DRISENTIN 75 MG FILM TABLET, TABLET, 90 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DRISENTIN 75 MG FILM TABLET, TABLET, 90 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DRISENTIN 75 MG FILM TABLET, TABLET, 90 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • klindamisin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 155/89
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 18-06-1991
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

DRĐSENTĐN75mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirfilmtablet75mgdipiridamoliçerir.

Yardımcımaddeler:Nişasta,laktozmonohidrat,jelatin,aerosil,talk,magnezyumstearat,

sodyumkarboksimetilselüloz,dekstrozmonohidrat,maltodekstrin,titanyumdioksit(E171),

FD&CyellowNo6Dye,powder(E110),Sodyumsitratdihidrat,Ponceau4RDye(E124),

Lesitin-EmulpurIP.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.DRĐSENTĐNnedirveneiçinkullanılır?

2.DRĐSENTĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DRĐSENTĐNnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DRĐSENTĐN’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DRĐSENTĐNnedirveneiçinkullanılır?

DRĐSENTĐN,etkinmaddeolarakdipiridamoliçerir.Dipiridamol,“anti-trombotikajanlar

(kanpıhtısınınoluşmasınındurdurulmasınayardımcıolmakiçinkullanılan)olarak

isimlendirilenilaçgrubuiçindeyeralır.

DRĐSENTĐN,kırmızırenkli,yuvarlak50ve90tabletlikblisterambalajdabulunmaktadır.

DRĐSENTĐN,protezkalpkapağıolanlardakanınpıhtılaşmasınıönleyenilaçlarlabirlikte

kullanılır.

2.DRĐSENTĐN’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DRĐSENTĐN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Dipiridamoleveya

DRĐSENTĐN’iniçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıalerjinizvarsa

DRĐSENTĐN’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer,

Anjinanız(kalpdamarlarınındaralmasınabağlıgöğüsağrısı)veyadiğerkalp

problemleriniz(kalpkrizi,solkarıncıkçıkışyoludarlığı,kalpyetmezliği,kalpdamar

hastalığı)varsa(kalpkapakçığıveyadolaşımproblemleridedahil)

Miyasteniagravishastalığınızvarsa(nadirgörülenbirkassorunu)

Herhangibirkanamaprobleminizvarsa

Hamileyseniz,hamilekalmayıplanlıyorsanızveyaemziriyorsanız

Dipiridamolsafrataşlarındabulunabilir.Bunedenlesafrataşıolanhastalardadikkatli

kullanılmalıdır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Hamilelik

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğerhamileisenizveyahamilekalmayıplanlıyorsanız,doktorunuzlakonuşunuz.

Tedavisırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

Đlacıkullanmadanöncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızdoktorunuzadanışınız.DRĐSENTĐNemzirmedönemindeeğer

doktorunuzzorunluolduğunudüşünüyorsakullanılmalıdır.

Araçvemakinekullanımı

DRĐSENTĐNtabletikullanırkenbaşdönmesihissedebilirsiniz.Eğerbaşdönmesiolursa

araçvemakinekullanmayınız.

DRĐSENTĐN’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

DRĐSENTĐN,laktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerlerekarşıdayanıksızlığınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanönce

doktorunuzlatemasageçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;budozda

sodyumabağlıherhangibiryanetkibeklenmemektedir.

ButıbbiürünFD&CyellowNo6Dye,powderveponceau4Riçerir.Alerjik

reaksiyonlarasebepolabilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DRĐSENTĐNdiğerilaçlarınetkisinideğiştirebilir.AyrıcadiğerilaçlardaDRĐSENTĐN’in

etkisinideğiştirebilir.Eğeraşağıdayeralanilaçlardanherhangibirinialıyorsanızözellikle

doktorunuzaveyaeczacınızasöyleyiniz

Yüksekkanbasıncınıdüşürmekiçinkullanılanilaçlar

Kaszayıflığıiçinkullanılankolinesterazinhibitörleriolarakadlandırılanbazıilaçlar

Antasidler(hazımsızlıkiçinkullanılır)

Aspirin(veyaherhangibirdurumiçinaspirinalmayıplanlamak)

Adenozinenjeksiyonu-kalpproblemleriiçinveyakalptestleriiçinkullanılır

Varfarinveyakanpıhtıoluşumunudurdurmakiçinilaçlarkullanıyorsanız

antikoagülan(kanınpıhtılaşmasınıönleyenilaç)kullanımınabağlıbirsonrakidoktor

kontrolünüzdeDRĐSENTĐNtabletkullandığınızısöyleyiniz.

