DROPOETIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DROPOETIN 2000 IU/0,2 ML SC/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR 6 SIRINGA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DROPOETIN 2000 IU/0,2 ML SC/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR 6 SIRINGA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • eritropoietin

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580950014
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 22-04-2014
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 26

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini

sağlayacaktır.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

şüpheli

advers

reaksiyonları

TÜFAM’a

bildirmeleri beklenmektedir. Bakınız Bölüm 4.8 Advers reaksiyonlar nasıl raporlanır?

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

Dropoetin 2000 IU/0.2 ml SC/IV enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırınga

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Epoetin alfa* (rekombinant insan eritropoietini)

80 – 88 µg/ml (10000 IU/ml)

* Epoetin alfa, rekombinant DNA teknolojisi ile genetik olarak modifiye edilmiş Çin

Hamster’ı yumurtalık hücrelerinin kültürü kullanılarak üretilmiş bir biyobenzerdir.

Yardımcı maddeler:

Sodyum klorür

5.5 mg/ml

Monobazik sodyum fosfat monohidrat

0.425 mg/ml

Dibazik sodyumfosfat heptahidrat

1.85 mg/ml

Mannitol

10.0 mg/ml

Propilen glikol

1.0 mg/ml

Yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

Kullanıma hazır enjektörde enjeksiyonluk çözelti

Berrak, renksiz veya sarımsı çözelti

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonları

Antianemiktir.

Diyalize giren hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile ilgili renal anemi tedavisi

Prediyaliz hastalarında semptomatik renal anemi tedavisi

2 / 26

DROPOETİN

ve diğer ESA (Eritropoezis Stimüle Edici Ajanlar)’ın kullanımında

hedef

hemoglobin (Hb) düzeyi 10-12 g/dl’dir. Hedef hemoglobin Hb > 12 g/dl

üzerine çıkarılmamalıdır. ESA’lar, Hb=12 g/dl olunca kesilmelidir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Aneminin tüm diğer nedenleri (demir, folik asit veya vitamin B

eksikliği, alüminyum

intoksikasyonu,

enfeksiyon

veya

enflamasyon,

kaybı,

hemoliz

herhangi

nedenden

kaynaklanan kemik iliği fibrozu), epoetin alfa tedavisine başlamadan önce

ve doz artışına

karar verildiğinde değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir. Epoetin alfaya

optimum yanıtı

garanti etmek için, yeterli demir deposu sağlanmalı ve gerekirse demir

takviyesi

uygulanmalıdır (Bölüm 4.4’e bakınız).

Erişkin kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin tedavisi

Anemi

semptomları

sekelleri yaş, cinsiyet

eşlik

eden

tıbbi

durumlara

bağlı

olarak

farklılık

gösterebilir;

her bir

hastanın

klinik

seyri

durumunun

hekim

tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Önerilen istenen hemoglobin konsantrasyonu aralığı, 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4

mmol/l) arasındadır. DROPOETİN, hemoglobini en fazla 12 g/dl (7.4 mmol/l) düzeyine

çıkarmak

amacıyla

uygulanmalıdır.

Dört

haftalık

süre

içinde

hemoglobin

düzeyinde 2 g/dl (1.25 mmol/l)

üzerindeki

artıştan

kaçınılmalıdır.

olursa,

belirtildiği

şekilde

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

Aynı hastadaki değişkenlikten dolayı, zaman zaman bir hasta için istenen hemoglobin

konsantrasyon aralığının üzerinde ve altında bireysel hemoglobin değerleri gözlenebilir.

Hemoglobin değişkenliği, hemoglobin konsantrasyon aralığı 10 g/dl (6.2 mmol/l) ila 12

g/dl

(7.4 mmol/l) dikkate alınarak, doz yönetimi yoluyla ele alınmalıdır.

Hemoglobin düzeyinin sürekli 12 g/dl (6.8 mmol/l) üzerinde olmasından kaçınılmalıdır.

Hemoglobin ayda 2 g/dl (1.25 mmol/l) üzerinde artarsa ya da sürekli hemoglobin 12 g/dl

(7.4

mmol/l)

düzeyini

aşarsa,

DROPOETİN

dozu

oranında

azaltılmalıdır.

Hemoglobin, 12 g/dl (7.4 mmol/l) düzeyini aşarsa, 10 g/dl (6.2 mmol/l) ile 12 g/dl (7.4

mmol/l) arasına düşünceye

kadar

tedavi

kesilmelidir

daha

sonra

önceki

dozun

%25 altındaki bir dozda DROPOETİN

tedavisine yeniden başlanmalıdır.

3 / 26

Hastalar, anemi ve anemi semptomlarının yeterli kontrolünü sağlamak için onaylı en

düşük DROPOETİN

dozunun kullanıldığından emin olmak üzere yakından izlenmelidir.

DROPOETİN

ile tedavi iki aşamaya ayrılır - başlangıç fazı (dozu) ve idame fazı (dozu).

Erişkin hemodiyaliz hastaları

Kolayca

intravenöz

giriş

sağlanabilen

hemodiyaliz

hastalarında,

intravenöz

yoldan

uygulama

tercih edilir.

Başlangıç fazı:

Başlangıç dozu, haftada 3 kez 50 IU/kg'dır.

Gerekirse,

g/dl

g/dl

(6.2

mmol/l) arasındaki

istenen

hemoglobin

konsantrasyon aralığı elde edilinceye kadar, dozu 25 IU/kg (haftada 3 kez) oranında

arttırılmalı veya azaltılmalıdır (bu, en az dört haftalık aşamalarla yapılmalıdır).

İdame fazı:

Önerilen toplam haftalık doz, 75 IU/kg - 300 IU/kg arasındadır.

Hemoglobin değerlerini, 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l) arasındaki istenen

hemoglobin

konsantrasyon

aralığında

tutmak

amacıyla

uygun

ayarlaması

yapılmalıdır.

Başlangıçtaki hemoglobin düzeyleri çok düşük (< 6 g/dl veya < 3.75 mmol/l) olan

hastalar,

başlangıçtaki

anemisi

daha

şiddetli

(>

g/dl

veya

>

mmol/l)

olan

hastalara kıyasla daha yüksek idame dozlarına gereksinim duyabilirler.

Henüz diyalize girmeyen erişkin böbrek yetmezliği hastaları

Kolayca

intravenöz

giriş

sağlanamayan

durumlarda,

DROPOETİN

subkutan

yolla

uygulanabilir.

Başlangıç fazı :

Haftada

IU/kg’lık

başlangıç

dozunu

takiben,

gerekirse,

istenen

hedefe

ulaşılıncaya

kadar haftada 3 kez 25 IU/kg artışlarla dozaj artışı (bu, en az dört haftalık

aşamalarla yapılmalıdır).

İdame fazı :

İdame fazında, DROPOETİN, ya haftada 3 kez ya da subkutan uygulama durumunda,

haftada bir

ya da her 2 haftada bir kez uygulanabilir.

Hemoglobin değerlerini istenen düzeyde tutmak amacıyla uygun doz ve doz aralıkları

ayarlaması yapılmalıdır: 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l) arasındaki hemoglobin.

4 / 26

Doz aralıklarının uzatılması, dozda artış yapılmasını gerektirebilir.

Maksimum dozaj, haftada 3 kez 150 IU/kg, haftada bir kez 240 IU/kg (maksimum

20.000

IU'ye kadar)

ya da her 2

haftada bir 480

IU/kg

(maksimum

40.000

IU'ya

kadar) düzeyini aşmamalıdır.

Erişkin periton diyalizi hastaları

Kolayca

intravenöz

giriş

sağlanamayan

durumlarda,

DROPOETİN

subkutan

yolla

uygulanabilir.

Başlangıç fazı :

Başlangıç dozu, haftada 2 kez 50 IU/kg'dır.

İdame fazı :

Önerilen idame dozu, haftada 2 kez 2 eşit enjeksiyon halinde 25 IU/kg - 50 IU/kg

arasındadır. Hemoglobin değerlerini, 10 g/dl ila 12 g/dl (6.2 ila 7.4 mmol/l) arasındaki

istenen düzeyde

tutmak amacıyla uygun doz ayarlaması yapılmalıdır.

