DROFLU

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DROFLU COLD 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DROFLU COLD 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diğer soğuk hazırlıkları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699580010329
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-12-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/12

KULLANMA TALİMATI

DROFLU COLDtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her bir tablet200mgibuprofen ve30 mgpsödoefedrin hidroklorüriçerir.

Yardımcımaddeler:Kalsiyumhidrojenfosfatanhidrat,mikrokristalselüloz,hipromelloz,

kroskarmelozsodyum, povidon, kolloidal susuzsilika, magnezyum stearat

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DROFLU COLDnedir veneiçinkullanılır?

2.DROFLU COLD’ukullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DROFLU COLDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DROFLU COLD’unsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DROFLU COLDnedirveneiçinkullanılır?

DROFLUCOLD,20ve24tabletlikblisterambalajlardasunulanbirilaçtır.DROFLU

COLD,etkin maddeolarak ibuprofen vepsödoefedrin içerir.

DROFLUCOLD’unetkinmaddesiolanibuprofen,ağrıkesiciveateşdüşürücüözelliklere

sahipnonsteroidantienflamatuvarbirilaçtır.Psödoefedrinburunvesinüslerde(burun

boşluklarında)oluşan dolgunluğugidermeyeyarayan dekonjestanbir ilaçtır.

2/12

DROFLUCOLD,ağrıkesici,ateşdüşürücüveiltihapgidericietkilerisayesinde,başlıca,

aşağıda belirtilen durumların tedavi edilmesi içinkullanılır.

Grip,soğukalgınlığıvesinüzitseyrindegözlenenburuntıkanıklığı,başağrısı,ateş,

vücut ağrıları ve diğer ağrılar

2.DROFLU COLD’u kullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DROFLU COLD’u aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

-DROFLU COLD’un içerdiği herhangi bir maddeyekarşı aşırı duyarlılığınızvarsa,

-Şiddetlikaraciğerhastalığınızvarsa,

-Şiddetliböbrekyetmezliğinizvarsa,

-Asetilsalisilikasit(Aspirin)vediğernonsteroidantiinflamatuvarilaçlarkullanımı

sırasında astım, ürtiker veyaalerjik tiptereaksiyonla karşılaştıysanız,

-Tedavi edilmemişmideveon ikiparmak bağırsağı ülserinizvarsa,

-İltihabi bağırsak hastalığınızvarsa(ülseratif kolit,Crohnhastalığı)

-Hamileliğingeçevresinde (6.aydan itibaren)iseniz,

Kalp damar sistemiileilgili riskler

-NSAİİ’lerölümcülolabilecektrombolik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkrizive

inmeriskindeartışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.

Kalp-damarhastalığıolanveyakalpdamarhastalığıriskfaktörlerinitaşıyanhastalarda

risk dahayüksekolabilir.

-DROFLUCOLDkoronerarter“bypass”cerrahisiöncesiağrıtedavisinde

kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgiliriskler

-NSAİİ’lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcül

olabilecekciddiistenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibir

zamanda,öncedenuyarıcıbirbelirtivererekveyavermeyerekortayaçıkabilirler.Yaşlı

hastalar, ciddiolan buetkilerbakımından dahayüksekrisk altındadır.

3/12

-Yüksektansiyonvekoronerarteryetmezliği(kalbibesleyendamardadaralma)

hastalığınızvarsa,

-Beyin damarlarıyla ilgili bir kanamayadabaşkaaktif kanamanızvarsa,

-DepresyonveyaduygudurumbozukluğunuzuntedavisiiçinMonoaminoksidaz

inhibitörü kullanıyorsanızyadason 14gün içindekullandıysanız,

-Şiddetlikalpyetmezliğinizvarsa,

-Depresyontedavisindekullanılanilaçlar,gözveyabağırsakbozukluklarınıntedavisinde

kullanılanatropin,alfaveyabetabloköriçerentansiyonilaçları,kanpıhtılaşmasıile

ilgiliilaçlar,astımtedavisindekullanılanilaçlar,iştahbaskılayıcılar,duygu-durum

bozukluklarındakullanılanmoklobemid,migrentedavisindekullanılanergotamingibi

ilaçlardan herhangi birinikullanıyorsanız,

-12yaşaltı çocuklarda

DROFLU COLD’u aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

AşağıdakidurumlardasizeveyaçocuğunuzaDROFLUCOLD’ukullanılıp

kullanılamayacağına doktorunuzkarar verilecektir.

