/RIMA(depresifbozuklukların

tedavisinde),sempatomimetikaminlerinmetabolizmasınaengelolanajanlar(ör;

okzazolidinonsınıfıantibiyotikler-furazolidon(gastroenteritvekoleratedavisindekullanır),

linezoliddahil(aerobikgrampozitifbakterilerinnedenolduğuenfeksiyonlarıntedavisinde

kullanır)vevazokonstiktifajanlar(damardaraltıcıilaçlarör;bromokriptin,pergolid,lisurid,

kabergolin,ergotamineveyadihidroergotamin)ileberaberkullanılmasıbazentansiyon

yükselmesine neden olabilir.

İlacınpsödoefedriniçermesindendolayıbretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,

metildopavealfa-vebeta-adrenerjikblokerilaçlargibitansiyonudüşürenilaçlarınetkisini

kısmen tersine çevirebilir.

Moklobemidilebirliktekullanımıhipertansifkriz(ciddikanbasıncıyükselmesi)riski

oluşturur.Doğumukolaylaştırmakiçinkullanılanoksitosinilebirliktehipertansiyonriskini

artırır.

Kardiyakglikozidlerle(kalpyetmezliğindekullanılır)birliktekullanımkalpritmibozukluğu

riskiniartırır.

Ergotalkaloidleri(ergotaminve dihidroergotamin ;migrentedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanılmasıyan etkiriskiniartırır.

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacı şu anda kullanıyorsanızveya son zamanlarda

kullandınızsa, lütfen doktorunuza veya eczacınızabunlarhakkında bilgiveriniz.

3.DUACT nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkaşekilde tavsiyeedilmediği takdirde;

Erişkinler ve12 yaşınüzerindeki çocuklarda:

DUACT’ın önerilendozugünde1 kapsüldür.Gerektiğinde dozgünde3 defaverilebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

DUACTsadeceağızdankullanımiçindir.Kapsüllerbir miktarsuileyutulmalıdır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

12 yaşındanküçük çocuklarda;

DUACT'ın12yaşındanküçükçocuklardakullanımıylailgili henüzbilgi bulunmamaktadır.12

yaşındanküçük çocuklardakullanmayınız.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardayapılmışklinikçalışmalardagüvenlilikveetkinliktefarksaptanmamıştır.

FakatDUACT’ınönemliölçüdeböbreklertarafındanatıldığındanböbrekfonksiyonların

azaldığı60yaşüzerihastalardaistenmeyenetkiler(reaksiyonlar)riskidahafazlaolabilir.Bu

yaşgrubundakihastalarsempatiksinirsistemineetkiliilaçlar(dobutamine,albuterol,

clonidine gibi)kullandıklarında dahafazla istenmeyen reaksiyonlargeliştirebilir

Özel kullanımdurumları:

Ciddiböbrek fonksiyonbozukluğu olan hastalarkullanmamalıdır.

KaraciğerbozukluğuolanhastalardaDUACT’ınkullanımıileeldeedilendeneyimnormal

yetişkindozununuygunolduğunugöstermekleberaberşiddetlikaraciğeryetmezlik

durumundadikkatliolunmasıgerekmektedir.

EğerDUACT’ın etkisininçokgüçlü ya daçokzayıf olduğuna dairbir izleniminizvar ise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDUACTkullandıysanız:

Tavsiyeedilendozlardagörülenyanetkilerleberaberuyaranlarakarşıaşırıduyarlıolma

durumu,huzursuzluk,titreme,nöbet,kalpçarpıntısı,yüksektansiyonveidraraçıkmakta

zorlanmaolabilir.

DUACT’tan kullanmanız gerekenden fazlasınıkullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DUACTkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

DUACTiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DUACT’ıniçeriğindekietkinmaddelerdenherhangibirineve/veya

triprolidine(akrivastininyapısalanaloğudur)karşıaşırıduyarlılığıolanlardayanetkilere

neden olabilir.

Sıklık sınıflandırması aşağıdakigibidir:

Yan etkilergörülmesıklıklarınagöreaşağıdaki şekildesıralanmıştır.

Çokyaygın :10 hastanınen az1 inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.

Yaygıngörülen yanetkiler:

Baş dönmesi

Sinirlilik

Uykusuzlukdahilolmak üzereuyku bozuklukları,

Ağızkuruluğu

Bulantı,

Kusma

Yaygınolmayanyanetkiler:

Ajitasyon(huzursuzluk)

Halüsinasyonlar(Olmayan şeyleringörülmesiyadaduyulması)

Dizüri(ağrılı idraryapma)

Üriner retansiyon(idraryapamama)

Aşırı duyarlılık reaksiyonları. (Döküntüden nadiren anafilaksiye(aniden başlayan ve

ölümeneden olabilen ciddi bir alerjik reaksiyondur)değişen derecelerde),

Anigelişenyaygıniltihaplıkeseciklerinolduğukaşıntılıderihastalığı(Akutjeneralize

ekzantematözpüstülozis)

Alerjik dermatit

Döküntü

Seyrekgörülen yanetkiler:

Taşikardi(kalpatımınınhızlanması)

Palpitasyonlar(çarpıntı)

Artmış kanbasıncı

Kaydiyakdisritmiler(düzensizveyaanormal kalphızı)

Çok seyrekgörülen yanetkiler:

Uyuklamahali, uyuşukluk

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DUACT’ınSaklanması

DUACT’ı çocuklarıngöremeyeceği veerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C'nin altındaki oda sıcaklığındavekurubiryerdesaklayınız.Işıktan koruyunuz.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDUACT’ıkullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDUACT’ıkullanmayınız.

Ruhsat sahibi:GlaxoSmithKlineİlaçları San. veTic. A.Ş. 1.Levent/İstanbul

Üretici:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.,İstanbul

Bu kullanma talimatı../../…tarihinde onaylanmıştır.

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.