Pediatrik popülasyon

Hemodiyalize giren kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin tedavisi

Anemi semptomları ve sekelleri yaş, cinsiyet ve eşlik eden tıbbi durumlara bağlı

olarak farklılık gösterebilir; her bir hastanın klinik seyri ve durumunun bir hekim

tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Pediatrik hastalarda önerilen hemoglobin konsantrasyon aralığı, 9.5 g/dl ila 11 g/dl (5.9 ila

mmol/l) arasındadır. DROPOETİN, hemoglobini en fazla 11 g/dl (6.8 mmol/l)

düzeyine çıkarmak

amacıyla uygulanmalıdır. Hemoglobin düzeyinde dört haftalık bir

süre

içinde

g/dl

(1.25

mmol/l) üzerindeki bir artıştan kaçınılmalıdır. Bu olursa,

belirtildiği şekilde uygun doz

ayarlaması yapılmalıdır.

Hastalar, anemi ve anemi semptomlarının yeterli kontrolünü sağlamak için onaylı en

düşük DROPOETİN

dozunun kullanıldığından emin olmak üzere yakından izlenmelidir.

DROPOETİN

ile tedavi iki aşamaya ayrılır – başlangıç fazı (dozu) ve idame fazı (dozu).

Kolayca intravenöz giriş sağlanabilen pediatrik hemodiyaliz hastalarında, intravenöz

yoldan

uygulama tercih edilir.

Başlangıç fazı :

Başlangıç dozu, haftada 3 kez intravenöz yoldan 50 IU/kg'dır.

Gerekirse,

g/dl

g/dl

(5.9

mmol/l)

arasındaki

istenen

hemoglobin

5 / 26

konsantrasyon aralığı elde edilinceye kadar, dozu haftada 3 kez

25 IU/kg oranında

arttırın veya azaltın (bu, en az dört haftalık aşamalarla yapılmalıdır).

İdame fazı :

Hemoglobin değerlerini, 9.5 g/dl ila 11 g/dl (5.9 ila 6.8 mmol/l) arasındaki

istenen hemoglobin konsantrasyon aralığında tutmak amacıyla uygun doz ayarlaması

yapılmalıdır.

Genellikle, 30 kg altındaki çocuklar, 30 kg üzeri çocuklar ve erişkinlere kıyasla daha

yüksek idame dozlarına gereksinim duyarlar.

Başlangıçtaki hemoglobin düzeyleri çok düşük (< 6.8 g/dl veya < 4.25 mmol/l) olan

pediatrik hastalar, başlangıçtaki hemoglobin düzeyi daha yüksek (> 6.8 g/dl veya > 4.25

mmol/l) olan hastalara kıyasla daha yüksek idame dozlarına gereksinim duyabilirler.

Uygulama şekli

Tıbbi ürünü kullanmadan veya uygulanmadan önce alınacak önlemler.

Kullanmadan önce, oda sıcaklığına gelinceye kadar (15-30 dakika) bekleyin.

Erişkin kronik böbrek yetmezliği hastalarında semptomatik aneminin tedavisi

İntravenöz girişin rutin olarak hazır olduğu kronik böbrek yetmezliği

hastalarında (hemodiyaliz hastaları), DROPOETİNin intravenöz yoldan uygulanması tercih

edilir.

Kolayca intravenöz giriş sağlanamayan durumlarda (henüz diyalize girmeyen hastalar

ve periton diyaliz hastaları), DROPOETİN

subkutan enjeksiyon yoluyla uygulanabilir.

Hemodiyalize

giren

pediatrik

kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

semptomatik

aneminin tedavisi

İntravenöz

girişin

rutin

olarak

hazır

olduğu

pediatrik

kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

(hemodiyaliz

hastaları),

DROPOETİNin

intravenöz

yoldan

uygulanması

tercih edilir.

İntravenöz uygulama

Toplam doza bağlı olarak, en az bir ila beş dakika boyunca uygulayın. Hemodiyaliz

hastalarında, diyaliz seansı sırasında diyaliz hattındaki uygun bir venöz giriş yoluyla bir

bolus

enjeksiyonu uygulanabilir. Alternatif olarak, enjeksiyon, diyaliz seansının sonunda

6 / 26

fistül iğne

borusu yoluyla uygulanabilir, ardından 10 ml izotonik tuzlu su verilerek

boru yıkanır ve

ürünün yeterli derecede dolaşıma enjeksiyonu sağlanır.

Tedaviye

"grip

benzeri"

semptomlarla

tepki

veren

hastalarda

daha

yavaş

uygulama

tercih

edilir (Bölüm 4.8’e bakınız).

DROPOETİNi intravenöz infüzyon ile ya da diğer ilaç çözeltileri ile birlikte uygulamayın.

Subkutan uygulama

Bir enjeksiyon bölgesinde maksimum 1 ml hacim genellikle aşılmamalıdır. Daha büyük

hacimler söz konusu olduğunda, birden fazla enjeksiyon yeri seçilmelidir.

Enjeksiyonlar, ekstremitelere veya anterior abdominal duvara uygulanmalıdır.

Hekimin,

DROPOETİNin

hasta

veya

bakıcısı

tarafından

güvenli

etkili

biçimde

subkutan

yoldan

uygulanabileceğine

karar

verdiği

durumlarda,

uygun

dozaj

uygulamaya ilişkin talimat

sağlanmalıdır.

Başka herhangi bir enjektabl ürün ile olduğu gibi, çözelti içinde partikül veya renginde

değişiklik olmadığını kontrol edin.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

DROPOETİN, hemodiyaliz tedavisi gören pediatrik ve erişkin hastalarla periton diyalizi

uygulanan erişkin hastalarda kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili aneminin tedavisi için

kullanılabilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

DROPOETİN, kronik karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

DROPOETİN’in

karaciğer

fonksiyon

bozukluğu

olan

hastalardaki

güvenliliği

belirlenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonda kullanım için ‘’Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi’’ bölümüne

bakınız.

Geriyatrik popülasyon:

Diyaliz

uygulanmakta

olan

kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

yapılan

araştırmaya

kaydedilen

hastanın 757’sine

epoetin

alfa ve

125’ine plasebo

uygulanmıştır. Epoetin alfa

verilen 757 hastanın 361’i (%47) 65 yaş ve üzerindeki olgulardan,

100’ü

(%13)

yaş

üzerindeki olgulardan oluşmuştur. Geriatrik hastalar ve daha genç hastalar arasında, güvenlilik

7 / 26

ya da etkililik açısından herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.

Yaşlı hastalar için doz seçimi ve

doz ayarlaması, elde edilecek ve sürdürülecek olan

hemoglobin konsantrasyon aralığına (“4.2

Pozoloji ve uygulama şekli” bölümüne bakınız) göre bireyselleştirilmelidir.

4.3. Kontrendikasyonlar

Etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık.

Herhangi bir eritropoietinle tedaviyi takiben antikorların aracılık ettiği Saf Kırmızı

Hücre

Aplazisi

(SKHA)

gelişen

hastalar,

DROPOETİN’i

veya

diğer

herhangi

eritropoietini

almamalıdır

(“4.4

Özel

kullanım

uyarıları

ve

önlemleri

SKHA”

bölümüne bakın).

Kontrolsüz hipertansiyon.

DROPOETİN

verilen

hastalarda

otolog

bağışı

öncesi

programları

ilişkili

tüm kontrendikasyonlara dikkat edilmelidir.

Majör elektif ortopedik cerrahi planlanan ve bir otolog kan bağışı öncesi programa

katılmayan

hastalarda,

DROPOETİN

kullanımı,

yakın

zamanda

miyokard

enfarktüsü ya da

serebrovasküler olay yaşamış hastalar dahil olmak üzere, şiddetli

koroner, periferik

arteriyel, karotis ya da serebral vasküler hastalığı olan hastalarda

kontrendikedir.

