DOXIUM

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOXIUM 1000 MG 60 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOXIUM 1000 MG 60 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum dobesilate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699514091042
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 14-05-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

DOXİUMFORTfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Birtablet;etkinmaddeolarak1000mgkalsiyumdobesilatmonohidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Magnezyumstearat,sepispersedry3135yeşil[hipromelloz,

mikrokristalinselüloz,titanumdioksit,kinolinsarısı(E104),indigokarmin(E132)],sepifilm

lp014berrak(hipromelloz,mikrokristalinselüloz,stearikasit)içerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. DOXİUMFORTnedirveneiçinkullanılır?

2. DOXİUMFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DOXİUMFORTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DOXİUMFORT’unsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DOXİUMFORTnedirveneiçinkullanılır?

DOXİUMFORT,30veya60adettabletiçerenblisterambalajdatakdimedilmektedir.

Herbirtabletetkinmaddeolarakkalsiyumdobesilatmonohidratiçerir.

Küçükdamarlardakidolaşımbozukluklarında(özellikleşekerhastalığınabağlıgöz

damarlarındakibozukluklarda),bacaklardaağrı,krampvetembellikleseyredendamar

dolaşımbozukluklarındaveayrıcahemoroidalbozukluklardakullanılır.

2.DOXİUMFORT’ukullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

Eğerşekerhastalığınabağlıgözbozukluğunuzvarsakanşekerinizikontroletmekiçin

doktorunuzunverdiğidiyetesıkıbirşekildeuymalısınızvekanşekeriiçinverilmişdiğer

ilaçlarıkullanmayıihmaletmeyiniz.

2

Venözrahatsızlığınız,özelliklevarislidamarlarınızvarsa,kilonuzukontrolaltında

tutmalısınız,uzunsüreayaktakalmaktankaçınınızveuzandığınızdaayaklarınızıyükseltiniz.

Doktorunuzsizebazıegzersizhareketleriveyakoruyucuçoraplarönerdiysebutavsiyelere

uyunuz.Budurumlardabutavsiyelereuymakgereklidir.BununyerineDOXİUMFORT

kullanmakdoğrudeğildir.

DOXİUMFORT’uaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerkalsiyumdobesilataveyaDOXİUMFORT’unbileşenlerinekarşıalerjinizvarise

kullanmayınız.

DOXİUMFORT’uaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

DiyalizegiriyorsanızDOXİUMFORT’usadececidditıbbigözetimaltında

kullanınız

Tedavisırasındaateş,ağızboşluğundaenfeksiyon(bademcikiltihabı),boğazağrısı,

genitalbölgedeenflamasyonyadabunabağlıbelirtilervarsaDOXİUMFORT

almayıhemendurdurunuzvedoktorunuzabilgiveriniz.Doktorunuzkansayımınızı

vegerekirsediğertestleriyapacaktır.

DOXİUMFORTsadeceerişkinlerdekullanılır.

‘’Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.’’

DOXİUMFORT’unyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DOXİUMFORTmutlakgerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kalsiyumdobesilatannesütünedüşükmiktarlardageçer.Bunedenleilacınkesilmesiveya

emzirmeyesonverilmesikonusundakararverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımbecerisikonusundabiretkiyaratmasıolasıdeğildir.

3

DOXİUMFORT’uniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

çeriktebulunanyardımcımaddelerinhiçbiriiçinkullanımyoluveyadozunedeniyleherhangi

biruyarıgerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DOXİUMFORT’unherhangibirilaçlaetkileşimdebulunduğunadairkanıtyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DOXİUMFORTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Herzamandoktorunuztarafındanbelirtildiğişekildealınmalıdır.

DOXİUMFORTsadeceerişkinlerdekullanılır.

Genelolarak,sabahve/veyaakşam1000ile2000mg(1ile2tablet)yemeklebirliktebir

miktarsuilealınmalıdır.

Dozvetedavisüresitedaviedilecekhastalığagörehekimtavsiyesiilebelirlenir.

NesıklıktavekaçtabletDOXİUMFORTkullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.

Tedaviyevereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükdozönerebilir.

Önerilendozuaşmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

DOXİUMFORTsadeceağızdankullanımiçindir.

Tabletleryemeksırasındabirmiktarsuileyutulur.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Çocuklarda(ve18yaşaltıergenlikdönemindekigençlerde),şuandarutinkullanımiçinbir

dozajrejimitavsiyeetmekiçinyeterliverimevcutdeğildir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardaki(65yaşveüzeri)uygulamaaynenerişkinlerdekigibidir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Diyalizegirenciddiböbrekyetmezliğihastalarındadoz

azaltılmalıdır.

4

DoktorunuzDOXİUMFORTiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz,çünküDOXİUMFORTtedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüye

gitmesinenedenolabilir.

EğerDOXİUMFORT’unetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDOXİUMFORTkullandıysanız:

DOXİUM’ukullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DOXİUMFORT’ukullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

lacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınızvesonrakidozuher

zamankisaattealınız.

DOXİUMFORTiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOXİUMFORT’uniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DOXİUMFORT’ukullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kandaakyuvarlarınazalmasına(agranülositoz)bağlıolarakcildinyanısıra,boğaz,

barsakvediğermukozalmembranlardaülser.

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDOXİUMFORT’akarşıciddialerjinizvar

demektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.

Buçokciddiyanetkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deridöküntüsü,ateş,üşüme-titreme,eklemağrısı

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

5

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Seyrek:

Bulantı

İshal

Kusma

Kaşıntı

BunlarDOXİUMFORT’unhafifyanetkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,doktorunuzla

temaskurunuz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DOXİUMFORT’unsaklanması

DOXİUMFORT’uçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız .

25°C’ninaltındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDOXİUMFORT’ukullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDOXİUMFORT’u

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

LaboratoriesOM(İsviçre)lisansıile

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

ReşitpaşaMah.EskiBüyükdereCad.No:4

34467Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

ÜretimYeri:

AbdiİbrahimİlaçSan.veTic.A.Ş.

SanayiMahallesiTunçCaddesi

No.:3

Esenyurt-İstanbul

Bukullanmatalimatı20/06/2011tarihindeonaylanmıştır.