Eğer;

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlargrubundanherhangibiriilebirliktekullanmaktan

kaçınınız.

Mideağrısıortayaçıkarsailacı kullanmayı durdurup doktorunuzabaşvurunuz.

Öncedengeçirilmiş ciddibir midebağırsakrahatsızlığınızveyabelirtilervarsatedavinin

herhangi biranındaciddiolabilen kanama, ülserveyaharabiyetgelişebilir.Oluşabilecek

kanamayabağlıolarakdışkırengindekoyulaşma,ağızdankangelmesi,hazımsızlık

bulgularıortayaçıkabilir.Bunedenleülserkanamaveharabiyetgibiciddimide

bağırsakrahatsızlığınızvarsadoktorunuztedaviyeendüşükdozilebaşlamanızıve

beraberindekoruyucubazıilaçlar(misoprostolveyaprotonpompasıinhibitörleri)

kullanmanızı önerecektir.

Derininpulpulolupdökülmesi,mukozaharabiyetiveyaderidegözlenenaşırıduyarlılık

hallerindeDROFLUCOLDkullanmayadevametmeyiniz,enkısasürededoktorunuza

başvurunuz.

Alerjisonucuyüzveboğazdaşişme,nefesalmadagüçlük,bronşlarındaralması(astım)

venezle gibiaşırı duyarlılık hallerindedikkatlikullanınız.

4/12

Vücudunuzdasebepsizolarakmorarmalar,çürümelerortayaçıkarsadoktorunuza

başvurunuz.

Üşüme,titremeveateşinbirdenbireyükselmesi,halsizlik,başağrısıvekusmayada

ensenizdekatılıkhissiortayaçıkarsahemendoktorunuzabaşvurunuz;çünkübirtür

beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibi,DROFLUCOLD,böbrek

hastalığı olan hastalardadikkatlikullanılmalıdır.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibi,DROFLUCOLD,karaciğer

fonksiyontestindebazıdeğerlerinizdeyükselmelerenedenolabilir.Karaciğer

fonksiyonlarındakibozulmayıgösterenbelirtivebulgularakarşıdikkatliolunmalıdır

(bulantı,halsizlik,uyuklama,kaşıntı,sarılık,karnınsağüstkısmındaağrı,nezlebenzeri

semptomlar).

İbuprofen,kanınızda,pıhtılaşmadagörevalantrombositlerinkümeleşmesiniazaltarak

kanamazamanınıuzattığındanpıhtılaşmarahatsızlığınızvarsa,doktorkontrolüaltında

DROFLU COLD tedavisine devam ediniz.

DROFLU COLD kullanırkengörme bozukluğunuzgelişirsegözmuayenesiyaptırınız.

Ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarınnedenolduğusıvıtutulmasıriskinekarşıyüksek

tansiyonprobleminizveyakalpyetmezliğinizvarsaDROFLUCOLDkullanırken

dikkatliolunuz.

Kalprahatsızlığınızvarsayadakalprahatsızlığıriskinizyüksekse(örn:yüksek

tansiyon,şekerhastalığı)yadakolesterolünüzyüksekse,sigarakullanıyorsanız

belirtilen günlük dozu aşmayınız.

Diğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlarileolduğugibi,DROFLUCOLDhastanede

yatılmasıveyaölümlesonuçlanabilenkalpkriziveyainmegibiciddiyanetkilereneden

olabilir.Ciddikalpdamarsisteminiilgilendirenolaylarherhangibiruyarıcıbelirti

vermedenortayaçıkabilmeklebirlikte,göğüsağrısı,nefesdarlığı,halsizlik,konuşmada

zorluk gibibelirti vebulgular gözlendiğinde,doktorunuzabaşvurunuz.

Açıklanamayanbirkiloartışıveyaödem(ayakbileğindeşişme)varsadoktorunuza

danışınız.

5 günden dahauzun sürekullanmayınız.

60yaş üzerindeysenizdikkatlikullanınız.

Prostatbüyümesiveidrarkesesifonksiyonbozukluğunuzvarsailacıdikkatli

kullanmanızgerekmektedir.

5/12

Tiroidbezinizhızlıçalışıyorsa,göztansiyonunuzdaartışvarsa,şekerhastalığınızvarsa

ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Feokromasitomaolanhastalarda(böbreküstübezlerindeoluşanbirtümörolup,

adrenalin miktarındaartışasebep olabilmektedir).

BirbağdokusuhastalığıolanSistemikLupusEritematoz(SLE)rahatsızlığınızvarsa,

kullanmadan öncedoktorunuzadanışınız.

Özellikleyaşlılardaölümcülolabilenmidebağırsaksistemindekanamavedelinmegibi

ciddiyanetkigörülmerislidahafazla olduğundan dikkatlikullanılmalıdır.

Sporcu isenizdopingtesti pozitif çıkabilir.

Seyrekolarakpsödoefedrindahilolmaküzeresempatiksistemiuyaranilaçlarlaani

başlangıçlı,şiddetlikarınağrısı,bulantı,kusmavegörmebozukluğugelişebilir.Bu

şikayetlerin ortayaçıkması durumunda psödoefedrin tedavisihemen kesilmelidir.

DahaöncesizeuzamışQTsendromu(kalpteciddiritimbozukluğuveaniölümlereyol

açabilenbirdurum)veTorsadesdePointestanısı(yaşamıtehditedendüzensizkalp

ritmi)konduysaveyabuhastalıklarınsizdeolduğundanşüpheleniliyorsailacıdikkatli

kullanmanızgerekmektedir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DROFLU COLD’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerileetkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DROFLU COLD, hamilelikboyuncakullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

İçerdiğipsödoefedrininannesütünegeçtiğibilinmektedir.Emzirmedönemiboyunca

DROFLU COLD’un kullanımı tavsiyeedilmez.

6/12

Araçvemakinekullanımı

DROFLUCOLDkullanımısırasındabaşdönmesigelişebileceğindenaraçvemakine

kullanmayınız.

DROFLUCOLD’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriktebulunanyardımcımaddelerinhiçbiriiçinkullanımyoluveyadozunedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Yüksek tansiyon ilaçlarıilebirlikte alındığında; tansiyon düşürücüetkilerini azaltabilir.

Varfarinyadaheparingibiantikoagülanların(kanınpıhtılaşmasınıönleyenveya

geciktiren ilaçlar)pıhtılaşma engelleyici etkileriniartırabilir.

Yanetkiriskiartabileceğindenaspirin,naproksen,selekoksib,nimesülidgibiCOX-2

inhibitörleri dahil diğerNSAİilaçları ile birliktekullanımından kaçınılmalıdır.

Kortizongrubuilaçlarilebirliktekullanıldığındamide-bağırsakkanalındaülserve

kanama riskiartabilir.

Aminoglikozidgrubuantibiyotiklerin(örn.gentamisin,kanamisin,streptomisin)idrarla

atılımıazalabilir veistenmeyen etkileri artabilir.

Kolestiramin(safraasidinibağlayanbirreçine)ilebirliktealındığındaDROFLU

COLD’un etkisi gecikebilir.

İdrarsöktürücüilaçlar(örn.furosemid,tiazid)ilebirliktekullanıldığındaidrarsöktürücü

etkiazalabilir veböbrekbozukluğu riski artabilir.

Bağışıklıksisteminibaskılayanbirilaçolansiklosporinvetakrolimusilebirlikte

kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

Mifepriston(düşükilacı)ilebirliktekullanıldığında,mifepristonunetkinliğindeazalmaya

neden olur.

İnsanbağışıklıkyetersizliğivirüsünün(HIV)dedahilolduğuretrovirüslereetkili

Zidovudin ilebirlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini artırabilir.

Lityumtuzları(ruhsalhastalıklardakullanılır)ilebirliktekullanıldığındalityumkan

seviyesindeyükselme vebunabağlıyan etkilergörülebilir.

Kinolongrubuantibiyotikler(örn.siprofloksasin)ilebirliktekullanıldıklarındaistemli

kasların tümüyadabazılarındaşiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riskiartabilir.

7/12

Kalpyetmezliğindekullanılankalpglikozitleri(örn.digoksin,digitoksin)ilebirlikte

kullanıldıklarında,builaçlarınböbreklerdenatılımlarınıetkileyerekkandüzeylerini

artırabilir vekalpritmibozukluğunayol açabilir.

Kanpıhtılaşmasınaaracılıkedenhücrelerinfaaliyetleriniengelleyenilaçlar(antitrombosit

ajanlar,örn.aspirin,dipiridamol,klopidogrel)vedepresyoniçinkullanılanselektif

serotoningerialıminhibitörleri(örn.fluoksetin,fluvoksamin,paroksetin,sertralin)ile

birlikte kullanıldığında mide bağırsakkanalındakanama riskiartabilir.

Sülfonilüretedavisi(şekerhastalığınıntedavisindekullanılır)ilebirliktekullanıldığında

çok seyrek hipoglisemi(kan şekerinin düşmesi)gözlenmiştir.

Özellikleyüksekdozlardakiibuprofeninkaraciğerdeilaçlarımetabolizeedenbirenzim

olanCYP2C9’uinhibeedenilaçlar(örn.vorikonazol,flukonazol)ilebirlikte

kullanıldıklarındaibuprofen dozunun düşürülmesi düşünülmelidir.

DROFLUCOLD’unburuntıkanıklığınıgidericiilaçlar,trisiklikantidepresanlar(örn.

Amitriptilin,mortriptiliniimipraminvedesipramin),iştahkesiciilaçlarvebazısinir

sistemiuyarıcıilaçlarveyaMAOİ’leri(monoaminooksidazinhibitörleri:moklobemid

gibi)ileberaberkullanılmasıbazentansiyonyükselmesinenedenolabilir.İlacın

psödoefedriniçermesindendolayı,bretilyum,betanidin,guanitidin,debrizokin,metildopa

vealfavebetaadrenerjikblokörilaçlargibitansiyonudüşürenilaçlarınetkisinikısmen

tersineçevirebilir.Moklobemidilebirliktekullanımıhipertansifkriz(ciddikanbasıncı

yükselmesi)riski oluşturur.

Ergotalkaloidleri(ergotaminvemetiserjit;migrentedavisindekullanılır)ilebirlikte

kullanılmasıyan etkiriskiniarttırır.

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ilebirlikte hipertansiyon riskiniartırır.

İbuprofenvediğerağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar,yüksektansiyontedavisinde

kullanılanilaçlarınetkisiniazaltabilirveyüksektansiyontedavisindekullanılanADE

inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini artırabilir.

BirliktekullanımdaDROFLUCOLD,metotreksatın(kansertedavisindekullanılanbir

ilaç)antidepresanların(depresyontedavisindekullanılır),kandüzeyleriniveistenmeyen

yanetkileriniartırabilir.

Ginkgobilobabitkiselekstresiilebirliktekullanıldığındamide-bağırsakkanalında

kanama riskiartabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

8/12

3.DROFLU COLDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinlerdeve12yaşınüzerindekiçocuklarda,başlangıçdozuolarakağızdan2tabletve

eğergerekliise her 4 saatte bir1-2 tablet şeklindebir miktarsu ile birlikte kullanılmalıdır.

Hekimtarafından önerilmedikçegünde6 tabletten fazla alınmamalıdır.

Uygulama yoluvemetodu:

DROFLU COLDtablet ağızdan, bir bardak su ilealınır.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DROFLU COLD,12yaşın altındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

12yaş veüzerindeki çocuklardaerişkin dozu uygulanır.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardaerişkin dozu uygulanır. 60yaş üzerindehastalardadikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Ciddiböbrekve/veyakaraciğeryetmezliğiolanhastalardaDROFLUCOLD’un

kullanımındankaçınılmalıyadagerekiyorsahekimkontrolüaltındadüşükdozda

kullanılmalıdır.

EğerDROFLUCOLD’unetkisininçokgüçlü veya zayıfolduğuna dair birizleniminiz var

ise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaDROFLU COLDkullandıysanız:

DROFLUCOLD’dankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

DROFLU COLD’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

9/12

DROFLU COLDiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

DROFLUCOLDtedavisisonlandırıldığında,herhangibirolumsuzetkioluşması

beklenmez.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DROFLUCOLD’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DROFLUCOLD’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesdarlığı;yüzde,dudaklarda,gözkapaklarında,dildeveboğazdaşişme:deride

şiddetlikaşıntıvedöküntü:tansiyondüşmesinebağlıçırpıntıvebaşdönmesi(Aşırı

duyarlılık–Alerji).

Hırıltılıyadazornefes alma(astım nöbeti)

Kan basıncındayükselme(hipertansiyon)

Kalp atışlarında düzensizlik, çarpıntı, göğüs ağrısı

Şiddetlikarın ağrısı(mideülseri veyapankreatit)

Gözlerdevederidesarılık (karaciğer işlev bozukluğu)

Dışkıdaveyakusmuktakanveyakahvetelvesigibisiyahrenk(sindirimsistemi

kanaması)

Deridemorluklar,burunvedişetikanaması,enfeksiyonhastalıklarınayakalanma

sıklığında artış, solukluk vehalsizlik (kemik iliği baskılanması)

Ciltte,ağızda,gözlerde,cinselorgançevresinde;ciltsoyulması,şişmesi,kabarcıklarıve

ateş ile seyreden ciddihastalıkhali(Steven-Johnson sendromu)

Ağızdavevücudundiğeralanlarındasutoplanmasışeklindeveyafarklıbüyüklüklerde

kırmızı döküntülerle seyreden hastalık(eritemamultiforme)

Deriiçisıvıdolukabarcıklarladerisoyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddibir

hastalık(toksik epidermal nekroliz)

Kaslardaanigüçkaybı, his kaybı,görme bozuklukları (inme)

Şiddetlibaş ağrısı, ensesertliği, bulantı, kusmavebilinç bulanıklığı (aseptik menenjit)

Gerçekte olmayan şeylerigörme veduyma halivarsa(varsanı-halüsinasyon)

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDROFLUCOLD’akarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

10/12

Bu çok ciddiyanetkileroldukçaseyrekgörülür.

Diğeryan etkiler:

Görülebilecekdiğeryanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekilde

sınıflandırılmıştır:

Çokyaygın :10 hastanın en azbirindegörülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazlagörülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Yaygın:

Sinirlilik

Uykusuzluk

Baş dönmesi

Sersemlik

Ağızkuruluğu

Bulantı

Kusma

Yaygınolmayan:

Kansızlık

Kurdeşen

Kaşıntı

Kızarıklık

Yüzdedöküntü

Yorgunluk

Telaş hali

Huzursuzluk

Baş ağrısı

Bacaklardasu toplaması

Karındavemidedeağrı, şişkinlik

Hazımsızlık

11/12

İdrardayanma

İdraryapamama

Seyrek:

Varsanı,gerçekteolmayan şeylerigörmek veyaduymak (halüsinasyonlar)

Kişilik bozukluğu

Tansiyondaartış

Çarpıntı, kalp atımının hızlanması

Kalpyetmezliği

Göğüsağrısı

Nefes darlığı

İshalyadakabızlık

Gaz

Deri döküntüsü

Alerjik dermatit (egzama)

Diğer kardiyak disritmiler(kalp atımbozuklukları)

Çok seyrek:

Deridekan oturması, kanama

Kanhücrelerininsayısındaazalma(gözvederirengininsolmasıyadasarıyadönmesi,

ateş,boğazağrısı,ağızdahafifülser,halsizlik,gribalbelirtiler,burunyadaderide

kanama)

Beyinzarıiltihabı(ensesertliği,başağrısı,bulantı,kusma,ateş,ışığadayanıksızlıkya

daoryantasyon(yer, zaman, mekan algısı) kaybı

Görme bozukluğu

Kulak çınlaması

Baş dönmesi

Mideülseri, delinmesi

İltihabi bağırsak hastalığı

Kan kusma

Karaciğeriltihabı, sarılık

Nefesalmadazorluk, astım, bronşların daralması

Hırıltı

12/12

Ağızdayara

Cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyredeniltihap(Stevens-

Johnson sendromu)

Derideiçi sıvı dolu kabarcıklar, deri soyulmaları vedoku kaybı

Böbrekyetmezliği (ayakbileklerinde şişmegibi)

İdrardakan tespitedilmesi

Ödem

Bilinmiyor:

Sinirlilik, endişe hali

İrritabilite (uyaranlarakarşı aşırı duyarlı olma durumu)

BunlarDROFLU COLD’un hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DROFLU COLD’unSaklanması

DROFLUCOLD’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklanmalıdır.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonraDROFLUCOLD’ukullanmayınız.

RuhsatSahibi:Drogsanİlaçları San. veTic.A.Ş.

OğuzlarMah. 1370. sok. 7/3

Balgat-ANKARA

Üretimyeri:Drogsanİlaçları San. veTic.A.Ş.

06760 Çubuk / Ankara

Bu kullanma talimatı--/--/----tarihinde onaylanmıştır.

6-12-2018

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma, Inc. has voluntarily recalled three (3) lots of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, to the retail level. The recalled lots of the product have been found to potentially have higher concentrations of ibuprofen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety