DROPOLEV 60 MG/ ML ORAL DAMLA , 30 ML

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DROPOLEV 60 MG/ ML ORAL DAMLA , 30 ML
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DROPOLEV 60 MG/ML ORAL DAMLA ,30 ML
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • levodropropizine

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/321
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-04-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DROPOLEV 60mg/mlORALDAMLA, 30ml

Ağızyoluilekullanılır.

Etkinmadde:Her 1 ml çözelti 60 mglevodropropizin içerir.

Yardımcımaddeler:Metilparabensodyum,propilenglikol,sukroz,sitrikasitmonohidrat,nane

aroması, anasonaroması,FD&Cyellow # 6, tat maskeleyici aromavedeiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz.

Çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Dahasonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksekveya

düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1-DROPOLEVORALDAMLAnedir veneiçinkullanılır?

2-DROPOLEVORALDAMLA’yı kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3-DROPOLEVORALDAMLAnasılkullanılır?

4-Olasıyanetkiler nelerdir?

5-DROPOLEVORALDAMLA’nınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1–DROPOLEVORALDAMLAnedir veneiçinkullanılır?

DROPOLEVORALDAMLA,damlalık kapaklı30 ml’lik şişedesunulan çözeltidir.

DROPOLEVORALDAMLAetkin maddeolaraklevodropropizin içerir.

Çeşitlinedenlerebağlıkuru öksürüğün (balgamsızöksürük)giderilmesindekullanılır.

2–DROPOLEVORALDAMLA’yıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DROPOLEVORALDAMLA’yıaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

LevodropropizineveyaDROPOLEVORALDAMLA’nınbileşenlerinekarşıalerjiniz

varsa,

Hamileysenizyadaemziriyorsanız,

Ağır karaciğer bozukluğunuzvarsa,

Balgamçıkartmayızorlaştıranhastalığınız(kartagenersendromuvemukosiliyerfonksiyon

bozukluğu hastalıkları) varsa,

DROPOLEVORALDAMLA’yıaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Ciddi böbrekyetmezliğinizvar ise(kreatin kleransı˂35 ml/dk),

Diyabetiniz(şeker hastalığınız) var ise,

65yaşüstündeiseniz,hekiminizedanışmadanDROPOLEVORALDAMLA’yı

kullanmayınız.

DROPOLEVORALDAMLA uzun sürelitedavilerdekullanılmamalıdır.

Öksürükilaçlarıalttayatanhastalığıntedavisisağlanıncayakadarve/veyaöksürüğütetikleyici

nedentespitedilinceyekadarkullanılmamalıdır.Kısasürelibirtedavininardındanbelirginbir

sonuçalmadıysanızdoktorunuzadanışınız.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfendoktorunuza

danışınız.”

DROPOLEVORALDAMLA’nınyiyecekveiçecekilekullanılması

DROPOLEVORALDAMLA’yıbesinlerlebirliktealınmasınınemilimüzerindeherhangibir

etkisiolduğuyönündebirbilgiolmamaklaberaber,ilacınyemeklerdenbirsüreönceveyasonra

alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DROPOLEVORALDAMLAplasentabariyerinigeçtiğiiçinbebeğinizezararverebilir,bu

nedenlehamileysenizDROPOLEVORALDAMLAkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DROPOLEVORALDAMLAannesütünegeçer,bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

Uykuhalinenedenolabileceğiiçinaraçveherhangibirmakinekullanırkençokdikkatli

olmalısınız.

DROPOLEVORALDAMLA’nıniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında

önemlibilgiler

Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınız(dayanıksızlığınız)

olduğu söylenmişsebu tıbbi ürünüalmadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Butıbbiürünher1ml’likdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yani

esasında “sodyum içermez”.

İçeriğinde bulunanFD&Cyellow # 6, alerjik reaksiyonlarasebep olabilir.

İçeriğindebulunanmetilparabensodyum,alerjikreaksiyonlara(muhtemelengecikmiş)sebebiyet

verebilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DROPOLEV ORALDAMLA,alprazolam, bromezapam, diazepam, klonazepam, klorazepat,

klordiazepoksit, buspiron, hidroksizin,zolpidem gibisedatif(sakinleştirici ) ilaçalan duyarlı

hastalardakullanılırken dikkatliolunması gerekir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3–DROPOLEVORALDAMLAnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/ uygulama sıklığı içintalimatlar:

Doktortarafından başkabir şekildetavsiyeedilmediği taktirdebelirtilen dozlardakullanınız.

DROPOLEVORALDAMLAerişkinlerdegünde3kezveenaz6’şarsaataraile20damla(60

mglevodropropizin;1 damla0.05 ml) şeklindeuygulanır.

İlaç;maksimum7günlüktedavidöneminiaşmamakkaydıile,öksürükkaybolanakadaryadabir

doktoruntavsiyesinegörealınmalıdır.Eğerbelirtilerbudönemiçindekaybolmazsailacın

kullanımınageçiciolarakaraverilmelivebirdoktoradanışılmalıdır.Öksürükbirhastalık

belirtisidir, bu nedenle asılhastalıketkeni araştırılmalıvetedavi edilmelidir.

Uygulama yoluvemetodu:

DROPOLEVORALDAMLA’nınbesinlerlebirliktealınmasınınemilimüzerindeherhangibir

etkisiolduğuyönündebirbilgiolmamaklaberaber,ilacınyemeklerdenbirsüreönceveyasonra

alınması önerilir.

DROPOLEVORALDAMLAsadeceağızdan kullanımiçindir.

Damlalartercihenyarım bardak suyadamlatılarakalınmalıdır.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

2yaşından büyük çocuklardakullanılır.

Günde3 kezveenaz6'şar saataraileaşağıda belirtildiği şekildekullanılır:

Ağırlık (kg) İlacı herkullanımdaki

damlasayısı Ağırlık (kg) İlacı herkullanımdaki

damlasayısı

7-10

11-13

14-16

17-19

20-22

23-25

26-28 3

4

5

6

7

8

9 29-31

32-34

35-37

38-40

41-43

44-46

>46 10

11

12

13

14

15

20

Yaşlılarda kullanımı:

DROPOLEVORALDAMLAdozuyaşlıhastalardadikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/ Karaciğeryetmezliği:

Ciddiböbrekyetmezliğivakalarında;fayda-risk oranı gözönünealınarak dikkatlikullanılmalıdır.

EğerDROPOLEVORALDAMLA’nınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminiz

var isedoktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaDROPOLEVORALDAMLAkullandıysanız

DROPOLEVORALDAMLA’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktor

veyaeczacı ilekonuşunuz.

DROPOLEVORALDAMLA’yıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

DROPOLEVORALDAMLAiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4-Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DROPOLEVORALDAMLA’nıniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolan

kişilerdeyan etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,DROPOLEVORALDAMLA’yıkullanmayı

durdurunuzveDERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacil

bölümünebaşvurunuz:

Solukalmadazorluk,yüz,dudak,dilveyaboğazdaşişme,anikanbasıncıdüşmesi,yaygınve

şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDROPOLEVORALDAMLA’yakarşıciddialerjiniz

var demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Yanetkilerşu şekilde sınıflandırılır:

Çokyaygın (10 hastanın en az1’indegörülebilir);

Yaygın(10 hastanın 1’inden azfakat 100 hastanın 1’inden fazlagörülebilir);

Yaygın olmayan (100 hastanın 1’inden azfakat 1000 hastanın 1’inden fazlagörülebilir);

Seyrek (1000 hastanın 1’inden azgörülebilir);

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden azgörülebilir),

Bilinmiyor(eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çok seyrek(10000 hastanın birinden azgörülebilir)

Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yorgunluk, halsizlik,

Uyuşukluk,

Baş ağrısı,

Dengebozukluğundan kaynaklananbaş dönmesi (Vertigo),

Titreme (Tremor),

Çarpıntı,

Düşük tansiyon

Nefes darlığı(Dispne),

Öksürük,

Solunumyollarındaödem

Bulantı,

Dil iltihabı, ağızyaraları

Kusma,

Midedeyanmahissiveağrı,

Kan şeker düzeyindeazalma

Hazımsızlık(Dispepsi),

İshal (Diyare),

Asabiyet,

Uyku hali,

Benlik kaybı

Elveayaklarda,dudaklarda,genitalorganlardavegözkapaklarındakiyumuşakdokuda

dahaderin vegeniş ödemin bulunduğu ciltreaksiyonu (Anjiyoödem)

Bacaklardagüçsüzlük

Geçicigörme kaybı vegözbebeklerindegenişleme

Sarabenzeri nöbet (epilepsi)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerektirebilir.

Bu ciddiyan etkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5–DROPOLEVORALDAMLA’nınsaklanması

DROPOLEVORALDAMLA’yıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°C’nin altında odasıcaklığında, ışıktan korunarak saklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra DROPOLEVORALDAMLA’yıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDROPOLEVORALDAMLA’yı

kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

BerkoİlaçveKimyaSan. A.Ş.

Yenişehir Mah. ÖzgürSok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

0216 456 65 70 (Pbx)

0216 456 65 79 (Faks)

info@berko.com.tr

ÜretimYeri:

BerkoİlaçveKimyaSan. A.Ş.

Adil Mah. BeykozCad.Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/İstanbul

0 216 592 33 00

0 216 592 00 62 (Faks)

Bu kullanma talimatı17.04.2014tarihinde onaylanmıştır.