Eğerkalptestiyaptırıyorsanız;

DRĐSENTĐNtabletlerdipiridamoliçermektedir.Dipiridamolbazenkalbindüzgünçalışıp

çalışmadığınıgörmekiçinyapılantestlerdeenjeksiyonolarakverilir(miyokardgörüntüleme).

Butestilacınınvesizinilacınızınaynımaddeyiiçerdiğianlamınagelir.Eğerdipiridamol

enjeksiyonalacaksanız,DRĐSENTĐNtabletkullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Eğerreçeteliveyareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DRĐSENTĐNnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar

Đlacınızıdoktorunuzunherzamansizesöylediğişekildealınız.Eğeremindeğilseniz

doktorunuzaveyaeczacınızlakontrolediniz.

Tavsiyeedilengünlükdoz,günde3veya4kez75mg(1tablet)’dir.

Đlaçyemeklerdenönceaçkarnınaalınmalıdır.

Uygulamayoluvemetodu

Ağızdanalınmalıdır.

Drajeleriçiğnemedenyeterlimiktardasıvıilealınız(örneğin,birbardaksuile)

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklardakullanılmaz.

Yaşlılardakullanım:

Verimevcutdeğildir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Verimevcutdeğildir.

EğerDRĐSENTĐN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDRĐSENTĐNkullandıysanız

KullanmanızgerekendendahafazlaDRĐSENTĐNkullandıysanız,birdoktoraveyahastaneye

gidiniz.

DRĐSENTĐN’ikullanmayıunutursanız

Eğerbirdozalmayıunutursanız,hatırladığınızenkısazamandaalınız.

Bununlabirlikteeğergelecekdozualmazamanınızgeldiyse,unutulandozuatlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DRĐSENTĐNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Verimevcutdeğildir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DRĐSENTĐNiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DRĐSENTĐN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefessizhissetme,kaşıntıylabirlikteşiddetlidöküntü,şişlikvegözçevresindeşişlik

“Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.”Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DRĐSENTĐN’ekarşıciddialerjikreaksiyonunuzvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Diğeryanetkiler

Çokyaygın:(10hastanınenaz1’inde)

Başağrısı

Başdönmesihissi

Bulantı

Diyare

Yaygın:(10hastadabirdenaz,fakat100hastadabirdenfazla)

Kasağrısı

Kusma

Kızarıklık

Kalphastalığıbelirtilerininkötüleşmesi(göğüsağrısıvenefesdarlığıgibiproblemler)

Bilinmiyor:

Ateşbasması

Kanbasıncınındüşmesi

Bronkospazm(Solunumyollarıolanbronşlarısarankaslarınspazmşeklindeaniden

kasılmalarınedeniyleoluşanbronşdaralmalarına)

Ürtiker(Hassasiyetsonucuortayaçıkanderidöküntülerivekaşıntı)

Taşikardi(kalbinnormaldendahahızlıatması)

Cerrahimüdahalesırasındaveyasonrasıdadahilolmaküzereyaralardauzamış

kanamavemorarmalaranedenolantrombositopenidenilenbirkanproblemi

SafrataşıolaninsanlardaDRĐSENTĐNiçindekidipiridamol,safrataşıtarafındanemilebilir.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“ĐlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi’ne(TÜFAM)bildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DRĐSENTĐN’insaklanması

DRĐSENTĐN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındavekuruyerdesaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDRĐSENTĐN’ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

Adı:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi:ĐstinyeMahallesi,BalabandereCaddesi,No:14,34460Sarıyer/Đstanbul

Tel :02123621800

Faks :02123621738

Üretimyeri:

Adı:SanovelĐlaçSan.veTic.A.Ş.

Adresi:BalabanMahallesi,CihanerSokağı,No:10,34580Silivri/Đstanbul

Telefon:02127465252

Faks:02127465394

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.