Herhangi bir nedenle yeterli antitrombotik profilaksi alamayan cerrahi hastaları.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

UYARI:

ESA’LAR

ÖLÜM,

MİYOKARD

İNFARKTÜS,

İNME,

VENÖZ

TROMBOEMBOLİZM,

VASKÜLER

GİRİŞ

YOLU

TROMBOZU

VE

TÜMÖR

PROGRESYONU VEYA NÜKSETMESİ RİSKİNİ ARTIRIR.

Kronik böbrek hastalarında eritropoezis-stimüle edilen ajanlar ile tedaviye hemoglobin düzeyi

10 g/dl’nin altında başlanması düşünülmeli ve 12 g/dl’nin üzerinde tedavi kesilmelidir.

Doz bireyselleştirilmeli ve kırmızı kan hücreleri transfüzyonu ihtiyacını azaltmak için yeterli

olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özellikle, tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda hedef hemoglobin düzeyine (10-12

g/dl) ulaşmak için yapılacak doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Diğer

tüm

terapotik

proteinlerde

olduğu

gibi

DROPOETİN

için

potansiyel

immunojenesite riski söz konusudur.

8 / 26

Genel:

DROPOETİN

kullanan

tüm

hastalarda

basıncı

yakından

kontrol

takip

edilmelidir.

DROPOETİN, tedavi

edilmeyen,

yetersiz

veya

zayıf

şekilde

kontrol

edilebilen hipertansiyon

varlığında dikkatli kullanılmalıdır.

DROPOETİN

tedavisi

sırasında

antihipertansif

tedaviye

başlamak

veya

tedaviyi

artırmak

gerekli

olabilir.

basıncı

kontrol

edilemiyorsa,

DROPOETİN

tedavisi

kesilmelidir.

Önceden normal veya düşük kan basıncı olan hastalarda, epoetin alfa tedavisi sırasında,

derhal bir hekimin ilgisini ve yoğun tıbbi bakım gerektiren ensefalopati ve nöbetlerle

seyreden hipertansif kriz de meydana gelmiştir. Bıçak gibi saplanan, ani migren benzeri

baş ağrısına olası bir uyarı işareti olarak özellikle dikkat edilmelidir.

Epoetin alfa, epilepsili, epileptik nöbet hikayesi veya santral sinir sistemi enfeksiyonu

beyin metastazı gibi nöbet aktivitesine yatkınlıkla ilişkili tıbbi rahatsızlıkları olan

hastalarda

da dikkatli kullanılmalıdır.

kullanan

hastalarda,

trombotik

vasküler

olayların

(TVE)

sıklığında

artış

gözlemlenmiştir (“4.8 İstenmeyen etkiler” bölümüne bakınız). Bunlar arasında derin ven

trombozu, pulmoner emboli, retina trombozu, miyokard enfarktüsü gibi venöz ve arteriyal

trombozlar

emboliler

(bazıları

ölümcül

sonuçları

olan)

bulunur.

Ayrıca,

serebrovasküler olaylar da (serebral

enfarktüs, serebral kanama ve geçici iskemik ataklar

dahil olacak şekilde) bildirilmiştir.

TVE için bildirilen risk, özellikle

obezite ve geçirilmiş TVE öyküsü (örneğin; derin

trombozu,

pulmoner

emboli

serebrovasküler

olay)

dahil

olmak

üzere

yönünden

önceden

risk

faktörü

taşıyan

hastalarda

epoetin

alfa

tedavisinin

sağladığı

yararlara karşı dikkatle hesaplanmalıdır.

Kullanım

endikasyonunda

hedeflenen

aralığın

üzerindeki

hemoglobin

konsantrasyonlarında

tedavi

edildiğinde

ölümcül

sonuçlar

tromboembolik

olay

riskindeki potansiyel artış

nedeniyle hemoglobin düzeyleri tüm hastalarda yakından takip

edilmelidir.

Altta

yatan

hematolojik

hastalığı

(örneğin;

hemolitik

anemi,

orak

hücreli

anemi,

talasemi)

olanlarda epoetin alfa tedavisinin güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

DROPOETİN

ile tedavi sırasında trombosit sayısında normal sınırlar içinde doza bağlı

orta derecede bir artış olabilir. Bu, devam eden tedavi sırasında geriler. Buna ek olarak,

9 / 26

normal sınırların üzerinde trombositemi bildirilmiştir. Tedavinin ilk 8 haftası sırasında

trombosit

sayısının düzenli olarak takip edilmesi önerilmektedir.

Epoetin

alfayla

tedavi

edilen

kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

hemoglobin

düzeyleri stabil bir düzeye erişilene kadar düzenli olarak, bu düzeylere erişildikten sonra

ise periyodik olarak ölçülmelidir.

Kronik böbrek yetmezliği hastalarında, hemoglobindeki artış hızı yaklaşık olarak ayda 1

g/dl

(0,62 mmol/l) olmalı ve hipertansiyondaki artış riskini en düşük seviyeye indirmek

için

ayda

g/dl’yi

(1,25

mmol/l)

aşmamalıdır.

Hemoglobin

düzeyi

g/dl’ye

yaklaştığında, doz azaltılmalıdır.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda,

idame

hemoglobin

konsantrasyonu,

4.2

Pozoloji

ve uygulama şekli” başlıklı bölümde önerildiği gibi, hemoglobin konsantrasyon

aralığının üst sınırını aşmamalıdır.

Kronik böbrek hastalarında ESA (eritropoezis-stimüle edici ajan) tedavisine, hemoglobin

düzeyi

g/dl’nin

altında

olduğu

zaman

başlanılması

düşünülmelidir.

bireyselleştirilmeli

ve kırmızı kan hücreleri transfüzyonu ihtiyacını azaltmak için yeterli

olan en düşük dozda

kullanılmalıdır. Hedef hemoglobin düzeyi 10-12 g/dl arasındadır.

Özellikle,

tedaviye

yeterli

cevap

vermeyen

hastalarda

hedef

hemoglobin

düzeyine

ulaşmak için yapılacak doz artışında dikkatli olunmalıdır.

Kronik

böbrek

yetmezliği

olan

tedavisine

yetersiz

hemoglobin

yanıtı

veren

hastalar,

kardiyovasküler olaylar ve ölüm açısından diğer hastalara göre daha fazla risk

taşıyabilirler.

Subkutan yoldan epoetin alfa ile tedavi edilen kronik böbrek yetmezliği hastaları, daha

önceden bu tedaviye yanıt vermiş hastalarda epoetin alfa tedavisine yanıt olmaması ya

yanıt

azalması

olarak

tanımlanan

etkinlik

kaybı

açısından

düzenli

olarak

izlenmelidir.

durum,

epoetin

alfa

dozunda

artışa

rağmen

hemoglobin

düzeyinde

sürekli azalma ile

karakterizedir (Bölüm 4.8’e bakınız).

Epoetin alfa dozaj aralıkları daha fazla uzatılan (haftada bir kezden uzun) bazı hastalar,

yeterli

hemoglobin düzeylerini koruyamayabilir (Bölüm 5.1’e bakınız) ve epoetin alfa

dozunda artış

gerektirebilirler. Hemoglobin düzeyleri düzenli olarak izlenmelidir.

Bugüne kadar elde edilen bilgilere göre, epoetin alfanın prediyaliz (son dönem böbrek

yetersizliği) hastalarında kullanımı böbrek yetersizliğinin ilerleme hızını artırmamaktadır.

10 / 26

Hemodiyaliz

hastalarında,

özellikle

hipotansiyon

eğilimi

olan

arteriyo-venöz

fistülleri

komplikasyon

gösteren

(örneğin;

stenoz,

anevrizma

v.b.)

hastalarda

şant

trombozu

oluşmuştur. Bu hastalarda erken şant revizyonu, örneğin, asetilsalisilik asit

uygulanmasıyla

tromboz proflaksisi önerilmektedir.

Münferit vakalarda nedensellik ilişkisi olmasa da hiperkalemi gözlemlenmiştir. Kronik

böbrek

yetmezliği

hastalarında

serum

elektrolitleri

izlenmelidir.

Yüksek

yükselmekte

olan

serum

potasyum

düzeyinin

fark

edilmesi

halinde,

hiperkaleminin

uygun

tedavisine

olarak,

serum

potasyum

düzeyi

düzeltilene

kadar

epoetin

alfa

uygulamasının durdurulması düşünülmelidir.

Hematokritteki artışın bir sonucu olarak epoetin alfa kullanan hemodiyaliz hastalarında

diyaliz

sırasında sıklıkla heparin dozunun artırılması gerekir. Heparinizasyon optimum

değilse

diyaliz sistemi tıkanabilmektedir.

Tüm diğer anemi nedenleri (demir, folik asit ya da vitamin B12 eksikliği, alüminyum

intoksikasyonu,

enfeksiyon

inflamasyon,

kaybı,

hemoliz

herhangi

sebebe

bağlı

kemik

iliği

fibrozisi)

değerlendirilmeli

epoetin

alfa

tedaviye

başlanmadan önce ve

doz artışına karar verilirken tedavi edilmelidir. Birçok olguda,

serumdaki ferritin değerleri

hematokritteki artışla eşzamanlı olarak düşer. Epoetin alfaya

en uygun cevabın verildiğinden emin olmak için yeterli demir stoğunun bulunması temin

edilmelidir; gerekli olduğunda demir

takviyesi uygulanmalıdır:

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda serum ferritin düzeyleri 100 ng/ml’nin

altındaysa,

demir

takviyesi

(yetişkinler

için

ağız

yoluyla

200-300

mg/gün;

çocuklar

için ağız yoluyla 100-200 mg/gün elementer demir) tavsiye edilir.

Çok nadiren, epoetin alfa ile tedavi edilen hastalarda, porfiriyanın ilk defa ortaya çıkışı ya

şiddetlendiği

görülmüştür.

Epoetin

alfa,

porfiriyası

olan

hastalarda

dikkatli

kullanılmalıdır.

Eritropoezi

uyarıcı

ajanların

(ESA)

izlenebilirliğini

iyileştirmek

amacıyla,

uygulanan

ESA'nın

ticari adı hasta dosyasında açıkça kaydedilmeli (ya da belirtilmelidir). Hastalar

bir ESA'dan

diğerine yalnızca uygun gözetim altında geçirilmelidir.

ESA’lar esas olarak kırmızı kan hücresi üretimini uyaran büyüme faktörleridir. Çeşitli

tümör

hücrelerinin

yüzeyinde

eritropoietin

reseptörü

bulunabilir.

Tüm

büyüme

faktörleri gibi

ESA’ların tümör büyümesini uyarabileceğine ilişkin kaygı bulunmaktadır.

11 / 26

Major

elektif

ortopedik

cerrahi

planlanan

hastalarda,

epoetin

alfa

tedavisi

süresince

demir

takviyesi (ağız yoluyla 200 mg/gün elementer demir) uygulanmalıdır. Mümkünse,

demir

takviyesine, yeterli demir depolarına ulaşmak için epoetin alfa tedavisinden önce

başlanmalıdır.

Saf Kırmızı Hücre Aplazisi (SKHA)

Antikor

aracılı

SKHA

kronik

böbrek

yetmezliği

olan

hastalarda

subkutan

epoetin

tedavisinden aylar ila yıllar sonra çok nadiren bildirilmiştir.

ESA’lar ile birlikte kullanıldığında, interferon ve ribavirin ile tedavi edilen hepatit C

hastalarında

olgular

nadiren

bildirilmiştir. ESA’lar

hepatit

ilişkili

aneminin

tedavisinde onaylanmamıştır.

transfüzyonu

için

artan

ihtiyaç

hemoglobinde

düşüş

(ayda

g/dl)

şeklinde

tanımlanan ani etkinlik kaybı geliştiren kronik böbrek yetmezliği hastalarında

retikülosit

sayımı yapılmalıdır ve yanıtsızlığın tipik nedenleri (örneğin; demir, folat veya

B12 vitamini

eksikliği, alüminyum intoksikasyonu, enfeksiyon veya enflamasyon, kan

kaybı, hemoliz ve

herhangi bir sebebe bağlı kemik iliği fibrozisi) araştırılmalıdır.

Hemoglobin düzeyinde paradoksal bir azalma ve düşük retikülosit sayıları ile ilişkili

şiddetli

anemi gelişimi, epoetin alfa ile tedavinin derhal kesilmesini ve anti-eritropoietin

antikor

testinin

yapılmasını

gerektirir.

SKHA

tanısı

için

kemik

iliği

incelemesi

düşünülmelidir.

Biyolojik tıbbi ürünlerinin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari

isim ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

Çapraz reaksiyon riski nedeniyle başka bir ESA tedavisi başlatılmamalıdır. Bu tıbbi ürün,

başına

mmol

mg)’dan

daha

sodyum

içerir;

yani

esasında

sodyum

içermediği kabul edilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Epoetin alfa ile tedavinin diğer ilaçların metabolizmasını değiştirdiğini gösteren kanıt

bulunmamaktadır.

Siklosporin

eritrositlere

bağlandığından,

epoetin

alfa

etkileşim

potansiyeli

bulunmaktadır.

DROPOETİN,

siklosporinle

aynı

anda

veriliyorsa,

siklosporin

düzeyleri izlenmeli ve hematokrit yükseldikçe siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

12 / 26

Epoetin alfa ile Granülosit Koloni Stimülan Faktör (G-CSF) veya Granülosit Makrofaj

Koloni Stimülan Faktör (GM-CSF) arasında, in vitro koşullarda biyopsi örneklerinde

tümör

hücrelerinin proliferasyonu veya hematolojik farklılaşma yönünden bir etkileşim

kanıtı

bulunmamaktadır.

Metastatik

meme

kanserli

yetişkin

kadın

hastalarda

40000

IU/ml

epoetin

alfa

trastuzumab’ın

mg/kg)

subkutan

yolla

birlikte

kullanımı

trastuzumab

farmakokinetiğini

etkilememiştir.

eksiklik

durumu

olduğunda

ferro

sülfat

gibi

hematinik

ajanın

aynı

anda

terapötik

uygulanması ile epoetin alfanın etkisi artırılabilir.

Eritropoiezisi azaltan ilaçlar DROPOETİN’e verilen cevabı azaltabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlar üzerinde herhangi bir etkileşim

araştırması yapılmamıştır

Pediyatrik popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Pediatrik popülasyon üzerinde herhangi bir etkileşim araştırması yapılmamıştır.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kronik böbrek yetmezliği olan bazı kadın hastalarda epoetin alfa tedavisini takiben adet

kanamaları

yeniden

başlamıştır;

potansiyel

gebelik

ihtimali

tartışılmalı

gebeliği

önleme ihtiyacı değerlendirilmelidir.

Gebelik dönemi:

Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır.

Hayvanlarda yapılan araştırmalarda üreme toksisitesi gösterilmiştir (“5.3 Klinik öncesi

güvenlilik verileri” bölümüne bakınız). İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.

DROPOETİN,

açıkça

gerekli

olmadığı

takdirde

gebelik

sırasında

kullanılmamalıdır.

Kronik

böbrek yetmezliği hastalarında, DROPOETİN, gebelik sırasında, ancak elde

edilecek potansiyel

yararın fötus için geçerli olan potansiyel riskten daha önemli olması

halinde kullanılmalıdır.

13 / 26

Laktasyon dönemi:

Ekzojen

epoetin

alfanın

insanlarda

anne

sütüne

geçip

geçmediği

bilinmemektedir.

Epoetin

alfa,

bebeğini

emziren

kadınlarda

dikkatle

kullanılmalıdır.

Emzirmeyi

sürdürme/bırakma ya

da epoetin alfa tedavisini sürdürme/bırakma kararı, anne sütünün

çocuk için sağladığı yarar ve

epoetin alfa tedavisinin anne için sağladığı yarar göz

önünde bulundurularak alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

DROPOETİN

tedavisinin insanlarda fertiliteyi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Epoetin alfanın araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi

çalışma yapılmamıştır. Ancak, bu gibi aktiviteleri gerçekleştirirken dikkatli olmaları

hastalara

önerilebilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Güvenlilik Profili Özeti

Epoetin alfa ile tedavi sırasında en sık görülen advers ilaç reaksiyonu, kan basıncının

doza

bağımlı

artışı

mevcut

hipertansiyonun

kötüleşmesidir.

Özellikle

tedavinin başında,

kan basıncı takibi yapılmalıdır (Bölüm 4.4’e bakınız).

Epoetin alfa ile gerçekleştirilen klinik çalışmalarda en yaygın gözlemlenen advers ilaç

reaksiyonları

hiperpotasemi,

diyare,

bulantı,

baş

ağrısı,

venöz

arteriyel

tromboz,

döküntü, artralji, ekstremite ağrıları, titremeler ve enjeksiyon yerindeki reaksiyonlardır.

Gribe benzer

bir hastalık, özellikle tedavinin başlangıcında ortaya çıkabilmektedir.

Henüz

diyalize

girmeyen

erişkin

böbrek

yetersizliği

hastalarında

dozaj

aralığının

uzatıldığı

çalışmalarda, üst solunum yolu konjesyonu, nazal konjesyon ve nazofarenjit

olaylarını içeren solunum yolu konjesyonu bildirilmiştir.

uygulanan

hastalarda

trombotik

vasküler

olay

(TVO)

insidansında

artış

gözlemlenmiştir (Bölüm 4.4’e bakınız).

14 / 26

Advers reaksiyonlar tablosu

DROPOETİN’in

genel

güvenlilik

profili,

dört

böbrek

yetmezliği

çalışmasında

çalışma

diyaliz

öncesinde

KBY’li

hasta]

çalışma

diyaliz

sırasında

yapılmıştır [N = 97 KBY’li

hasta]) epoetin alfa ile tedavi edilen ve kronik böbrek

yetmezliği (KBY) bulunan 228 hastada değerlendirilmiştir. Bu çalışmalarda epoetin alfa

ile tedavi edilen hastaların ≥%1’i tarafından

bildirilen advers ilaç reaksiyonları aşağıdaki

tabloda gösterilmiştir.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100);

seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden

hareketle tahmin edilemiyor).

Sistem Organ

Sınıfı

Sıklık

Çok yaygın Yaygın

Yaygın

olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Bilinmiyor

Kan ve lenf

sistemi

hastalıkları

Eritropoietin

antikorlarının

aracılık ettiği saf

kırmızı hücre

aplazisi

trombositopenia

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Hiperpotasemi

İmmün sistem

hastalıkları

Anafilaktik

reaksiyon

hipersensitivite

Sinir sistemi

hastalıkları

Baş ağrısı

Konvülsiyonlar

Vasküler

hastalıkar

Hipertansiyon

venöz ve

arteriyel

trombozlar

Hipertansif

kriz

15 / 26

Solunum ve göğüs

bozuklukarı

Öksürük

Solunu yollarında

konjesyon

Gastrointestinal

hastalıklar

Diyare

bulantı, kusma

Deri ve derialtı

doku hastalıkları

Döküntü

Anjionörotik

ödem

, ürtiker

Kas-iskelet sistemi,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Artralji,

Kemik ağrısı,

miyalji,

ekstremitelerde ağrı

Konjenital ve

kalıtımsal / genetik

bozukluklar

Porfiriya

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Pireksi

Titreme

,grip-

benzeri hastalık,

enjeksiyon yerinde

reaksiyon

, periferik

ödem

İlacın etkisizliği

İlaç piyasaya sunulduktan sonra edinilen deneyimlerden belirlenmiştir ve sıklık kategorileri

spontan bildirim oranlarından hesaplanmıştır

Prediyaliz hastalarında sık

Bölüm 4.4’te ele alınmıştır.

Arteriyel ve venöz, öldürücü ve öldürücü olmayan olayları (örneğin; derin ven trombozu,

pulmoner

emboli,

retinal

tromboz,

arteriyel

tromboz

[miyokard

enfarktüsü

dahil],

serebrovasküler olaylar [serebral enfarktüs ve serebral hemoraji dahil], geçici iskemik

ataklar, şant trombozu [diyaliz donanımı dahil] ve arteriyovenöz şant anevrizmalarında

trombozu) içerir.

Prediyaliz hastalarında bilinmiyor

Diyaliz hastalarında yaygın

Aşağıdaki bölümde ele alınmıştır

Diyaliz hastalarında bilinmiyor

Seçilmiş advers reaksiyonların tanımı

Aralarında

döküntü

vakaları

(ürtiker

dahil),

anafilaktik

reaksiyonlar

anjionörotik

ödemin

de yer aldığı aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.

16 / 26

Daha önceden normal

ya da düşük kan basıncı olan hastalarda epoetin alfa tedavisi

sırasında

acil

doktor

müdahalesi

yoğun

tıbbi

bakım

gerektiren

ensefalopati

nöbetin

eşlik

ettiği

hipertansif

kriz

görülmüştür.

Olası

uyarı

işareti

olarak

saplanıcı tarzda migren benzeri baş ağrılarına dikkat edilmelidir (Bölüm 4.4’e bakınız).

Antikorların aracılık ettiği saf kırmızı hücre aplazisi DROPOETİN

ile aylar-yıllar süren

tedaviden

sonra

çok

seyrek

olarak

bildirilmiştir

(hasta

yılı

başına

<

1/10000

vaka)

(Bölüm 4.4’e bakınız).

Hemodiyaliz

tedavisi

gören

kronik böbrek yetmezliği

bulunan pediyatrik

hasta

topluluğu

Klinik çalışmalarda ve ilaç piyasaya verildikten sonra elde edilen deneyimde, kronik

böbrek

yetmezliği

bulunan

hemodiyaliz

uygulanan

pediyatrik

hastalarda

ilaca

maruziyet sınırlıdır.

Bu hasta topluluğunda, yukarıdaki tabloda belirtilmemiş, pediyatriye

özgü advers reaksiyonlar

ya da altta yatan hastalığa atfedilemeyen advers reaksiyonlar

bildirilmemiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak

sağlar.

Sağlık

mesleği

mensuplarının

herhangi

şüpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 38; faks: 0312 218 35

99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

DROPOETİN’in

terapötik

aralığı

çok

geniştir.

Epoetin

alfanın

aşımı,

hormonun

farmakolojik etkilerinin artışı niteliğindeki etkilere yol açabilir. Aşırı derecede yüksek

hemoglobin düzeyleri ortaya çıkarsa, flebotomi yapılabilir. Gerekli olduğunda destekleyici

ek tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

17 / 26

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grubu: Antianemik

ATC kodu: B03XA01

DROPOETİN bir biyobenzer üründür.

5.1. Farmakodinamik özellikler

Etki mekanizması

Eritropoietin (EPO), hipoksiye yanıt olarak temelde böbrekte üretilen glikoprotein yapıda

hormondur ve eritrosit

üretiminin kilit

düzenleyicisidir.

EPO,

eritroid

hücre serisi

gelişiminin

tüm evrelerinde rol oynar. Temel etkisini eritroid seri öncü hücreleri düzeyinde

gösterir. EPO

hücre yüzey reseptörüne bağlandıktan sonra, apoptoz ile etkileşen sinyal

transdüksiyon

yolaklarını harekete geçirir ve eritroid hücre proliferasyonunu uyarır. Çin

hamster yumurtalık

hücrelerinde

ifade

edilen

rekombinan

insan

(epoetin

alfa),

insandaki üriner EPO’yla

eşdeğer olan 165 amino asit dizisine sahiptir. Bunların ikisi

de işlevsel ölçüme göre ayırt edilemez. Eritropoetinin sanal molekül ağırlığı 32000-40000

daltondur.

Eritropoietin esas olarak eritrosit üretimini uyaran bir büyüme faktörüdür. Eritropoietin

reseptörleri çeşitli tümör hücrelerinin yüzeyinde ifade edilebilir.

Farmakodinamik etkiler

Sağlıklı gönüllüler

epoetin

alfa

dozlarından

sonra

(subkutan

yolla

20000-160000

arasında),

aralarında

retikülositler,

eritrositler

hemoglobinin

aldığı

farmakodinamik

göstergelerde

doza

bağımlı

yanıt

gözlemlenmiştir.

Retikülosit

değişim

yüzdeleri

yönünden doruk ve bazale

dönüş değerleri ile tanımlanmış bir konsantrasyon-zaman profili

gözlemlenmiştir.

Eritrosit

hemoglobin

için

daha

tanımlanan

profil

izlenmiştir.

Genel

olarak,

bütün

farmakodinamik göstergeler dozla doğrusal bir şekilde

artarak en yüksek doz düzeylerinde

maksimum yanıta erişir.

Daha ileri farmakodinamik çalışmalarda haftada bir kez 40000 IU ile haftada 3 kez 150

IU/kg

karşılaştırılmıştır.

Konsantrasyon-zaman

profillerindeki

farklılıklara

rağmen

rejimlerdeki

hemoglobin, total eritrosit ve retikülosit yüzdesinde değişim olarak ölçülen

farmakodinamik

yanıtlar birbirine benzer bulunmuştur. Başka çalışmalar ise haftada bir

kez 40000 IU epoetin

alfa ile iki haftada bir kez subkutan yolla uygulanan 80000 ve

18 / 26

120000 IU arasındaki dozları

karşılaştırmıştır. Genel olarak, sağlıklı deneklerde yapılan

söz

konusu

farmakodinamik

çalışmaların

sonuçlarına

dayanılarak,

haftada

haftada bir kez uygulamalarda

retikülosit üretimi birbirine benzer olduğu halde, haftada

40000

rejiminin

eritrosit

üretimi

için

daha

etkili

olduğu

izlenimi

edinilmiştir.

Kronik böbrek yetmezliği

Epoetin

alfanın,

KBY’si

olup

diyalize

giren

veya

diyaliz

öncesi

dönemdeki

anemili

hastalarda

eritropoezi uyardığı gösterilmiştir. Epoetin alfaya yanıt alındığını gösteren ilk

kanıt, 10 gün

içinde retikülosit sayısında ortaya çıkan bir artıştır; bunu genellikle 2-6

hafta içinde eritrosit

sayısı,

hemoglobin

hematokritte

ortaya

çıkan

artışlar

izler.

Hemoglobin

yanıtı

hastadan

hastaya

değişir;

demir

depolarından

başka

hastalık

bulunup

bulunmamasından etkilenebilir.

Klinik etkililik ve güvenlilik

Kronik böbrek yetmezliği

Epoetin alfa, aralarında diyaliz öncesi ve diyaliz tedavisi uygulananların da yer aldığı,

KBY’li

anemili hastaların yer aldığı klinik çalışmalarda, anemiyi tedavi etmek için ve

hematokriti

%30-%36’lık hedef konsantrasyon aralığında tutmak için araştırılmıştır.

Klinik çalışmalarda, haftada üç kez 50-150 IU/kg’lık başlangıç dozlarında, hastaların yaklaşık

%95’i hematokritte klinik açıdan anlamlı düzeyde artış ile yanıt vermiştir. Yaklaşık iki

tedaviden sonra hastaların hemen hepsi transfüzyondan bağımsız hale gelmiştir. Hedef

hematokrite erişildikten sonra idame dozu her hasta için bireyselleştirilmiştir.

Diyaliz tedavisindeki

erişkin

hastalarla

yapılan en büyük boyutlu üç klinik denemede,

hematokriti

%30-%36

arasında

tutmak

için

gereken

ortalama

idame

dozu

yaklaşık

olarak haftada 3 kez 75 IU/kg olarak belirlenmiştir.

Hemodiyaliz

tedavisi

gören

KBY’li

hastalarda

yapılan,

çift-kör

yöntemli,

plasebo

kontrollü,

çok

merkezli

hayat

kalitesi

çalışmasında,

epoetin

alfa ile

tedavi

edilen

hastalarda altı aylık

tedaviden sonra halsizlik, fiziksel semptomlar, ilişkiler ve depresyon

(Böbrek Hastalığı Anketi [“Kidney Disease Questionnaire”]) ölçütlerinde plasebo grubuna

19 / 26

göre klinik ve

istatistiksel açıdan anlamlı iyileşme olduğu gösterilmiştir. Epoetin alfa ile

tedavi edilen

hastalar, açık etiketli bir uzatma çalışmasına katılmış; bu çalışmada yaşam

kalitesindeki

olumlu iyileşmenin 12 aylık ek bir süre boyunca devam ettiği gösterilmiştir.

Böbrek yetersizliği bulunan ve henüz diyaliz uygulanmayan erişkin hastalar

Kronik

böbrek

yetersizliği

bulunan

epoetin

alfa

tedavi

edilen

prediyaliz

hastalarında

yapılan

klinik

çalışmalarda, ortalama tedavi

süresi

yaklaşık

beş

aydı.

hastalar epoetin alfa

tedavisine diyalizdeki hastalarda gözlemlenene benzer şekilde yanıt

vermiştir. KBY’si

bulunan, prediyaliz hastalarında epoetin alfa intravenöz ya da subkutan

yollardan

uygulandığında

hematokritte

doza

bağımlı

kalıcı

artış

ortaya çıktığı

gösterilmiştir.

Epoetin

alfa

yoldan

herhangi

birisi

uygulandığında

hematokritte

birbirine

yakın

artış

oranları belirlenmiştir. Ayrıca, haftada 75-150

IU/kg epoetin alfa

dozlarının hematokriti altı

aya varan sürelerle %36-%38’ler arasında tuttuğu gösterilmiştir.

DROPOETİN

dozaj aralığının uzatıldığı 2 çalışmada (haftada 3 kez, haftada bir kez, 2

haftada

haftada

bir),

dozaj

aralıkları

daha

uzun

olan

bazı

hastalar

yeterli

hemoglobin

düzeylerini

koruyamamış

protokolde

tanımlanan

hemoglobin

kesilme

belirtilerine

veya

yoksunluk

belirtilerine

ulaşmıştır

(haftada

grubunda

haftada bir kez grubunda %3.7 ve 4 haftada bir kez grubunda %3.3).

Randomize

prospektif

denemede

(CHOIR)

kronik

böbrek

yetersizliği

olup

henüz

diyaliz

uygulanmayan anemili 1432 hasta değerlendirilmiştir. Hastalar 13.5 g/dl (tavsiye

edilen

hemoglobin

konsantrasyon

düzeyinin

daha

üstünde)

11.3

g/dl’lik

idame

hemoglobin

düzeyi

hedeflenerek

epoetin

alfa

tedavi

gruplarına

ayrılmıştır.

Majör

kardiyovasküler

olay

(ölüm, miyokard enfarktüsü, inme ya da konjestif kalp yetmezliğ

nedeniyle

hastaneye

yatırılma),

daha

yüksek

hemoglobin

grubunda

hastanın

125’inde (%18); daha düşük

hemoglobin grubunda 717 hastanın 97’sinde (%14) ortaya çıkmıştır (tehlike oranı [HR] 1.3,

%95 GA: 1.0, 1.7, p = 0.03).

20 / 26

Pediyatrik hastalarda kronik böbrek yetmezliği

Epoetin

alfa,

hemodiyaliz

uygulanan

KBY’li

pediyatrik

hastalarda

açık

etiketli,

non-

randomize,

açık

aralıklı,

hafta

süreli

klinik

çalışmada

değerlendirilmiştir.

Çalışmaya kaydedilen hastalardaki ortalama yaş 11.6’dır (0.5 ile 20.1 yaş arası).

Epoetin alfa, hemoglobinde ayda 1 g/dl yükselme sağlayacak şekilde diyalizden sonra 2 ya

3’e bölünmüş

dozlarda,

intravenöz

yoldan haftada

IU/ kg uygulanmış;

haftada

maksimum

IU/kg’a ulaşılacak

şekilde 4 haftalık aralıklarla haftada 75

IU/kg’lık doz ile titre

edilmiştir.

Arzu

edilen

hemoglobin

konsantrasyonu

aralığı

9.6-11.2

g/dl

idi.

Hastaların

%81’inde

arzu

edilen

hemoglobin

konsantrasyon

düzeyine

ulaşılmştır.

Hedefe

kadar

geçen

ortalama süre 11 hafta ve hedefe ulaşıldığında ortalama doz 150 IU/kg/hafta’dır.

Hedefe

ulaşılan hastaların %90’ında haftada 3 kezlik uygulama rejimi geçerlidir. .

Elli

hafta

sonra

ortalama

haftalık

IU/kg

uygulanan

hastaların

%57’si

çalışmayı sürdürmüştür.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim

Subkutan enjeksiyondan sonra, dozun uygulanmasından itibaren 12-18 saat içinde serum

epoetin alfa düzeyleri doruk noktasına erişir. Subkutan yoldan haftalık olarak 600 IU/kg

çoklu

uygulamalardan sonra birikim görülmemiştir.

Subkutan enjektabl epoetin alfanın mutlak biyoyararlanımı, sağlıklı kişilerde yaklaşık

%20’dir.

Dağılım

Sağlıklı

kişilerde

intravenöz

yoldan

IU/kg’lık

dozlardan

sonra

ortalama

dağılım

hacmi

49.3

ml/kg’dır.

Kronik

böbrek

yetmezliği

bulunan kişilerde intravenöz

yoldan epoetin

alfa uygulanmasından sonra, dağılım hacmi 12 IU/kg’lık tek dozla 57-

107 ml/ kg; 48-192

IU/kg arasında değişen multipl dozla 42-64 ml/kg arasında değişim

göstermiştir. Bu nedenle,

dağılım hacmi plazma aralığından biraz daha büyüktür.

21 / 26

Metabolizma:

Veri bulunmamaktadır.

Eliminasyon

Sağlıklı kişilerde intravenöz yoldan multipl doz uygulamalarından sonra epoetin alfanın

yarılanma

ömrü,

yaklaşık

olarak

saattir.

Subkutan

için

yarılanma

ömrünün

sağlıklı kişilerde yaklaşık 24 saat olduğu hesaplanmıştır.

Sağlıklı kişilerde haftada 3 kez 150 IU/kg ve haftada bir kez 40000 IU rejimleri için

ortalama

CL/F,

sırasıyla

31.2

12.6

ml/saat/kg

olarak

bulunmuştur.

Kanseri

olan

anemili kişilerde

haftada

40000

haftada

üç

kez 150

IU/kg

rejimi

uygulanan gruplarda ortalama CL/F sırasıyla 45.8 ve 11.3 ml/saat/kg olmuştur. Kanseri

olup siklik kemoterapi

gören anemili hastaların çoğunda, CL/F subkutan yolla haftada bir

kez 40000 IU ve haftada 3 kez

IU/kg’lık

dozların

uygulamasından

sonra,

sağlıklı

deneklerdekine göre daha düşük

bulunmuştur.

Doğrusallık/Doğrusal Olmayan Durum:

Sağlıklı

kişilerde,

intravenöz

yoldan

haftada

IU/kg’lık

dozların

uygulanmasından sonra serum epoetin alfa konsantrasyonlarında dozla orantılı bir artış

gözlemlenmiştir. Epoetin alfanın subkutan yolla 300-2400 IU/kg arasındaki tek dozlarının

uygulanması, ortalama Cmaks ve doz ile ortalama AUC ve doz arasında doğrusal bir

ilişkiyle

sonuçlanmıştır. Sağlıklı gönüllülerde sanal klerens ile doz arasında ters yönde bir

ilişki

gözlemlenmiştir.

Doz aralığının artırılmasına (haftada bir kez 40000 IU ve iki haftada bir kez 80000, 100000

120000 IU) yönelik çalışmalarda, kararlı durumda ortalama Cmaks ile doz arasında ve

ortalama

arasında,

doğrusal

dozla

orantılı

olmayan

ilişki

gözlemlenmiştir.

Farmakokinetik/Farmakodinamik ilişkiler:

Epoetin

alfa,

hematolojik

parametreler

üzerinde,

uygulama

yolundan

bağımsız

olarak

dozla

ilişkili bir etki göstermektedir.

22 / 26

Hastalardaki karakteristik özellikler

Pediyatrik hastalar:

Kronik böbrek yetmezliği bulunan pediyatrik hastalarda multipl intravenöz epoetin alfa

uygulamalarından

sonra

yaklaşık

6.2-8.7

saatlik

yarılanma

ömrü

bildirilmiştir.

Epoetin

alfanın

çocuklar

adolesanlardaki

farmakokinetik

profilinin

erişkinlerdekine

benzer olduğu

izlenimi edinilmiştir.

Böbrek fonksiyon bozukluğu:

İntravenöz yoldan uygulanan epoetin alfanın yarılanma ömrü, kronik böbrek yetmezliği

hastalarında sağlıklı insanlara kıyasla hafifçe, yaklaşık 5 saat kadar, uzamaktadır.

5.3. Klinik öncesi güvenilirlik verileri

Köpek ve sıçanlar üzerinde

yapılan (maymunlar hariç) bazı

tekrarlayan doz toksikoloji

çalışmalarında, epoetin alfa tedavisi, subklinik kemik iliği fibrozisi ile ilişkilendirilmiştir.

Kemik iliği fibrozisi, insanlarda kronik böbrek yetmezliğinin bilinen bir komplikasyonudur;

sekonder hiperparatiroidizm ya da bilinmeyen etkenlerle ilişkili olabilir. Bir çalışmada, 3 yıl

boyunca

epoetin

alfa

tedavi

edilen

hemodiyaliz

hastaları

epoetin

alfa

tedavi

edilmeyen hemodiyaliz hastalarında kemik iliği fibrozisi sıklığında fark bulunmamıştır.

Uzun

dönemli

karsinojenite

çalışmaları

gerçekleştirilmemiştir.

Literatürdeki

çelişkili

raporlar,

insan

tümör

örneklerinden

elde

edilen

in

vitro

bulgulara

dayanarak

eritropoietinlerin

tümör

proliferatörü

gibi

oynayabileceğini

ifade

etmektedir.

Bunun, klinik şartlardaki

anlamlılığı belirsizdir.

Epoetin alfanın bakteriyel (Ames Testi) ve memeli hücre kültürü mutajenisite testlerini

(kromozomal aberasyon) uyarmadığı ve farelerde in vivo mikronükleus testinde herhangi

değişikliğe yol açmadığı gösterilmiştir.

İnsan kemik iliği hücre kültürlerinde, epoetin alfa spesifik olarak eritropoezi uyarmakta

lökopoezi etkilememektedir. Epoetin alfanın kemik iliği hücreleri üzerinde sitotoksik

etkisi saptanmamıştır.

Deneysel

çalışmalarda,

insanlar

için

tavsiye

edilen

haftalık

dozun

yaklaşık

katı

23 / 26

haftalık

dozlar verildiğinde epoetin alfanın fötal vücut ağırlığını azalttığı, ossifikasyonu

geciktirdiği ve

fötal mortaliteyi artırdığı gösterilmiştir. Bu değişikliklerin maternal vücut

ağırlığında

azalmaya

sekonder

olduğu

yorumu

yapılmış

olup,

terapötik

düzeyleri

verilen insanlar için anlamlılığı belirsizdir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER,

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Polisorbat 20

Propilen glikol

Glisin

D-mannitol

Sodyum klorür

Monobazik sodyum fosfat monohidrat

Dibazik sodyum fosfat heptahidrat

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

Seyreltilmemeli veya başka bir kaba aktarılmamalıdır. Diğer ilaç çözeltileriyle birlikte veya

intravenöz infüzyon yolu ile verilmemelidir.

6.3.Raf ömrü

24 ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

C -8

C arasında saklanır. Dondurulmamalı ve çalkalanmamalıdır. Işıktan korunmalıdır.

DROPOETİN nasıl atılır?

İlaçlar,

atık

yoluyla

artıklarıyla

birlikte

atılmamalıdır.

Artık

gerekli

olmayan

ilaçları

nasıl

atmanız

gerektiğini

eczacınıza

sorunuz.

önlemler

çevrenin

korunmasına

yardımcı olacaktır.

24 / 26

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Enjeksiyon iğnesi takılı kullanıma hazır cam enjektör

Dropoetin 2000 IU/0.2 ml SC/IV Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Şırınga:

2000 IU/0.2 ml Şırınga; 6 şırıngalık ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

6.6. Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

ve “Ambalaj ve ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.

Şekil 1 kullanıma hazır şırıngayı göstermektedir

İĞNE KORUMA

AKTİVASYON

KLİPLERİ

GÖVDE

GÖZETLEME

PENCERESİ

İĞNE

KAPAĞI

PİSTON

KAFASI

İĞNE

KORUMA

KANATLARI

ETİKET

İĞNE

25 / 26

DROPOETİN’i kendinize nasıl enjekte edeceğinize ilişkin talimatlar

Tedavi başladığında, DROPOETİN enjeksiyonu genellikle tıbbi tedavi ya da bakım ekibi

tarafından

uygulanır.

Doktorunuz

daha

sonra

DROPOETİN’i

deri

altına

(subkutan

yolla)

nasıl

enjekte

edeceğinizi öğrenmenizi ya da bakıcınızın öğrenmesini önerebilir.

Doktorunuz ya da hemşirenizden bunu nasıl yapacağınızı öğrenmeden kendinize

enjeksiyon

uygulamayı denemeyiniz.

DROPOETİN’i

her

zaman

kesin

olarak

doktorunuz

ya

da

hemşirenizin

talimatları

doğrultusunda kullanınız.

DROPOETİN’i

yalnızca

doğru

biçimde

saklanmış

olması

halinde

kullanınız

“5.

DROPOETİN’in saklanması” bölümüne bakınız.

Kullanmadan

önce,

DROPOETİN şırıngayı

oda

sıcaklığına

ulaşıncaya

kadar

beklemeye

bırakınız. Bu sıcaklığa ulaşması genellikle 15 ila 30 dakika sürmektedir.

Her bir şırıngadan yalnızca bir doz DROPOETİN alınız.

DROPOETİN deri altına (subkutan yolla) enjekte ediliyorsa, enjekte edilen miktar normal olarak tek bir

enjeksiyonda en fazla bir mililitredir (1 ml).

DROPOETİN, tek başına uygulanmalı ve diğer enjeksiyonluk sıvılarla karıştırılmamalıdır.

DROPOETİN şırıngayı çalkalamayınız. Uzun süre hızlı bir biçimde çalkalama ürüne zarar verebilir.

Hızlı

bir biçimde çalkalanmışsa, bu ürün kullanılmamalıdır.

Kullanıma hazır şırınga kullanarak enjeksiyonu kendinize nasıl uygulayabilirsiniz?:

Kullanıma hazır

şırıngalar, kullanım sonrası iğne ucu yaralanmalarını önlemeye yardımcı

olmak amacıyla,

PROTECS

iğne koruma düzeneği ile donatılmıştır. Bu, ambalaj üzerinde

belirtilmiştir.

Buzdolabından bir şırınga alınız. Sıvının oda sıcaklığına gelmesi gereklidir. Oda

sıcaklığına

ulaşmasını beklerken enjektör iğnesinin kapağını çıkarmayın.

Şırıngayı kontrol ederek doğru doz olduğundan, son kullanım tarihinin geçmemiş

olduğundan,

hasar görmediğinden ve sıvının berrak ve donmamış olduğundan emin olunuz.

Bir enjeksiyon yeri seçiniz.

Uygun

yerler uyluğun üst kısmı

ve karın (abdomen)

çevresidir;

ancak göbekten uzakta olmalıdır. Her uygulama gününde enjeksiyon yerini

değiştiriniz.

Ellerinizi yıkayınız.

Dezenfekte

etmek

için

enjeksiyon

bölgesinin

üzerine

antiseptikli

bir

pamuk ya da sargı bezi uygulayınız.

Kullanıma

hazır

dolu

enjektörü,

kapaklı

iğne

yukarı

bakacak

şekilde

enjektörün

gövdesinden tutun.

Piston kafası, piston, iğne koruma kanatları veya iğne kapağını tutmayın.

Hiç bir zaman pistonu geri çekmeyin.

DROPOETİN’inizi enjekte etmeye hazır olana kadar, iğne kapağını kullanıma hazır dolu

enjektörden çıkarmayın.

Şırınga

gövdesini

tutarak

kapağı

çevirmeden

dikkatle

çekerek

şırınganın

kapağını

çıkarınız. Pistonu itmeyiniz, iğneye dokunmayınız ya da şırıngayı çalkalamayınız.

İğneyi

iğne

koruyucu

ile

vaktinden

önce

kapatmayı

önlemek

için

(Şekil

1'de

gösterilen)

iğne aktivasyon kliplerine dokunmayın.

Bir deri katmanını başparmağınızla işaret parmağınız arasında tutunuz. Sıkıştırmayınız.

İğneyi tam olarak içeri itiniz. Doktorunuz ya da hemşireniz bunu nasıl yapacağınızı size

göstermiş

olabilir.

Pistonu

başparmağınızla

sıvının

tamamının

enjekte

edilebileceği

kadar

itiniz.

Deri

katmanını sıkıca tutmaya devam ederek yavaşça ve sabit bir hızla itiniz. PROTECS

TM

iğne

koruma düzeneği tüm doz verilmedikçe harekete geçmeyecektir. PROTECS

TM

iğne koruma

düzeneği aktive edildiğinde bir tık sesi duyabilirsiniz.

26 / 26

7.

RUHSAT SAHİBİ

LG Chem. Ltd. lisansı ile

Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3

06520 Balgat - ANKARA

8.

RUHSAT NUMARASI

253/54

9.

İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 24.09.2013

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KÜB’ÜN YENİLEME TARİHİ

…./…./….

Pistonu

başparmağınızla

sıvının

tamamının

enjekte

edilebileceği

kadar

itiniz.

Deri

katmanını sıkıca tutmaya devam ederek yavaşça ve sabit bir hızla itiniz. PROTECS

TM

iğne

koruma düzeneği tüm doz verilmedikçe harekete geçmeyecektir. PROTECS

TM

iğne koruma

düzeneği aktive edildiğinde bir tık sesi duyabilirsiniz.

Piston gidebileceği kadar itildiğinde, iğneyi yerinden çekiniz ve deriyi bırakınız.

Başparmağınızı

yavaşça

pistondan

çekin

iğnenin

tamamı

PROTECS

iğne

koruma

düzeneği ile çevrilene kadar şırınganın yukarıya doğru ilerlemesine izin verin.

İğne

cildinizden

çekildiğinde,

enjeksiyon

yerinde

biraz

kanama

olabilir.

Bu

normaldir.

Enjeksiyondan

sonra

birkaç

saniye

boyunca

enjeksiyon

bölgesinin

üzerine

antiseptikli bir

pamuk ya da sargı bezini bastırabilirsiniz.

Kullandığınız

şırıngayı

güvenli

muhafazaya

atınız

5.

DROPOETİN’in

saklanması

bölümüne bakınız.

7-9-2018

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

Orphan designation: Recombinant human beta-glucuronidase (vestronidase alfa), for the: Treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome)

On 21 March 2012, orphan designation (EU/3/12/973) was granted by the European Commission to NDA Regulatory Science Ltd, United Kingdom, for recombinant human beta-glucuronidase for the treatment of mucopolysaccharidosis type VII (Sly syndrome).

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-5-2018

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves first epoetin alfa biosimilar for the treatment of anemia

FDA approves Retacrit (epoetin alfa-epbx) as a biosimilar to Epogen/Procrit (epoetin alfa) for the treatment of anemia

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-10-2018

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Shire Human Genetic Therapies AB)

Replagal (Active substance: Agalsidase alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7250 of Mon, 29 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Medice Arzneimittel PUtter GmbH and Co KG)

Abseamed (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5860 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/727/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Amgen Europe B.V.)

Aranesp (Active substance: darbepoetin alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5707 of Mon, 27 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety