DOXITAX

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOXITAX TEC 20 MG IV INF. COZ. ICEREN FLAKON
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOXITAX TEC 20 MG IV INF. COZ. ICEREN FLAKON
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • docetaxel

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699828690122
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/57

KISA ÜRÜN B

LG

S

1. BE

ER

TIBB

ÜRÜNÜN ADI

TAX 160 mg I.V. infüzyon çözeltisi içeren flakon

2.

KAL

TAT

F VE KANT

TAT

F B

LE

Şİ

M

4 ml çözelti için

Etkin madde:

Dosetaksel 160 mg

Yardımcı madde:

Etanol (%96) 1528,8 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖT

K FORM

nfüzyon Çözeltisi

çeren Flakon

nfüzyon çözeltisi: Açık sarı renkli, berrak çözelti

Seyreltici: Renksiz çözelti

4. KL

N

K ÖZELL

KLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

Meme kanseri

TAX antrasiklin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde veya ardı

olarak, opere edilebilir nod-pozitif meme kanseri olan ve tümör büyüklü

ü 2 cm

ve üzerinde olan opere edilebilir nod-negatif meme kanseri olan hastaların adjuvan

tedavisinde endikedir. Erken evre meme kanseri konusunda uluslararası düzeyde

yerle

kriterlere

göre

opere

edilebilir

nod-negatif

meme

kanserli

hastalarda

adjuvan

tedavi

kemoterapiye

uygun

hastalarla

sınırlıdır.

(bkz.

bölüm

Farmakodinamik özellikler).

TAX trastuzumab ile kombinasyon halinde, opere edilmi

aksiler lenf nodu

metastazı

olmayan,

yüksek

riskli

grupta

erlendirilen

immünohistokimyasal

yöntemlerle HER-2 (+) veya 3 (+) olan veya FISH/CISH yöntemleri ile HER-2(+)

bulunan hastaların tedavisinde kullanılır.

2/57

TAX doksorubisin ile kombine olarak, daha önce sitotoksik tedavi almamı

olan, lokal olarak ilerlemi

veya metastatik meme kanseri hastalarının birinci

basamak tedavisinde endikedir.

TAX daha önceki kemoterapisi ba

arılı olmayan, lokal olarak ilerlemi

veya

metastatik

meme

kanseri

hastalarının

tedavisinde

endikedir.

Daha

önceki

kemoterapi antrasiklin veya alkilleyici ajan içermelidir.

TAX trastuzumab ile kombinasyon halinde, daha önce metastatik hastalık

için kemoterapi almamı

HER-2 neu (Human Epidermal Growth Factor Receptor

nsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 2) a

ırı pozitif (3 pozitif veya FISH

tekni

i ile pozitif) metastatik meme kanseri hastalarının tedavisinde endikedir.

kapesitabin

kombinasyonu

daha

önceki

kemoterapisi

arılı

olmayan,

lokal

olarak

ilerlemi

veya

metastatik

meme

kanseri

hastalarının

tedavisinde endikedir. Daha önceki tedavi antrasiklin içermelidir.

Küçük hücreli olmayan akci

er kanseri

Sisplatin ile kombinasyon halinde DOX

TAX, rezeke edilemeyen, lokal olarak

ilerlemi

veya metastatik küçük hücreli olmayan akci

er kanseri bulunan, bu

hastalık için daha önce kemoterapi almamı

hastaların tedavisinde endikedir.

TAX, daha önceki kemoterapisi ba

arılı olmayan, lokal olarak ilerlemi

veya

metastatik

küçük

hücreli

olmayan

akci

kanseri

olan

platin

bazlı

tedaviye

yanıtsız hastaların tedavisinde endikedir.

Over kanseri

TAX, epitelyal over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin grubu ile

kombine olarak kullanılır.

platine

sensitif

veya

platine

refrakter

nüks

over

kanserlerinde

endikedir.

-boyun kanseri

TAX, lokal ileri rekürren ve metastatik ba

-boyun kanserlerinin tedavisinde

endikedir.

3/57

Prostat kanseri

TAX,

prednison

veya

prednisolon

kombinasyon

halinde,

hormona

refrakter metastatik prostat kanseri olan hastaların tedavisinde endikedir.

Mide adenokarsinomu

TAX,

sisplatin

5-florourasil

kombinasyon

halinde,

metastatik

gastroözofageal

adenokarsinomu

dahil

olmak

üzere

metastatik

mide

adenokarsinomu olan, daha önce metastatik hastalık için kemoterapi almamı

hastaların tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama

ekli

Pozoloji/ uygulama sıklı

ı ve süresi

Meme, küçük hücreli olmayan akci

er, over, ba

-boyun ve mide kanseri hastaları

için

önerilen

premedikasyon,

uygulamasından

gün

önce

lamak üzere, 3 gün süreyle günde 16 mg (günde iki defa 8 mg) deksametazon

gibi, sadece oral kortikosteroidlerden olu

malıdır (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları

önlemleri).

Hematolojik

toksisite

riskini

azaltmak

için

profilaktik

G-CSF

(Granulocyte

Colony-Stimulating

Factor:

Granülosit

Koloni

Uyarıcı

Faktör)

kullanılabilir.

Prostat

kanseri

için

prednison

veya

prednisolonun

kullanıldı

durumlarda,

premedikasyon olarak dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat önce 8

mg dozunda deksametazonun oral yoldan kullanılması önerilmektedir (bkz. 4.4

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

(Tavsiye edilen dozlar prostat kanseri ba

ı altında detaylı olarak açıklanmı

tır.)

TAX üç hafta arayla bir saatlik infüzyon

eklinde uygulanır.

Meme kanseri

Opere edilebilir nod-pozitif ve nod-negatif meme kanserinin adjuvan tedavisinde,

önerilen

dosetaksel

dozu

mg/m

olup,

kür

olarak

haftada

doksorubisin 50 mg/m

ve siklofosfamid 500 mg/m

’den 1 saat sonra uygulanır

(TAC rejimi) (ayrıca bkz. Tedavi sırasında doz ayarları).

4/57

Opere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde a

ırı HER2 ekspresyonu olan

hastaların adjuvan tedavisinde önerilen dosetaksel dozu

öyledir:

AC-DH

Adriamicin

[doksorubisin];

siklofosfamid;

[dosetaksel]; H: Herceptin [Trastuzumab]): AC (Siklus I - 4): doksorubisin (A)

60 mg/m

, takiben siklofosfamid (C) 600 mg/m

, üç hafta arayla (4 kür olarak )

uygulanır. DH (Siklus 5 - 8): doksetaksel (D) 100 mg/m

üç hafta arayla, (4 kür

olarak) uygulanır ve a

ıdaki programa göre haftada bir trastuzumab (H)

uygulanır:

- Siklus 5 (AC'nin son küründen üç hafta sonra ba

layarak):

l.Gün : trastuzumab 4 mg/kg (yükleme dozu)

2. Gün: dosetaksel 100 mg/m

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

-Siklus 6-8:

1 Gün: dosetaksel 100 mg/m

ve trastuzumab 2 mg/kg

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

8. siklusun l. gününden üç hafta sonra: üç hafta arayla trastuzumab 6 mg/kg verilir.

Trastuzumab toplam olarak 1 yıl süreyle uygulanır.

DCH (D: DOX

TAX [dosetaksel]; C: karboplatin; H: Herceptin [Trastuzumab]):

DCH (Siklus I - 6): dosetaksel (D) 75 mg/m

, dozda ve karboplatin (C) E

Altındaki Alan (EAA) 6 mg/ml/dak. oldu

unda, üç hafta arayla uygulanır ve

ıdaki programa göre haftada bir trastuzumab (H) uygulanır:

- Siklus 1 :

l. Gün: trastuzumab 4 mg/kg (yükleme dozu)

Gün:

dosetaksel

mg/m

karboplatin

Altındaki

Alan

(EAA)

mg/ml/dak. olacak

ekilde

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

-Siklus2-6:

l.Gün: dosetaksel 75 mg/m

arkasından karboplatin E

ri Altındaki Alan (EAA) 6

mg/ml/dak. olacak

ekilde ve trastuzumab 2 mg/kg

8. ve 15. günler: trastuzumab 2 mg/kg

6. siklusun 1. gününden üç hafta sonra: üç hafta arayla trastuzumab 6 mg/kg

verilir.

5/57

Trastuzumab toplam olarak 1 yıllık süreyle uygulanır.

Lokal olarak ilerlemi

ya da metastatik meme kanseri olan hastalar için tavsiye

edilen DOX

TAX dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon

olarak uygulanan 100 mg/m

’dir. Doksorubisinle (50 mg/m

) kombinasyon halinde

uygulandı

ında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m

2’

dir.

Trastuzumab ile kombinasyon halinde önerilen dosetaksel dozu, üç haftada bir 100

mg/m

olup, trastuzumab her hafta uygulanmaktadır. Öncü bir çalı

mada ba

langıç

dosetaksel infüzyonuna ilk doz trastuzumabı takip eden günde ba

lanmı

tır. Önce

verilmi

olan trastuzumab dozu iyi tolere edilmi

ise, sonraki dosetaksel dozları

trastuzumab

infüzyonunun

tamamlanmasını

takiben

hemen

uygulanmı

tır.

Trastuzumab dozajı ve uygulaması için, kısa ürün bilgisine bakınız.

Kapesitabin ile kombinasyon halinde, önerilen dosetaksel dozu üç haftada bir 75

mg/m

olup, kapesitabin 1250 mg/m

2 hafta süreyle günde iki kez (yemekten

sonraki 30 dakika içinde) uygulanmakta ve bunu 1 haftalık dinlenme dönemi

izlemektedir.

Vücut

yüzey

alanına

göre

kapesitabin

hesaplaması

için,

kapesitabin kısa ürün bilgisine bakınız.

Küçük hücreli olmayan akci

er kanseri

Tedavi edilen hastalarda, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon

eklinde

uygulanır. Hiç kemoterapi almamı

hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel 75

mg/m

ve hemen ardından 30-60 dakika süreyle sisplatin 75 mg/m

eklindedir.

Önceki

platin-bazlı

kemoterapinin

arısız

kalmasından

sonraki

tedavi

için,

önerilen dozaj, tek ajan olarak 75 mg/m

’dir.

Over kanseri

Tavsiye edilen DOX

TAX dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli

infüzyon olarak uygulanan 100 mg/m

’dir. Platin grubu ile kombinasyon halinde

uygulandı

ında, önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m

’dir.

ve boyun kanseri

ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon

eklinde

uygulanır.

Önerilen

dosetaksel

dozu,

sisplatin

5-florourasil

kombinasyon halinde 75 mg/m

’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyon insidansını

6/57

azaltmak

amacıyla,

kürün

gününden

layarak

gün

süreyle,

oral

florokinolon veya e

eri intravenöz antibiyotiklerin verilmesi önerilir.

Prostat kanseri

Tavsiye edilen DOX

TAX dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli

infüzyon

olarak

uygulanan

mg/m

’dir.

Oral

yoldan

günde

prednison veya prednisolon devamlı olarak uygulanır.

Mide adenokarsinomu

Mide adenokarsinomu için önerilen dosetaksel dozu, 1 saatlik infüzyon olarak 75

mg/m

, ardından 1 ila 3 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m

sisplatin (her ikisi

yalnızca 1. günde) ve bunu takiben sisplatin infüzyonunun sonunda ba

layarak 5

gün süreyle 24 saatlik devamlı infüzyon olarak verilen günde 750 mg/m

florourasil

eklindedir.

Tedavi

üç

haftada

tekrarlanır.

Hastalar

sisplatin

uygulaması

için

antiemetiklerle

tedavi

uygun

hidrasyon

almalıdır.

Hematolojik toksisite riskini hafifletmek için profilaktik G-CSF kullanılmalıdır.

(Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).

Tedavi sırasında doz ayarı:

Genel

birçok

kemoterapötik

ajanda

oldu

gibi,

nötrofil

sayılarının

dikkatle

izlenmesi DOX

TAX tedavisinin en önemli kısmını olu

turur. DOX

TAX nötrofil

sayısı en az 1500 hücre/mm

oluncaya kadar verilmemelidir.

TAX tedavisi sırasında febril nötropeni, a

ır nötropeni (bir haftadan fazla bir

süreyle nötrofil <500 hücre/mm

), a

ır veya kümülatif deri reaksiyonları veya

ciddi periferik nöropati görülen hastalarda DOX

TAX dozu 100 mg/m

’den 75

mg/m

’ye veya 75 mg/m

’den 60 mg/m

’ye dü

ürülür. Hastada bu reaksiyonlar 60

mg/m

dozda da meydana gelmeye devam ederse, tedavi kesilmelidir.

Meme kanseri için adjuvan tedavi

Meme kanseri için adjuvan tedavide dosetaksel, doksorubisin ve siklofosfamid

(DAC:

[dosetaksel];

Adriamisin

[doksorubisin];

siklofosfamid) alan hastalarda primer G-CSF profilaksisi dü

ünülmelidir. Febril

7/57

nötropeni ve/veya nötropenik enfeksiyon ya

ayan hastalarda takip eden sikluslarda

aldıkları DOX

TAX dozu 60 mg/m

' ye dü

ürülmelidir (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

Derece

stomatit

bulunan

hastalarda

uygulanan

mg/m

ürülmelidir.

Opere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde a

ırı HER2 ekspresyonu olan

adjuvan tedavi olarak AC-DH veya DCH alan hastalarda febril nötropeni episodu

veya

infeksiyon

anması

durumunda,

hastaların

sonraki

sikluslarda

profilaktik

olarak

G-CSF

alması

gerekir.

kinci

febril

nötropeni

veya

enfeksiyon episodu için hastaların profilaktik G-CSF kullanmaya devam etmesi ve

TAX dozunun (AC-DH rejiminde) 100 mg /m

’den 75 mg/m

’ye: (DCH

rejiminde) 75 mg /m

’den 60 mg/m

’ye dü

ürülmesi gerekir.

Ancak klinik uygulamada 1. siklusta nötropeni meydana gelebilir. Bu nedenle

hastanın

nötropeni

açısından

riski

güncel

tavsiyeler

dikkate

alınarak

kullanılmalıdır.

Tedavi rejimine ba

lı olarak 3 veya 4. Derece stomatit olu

an hastalarda dozun

(AC-DH rejiminde) 100 mg /m

’den 75 mg/m

'ye; (DCH rejiminde) 75 mg/m

’den

60 mg/m

'ye dü

ürülmesi gerekir.

Sisplatin ile kombinasyonda

langıç olarak sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel 75 mg/m

uygulanan ve önceki tedavi kürü sırasında en dü

ük trombosit sayısı <25000

hücre/mm

(sisplatin

ile)

olan

hastalar

için

febril

nötropeni

ayan

hastalarda

veya

ciddi

non-hematolojik

toksisiteleri

olan

hastalarda,

sonraki

sikluslarda

dosetaksel

dozajı

mg/m

’ye

ürülmelidir.

Sisplatin

dozaj

ayarlamaları için, ürünün kısa ürün bilgisine bakınız.

Kapesitabin ile kombinasyonda

Dosetaksel ile kombine edildi

inde kapesitabin doz modifikasyonları için

kapasitabinin kısa ürün bilgilerine bakınız.

Bir sonraki DOX

TAX/kapesitabin tedavisi zamanında devam eden bir

Derece 2 toksisitesinin ilk kez geli

i görülen hastalar için, tedaviyi

8/57

Derece 0-1’e gerileyinceye de

in geciktiriniz ve orijinal dozun %100’ü

oranında devam ediniz.

Tedavi

uygulaması

sırasında

herhangi

zamanda

Derece

toksisitesinin ikinci kez geli

i ya da bir Derece 3 toksisitesinin ilk kez

geli

i görülen hastalar için, tedaviyi Derece 0-1’e gerileyinceye de

geciktiriniz ve sonra DOX

TAX 55 mg/m

ile devam ediniz.

Daha sonra görülen herhangi bir toksisite ya da herhangi bir Derece 4

toksisite için, DOX

TAX dozunu kesiniz.

Trastuzumab doz modifikasyonları için, kısa ürün bilgisine bakınız.

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyonda:

G-CSF

uygulamasına

febril

nötropeni,

sürekli

nötropeni

nötropenik enfeksiyon epizodu görülmesi halinde, dosetaksel dozu 75 mg/m

’den

mg/m

’ye

azaltılmalıdır.

Daha

sonra

komplike

nötropeni

epizodlarının

görülmesi halinde, dosetaksel dozu 60 mg/m

’den 45 mg/m

’ye azaltılmalıdır.

Derece 4 trombositopeni durumunda, dosetaksel dozu 75 mg/m

’den 60 mg/m

’ye

azaltılmalıdır. Nötrofiller > 1.500 hücre/mm

düzeyine ve trombositler > 100.000

hücre/mm

düzeyine ula

ıncaya kadar, hastalar izleyen dosetaksel sikluslarıyla

tekrar

tedavi

edilmemelidir.

toksisitelerin

devam

etmesi

halinde

tedavi

kesilmelidir. (Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).

Sisplatin ve 5-florourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde DOX

TAX ile tedavi

edilen hastalarda gastrointestinal toksisiteler için önerilen doz de

iklikleri:

Toksisite

Doz ayarlaması

Diyare derece 3

lk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.

kinci epizod: daha sonra DOX

TAX dozunu %20 oranında azaltın.

Diyare derece 4

lk epizod: DOX

TAX ve 5-FU dozlarını %20 oranında azaltın.

kinci epizod: tedaviyi kesin.

Stomatit derece 3

lk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.

kinci epizod: daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yu kesin.

Üçüncü epizod: DOX

TAX dozunu %20 oranında azaltın.

Stomatit derece 4

lk epizod: daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yu kesin.

kinci epizod: DOX

TAX dozunu %20 oranında azaltın.

Sisplatin ve florourasil doz ayarlamaları için, ürünlere ait kısa ürün bilgisine

bakınız.

9/57

Komplike nötropeni (uzamı

nötropeni, febril nötropeni veya enfeksiyon içeren)

görülen a

ır skuamöz hücreli ba

boyun tümörü (SCCHN) klinik hastalarında,

sonradan gelen bütün sikluslarda (örn: 6-15. gün) profilaktik etkiyi sa

lamak için

G-CSF kullanımı tavsiye edilmi

tir.

Uygulama

ekli

TAX yalnızca kemoterapi uygulaması konusunda uzmanla

kliniklerde

kullanılmalıdır

anti-kanser

kemoterapisi

uygulama

konusunda

yetkin

doktorun

denetiminde

uygulanmalıdır.

(bkz.

Tıbbi

üründen

arta

kalan

maddelerin imhası ve di

er özel önlemler).

Özel popülasyonlara ili

kin ek bilgiler

Karaci

er yetmezli

i:

Tek ajan olarak, 100 mg/m

dozda dosetaksel ile elde edilen farmakokinetik

verilere dayanarak, transaminaz de

erleri (ALT ve/veya AST) normal aralı

ın üst

sınırının 1,5 katından

daha

yüksek olan, beraberinde

alkalen

fosfataz düzeyi

normal aralı

ın üst sınırının 2,5 katından daha yüksek olan hastalara önerilen

dosetaksel dozu 75 mg/m

’dir (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Serum

bilirubin

düzeyi

normal

erin

üstünde

olan,

ve/veya

erleri normalin üst sınırının 3,5 katından daha yüksek olup, beraberinde alkalen

fosfataz de

eri normalin üst sınırının 6 katından daha yüksek olan hastalara doz

azaltılması

önerilmez

kesinlikle

endike

olmadıkça

dosetaksel

kullanılmamalıdır.

Mide adenokarsinomu olan hastaların tedavisi için sisplatin ve 5-florourasil ile

kombinasyonda, ALT ve/veya AST de

erleri normalin üst sınırının 1,5 katından

daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz de

eri normalin üst sınırının 2,5

katından daha fazla olan ve bilirubin de

eri normalin üst sınırının 1 katından daha

fazla olan hastaların dı

ında bırakıldı

ı bir pivotal çalı

mada; bu hastalar için doz

azaltılması

önerilmez

kesinlikle

endike

olmadıkça

dosetaksel

kullanılmamalıdır.

er endikasyonlarla ili

kili veri bulunmamaktadır.

10/57

Pediyatrik popülasyon:

altındaki

çocuklarda

'ın

nazofaringeal

karsinomadaki

güvenlili

i ve etkilili

i saptanmamı

tır. DOX

TAX 'ın Tip II ve III az diferansiye

nasofaringeal karsinoma dı

ında meme kanseri, küçük hücreli olmayan akci

kanseri, prostat kanseri, gastrik karsinoma ve ba

-boyun kanserinde pediyatrik

popülasyonda kullanımı yoktur.

Geriyatrik popülasyon:

Popülasyon farmakokineti

i esas alınarak ya

lılarda kullanıma ili

kin özel bir

talimat bulunmamaktadır.

Kapesitabin

kombinasyonda

üstü

hastalar

için,

kapesitabinin

langıç

dozunun

%75’e

ürülmesi

önerilmektedir.

(Kapesitabin

kullanma

talimatına bakınız).

4.3. Kontrendikasyonlar

veya

polisorbat

formüle

edilen

ilaçlara

hipersensitivite reaksiyonları göstermi

olan hastalarda DOX

TAX kontrendikedir.

Dosetaksel nötrofil sayısı < 1500 hücre/mm³ olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Veri

bulunmadı

ından,

dosetaksel

karaci

bozuklu

olan

hastalarda

kullanılmamalıdır. (Bkz 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli ve 4.4 Özel kullanım

uyarıları ve önlemleri)

Dosetaksel

ilaçlar

kombine

edildi

inde,

ilaçların

kontrendikasyonları göz önüne alınmalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Meme, küçük hücreli olmayan akci

er, over, ba

-boyun kanseri hastaları için tüm

hastalara, sıvı retansiyonu ve hipersensitivite reaksiyonlarının

iddetini azaltmak

amacıyla, deksametazon gibi kortikosteroidlerle 16 mg günlük dozda (örn günde

iki defa 8 mg) DOX

TAX tedavisinden önceki gün ba

lamak suretiyle 3 gün

boyunca ön tedavi yapılmalıdır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli). Prostat

kanseri için, premedikasyon, dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat

önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

11/57

Hematolojik etkiler:

Nötropeni dosetaksel tedavisinin en sık kar

ıla

ılan advers etkisidir. Nötrofil sayısı

en alt düzeyine yakla

ık 7 günde iner. Ancak daha önce a

ır bir tedavi görmü

hastalarda bu süre daha kısa olabilir. Tam kan sayımı takibi dosetaksel alan tüm

hastalarda yapılmalıdır. Nötrofiller

1500 hücre/mm³ düzeyine çıkıncaya kadar

hastalar DOX

TAX ile tedavi edilmemelidir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

Dosetaksel

tedavisi

sırasında

ıla

ılan

nötropeni

vakalarında

(<500

hücre/mm

, 7 gün veya daha fazla süre içinde) doz azaltılmasına gidilmeli ve

uygun semptomatik tedavi uygulanmalıdır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel (DCF) ile tedavi

edilen hastalarda, hastalar profilaktik G-CSF aldı

ında febril nötropeni ve/veya

nötropenik enfeksiyon daha dü

ük oranlarda görülmü

tür. Komplike nötropeni

(febril nötropeni, sürekli nötropeni veya nötropenik enfeksiyon) riskini hafifletmek

için, DCF ile tedavi edilen hastalar profilaktik G-CSF almalıdır. DCF alan hastalar

yakından izlenmelidir (Bkz 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli ve 4.8

stenmeyen

etkiler).

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel (DAC) ile

tedavi edilen hastalara, primer G-CSF profilaksisi uygulandı

ında febril nötropeni

ve/veya nötropenik enfeksiyon daha dü

ük oranlarda olu

tur. DAC ile adjuvan

tedavi

alan

meme

kanseri

hastalannda

nötropeni

komplikasyonlan

(febril

nötropeni, uzamı

nötropeni veya nötropenik enfeksiyon) riskini hafifletmek için

primer

G-CSF

profilaksisi

ünülmelidir.

alan

hastalar

yakından

izlenmelidir. (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli ve 4.8 istenmeyen

etkiler).

Hipersensitivite reaksiyonları:

Hastalar hipersensitivite reaksiyonları açısından, özellikle birinci ve ikinci kürlerde

yakından

izlenmelidir.

infüzyonunun

langıcından

sonra

birkaç

dakika içerisinde hipersensitivite reaksiyonları

meydana gelebilir. Bu

nedenle

bronkospazm

hipotansiyon

tedavisi

için

gerekli

donanım

hazır

bulundurulmalıdır. Ate

basması veya lokalize deri reaksiyonları gibi küçük çaplı

reaksiyonların meydana gelmesi halinde, dosetaksel tedavisinin kesilmesine gerek

12/57

yoktur.

Ancak

tedavi

gerektiren

hipotansiyon,

bronkospazm

veya

genel

kızarıklık/eritem gibi

iddetli reaksiyonlarda DOX

TAX infüzyonuna derhal son

verilmeli

agresif

tedavi

uygulanmalıdır.

hipersensitivite

reaksiyonları

görülmü

olan hastalar DOX

TAX ile tekrar riske sokulmamalıdır.

Deri reaksiyonları:

Ekstremitelerde (avuçlarda ve ayak tabanlarında) ödemi takiben deskuamasyonun

meydana

geldi

lokalize

eritemler

gözlenmi

tir.

Erüpsiyonlar

ardından

meydana

gelen

deskuamasyonlar

gibi

ciddi

semptomlar

nedeniyle

tedavinin

kesilmesi veya ara verilmesi gerekti

i bildirilmi

tir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

Sıvı retansiyonu:

Plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon ve asit gibi ciddi sıvı retansiyonu olan

hastalar yakından takip edilmelidir.

Solunumla ilgili durumlar:

Ölümle

sonuçlanabilen

akut

solunum

sıkıntısı

sendromu,

interstisyel

pnömoni/pnömonitis, interstisyel akci

er hastalı

ı, akci

er fibrozu ve solunum

yetrnezli

i bildirilmi

tir. E

zamanlı radyoterapi uygulanan hastalarda radyasyon

pnömonisi olguları bildirilmi

tir.

Yeni akci

er semptomlarının görülmesi veya

mevcut akci

er semptomlarında

kötüle

me olması halinde, hasta yakından takip edilmeli, hızla incelemeye alınmalı

ve gerekti

ekilde tedavi edilmelidir. Tanı konana kadar dosetaksel tedavisinin

kesilmesi önerilir. Destekleyici tedavi yöntemlerinin erken uygulanması durumun

düzelmesine

yardımcı

olacaktır.

Dosetaksel

tedavisine

yeniden

lamanın

layaca

ı yarar dikkatli bir

ekilde de

erlendirilmelidir.

Karaci

er yetmezli

Dosetaksel 100 mg/m² dozda tek ajan olarak, serum transaminaz düzeyleri (ALT,

AST) normal de

erlerin üst sınırının 1v5 katından daha yüksek ve beraberinde

serum alkalen fosfataz düzeyleri normal de

erlerin üst sınırının 2.,5 katından daha

yüksek olan hastalara uygulandı

ında, sepsis de dahil sebeplerle toksik ölüm,

ölümcül

olabilecek

gastrointestinal

hemoraji,

febril

nötropeni,

enfeksiyonlar,

trombositopeni, stomatit ve asteni gibi ciddi yan etkilerin insidansı artmaktadır. Bu

13/57

nedenle karaci

er fonksiyon test (KFT) sonuçları yüksek olan hastalarda önerilen

dosetaksel dozu 75 mg/m² olmalı ve KFT’leri ba

langıçta ve her kür öncesi

ölçülmelidir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli). Serum bilirubin düzeyi normal

erin üstünde olan ve/veya ALT ve AST de

erleri normalin üst sınırının 3,5

katından daha

yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz de

eri normalin üst

sınırının 6 katından daha yüksek olan hastalara doz azaltılması önerilmez ve

kesinlikle endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.

Mide

adenokarsinomu

olan

hastaların

tedavisi

için

sisplatin

5-florourasil

kombinasyonu de

erlendirilen bir pivotal çalı

mada, ALT ve/veya AST de

erleri

normalin üst sınırının 1,5>xULN daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz

eri normalin üst sınırının 2,5xULN daha fazla olan ve bilirubin de

eri normalin

üst

sınırının

1>ULN

daha

fazla

olan

hastalar

çalı

bırakılmı

tır.

hastalarda doz ayarlaması önerilmez ve dosetaksel kullanılmamalıdır.

Karaci

er yetmezli

i olan hastalarda dosetakselin kombinasyon tedavileriyle ilgili

veri yoktur.

Böbrek yetmezli

Ciddi böbrek yetmezli

i olan hastalarda dosetaksel tedavisi ile ilgili veri yoktur.

Sinir sistemi:

Ciddi periferik nöropati geli

imi doz azaltılmasını gerektirir. (bkz. 4.2 Pozoloji ve

uygulama

ekli).

Kardiyak toksisite:

Trastuzumab

kombinasyon

halinde

almakta

olan

hastalarda,

özellikle antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) içeren kemoterapiyi takiben

kalp

yetmezli

gözlenmi

tir.

Kalp

yetmezli

orta

dereceli

iddetli

olabilmektedir ve ölümle ba

lantılı bulunmu

tur (bkz. 4.8 istenmeyen etkiler).

Trastuzumab ile kombinasyon halinde DOX

TAX tedavisi uygulanacak hastalar

yakından takip edilmelidir. Kardiyak bozukluk geli

ebilecek hastaları belirlemek

için kardiyak fonksiyon tedavi sırasında takip edilmelidir (örn. üç ayda bir). Daha

detaylı bilgi için trastuzumab kısa ürün bilgilerine bakınız.

14/57

Göz hastalıkları:

er taksanlarla oldu

u gibi, dosetakselle tedavi edilen hastalarda da sistoid

maküler ödem bildirilmi

tir. Görme bozuklu

u geli

en hastalara derhal tam göz

muayenesi yapılmalıdır.

Sistoid maküler ödem tanısı konması halinde, dosetaksel tedavisine hemen son

verilmeli ve uygun tedaviye ba

lanmalıdır (bkz. bölüm 4.8).

Hem kadın hem de erkeklerde tedavinin bitiminden en az 6 ay sonrasına kadar

kontraseptif önlemler alınmalıdır.

Meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullanım için ek uyarılar

Komplike nötropeni

Komplike nötropeni (uzun süreli nötropeni, febril nötropeni ya da enfeksiyon

dahil)

bulunan

hastalar

için

G-CSF

kullanılması

dozun

azaltılması

ünülmelidir. (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

Gastrointestinal reaksiyonlar

Nötropeni ile birlikte ya da nötropeni olmaksızın erken dönemde ortaya çıkan

abdominal a

rı ve hassasiyet, ate

, diyare gibi semptomlar ciddi gastrointestinal

toksisitenin

erken

belirtileri

olabilir

semptomlar

vakit

geçirmeksizin

erlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.

Konjestif kalp yetmezli

i (KKY)

Hastalar, tedavi sırasında ve takip dönemi boyunca konjestif kalp yetmezli

semptomları açısından takip edilmelidir. Nod pozitif meme kanseri için DAC

rejimi ile tedavi edilen hastalarda, tedaviyi takip eden ilk yıl içinde KKY riskinin

daha yüksek oldu

u gösterilmi

tir (bkz. Bölüm 4.8 ve 5.1).

Lösemi

Adjuvan meme kanseri tedavisinde gecikmi

miyelodisplazi veya miyeloid lösemi

hematolojik takip gerektirir.

4+ nodül bulunan hastalar

nodül

bulunan

hastalarda

gözlenen

yarar,

hastalıksız

kalım

genel

kalımda istatistiksel olarak

anlamlı bulunmadı

ından, DAC için 4+ nodül

15/57

bulunan

hastalardaki

pozitif

yarar/risk

oranı

nihai

analizde

olarak

belirlenmemi

tir (bkz. 5.1 Farmakodinamik özellikler).

lı hastalar

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel kullanan >70

ındaki hastalara ili

kin veriler sınırlıdır.

AC-DH ve DCH rejimlerindeki ya

lı hastaların oranı sırasıyla %5,5 ve %6,6

oldu

undan istenmeyen etkilerle ilgili olarak ya

a ba

lı (65 ya

altı ve 65 ve üstü

takiler için) bir sonuç çıkarabilmek için bu oranlar çok sınırlıdır.

Bir prostat kanseri ara

tırmasında her üç haftada bir dosetaksel ile tedavi edilen

333 hastadan 209’u 65 ya

veya üzerinde ve 68’inin 75 ya

üzerinde oldu

kaydedilmi

tir.

üç

haftada

dosetaksel

tedavi

edilen

hastalarda,

tırnaklarda de

iklik insidansı, 65 ya

veya üzerindeki hastalarda daha genç

hastalara kıyasla

%10 daha yüksek oranlarda görülmü

tür. Ate

, diyare, anoreksi

ve periferik ödem insidansı 75 ya

veya üzerindeki hastalarda 65 ya

ın altındaki

hastalara kıyasla

%10 daha yüksek oranda görülmü

tür.

Mide kanseri ara

tırmasında sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde

dosetaksel ile tedavi edilen 300 hastadan (çalı

manın faz III bölümünde 221 hasta

ve çalı

manın faz II bölümünde 79 hasta), 74 hastanın 65 ya

veya üzerinde ve 4

hastanın 75 ya

veya üzerinde oldu

u kaydedilmi

tir. Ya

lı hastalarda ciddi advers

olay insidansı genç hastalara kıyasla daha yüksek bulunmu

tur. A

ıdaki advers

olayların

(tüm

dereceler)

insidansı,

veya

üzerindeki

hastalarda

genç

hastalara kıyasla

%10 daha yüksek oranlarda meydana gelmi

tir: letarji, stomatit,

nötropenik enfeksiyon. DCF ile tedavi edilen ya

lı hastalar yakından izlenmelidir.

Bu tıbbi üründe hacmin %12,7’si kadar etanol (alkol) vardır. Doz ba

ına 1,24 g

etanol içermektedir, yani her dozda 24,8 ml biraya, 10,33 ml

araba e

er etanol

vardır.

Alkol

ımlılı

olanlar

için

zararlı

olabilir.

Hamile

veya

emziren

kadınlar, çocuklar ve karaci

er hastalı

ı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki

hastalar için dikkate alınmalıdır.

4.5. Di

er tıbbi ürünler ile etkile

imler ve di

er etkile

im

ekilleri

n vitro ara

tırmalarda dosetaksel metabolizmasının sitokom P450-3A enzimlerini

indükleyen, inhibe eden ya da aynı enzimlerle metabolize edilen siklosporin,

16/57

terfenadin, ketokonazol, eritromisin ve troleandomisin gibi ilaçlardan etkilendi

görülmü

tür.

Dolayısıyla

ilaçlar

aynı

anda

uygulandıklarında

dikkatli

olunmalıdır.

Dosetaksel

yüksek

oranda

(>%95)

proteine

lanmaktadır.

Dosetakselin

zamanlı olarak uygulanan ilaçlarla in vivo etkile

imi ara

tırılmamı

olmakla

birlikte,

vitro

tırmalarda

yüksek

oranda

proteine

lanan

eritromisin,

difenhidramin,

propranolol,

propafenon,

fenitoin,

salisilat,

sulfametoksazol

sodyum valproat gibi ilaçların dosetakselin proteine ba

lanmasını etkilemedikleri

görülmü

tür.

olarak

deksametazon

dosetakselin

proteine

lanmasını

etkilememi

tir. Dosetaksel dijitoksinin ba

lanmasını etkilememi

tir.

Dosetaksel,

doksorubisin

siklofosfamid

birlikte

uygulandı

ında

farmakokinetikleri

etkilenmemi

tir.

Kontrolsüz

çalı

madaki

veriler

dosetaksel ve karboplatin arasındaki etkile

imi göstermektedir. Dosetaksel ile

kombine edildi

inde, karboplatin klerensi, karboplatin monoterapisi için daha önce

rapor edilmi

olan verilerden yakla

ık % 50 daha yüksektir.

Dosetaksel

farmakokineti

prednison

varlı

ında

metastatik

prostat

kanserli

hastalarda çalı

ılmı

tır. Dosetaksel CYP3A4 ile metabolize edilir ve prednisonun

CYP3A4’ü indükledi

i bilinmektedir. Prednisonun dosetakselin farmakokineti

üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmemi

tir.

Ritonavirle kombine olarak kullanıldı

ında, dosetaksel toksisitesinde bir artı

uyumlu klinik olgular bildirilmi

tir. Bu etkile

im, dosetakselin metabolizmasında

oynayan

lıca

izoenzim

olan

CYP3A4'ün

ritonavir

inhibisyonuyla

kilidir.

hastada

ketokonazolle

yapılan

farmakokinetik

çalı

manın

verilerine

dayanarak,

azol

grubu

antifungaller,

ritonavir

bazı

makrolidler

(klaritromisin,

telitromisin)

gibi

güçlü

CYP3A4

inhibitörleriyle

kombine

uygulamanın gerekti

i hastalarda, dosetaksel dozunun %50 oranında azaltılması

ünülmelidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi D’dir.

17/57

Çocuk

do

urma

potensiyeli

bulunan

kadınlar/Do

um

kontrolü

(Kontrasepsiyon)

TAX gebelik sırasında kullanıldı

ı veya bu ilacın alınması sırasında hasta

gebe

kaldı

takdirde,

hastaya

fötusun

maruz

kalabilece

risk

potansiyeli

anlatılmalıdır.

Üreme

ındaki

kadınlar

tedavi

sırasında

gebe

kalmaktan

kaçınmaları ve gebe kalmaları durumunda hekimlerini hemen bilgilendirmeleri

konusunda uyarılmalıdır.

Tedavi sırasında etkili bir kontrasepsiyon metodu kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi

er sitotoksik ilaçlarda oldu

u gibi DOX

TAX gebe kadınlara uygulandı

ında

fetusa zarar verebilir. Bu nedenle dosetaksel gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Dosetaksel lipofilik bir maddedir ama DOX

TAX'ın anne sütü ile atılıp atılmadı

bilinmemektedir.

TAX'ın

süt

çocukları

üzerinde

ciddi

advers

reaksiyon

potansiyeli bulunması nedeniyle kadınlar, dosetaksel tedavisi boyunca emzirmeyi

kesmelidir.

Üreme yetene

i/Fertilite

Gebe kadınlarda yapılmı

bir ara

tırma bulunmamaktadır. Tav

an ve farelerde

dosetakselin embriyotoksik ve fetotoksik oldu

u ve farelerde üremeyi azalttı

bildirilmi

tir.

Klinik

çalı

malarda

dosetakselin

genotoksik

etkilerinin

oldu

erkek

fertilitesini olumsuz yönde de

tirebilece

i görülmü

tür (bkz. bölüm 5.3 Klinik

öncesi güvenlilik verileri). Dolayısıyla da dosetaksel ile tedavi edilen erkeklerin

tedavi sırasında ve tedaviyi izleyen 6 ayık süre içinde baba olmamaları ve tedavi

öncesinde sperm saklanması konusunda tavsiye almaları önerilmektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Dosetakselin araç ve makine kullanımı üzerine yapılmı

tırma yoktur.

Bu tıbbi ürünün içeri

indeki alkol miktarı araç veya makine kullanma yetene

bozabilir.

18/57

4.8.

stenmeyen etkiler

Dosetaksel

uygulamasıyla

kili

olabilece

ünülen

istenmeyen

etkilerin

görüldü

ü hasta sayıları a

ıdadır:

Adjuvan meme kanseri

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel alan

1276

hasta

(TAX

çalı

masında

hasta

GEICAM

9085

tırmasında 532 hasta (klinik açıdan önemli tedaviyle ili

kili istenmeyen

etkiler sunulmaktadır).

Opere

edilebilir

meme

kanseri

olan

tümörlerinde

ırı

HER2

ekspresyonu

olan,

doksorubisin

siklofosfamid

alan

arkasından

trastuzamab ile kombine dosetaksel uygulanan (AC-DH) 1068 hasta

Opere

edilebilir

meme

kanseri

olan

tümörlerinde

ırı

HER2

ekspresyonu

olan,

trastuzamab

kombine

olarak

dosetaksel

karboplatin (DCH) alan 1056 hasta

Melastatik meme kanseri

Doksorubisin ile kombine dosetaksel alan 258 hasta

Tek ajan olarak 100 mg/m

dozda dosetaksel alan 1312 hasta

Trastuzumab ile kombinasyon halinde dosetaksel ile tedavi edilen 92 hasta

Kapesitabin ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 255 hasta.

Küçük hücreli olmayan akci

er kanseri

Tek ajan olarak 75 mg/m

dozda dosetaksel alan l2l hasta

Sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 406 hasta.

Prostat kanseri

Prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 332 hasta

(tedaviyle ili

kili, klinik olarak önemli advers olaylar sunulmu

tur)

Mide adenokarsinomu

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 300 hasta (221

hasta çalı

manın faz III bölümünde ve 79 hasta çalı

manın faz II bölümünde)

(tedaviyle ili

kili, klinik açıdan önemli advers olaylar sunulmu

tur).

19/57

ve boyun kanseri

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 174 ba

ve 251

boyun kanseri hastası (tedaviyle ili

kili, klinik olarak önemli istenmeyen olaylar

sunulmu

tur).

Bu reaksiyonlar NCI Ortak Toksisite Kriterleri (derece 3 = G3; derece 3-4 = G3/4;

derece 4 = G4) COSTART ve MedDRA terimleri kullanılarak açıklanmı

tır.

Sıklıklar

ekilde tanımlanmaktadır: Çok yaygın (

1/10); yaygın (

1/100,

<1/10); yaygın olmayan (

1/1000, <1/100); seyrek (

1/10.000, <1/1000); çok

seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Her sıklık grubunda, yan etkiler azalan ciddiyet sıralamasına göre verilmektedirler.

Tek ba

ına dosetakselin en yaygın olarak bildirilen istenmeyen etkileri nötropeni,

(geri dönü

lü, kümülatif olmayan, taban de

ere dönmesi 7 gün alan ve ciddi

nötropeninin(<500 hücre/mm

) 7 gün sürdü

ü), anemi, alopesi, bulantı, kusma,

stomatit,

diyare

astenidir.

Dosetaksel

kemoterapötik

ajanlarla

kombinasyon halinde verildi

inde istenmeyen etkilerin

iddeti artabilir.

Trastuzumab ile kombinasyon halinde hastaların %10’undan fazlasında bildirilen

istenmeyen olaylar (tüm dereceler) gösterilmektedir. Trastuzumab kombinasyonu

kolunda,

dosetaksel

monoterapisi

ıla

tırıldı

ında

ciddi

advers

olay

insidansında (% 31’e kar

ı % 40) ve Derece 4 advers olay insidansında (%23’e

ı % 34) artı

saptanmı

tır.

Kapesitabin ile kombinasyon için, antrasiklin tedavisinin ba

arısız kaldı

ı meme

kanseri hastalarında yapılan bir faz III çalı

mada bildirilen en yaygın görülen (

5) tedaviyle ili

kili istenmeyen etkiler sunulmaktadır. (bkz. kapesitabin kısa ürün

bilgisi)

Bildirilen istenmeyen etkiler:

Ba

ı

ıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite reaksiyonları, genellikle dosetaksel infüzyonunun ba

lamasından

sonra dakikalar içinde ortaya çıkmı

ve genellikle hafif ve orta

iddette olmu

tur.

En sık bildirilen semptomlar sıcak basması, ka

ıntılı veya ka

ıntısız döküntü,

20/57

darlı

sırt

rısı,

dispne

veya

titremeler

olmu

tur.

reaksiyonlar, hipotansiyon ve/veya bronkospazm veya jeneralize döküntü/eritem

ile karakterize olmu

tur (bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik

nöropati

meydana

gelirse

azaltılmalıdır

(bkz.

Pozoloji

uygulama

ekli 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Hafif ve orta

iddette

nörosensör belirtiler, parestezi, dizestezi, veya a

rı (yanma hissi de dahil) ile

karakterizedir. Nöromotor hadiseler genellikle güçsüzlükle kendini gösterir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Geri dönü

ümlü deri reaksiyonları gözlenmi

ve genellikle hafif ve orta

iddette

olmu

tur.

Reaksiyonlar,

esas

olarak

ayaklar

ellerde

iddetli

ayak

sendromunu içeren), ancak aynı zamanda kollar, yüz veya gö

üste lokalize olan ve

sıklıkla

ıntılı

olan

erüpsiyonları

içeren

döküntüyle

karakterizedir.

Erüpsiyonlar genellikle dosetaksel infüzyonundan sonraki bir hafta içinde ortaya

çıkmı

tır.

Daha

ender

olarak

erüpsiyonlar

ardından

meydana

gelen

deskuamasyonlar gibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara

verilmesi gerekti

i bildirilmi

tir (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli, 4.4 Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri).

Ciddi

tırnak

reaksiyonları

hipo-

veya

hiperpigmentasyon ve bazen a

rı ve onikoliz ile birlikte görülmü

tür.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

nfüzyon yeri reaksiyonları genelikle hafiftir ve hiperpigmantasyon, enflamasyon,

deride kuruluk ve kızarma, filebit ve ekstravazasyon ve venin

mesi olarak

ortaya çıkmı

tır.

Sıvı

retansiyonu

periferik

ödem

daha

ender

olarak

plevral

efüzyon,

asit,

perikardiyal efüzyon, ve kilo artı

ı gibi tabloları içerir. Periferik ödem genellikle

ekstremitelerde

lamaktadır

veya

daha

fazla

kilo

artı

genelle

ebilmektedir. Sıvı retansiyonu insidans ve ciddiyet açısından kümülatiftir

(bkz. 4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Dosetaksel 100 mg/m

tek ajan

21/57

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

1/1000

ila

<

l/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyonlar (G3/4:

%5,7 , % 1,7 oranında

ölümle

sonuçlanan

sepsis

ve pnömoni dahil);

Nötropeni ile ba

ıntılı G4

enfeksiyon (G3/4: % 4,6)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G4: %76,4);

Anemi (G3/4: %8,9);

Febril nötropeni

Trombositopeni

(G4: % 0,2)

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite (G3/4:%

5,3)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3: %4,1);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %4);

alma

duyusunda

bozukluk (a

ır % 0,07)

Kardiyovasküler

hastalıklar

Aritmi (a

ır G3/4: %0,7)

Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon;

Hipertansiyon

Hemoraji

Solunum,

torasik

mediastinal hastalıklar

Dispne (a

ır % 2,7).

Gastrointestinal hastalıklar

Stomatit (G3/4:% 5,3);

Diyare (G3/4: % 4);

Bulantı (G3/4: % 4);

Konstipasyon (a

ır % 0,2);

Abdominal a

rı (a

ır % 1);

Gastrointestinal

kanama

Özofajit

ır:

0,4)

22/57

Kusma (G3/4: % 3).

ır %0,3).

Deri

derialtı

dokusu

hastalıkları

Alopesi;

Deri reaksiyonları

(G3/4: % 5,9);

Tırnakta de

iklikler

ır % 2,6).

skelet-kas

sistemi,

dokusu

kemik

hastalıkları

Miyalji (a

ır % 1,4)

Artralji

Genel

bozukluklar

uygulama bölgesine ili

hastalıklar

Sıvı

tutulması

ır:%

6,5);

Asteni (a

ır % 11,2);

rı.

nfüzyon

yeri

reaksiyonları;

Kardiyak

olmayan gö

üs a

rısı (a

% 0,4)

Laboratuvar bulguları

G3/4

bilirubin

artı

(<%5);

G3/4 kan alkalen fosfataz

artı

ı (<%4);

G3/4 AST artı

ı (<%3);

G3/4 ALT artı

ı (< %2).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek: G3/4 trombositopeni ile ba

ıntılı kanama episodları.

Sinir sistemi hastalıkları

Tek ajan olarak 100 mg/m² dosetaksel ile tedavi edilen ve nörotoksisite geli

hastaların %35,3’ünde bu olayların reversibl oldu

una dair veriler mevcuttur.

Olaylar 3 ay içinde spontan olarak düzelmi

tir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok

seyrek:

tırma

sırasında

geri

dönü

olmayan

alopesi

olgusu.

Kutanöz reaksiyonların % 73’i 21 gün içinde geri dönü

lü olmu

tur.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Dosetaksel ile tedavi edilen hastalarda ortalama kümülatif doz 1000 mg/ m

, sıvı

retansiyonunun düzelmesi için geçen zaman ortalama 16,4 haftadır (0-42 hafta).

23/57

Orta

iddette

ciddi

sıvı

retansiyonunun

langıcı,

premedikasyon

alan

hastalarda

premedikasyon

almayan

hastalara

kıyasla

daha

geç

meydana

gelmektedir. (medyan kümülatif doz 8l8,9 mg/m

ve 489,7 mg/ m

). Ancak

tedavinin daha erken a

amalarında sıvı retansiyonu meydana gelen vakalar da

bildirilmi

tir.

Dosetaksel 75 mg/m

tek ajan:

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyonlar (G3/4: %5)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G4: %54,2);

Anemi (G3/4: %10,8);

Trombositopeni (G4: %1,7)

Febril nötropeni

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite (a

ır de

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %0,8);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %2,5)

Kardiyovasküler hastalıklar

Aritmi (a

ır de

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon;

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 3,3);

Stomatit (G3/4:% 1,7);

Kusma (G3/4: % 0,8).

Diyare (G3/4: % 1,7);

Konstipasyon

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi;

Deri

reaksiyonları

(G3/4:

0,8);

Tırnakta de

iklikler (a

ır % 0,8)

skelet-kas

sistemi,

dokusu ve kemik hastalıkları

Miyalji

Genel

bozukluklar

Asteni (a

ır % 12,4);

24/57

uygulama

bölgesine

hastalıklar

Sıvı tutulması (a

ır:% 0,8);

rı.

Laboratuvar bulguları

G3/4 kan bilirubin artı

ı (<%2);

Dosetaksel 75 mg/m

doksorubisin ile kombine olarak

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

Etkiler

l/100 ila <

l/10

Yaygın olmayan

istenmeyen

etkiler

1/1000

ila

<

l/100

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Enfeksiyonlar (G3/4: %7,8)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G4: %91,7);

Anemi (G3/4: %9,4);

Febril nötropeni;

Trombositopeni (G4: %0,8)

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4:% 1,2)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3: %0,4)

Periferik

motor

nöropati

(G3/4:

%0,4)

Kardiyovasküler hastalıklar

Kardiyak yetmezlik;

Aritmi (a

ır de

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 5);

Stomatit (G3/4:% 7,8);

Diyare (G3/4: % 6,2);

Kusma (G3/4: % 5);

Konstipasyon

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi;

Tırnakta de

iklikler

ır % 0,4).

25/57

Deri

reaksiyonları

skelet-kas sistemi, ba

dokusu

ve kemik hastalıkları

Miyalji

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ili

kin hastalıklar

Asteni (a

ır % 8,1);

Sıvı tutulması (a

ır:% 1,2);

rı.

nfüzyon

yeri

reaksiyonu

Laboratuvar bulguları

G3/4

bilirubin

artı

ı (<%2,5);

G3/4

alkalen

fosfataz

artı

(<%2,5);

G3/4

artı

(<%1);

G3/4 ALT artı

(< %1).

Dosetaksel 75 mg/m

ve sisplatin kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

1/1000 ila < l/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyonlar (G3/4: %5,7)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G4: %51,5);

Anemi (G3/4: %6,9);

Trombositopeni (G4: %0,5)

Febril nötropeni

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4:%

2,5)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3: %3,7);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %2)

Kardiyovasküler hastalıklar

Aritmi (G3/4: % 0,7)

Kalp yetmezli

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon

(G3/4:%0,7)

26/57

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 9,6);

Kusma (G3/4: % 7,6)

Diyare (G3/4: % 6,4)

Stomatit (G3/4: % 2);

Konstipasyon

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi;

Tırnakta

iklikler

% 0,7)

Deri reaksiyonları (G3/4: %

0,2)

skelet-kas sistemi, ba

dokusu

ve kemik hastalıkları

Miyalji (a

ır % 0,5)

Genel bozukluklar ve uygulama

bölgesine ili

kin hastalıklar

Asteni (a

ır % 9,9);

Sıvı tutulması (a

ır:% 0,7);

(G3/4: % 1,2)

nfüzyon

yeri

reaksiyonu;

Laboratuvar bulguları

G3/4

bilirubin

artı

ı (%2,1);

G3/4

artı

(%1,3).

G3/4

artı

(%0,5);

G3/4

alkalen

fosfataz artı

ı (%0,3)

Dosetaksel 100 mg/m

ve trastuzumab kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın

istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Nötropeni (G3/4: %32)

Febril

nötropeni

(ate

antibiyotik

kullanımına

nötropeni

dahil)

veya

nötropenik sepsis.

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Psikiyatrik hastalıklar

nsomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Parestezi;

rısı;

alma

duyusunda

bozukluk; Hipoestezi

27/57

Göz hastalıkları

Göz ya

ı salgısında artı

; Konjunktivit

Kardiyak hastalıklar

Kalp yetmezli

Vasküler hastalıklar

Lenfödem

Solunum,

torasik

mediastinal

hastalıklar

Epistaksis; Faringolaringeal a

rı;

Nazofarenjit; Dispne; Öksürük; Rinore

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı;

Diyare;

Kusma;

Konstipasyon;

Stomatit; Dispepsi; Abdominal a

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi;

Eritem;

Döküntü;

Tırnaklarda

bozukluk

skelet-kas sistemi, ba

dokusu ve

kemik hastalıkları

Miyalji;

Artralji;

Ekstremitelerde

rı;

Sırt

rısı; Kemik a

rısı

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine ili

kin hastalıklar

Asteni;

Periferik

ödem;

Yüksek

Bitkinlik;

Mukoza

enflamasyonu;

rı;

nfluenza

benzeri

hastalık;

rısı;

Titremeler

Letarji (uyu

ukluk)

Laboratuvar bulguları

Kilo artı

Kardiyak hastalıklar

Dosetaksel + trastuzumab alan hastaların % 2,2'sinde kalp yetmezli

i görülürken,

yalnız Dosetaksel verilen hastalarda kalp yetmezli

i görülmemi

tir. Dosetaksel +

trastuzumab kolunda hastaların %64'ü ve tek ba

ına dosetaksel kolunda hastaların

%55'i daha önce adjuvan tedavi olarak antrasiklin almı

tır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

ına

dosetaksel

alan

hastalar

ıla

tırıldı

ında

(NCI-CTC

kriteri

kullanılarak derece 3/4 nötropeni % 22’ye kar

ı % 32) trastuzumab ve dosetakseli

birlikte alan hastalarda hematolojik toksisite artmı

tır. 100 mg/m

’lik dozda tek

ına Dosetaksel’in, nadir kan sayımlarına ba

lı olarak, hastaların % 97’sinde, %

76 derece 4 olmak üzere, nötropeni ile sonuçlandı

ı bilinmekte oldu

undan bu

durumun

gerçek

erinin

altında

bulunabilece

ediniz.

Herseptin

dosetakseli birlikte alan hastalarda (tek ba

ına dosetaksel alan hastalar için %

17’ye kar

ı % 23) febril nötropeni/nötropenik sepsis insidansı da artmı

tır.

28/57

Dosetaksel 75 mg/m

ve kapesitabin kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Oral kandidiyazis (G3/4: <%1)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G3/4: %63);

Anemi (G3/4: %10)

Trombositopeni (G3/4: %3)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: %1);

İş

tah azalması

Dehidratasyon (G3/4: %2)

Sinir sistemi hastalıkları

alma

duyusunda

bozukluk

(G3/4: < %1);

Parestezi (G3/4: < %1)

dönmesi;

rısı (G3/4: %1); Periferik nöropati

Göz hastalıkları

Gözya

ı salgısında artı

Solunum,

torasik

mediastinal hastalıklar

az a

rısı (G3/4: %2)

Dispne (%7; G3/4: %1); Öksürük (G3/4:

<%1); Epistaksis (G3/4:< %1).

Gastrointestinal hastalıklar

Stomatit (G3/4:% 18);

Diyare (G3/4: % 14);

Bulantı (G3/4: % 6);

Kusma (G3/4: % 4);

Konstipasyon (G3/4: % 1);

Abdominal a

rı (G3/4: %2);

Dispepsi

Üst abdominal a

rı;

ız kurulu

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

El-ayak

sendromu

(G3/4:

%24);

Alopesi (G3/4: %6);

Tırnak hastalıkları (G3/4: %

Dermatit;

Eritematöz döküntü (G3/4: <%1);

Tırnakta renk bozuklu

Onikoliz (G3/4: %1).

skelet-kas

sistemi,

dokusu ve kemik hastalıkları

Miyalji (G3/4: %2);

Artralji (G3/4: %1)

Ekstremitede a

rı (G3/4: <%1);

Sırt a

rısı (G3/4: %1).

Genel

bozukluklar

Asteni (G3/4: %3);

Letarji;

29/57

uygulama

bölgesine

hastalıklar

Pireksi (G3/4: %1);

Bitkinlik/Zayıflık

(G3/4:

%5);

Periferik ödem (G3/4: %1)

Laboratuvar bulguları

Kilo kaybı

G3/4 kan bilirubin artı

ı (<%9)

Dosetaksel 75 mg/m

ve prednison veya prednisolon kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: % 3,3)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G3/4: % 32);

Anemi (G3/4: % 4,9)

Trombositopeni (G3/4: % 0,6)

Febril nötropeni

mmun sistem hastalıkları

Hipersensitivite (G3/4: % 0,6)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 0,6)

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %1,2);

Tat alma duyusunda bozukluk

(G3/4: %0)

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0)

Göz hastalıkları

Gözya

salgısında

artı

(G3/4:

%0,6)

Kardiyak hastalıklar

Kardiyak

ventrikül

fonksiyonunda

azalma

(G3/4:

%0,3).

Solunum,

torasik

mediastinal hastalıklar

Epistaksis (G3/4: %0)

Dispne (G3/4: %0,6);

Öksürük (G3/4: %0).

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 2,4);

30/57

Diyare (G3/4: % 1,2);

Stomatit/Farenjit (G3/4:% 0,9);

Kusma (G3/4: % 1,2);

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi

Tırnak bozuklu

u (a

ır de

Pul pul döküntü

(G3/4: <%0,3)

skelet-kas

sistemi,

dokusu ve kemik hastalıkları

Artralji (G3/4: %0,3);

Miyalji (G3/4: %0,3)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

hastalıklar

Bitkinlik (G3/4: %3,9);

Sıvı tutulması (a

ır % 0,6)

Nod pozitif (TAX 316) ve nod negatif (GEICAM 9805) meme kanseri

hastalarında

Dosetaksel

mg/m

doksorubisin

siklofosfamid

kombinasyonunun adjuvan kullanımı (havuz analiz verileri)

MedDRA

Sistemi

Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

1/1000 ila < l/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: %2,4);

Nötropenik enfeksiyon (G3/4:

%2,6)

Kan ve lenfatik sistem

hastalıkları

Anemi (G3/4: %3);

Nötropeni (G3/4: %59,2);

Trombositopeni

(G3/4:

%1,6);

Febril

nötropeni

(G3/4:

Geçerli de

mmün

sistem

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4:% 0,6)

Metabolizma

beslenme hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 1,5)

Sinir sistemi hastalıkları

Tat alma duyusunda bozukluk

(G3/4: %0,6);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0);

Senkop (G3/4: %0)

Nörotoksisite

31/57

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: <%0,1)

(G3/4: %0)

Uyku hali (G3/4: %0)

Göz hastalıkları

Konjunktivit (G3/4: <% 0,1)

Göz

salgısında

artı

(G3/4: <%0,1);

Kardiyovasküler

hastalıklar

Aritmi (G3/4: % 0,2)

Vasküler hastalıklar

Sıcak basması (G3/4: %0,5)

Hipotansiyon (G3/4: %

Flebit (G3/4: %0)

Lenfödem (G3/4: %0)

Solunum,

torasik

mediastinal hastalıklar

Öksürük (G3/4: %0)

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 5,0);

Stomatit (G3/4: % 6,0);

Kusma (G3/4: % 4,2);

Diyare (G3/4: % 3,4);

Konstipasyon (G3/4: %0,5)

Abdominal a

rı (G3/4:

%0,4)

Deri ve deri altı dokusu

hastalıkları

Alopesi (G3/4:< %0,1);

Deri

bozuklukları

(G3/4:

0,6)

Tırnak bozuklukları

(G3/4:% 0,4)

skelet-kas sistemi, ba

dokusu

kemik

hastalıkları

Miyalji (G3/4:% 0,7)

Artralji (G3/4:% 0,2)

Üreme sistemi ve meme

hastalıkları

Amenore

(G3/4:

Geçerli

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

kin hastalıklar

Asteni (G3/4:% 10);

(G3/4: Geçerli de

il);

Periferik ödem (G3/4:% 0,2)

Laboratuvar bulguları

Kilo artı

ı (G3/4: %0);

Kilo

kaybı

(G3/4:

32/57

%0,2)

pozitif

(TAX

316)

negatif

(GEICAM

9805)

meme

kanseri

hastalarında,

Dosetaksel

mg/m

doksorubisin

siklofosfamid

kombinasyonunun

adjuvan

kullanımına

bazı

advers

etkilerle

ilgili

açıklamalar:

Sinir sistemi hastalıkları

pozitif

meme

kanseri

çalı

masında

(TAX316)

kemoterapinin

sonunda

periferik duyusal nöropatisi olan 84 hastanın 10'unda periferik duyusal nöropatinin

takip döneminde devam etti

i gözlenmi

tir.

Kardiyak hastalıklar

TAX3I6 çalı

masında, DAC grubunda 26 hastada (%3,5) ve FAC grubunda 17

hastada (%2,3) koniestif kalp yetmezli

i ortaya çıkmı

tır. Her iki grupta da bir

hasta hariç di

er tüm hastalarda, KKY tanısı tedavi döneminden 30 gün sonra

konulmu

tur. DAC grubunda 2 hasta ve FAC grubunda 4 hasta kalp yetmezli

nedeniyle ölmü

tür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

TAX 316 çalı

masında 687 DAC hastasında ve 645 FAC hastasında, kemoterapiyi

izleyen takip döneminde devam eden alopesi bildirilmi

tir.

Takip döneminin sonunda, alopesinin 29 DAC hastasında (%4,2) ve 16 FAC

hastasında (% 2,4) devam etti

i gözlenmi

tir.

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

TAX316

çalı

masında

kemoterapinin

sonunda

amenoresi

olan

hastanın

l2l'inde amenorenin devam etti

i gözlenmi

tir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

TAX 316 çalı

masında, DAC grubunda kemoterapinin sonunda periferik ödemi

olan 119, hastadan l9'unda, FAC grubunda periferik ödemi olan 23 hastadan

4'ünde

takip

döneminde

periferik

ödemin

devam

etti

gözlemlenmi

tir;

öte

yandan GEICAM 9805 çalı

masında kemoterapinin sonunda lenfödemli olan 5

hastadan 4'ünde lenfödemin devam etti

i gözlemlenmi

tir.

33/57

Akut lösemi / Miyelodisplastik sendrom

TAX 3l6 çalı

masında l0 yıllık takip dönemi sonrasında, 744 DAC hastasının

4'ünde ve 736 FAC hastasının l'inde akut lösemi bildirilmi

tir. Miyelodisplastik

sendrom

ise,

hastasının

2'sinde

hastasının

l'inde

bildirilmi

tir.

GEICAM 9805 çalı

masında, 77 aylık bir medyan de

eri olan takip süresinde

dosataksel, doksorubisin ve siklofosfamid alan 532 hastadan 1'inde (%0,2) akut

lösemi görülmü

tür. Florourasil, doksorubisin ve siklofosfamid alan hastalarda

herhangi bir olgu bildirilmemi

tir. Tedavi gruplarından hiçbirinde herhangi bir

hastaya miyelodisplastik sendrom tanısı konulmamı

tır.

Nötropenik komplikasyonlar

ıdaki tablo GEICAM çalı

ması - DAC grubunda G-CSF profilaksisi zorunlu

hale getirildikten sonra primer uygulanan hastalarda Derece 4 nötropeni, febril

nötropeni ve netropenik infeksiyon insidansının azaldı

ı gösterilmektedir.

Primer

G-CSF

profilaksisi

alan

almayan

tedavisi

hastalarındaki

nötropenik komplikasyonlar (GEICAM 9805)

Primer G-CSF profilaksisi

almavanlar

(n=l1l)

n (%)

Primer G-CSF profilaksisi

alanlar

(n=421)

n (%)

Nötropeni (Derece 4)

104 (93,7)

136 (32,1)

Febril nötropeni

28 (25,2)

23 (5,5)

Nötropenik enfeksiyon

14 (12,6)

21 (5,0)

Nötropenik

enfeksiyon

(Derece 3-4)

2 (1,8)

5 (1,2)

Doksorubisin ve siklofosfamid uygulamasının arkasından Dosetaksel ile

trastuzumab kombinasyonun uygulanması olarak

Çalı

manın herhangi bir anında meydana gelen ve ara

tırmada uygulanan tedaviye

lı istenmeyen olaylar (AO): Güvenlilik Popülasyonu ( non-kardiyak AO ların

insidansı

5; kardiyak olayların insidansı

34/57

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Nötropenisiz enfeksiyon;

Enfeksiyon (G3/4: % 1,9)

Nötropenik

enfeksiyon

(G3/4:%

9,2);

Rinit (G3/4: % 0,1);

Mutlak Nötrofil sayısı (ANC)

Bilinmeyen enfeksiyon (G3/4: %

5,5)

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Anemi (G3/4: % 3,2);

Nötropeni (G3/4: %71,3);

Trombositopeni

(G3/4:

%1,2);

Febril

nötropeni

(G3/4:

%10,9)

ıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite (G3/4: % 1,4)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 1,9)

Psikiyatrik hastalıklar

nsomnia (G3/4: %0,1)

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %1,9);

Tat alma bozuklu

rısı (G3/4: %0,6)

dönmesi (G3/4: %0,7);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0,4)

Göz hastalıkları

Gözya

salgısında

artı

(G3/4: %0,3)

Konjunktivit

Kardiyak hastalıklar

Sol ventrikül disfonksiyonu

(G3/4: %0,5);

Çarpıntı;

Sinüs ta

ikardisi

Vasküler hastalıklar

basması

Solunum,

torasik

mediastinal

hastalıklar

Dispne (G3/4: %1,5)

Epistaksis ; Öksürük (G3/4: %0,2)

35/57

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 5,3);

Stomatit (G3/4:% 3,0);

Kusma (G3/4: % 6,4);

Diyare (G3/4: % 5,1);

Konstipasyon (G3/4: %0,9);

Dispepsi (G3/4: %0,3);

Abdominal a

rı (G3/4: %0,4)

ız kurulu

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Alopesi

Tırnak bozuklukları;

Pul pul döküntü (G3/4: %1,3)

Palmar-plantar

eritrodisestezi

sendromu (G3/4: %1,4);

Deri kurulu

skelet-kas sistemi, ba

dokusu ve

kemik hastalıkları

Miyalji (G3/4: %4,9);

Artralji (G3/4: %3,0)

Kemik a

rısı (G3/4: %0,4)

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Adet kanaması düzensizli

(G3/4: %19,9)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine ili

kin hastalıklar

Halsizlik (G3/4: %6,6);

Sıvı

retansiyonu

(G3/4:

%1,5);

(G3/4: %0,4)

rı (G3/4: %0,4);

Titreme;

Enjeksiyon yerinde reaksiyon

(G3/4: %1,4)

Laboratuvar bulguları

beyaz

küre

sayısının

azalması (G3/4: %60,2);

ALT artı

ı (G3/4: %1,8);

AST artı

ı (G3/4: %0,8);

Kanda

alkalen

fosfataz

yükselmesi (G3/4: %0,3);

Vücut a

ırlı

ının artı

ı (G3/4:

%0,3)

Kanda

kreatinin

yükselmesi

(G3/4: %0,5);

Vücut a

ırlı

ının azalması;

Kanda

bilirubin

artı

(G3/4:

%0,4)

Kardiyak hastalıklar

AC-DH

alan

kolda

tüm

semptomatik

kardiyak

olayların

yıllık

kümülatif

insidansı %2,36 idi. (AC-D alan kar

ıla

tırma kolunda ise %0,52 idi. Bkz. 5.1

Farmakodinamik özellikler) AC-DH alan koldaki KKY olaylarının (Derece 3 veya

4) 3 yıllık kümülatif insidansı %1,9 idi. (AC-D alan kar

ıla

tırma kolunda ise %0.3

idi).

36/57

Dosetaksel trastuzumab ve karboplatin ile kombine olarak

Çalı

manın herhangi bir anında meydana gelen ve ara

tırmada uygulanan tedaviye

lı istenmeyen olaylar (AO): Güvenlilik Popülasyonu (non-kardiyak AO ların

insidansı

5; kardiyak olayların insidansı

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen etkiler

l/100 ila < l/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Nötropenisiz

enfeksiyon

(G3/4:%1,5);

Nötropenik

enfeksiyon

(G3/4:%

7,7);

Rinit;

Mutlak Nötrofil sayısı (ANC)

Bilinmeyen enfeksiyon

(G3/4: % 3,6)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Anemi (G3/4: % 5,8);

Nötropeni (G3/4: %65,9);

Trombositopeni (G3/4: %5,4);

Febril nötropeni (G3/4: %9,8)

ıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite (G3/4: % 2,5)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 0,5)

Psikiyatrik hastalıklar

nsomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %0,6);

Tat alma bozuklu

rısı (G3/4: %0,3)

dönmesi (G3/4: %0,4);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0,3)

Göz hastalıkları

Gözya

ı salgısında artı

Konjunktivit

Kardiyak hastalıklar

Çarpıntı;

Sinüs ta

ikardisi;

ventrikül

disfonksiyonu

(G3/4: %0,1);

Vasküler hastalıklar

basması

Hipotansiyon (G3/4: %0,2)

37/57

Solunum,

torasik

mediastinal hastalıklar

Dispne (G3/4: %1,7)

Epistaksis (G3/4: %0,4)

Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 4,6);

Diyare (G3/4: % 4,9);

Stomatit (G3/4:% 1,4);

Kusma (G3/4: % 3,0);

Konstipasyon (G3/4: %0,6);

Dispepsi (G3/4: %0,4);

Abdominal a

rı (G3/4: %0,5)

ız kurulu

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi

Tırnak bozuklukları;

Pul pul döküntü (G3/4: %0,4)

Deri kurulu

Palmar-plantar

eritrodisestezi

sendromu

skelet-kas

sistemi,

dokusu ve kemik hastalıkları

Miyalji (G3/4: %1,4);

Artralji (G3/4: %1,0)

Kemik a

rısı (G3/4: %0,1)

Üreme

sistemi

meme

hastalıkları

Adet

kanaması

düzensizli

(G3/4: %21,4)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

hastalıklar

Halsizlik (G3/4: %6,9);

Sıvı retansiyonu (G3/4: %1,4);

(G3/4: %0,3);

Enjeksiyon yerinde reaksiyon

(G3/4: %0,2);

rı;

Titreme

Laboratuvar bulguları

beyaz

küre

sayısının

azalması (G3/4: %48,0);

ALT artı

ı (G3/4: %2,4);

AST artı

ı (G3/4: %1,0);

Kanda

alkalen

fosfataz

yükselmesi (G3/4: %0,3);

Vücut

ırlı

ının

artı

(G3/4:

%0,2)

Kanda kreatinin yükselmesi

(G3/4: %0,6);

Kanda

bilirubin

artı

(G3/4:

%0,4);

Vücut a

ırlı

ının azalması

(G3/4: %0,1)

38/57

Kardiyak hastalıklar

DCH alan kolda tüm semptomatik kardiyak olayların 3 yıllık kümülatif insidansı %

1,16

idi.

(AC-D

alan

ıla

tırma

kolunda

0,52

idi.

Bkz.

Farmakodinamik özellikler) DCH alan koldaki KKY olaylarının (Derece 3 veya 4)

3 yıllık kümülatif insidansı %0,4 idi. (AC-D alan kar

ıla

tırma kolunda ise %0,3

idi).

Mide

adenokarsinomu

için

Dosetaksel

mg/m

sisplatin

florourasil kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

Etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen etkiler

l/100 ila < l/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Nötropenik enfeksiyon

Enfeksiyon (G3/4: % 11,7)

Kan ve lenfatik sistem hastalıkları

Anemi (G3/4: % 20,9);

Nötropeni (G3/4: %83,2);

Trombositopeni

(G3/4:

%8,8);

Febril nötropeni

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4:

1,7)

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 11,7)

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %8,7)

dönmesi (G3/4: %2,3);

Periferik

motor

nöropati

(G3/4:

%1,3)

Göz hastalıkları

Gözya

ı salgısında artı

(G3/4: %0)

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Duyma bozuklukları (G3/4: %0)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (G3/4: % 1,0);

Gastrointestinal hastalıklar

Diyare (G3/4: % 19,7);

Bulantı (G3/4: % 16);

Stomatit (G3/4:% 23,7);

Kusma (G3/4: % 14,3);

Konstipasyon (G3/4: %1,0);

Gastrointestinal a

rı (G3/4: %1,0)

Özofajit/disfaji/odinofaji

(%8.0, G3/4: %0,7)

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi (G3/4: %4,0);

Pul pul ka

ıntılı kızarıklık

(G3/4: %0,7);

Tırnak bozuklukları (G3/4: %0,7);

39/57

Deri soyulması (G3/4: %0)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine ili

kin hastalıklar

Letarji (G3/4: %19,0);

(G3/4: %2,3);

Sıvı tutulması

ır/ya

amı

tehdit

edici

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon, G-CSF kullanımından ba

ımsız olarak

hastaların

sırasıyla

17,2

13,5’inde

görülmü

tür.

G-CSF,

hastaların

%19,3’ünde

(siklusların

%10,7’si)

ikincil

profilaksi

için

kullanılmı

tır.

Febril

nötropeni

nötropenik

enfeksiyon

görülme

oranları

profilaktik

G-CSF

kullanıldı

ında sırasıyla % 12,1 ve % 3,4 ve profilaktik G-CSF olmaksızın % 15,6

ve % 12,9’dur (Bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

ve boyun kanserinde Dosetaksel 75 mg/m

ile sisplatin ve 5-florourasil

kombinasyonu

ndüksiyon kemoterapisi (takiben radyoterapi yapılacak) (TAX 323)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok

yaygın

istenmeyen

etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Yaygın olmayan

istenmeyen

etkiler

1/1000

ila

<

l/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: %6,3)

Nötropenik enfeksiyon

(Kist ve polipler de dahil

olmak üzere) iyi huylu ve

kötü huylu neoplazmlar

Kanser

rısı

(G3/4:

%0,6)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G4: %76,3);

Anemi (G3/4: %9,2);

Trombositopeni

(G3/4:

%5,2);

Febril nötropeni

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite

il)

40/57

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 0,6)

Sinir sistemi hastalıkları

Tat /koku alma bozuklu

Periferik duyusal nöropati

(G3: %0,6)

dönmesi

Göz hastalıkları

Gözya

salgısının

artı

Konjunktivit

Kulak

kulak

hastalıkları

İş

itme bozuklu

Kardiyak hastalıklar

Miyokard

iskemisi

(G3/4: %1,7)

Aritmi

(G3/4:

0,6)

Vasküler hastalıklar

Venöz

bozukluk

(G3/4:

%0,6)

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 0,6);

Stomatit (G3/4: % 4,0);

Diyare (G3/4: % 2,9);

Kusma (G3/4: % 0,6);

Konstipasyon;

Özofajit/disfaji,odinofaji

(G3/4: %0,6);

Abdominal a

rı;

Dispepsi;

Gastrointestinal

kanama

(G3/4: %0,6)

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi (G3/4: %10,9);

ıntılı kızarıklık;

Deri kurulu

Deride soyulma (G3/4:%

0,6)

skelet-kas

sistemi,

dokusu

kemik

hastalıkları

Miyalji (G3/4:% 0,6)

Genel

bozukluklar

uygulama bölgesine ili

hastalıklar

Letarji (G3/4:% 3,4);

Pireksi (G3/4: %0,6);

Sıvı tutulması;

Ödem:

Laboratuvar bulguları

Kilo artı

41/57

ndüksiyon kemoterapisi (takiben kemoradyoterapi yapılacak) (TAX 324)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler

l/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

l/100 ila < l/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

1/1000

ila

<

l/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: %3,6)

Nötropenik enfeksiyon

(Kist ve polipler de dahil

olmak üzere) iyi huylu ve

kötü huylu neoplazmlar

Kanser

rısı

(G3/4:

%1,2)

lenfatik

sistem

hastalıkları

Nötropeni (G4: %83,5);

Anemi (G3/4: %12,4);

Trombositopeni

(G3/4:

%4,0);

Febril nötropeni

mmün sistem hastalıkları

Hipersensitivite

Metabolizma

beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 12,0)

Sinir sistemi hastalıkları

/koku

alma

bozuklu

u (G3/4: %0,4);

Periferik

duyusal

nöropati

(G3/4: %1,2)

dönmesi

(G3/4:

%2,0)

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0,4)

Göz hastalıkları

Gözya

ı salgısının artı

Konjunktivit

Kulak ve iç kulak hastalıkları

İş

itme bozuklu

u (G3/4:

%1,2)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (G3/4: % 2,0)

Miyokard iskemisi

Vasküler hastalıklar

Venöz bozukluk

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: % 13,9);

Stomatit (G3/4: % 20,7);

Kusma (G3/4: % 8,4);

Diyare (G3/4: % 6,8);

Özofajit/disfaji,odinofaji

Dispepsi (G3/4: % 0,8);

Gastrointestinal a

(G3/4: %1,2)

Gastrointestinal kanama

(G3/4: %0,4)

42/57

(G3/4: %12,0);

Konstipasyon

(G3/4:

%0,4)

Deri

deri

altı

dokusu

hastalıkları

Alopesi (G3/4: %4,0);

ıntılı deri döküntüsü

Deri kurulu

Pul pul dökülme

skelet-kas sistemi, ba

dokusu

ve kemik hastalıkları

Miyalji (G3/4:% 0,4)

Genel

bozukluklar

uygulama

bölgesine

hastalıklar

Letarji (G3/4:% 4,0);

Pireksi (G3/4: %3,6);

Sıvı

tutulması

(G3/4:

%1,2);

Ödem (G3/4: %1,2)

Laboratuvar bulguları

Kilo azalması

Kilo artı

Pazarlama-sonrası deneyim

Benign,

malign

veya

türü

belirtilmemi

neoplazmlar

(kistler

ve

polipler

dahil)

Dosetakselin di

er kemoterapi ajanları ve/veya radyoterapi ile birlikte kullanımı

ile ilgili çok seyrek olarak akut miyeloid lösemi ve miyelodisplastik sendrom

olguları bildirilmi

tir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Kemik ili

i supresyonu ve di

er hematolojik istenmeyen etkiler bildirilmi

tir.

Sıkıkla sepsis veya çoklu organ hasan ile birlikte yaygın damar içi pıhtıla

(DIC) bildirilmi

tir.

Ba

ı

ıklık sistemi hastalıkları

Bazen ölümcül olan anaflaktik

ok vakaları rapor edilmi

tir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

unlukla dehidratasyon, kusma ve pnömoninin e

lik etti

i hiponatremi vakaları

bildirilmi

tir.

Sinir sistemi hastalıkları

43/57

Dosetaksel uygulamasıyla seyrek olarak konvülsiyon veya geçici bilinç kaybı

olguları

gözlenmi

tir.

reaksiyonlar

bazen

ilacın

infüzyonu

sırasında

görülmektedir.

Göz hastalıkları

Tipik olarak ilaç infüzyonu sırasında gözlenen ve hipersensitivite reaksiyonları ile

ilgili

olarak

ortaya

çıkan

seyrek

geçici

görme

bozuklu

vakaları

(parlama,

parlayan

ıklar,

skotom)

bildirilmi

tir.

nfüzyonun

sonlandırılması

geri

dönü

ümlüdürler. Konjunktivitli veya konjunktivitsiz gözya

ı salgısı durumları,

ırı gözya

ı ile sonuçlanan gözya

ı kanalı obstrüksiyonu durumları seyrek olarak

bildirilmi

tir.

taksanlarla

oldu

gibi,

dosetakselle

tedavi

edilen

hastalarda

sistoid

maküler ödem olguları bildirilmi

tir.

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek olarak miyokard infarktüsü vakaları bildirilmi

tir.

Vasküler hastalıklar

Seyrek olarak venöz tromboembolik olaylar bildirilmi

tir.

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek olarak ototoksisite, duyma bozuklukları ve/veya duyma kaybı olguları

bildirilmi

tir.

Solunum, gö

üs bozuklukları ve mediastinal hastalılar

Akut solunum güçlü

ü sendromu ve interstisyel pnömoni/pnömonit, interstisyel

akci

hastalı

pulmoner

fibrosis

solunum

yetmezli

seyrek

olarak

bildirilmi

tir ve ölümle sonuçlanabilir. Birlikte radyoterapi alan hastalarda seyrek

olarak radyasyon pnömonisi vakaları bildirilmi

tir.

Gastrointestinal hastalıklar

Gastrointestinal olayların ender bir sonucu olarak dehidratasyon, gasrointestinal

perforasyon, iskemik kolit, kolit ve nötropenik enterokolit bildirilmi

tir. Seyrek

olarak ileus ve barsak obstrüksiyonu olguları bildirilmi

tir.

44/57

Hepato-biliyer hastalıklar

Daha önceden karaci

er bozuklu

u olan hastalarda bazen öldürücü olan çok

seyrek hepatit olguları bildirilmi

tir.

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Dosetaksel

çok

seyrek

olarak

erythema

multiforme,

Stevens-Johnson

sendromu, toksik epidermal nekroliz gibi kutanöz lupus eritematozus ve büllü

eritem olguları bildirilmi

tir.

Bazı durumlarda e

lik eden faktörlerin bu etkilerin geli

mesine katkıda bulunmu

olabilece

ünülmü

tür.

Dosetaksel

skloderma

benzeri

iklikler

periferik lenfödemden önce meydana geldi

i rapor edilmi

tir.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Böbrek bozuklu

u ve böbrek yetersizli

i bildirilmi

tir; bu olguların %20'sinde

zamanlı nefrotoksik ilaç uygulaması ve gastrointestinal bozukluklar gibi akut

böbrek yetersizli

i risk faktörleri bulunmamaktadır.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Radyasyon hatırlama fenomeni seyrek olarak bildirilmi

tir. Sıvı retansiyonuna

oligüri

veya

hipotansiyon

akut

atakları

etmemi

tir.

Dehidratasyon

pulmoner ödem seyrek olarak bildirilmi

tir.

üpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası

üpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük

önem ta

ımaktadır. Raporlama

yapılması, ilacın

yarar/risk dengesinin sürekli

olarak izlenmesine olanak sa

lar. Sa

lık mesle

i mensuplarının herhangi bir

üpheli

advers

reaksiyonu

Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri gerekmektedir. (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0

800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99)

4.9. Doz a

ımı ve tedavisi

ırı doz vakaları çok az sayıda bildirilmi

tir. DOX

TAX a

ırı dozu için bilinen

bir antidot

yoktur. A

ırı doz verilmesi halinde, hasta hayati fonksiyonlarının

yakından izlenebilece

i ve gerekti

inde destek tedavinin uygulanabilece

i özel bir

ünitede tutulmalıdır. Beklenen a

ırı doz komplikasyonları: kemik ili

i supresyonu,

periferik nörotoksisite ve mukoza iltihabıdır.

45/57

ırı doz tespit edilirse, mümkün oldu

u kadar çabuk

ekilde terapötik dozda G-

tedavisi

uygulanmalıdır.

semptomatik

tedbirler,

gerekti

ekilde

uygulanmalıdır.

5. FARMAKOLOJ

K ÖZELL

KLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

ATC Kodu: L01CD02

Farmakoterapötik grubu: Antineoplastik ilaçlar

Etki mekanizması

Dosetaksel ya

amsal mitotik hücresel fonksiyonlar için gerekli olan mikrotübüler

ı bozmak suretiyle etki yaptı

ı in vitro olarak gösterilmi

olan bir antineoplastik

ajandır.

Dosetaksel

tubulinin,

stabil

mikrotübüller

olarak

toplanmasını

ederken aynı zamanda bunların da

ılmasını da inhibe eder. Bu sayede serbest

tubulinin

önemli

ölçüde

azalmasına

neden

olur.

Dosetaksel’in

mikrotübüllere

lanması, ba

lanmı

mikrotübüllerdeki protofilament sayısını de

tirmez.

Dosetaksel’in

farelerdeki

insanlardaki

itli

tümör

hücresi

dizilerine

klonojen tayinlerde yeni eksize edilmi

tümör hücrelerine kar

ı in vitro olarak

sitotoksik oldu

u tespit edilmi

tir.

Dosetaksel yüksek intraselüler konsantrasyonlara ula

ıp, burada uzun süre kalır.

Buna ek olarak, dosetaksel’in birçok ilaca direnç gösteren gen tarafından kodlanan

p-glikoproteinini fazla miktarda açı

a çıkaran hücre dizilerinin bazıları üzerinde

aktivite gösterdi

i tespit edilmi

tir.

Dosetaksel’in in vivo olarak fare ve insan greftli ilerlemi

tümörlerde deneysel

olarak antitümör aktivitesinin geni

oldu

u gösterilmi

tir.

Klinik Çalı

malar

Meme kanseri

Adjuvan meme kanseri

46/57

Dosetaksel ile doksorubisin ve siklofosfamid kombinasyonu

Opere edilebilir, nod-pozitif meme kanseri olan hastalar (TAX 316)

Çok merkezli, açık etiketli, randomize olan bu çalı

madan elde edilen veriler,

Dosetaksel 'in opere edilebilir lenf dü

ümü-pozitif meme kanseri ve KPS

olan, 18 ve 70 ya

arasındaki hastaların adjuvan tedavisi için kullanılmasını

desteklemektedir.

Genel olarak, çalı

ma sonuçları DAC ile FAC'a kıyasla olumlu bir risk yarar oranı

elde edildi

ini ortaya koymaktadır.

Kemoterapi almaya uygun, opere edilebilir nod-negatif meme kanseri olan hastalar

(GEICAM 9805)

Çok merkezli, açık etiketli, randomize olan bu çalı

madan elde edilen veriler

Dosetaksel’in

opere

edilebilir

nod-negatif

meme

kanserli

hastalarda

adjuvan

tedavide kullanılmasını desteklemektedir.

Doksorubisin ve siklofosfamid uygulamasını takiben trastuzumab ile

kombine

halde

Dosetaksel

uygulanması

veya

Dosetaksel

trastuzumab ve karboplatin kombinasyonu

Dosetakselin trastuzumab ile kombinasyonunun etkilili

i ve güvenlili

i, opere

edilebilir

HER2-pozitif

meme

kanseri

olan

tümörlerinden

HER2

ırı

ekspresyonu

bulunan

hastaların

adjuvan

tedavisinde

incelenmi

tir.

Çalı

maya

toplan 3222 hasta randomize edilmi

tir ve bunlardan 3174 tanesi AC-D, AC-DH

veya DCH rejimlerinden biriyle tedavi edilmi

tir.

Medyan takip süresi olarak 36 ayda yapılan ikinci ara analizin sonuçları, ister

antrasiklin temelli (AC-DH), ister antrasiklin temelli olmayan (DCH) HER2-pozitif

opere edilebilir meme kanserli hastalar için adjuvan tedavi rejimlerinin bir parçası

olarak

Dosetaksel

trastuzumab

aynı

zamanda

uygulanmasının

hastalıksız

kalım ve genel sa

kalımı, kontrol koluyla (AC-D) kıyaslandı

ında istatistiksel

olarak anlamı olarak uzattı

ını göstermi

tir.

47/57

Metastatik meme kanseri

Dosetaksel ile doksorubisin kombinasyonu

Bir büyük faz III çalı

mada, daha önce tedavi almamı

, metastazlı 429 hastada,

dosetaksel

mg/m

kombinasyon

halinde

kolu)

doksorubisin

mg/m

) ile siklofosfamid (600 mg/m

) (AC kolu) kombinasyonu kar

ıla

tırılmı

tır.

Her iki rejim de 3 haftada bir uygulanmı

tır.

Medyan progresyon süresi, AD kolunda AC koluna göre (31,9 hafta, CI %95:

27,4-36,0) önemli ölçüde uzundu (37,3 hafta Cl % 95: 33,4-42,1 ). p = 0,0138.

Progresyona kadar geçen süre AD kolunda AC koluna göre belirgin olarak

uzundu.

Genel yanıt oranı AD kolunda ( % 59,3; Cl %95: 52,8-65,9) AC koluna göre

( %46,5, Cl %95:39,8-53,2 ) önemli ölçüde yüksekti. p= 0,009.

Dosetaksel tek ajan olarak

ki randomize Faz III

ıla

tırmalı çalı

maya, bir alkilleyici ajanla tedavisi

arısız olmu

326, antrasiklinle tedavisi ba

arısız olmu

392 metastatik meme

kanseri hastası alınmı

, hastalara önerilen dozda dosetaksel, yani 100 mg/m

, üç

haftada bir verilmi

tir.

Alkilleyici ajan tedavisi ba

arısız olmu

hastalarda dosetaksel doksorubisin ile

ıla

tırılmı

tır (75 mg/m

, üç haftada bir). Genel sa

kalımı (dosetaksel 15 ay,

doksorubisin 14 ay, p:0,38) veya progresyona kadar geçen süreyi (dosetaksel 27

hafta,

doksorubisin

hafta

p:0,53)

etkilemeksizin,

dosetaksel

yanıt

oranını

(%52'ye kar

ı %37, p: 0,01) arttırmı

ve yanıt süresini kısaltmı

tır (12 haftaya kar

23 hafta, p:0,007).

Antrasiklin tedavisi ba

arısız olan hastalarda dosetaksel Mitomisin C ve Vinblastin

kombinasyonuyla kar

ıla

tırılmı

tır (12 mg/m

, 6 haftada bir ve 6 mg/m

, 3 haftada

bir). Dosetaksel yanıt oranını artırmı

(%33'e kar

ı % l2 p< 0,0001), progresyona

kadar geçen süreyi uzatmı

(19 haftaya kar

l1 hafta, p= 0,0004) ve genel

kalımı uzatmı

tır (11 aya 9 ay, p:0,01).

48/57

Dosetaksel ile trastuzumab kombinasyonu

Trastuzumab ile kombinasyon halinde Dosetaksel, HER2-pozitif ve daha önce

metastatik

hastalık

için

kemoterapi

almamı

metastatik

meme

kanseri

olan

hastaların tedavisi için ara

tırılmı

tır. Yüz seksen altı hasta trastuzumab ile birlikte

ya da tek ba

ına Dosetaksel (100 mg/m

) almak üzere randomize edilmi

tir:

hastaların

%60'ı

daha

önce

antrasiklin

bazlı

adjuvan

kemoterapi

almı

tır.

Dosetaksel + trastuzumab, daha önce adjuvan antrasiklin almı

olan ya da almamı

olan hastalarda etkili bulunmu

tur.

Dosetaksel ve kapesitabin kombinasyonu

Bir randomize, çok merkezli, kontrollü faz III klinik çalı

madan elde edilen veriler,

lokal olarak ilerlemi

veya metastatik meme kanseri olan hastaların bir antrasiklini

de içeren sitotoksik kemoterapinin ba

arısız kalmasından sonraki tedavisi için

dosetaksel ve kapesitabin kombinasyonunun kullanımını desteklemektedir.

Küçük hücreli olmayan akci

er kanseri

Daha önce, beraberinde radyoterapi ile veya tek ba

ına kemoterapi alan

hastalarda

Bir Faz III çalı

mada daha önce kemoterapi almı

hastalarda progresyona kadar

geçen süre (12,3 haftaya kar

ı 7 hafta) ve genel sa

kalım 75 mg/m

dosetaksel

alan hastalarda en iyi destekleyici bakıma (BSC) kıyasla önemli ölçüde uzundu.

Daha önce kemoterapi uygulanmamı

hastalarda Dosetaksel platin kombinasyonu:

Bir Faz III çalı

mada, rezeke edilemeyen IIIB veya IV NSCLC olan ve bu hastalık

için daha önce kemoterapi almamı

1218 hasta, her 3 haftada bir 1 saatlik

infüzyon olarak Dosetaksel (D) 75 mg/m

ve sisplatin (Cis) 75 mg/m

(Dcis) veya

haftada

Dosetaksel

mg/m

karboplatin

(Cb)

(AUC

mg/ml.dakika)

veya

15,22.

günlerde

6-10

dakika

süreyle

uygulanan

vinorelbin (V) 25 mg/m

ve ardından her 4 haftada bir tekarlanan sikluslann 1.

günü uygulanan sisplatin 100 mg/m

(Vcis) almak üzere 3 kola randomize

edilmi

tir.

Genel Yanıt Oranı, Dcis grubunda (n=408) %31,6, VCis grubunda(n:404) %24,5

(Risk Oranı: % 7,1 [%95 Cl:.0,7;13,51]) olarak bulunmu

tur.

49/57

Prostat kanseri

Prednison

veya

prednisolon

kombinasyon

halinde

Dosetaksel’in

hormona

refrakter metastatik prostat kanseri olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinli

randomize, çok merkezli bir Faz III çalı

mada de

erlendirilmi

tir.

üç

haftada

dosetaksel

alan

hastalar,

mitoksantron

tedavi

edilen

hastalara kıyasla anlamlı ölçüde daha uzun genel sa

kalım göstermi

tir. Haftalık

dosetaksel kolunda sa

kalımda görülen artı

mitoksantron kontrol koluna kıyasla

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamı

tır.

Dosetaksel’in üç haftada bir uygulanmasına göre her hafta uygulanması ile daha

iyi güvenlik profili verildi

i gerçe

ine dayanarak Dosetaksel’i her hafta alan

hastaların yarar sa

laması da mümkündür.

Mide adenokarsinomu

Dosetaksel’in

gastroözofageal

bile

adenokarsinomu

dahil

olmak

üzere

metastatik

mide

adenokarsinomu

olan,

daha

önce

metastatik

hastalık

için

kemoterapi almamı

hastaların tedavisinde güvenlilik ve etkililik de

erlendirmek

amacıyla

çok

merkezli,

açık

etiketli,

randomize

çalı

yürütülmü

tür.

KPS>70 olan toplam 445 hasta sisplatin (C) (75 mg/m

, 1. günde) ve 5-florourasil

(F) (5 gün süreyle günde 750 mg/m

) ya da sisplatin (100 mg/m

, 1. günde) ve 5-

florourasil

gün

süreyle

günde

1000

mg/m

kombinasyon

halinde

Dosetaksel (D) (75 mg/m

, l. günde) ile tedavi edilmi

tir.

Genel sa

kalım da, mortalite riskinde % 22,7 oranında bir azalmayla DCF kolu

lehine anlamlı ölçüde daha uzun bulunmu

tur (p:0,0201).

ve boyun kanseri

Radyoterapiden önce uygulanan indüksiyon kemoterapisi (TAX323)

Skuamöz

hücreli

boyun

kanseri

(SCCHN)

olan

hastaların

indüksiyon

tedavisinde

dosetakselin

güvenlili

etkilili

çok

merkezli,

açık-etiketli,

randomize bir faz III çalı

mada incelenmi

tir (TAX323).

Bu çalı

madaki primer sonlanım noktası olan ilerleme görülmeyen sa

kalım

(PFS), PF koluna kıyasla, TPF kolunda anlamlı ölçüde daha uzun bulunmu

tur.

50/57

p : 0,0042 (medyan ilerleme görülmeyen sa

kalım sırasıyla 8,3 ay ve 11,4 aydır).

Genel medyan takip süresi 33,7 aydır. Medyan genel sa

kalım da PF koluyla

ıla

tırıldı

ında TPF kolu lehinde anlamlı ölçüde daha uzun bulunmu

tur.

(Medyan

genel

kalım

(OS)

sırasıyla

14,5

18,6

aydır).

Mortalite

riskindeki azalma %28 dir, p = 0,0128.

TPF ile tedavi edilen hastaların global sa

lık skoru PF ile tedavi edilenlere

kıyasla anlamı ölçüde daha dü

ük bozulma göstermi

tir (p = 0,01, EORTC QLQ-

C30 skalası kullanılmı

tır).

Kemoradyoterapiyi takiben uygulanan indüksiyon tedavisi (TAX324)

Lokal

ileri,

skuamöz

hücreli

-boyun

kanseri

(SCCHN)

olan

hastaların

indüksiyon tedavisinde dosetakselin güvenlili

i ve etkilili

i, çok merkezli, açık-

etiketli, randomize bir faz III çalı

mada incelenmi

tir (TAX324).

Bu çalı

mada etkililikle ilgili primer sonlanım noktası olan genel sa

kalım (OS)

PF'ye kıyasla dosetaksel içeren rejim ile anlamlı ölçüde daha uzun (log-rank testi,

p=0,0058) bulunmu

tur. (Medyan genel sa

kalım sırasıyla 30,1 ay ve 70,6 ay

olarak saptanmı

tır) PF'ye

kıyasla mortalite riskindeki dü

oranı %30'dur.

Sekonder sonlanım noktası ilerleme görülmeyen sa

kalım'dır ve ilerleme veya

ölüm

açısından

riskte

oranında

gözlenmi

tir.

Medyan

ilerleme

görülmeyen sa

kalım açısından 22 aylık bir düzelme saptanmı

tır (TPF için 3.,5

ay, PF için 13,1 ay) Bu sonuç da istatistiksel olarak anlamlıdır (log-rank testi,

p:0.,004).

5.2.Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Dosetakselin

farmakokinetik

özellikleri

kanser

hastalarında

20-115

mg/m²

dozlarda Faz I çalı

malarda de

erlendirilmi

tir. Dosetaksel’in kinetik profili doza

lı de

ildir ve üç bölmeli farmakokinetik modele uygundur. Yarılanma süreleri

fazı için 4,

fazı için 36 ve

fazı için 11.1 saattir. Bu son faz kısmen

dosetakselin periferik kompartmanlardan yava

çıkı

ına ba

lıdır.

51/57

ılım :

100 mg/m² dozun 1 saatlik infüzyonunu takiben, ortalama en yüksek plazma

seviyesi 3,7

g/ml ve buna uyan EAA 4,6 h.

g/ml’dir. Toplam vücut klerensi ve

sabit durum da

ılım hacmi ortalama de

erleri sırasıyla 21 L/h/m² ve 113 L’dir.

Total

vücut

klerensinin

bireyler

arası

farklılı

yakla

%50’dir.

Dosetaksel

%95’in üzerinde bir oranda proteine ba

lanır.

Biyotransformasyon:

dosetaksel ile bir çalı

ma üç kanser hastasında gerçekle

tirilmi

tir. Dosetaksel,

tertbutilester grubunun sitokrom P450 aracılı oksidatif metabolizmasına u

ramı

tır

(bir majör inaktif metabolit ve üç minör inaktif metabolit halinde ve de çok az bir

kısmı de

meden metabolize olmu

tur).

Eliminasyon:.

dosetaksel ile bir çalı

ma üç kanser hastasında gerçekle

tirilmi

tir. Dosetaksel,

tertbutilester grubunun sitokrom P450 aracılı oksidatif metabolizmasının ardından

hem idrarla hem feçesle atılmı

tır. 7 gün içinde üriner ve fekal atılımı, uygulanan

radyoaktivitenin sırasıyla %6 ve %75’idir. Feçesle atılan radyoaktivitenin yakla

%80’i ilk 48 saatte, bir majör inaktif metabolit ve üç minör inaktif metabolit

halinde ve de çok az bir kısmı de

meden atılmı

tır.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Popülasyon farmakokineti

Dosetaksel alan 577 hastada bir popülasyon farmakokinetik analizi yapılmı

tır.

Model

tarafından

tahmin

edilen

farmakokinetik

parametreler

tırmalarında

tahmin

edilenlere

çok

yakındır.

Dosetaksel

farmakokineti

hastanın ya

ı ve cinsiyeti ile de

memi

tir.

Karaci

er fonksiyon bozuklu

Klinik kimya verilerinin hafif ile orta düzeyde karaci

er fonksiyon bozuklu

oldu

unu dü

ündürdü

ü az sayıda hastada (n=23) (ALT; AST normal de

erin üst

sınırının

1,5 misli, beraberinde alkalen fosfataz normalin üst sınırının

misli), total klerens ortalama % 27 azalmı

tır (bkz. 4.2 Pozoloji ve uygulama

ekli).

52/57

Sıvı retansiyonu

Dosetakselin

klerensi

hafif

orta

iddette

sıvı

retansiyonu

olan

hastalarda

memi

tir. Ciddi sıvı retansiyonu olan hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.

Kombine kullanımı

Doksorubisin ile etkile

Kombinasyon

olarak

kullanıldı

ında

dosetaksel,

doksorubisin

klerensi

doksorubisinolün (doksorubisinin bir metaboliti) plazma seviyesini etkilememi

tir.

Dosetaksel,

doksorubisin

siklofosfamid

birlikte

uygulandı

ında

farmakokinetikleri etkilenmemi

tir.

Kapesitabin ile etkile

Kapesitabinin

dosetakselin

farmakokineti

dosetakselin

kapesitabinin

farmakokineti

i üzerindeki etkisini de

erlendiren faz I ara

tırma, kapesitabinin

dosetakselin farmakokineti

i üzerinde herhangi bir etkisi olmadı

ını (C

EAA)

dosetakselin

kapesitabinin

metaboliti

olan

5'-DFUR'un

farmakokineti

i üzerinde herhangi bir etkisi olmadı

ını göstermi

tir.

Sisplatin ile etkile

Sisplatin kombinasyon tedavisinde dosetaksel'in klerensi monoterapiyi takiben

gözlenen

benzer

bulunmu

tur.

Dosetaksel

infüzyonundan

kısa

süre

sonra

uygulanan sisplatinin farmakokinetik profili tek ba

ına sisplatin ile gözlenene

benzerdir.

Sisplatin ve 5-fluorourasil ile etkile

Solid tümörleri olan 12 hastada dosetaksel, sisplatin ve 5-fluorourasilin kombine

kullanımı, bu tıbbi ürünlerin herhangi birinin farmakokineti

ini etkilememi

tir.

Prednizon ve deksametazon ile etkile

Prednizonun standart deksametazon premedikasyonuyla uygulanan dosetakselin

farmakokineti

i üzerindeki etkisi 42 hastada incelenmi

tir.

Prednizon ile etkile

Prednizonun, stadart deksametazon premedikasyonuyla uygulanan dosetakselin

farmakokineti

üzerindeki

etkisi

hastada

tırılmı

tır.

Prednizonun

dosetakselin farmakokineti

i üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemi

tir.

53/57

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Dosetakselin karsinojenik potansiyeli ara

tırılmamı

tır.

Dosetakselin CHO-K1 hücrelerinde in vitro mikonukleus ve kromozom aberasyon

testlerinde

farelerde

in

vivo

mikonukleus

testlerinde

mutajenik

oldu

görülmü

tür. Ancak, Ames testinde veya CHO/HGPRT gen mutasyon testinde

mutajenite göstermemi

tir. Bu sonuçlar dosetakselin farmakolojik aktivitesiyle

uyumludur. Bu sonuçlar dosetakselin farmakolojik aktivitesiyle uyumludur.

Kemirgen toksisite çalı

malarında gözlenen testisler üzerindeki advers etkileri

dosetakselin erkek fertilitesini etkileyebilece

ini göstermektedir.

6. FARMASÖT

K ÖZELL

KLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Polisorbat 80

Sitrik asit

Etanol (%96)

Enjeksiyonluk su

6.2. Geçimsizlikler

tıbbi

ürün

bölüm

6.6.’da

belirtilenler

ında

tıbbi

ürünler

karı

tırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Açılmamı

flakon

24 ay

Açılmı

flakon

Herbir flakon tek kullanımlıktır ve açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Hemen

kullanılmayacak

kullanım

için

saklama

süresi

ullan

kullanıcının

sorumlulu

u altındadır.

nfüzyon po

etine alındı

ında

Mikobiyolojik açıdan çözme/seyreltme i

lemleri kontrollü ve aseptik ko

ullar

altında yapılmalıdır.

54/57

Sulandırıldıktan sonra ön karı

ım çözeltisi 2-8 °C’de buzdolabında ve 25 °C’nin

altındaki oda sıcaklı

ında 8 saat stabildir, infüzyon çözeltisi 25 °C’nin altındaki

sıcaklı

ında

NaCl

veya

glukoz-250

ml’lik)

saat

içinde

kullanılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Seyreltilmesi gereklidir.

Açılmamı

flakonları 25ºC’nin altındaki oda sıcaklı

ında, orijinal ambalajında ve

ıktan koruyarak saklayınız.

Seyreltilmi

tıbbi ürünün kullanımı için, Bkz. Bölüm 6.3.

6.5. Ambalajın niteli

i ve içeri

i

Kutuda PVC separatör içinde:

nfüzyon çözeltisi:20 ml’lik renksiz Tip I cam flakon içinde 4 ml’lik çözelti, teflon

kaplamalı tıpa, flipofflu alüminyum kapak

Çözücü flakon: 20 ml’lik Tip I çözücü flakon içinde 12 ml’lik çözelti, teflon

kaplamalı tıpa, flipofflu alüminyum kapak.

DOX

TAX infüzyon flakonu:

TAX infüzyon flakonu flipoff kapaklı 20 ml kapasiteli berrak cam Tip I

flakondur. Bu flakon polisorbat 80 içinde 40 mg/ml dosetaksel çözeltisinin 2

ml’sini içerir (dolum hacmi 188,8 mg/4,72 ml). Bu hacim, köpürme, flakon

cidarlarına yapı

ma ve “ölü hacim” nedeniyle, ön karı

ımın hazırlanması sırasında

meydana

gelen

sıvı

kaybını

kompanse

edecek

hacimdir.

fazla

dolum

TAX flakonunun beraberindeki çözücünün tamamı ile seyreltilmesinden

sonra etikette bir flakonda 160 mg olarak beyan edilen miktara tekabül etmek

üzere 10 mg/ml dosetaksel ihtiva eden minimum 16 ml ekstrakte edilebilir ön

karı

ım mevcut olmasını sa

lamaktır.

Çözücü flakonu:

Çözücü flakonu renksiz kapaklı 20 ml kapasiteli berrak cam Tip I flakondur.

Çözücü flakonu enjeksiyonluk su içinde 12 ml, %96’lık etanol çözeltisi içerir

(dolum hacmi: 14,66 ml). DOX

TAX 80 mg infüzyon flakonu içeri

ine çözücü

flakonun içeri

inin tamamının ilave edilmesi 10 mg/ml dosetaksellik ön karı

çözeltisi sa

lar.

55/57

6.6. Be

eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve di

er özel önlemler

TAX antineoplastik bir ajan olup, di

er potansiyel toksik bile

ikler gibi,

çözeltilerinin

elle

muamelesi

hazırlanması

sırasında

dikkatli

olunması gerekir.

İş

lem sırasında eldiven giyilmesi tavsiye olunur.

TAX konsantre, ön karı

ım çözeltisi veya infüzyon çözeltisi deri ile temas

etti

i takdirde, derhal ve iyice su ve sabunla yıkanmalıdır. DOX

TAX konsantre,

ön karı

ım çözeltisi veya infüzyon çözeltisi mukoza ile temas etti

i takdirde,

derhal ve iyice su ile yıkanmalıdır.

ntravenüz uygulamanın hazırlanması:

A. Ön karı

ım Çözeltisinin (10 mg dosetaksel/ml) Hazırlanması:

er so

utucuda saklanıyor ise gerekli sayıda DOX

TAX enjeksiyonluk konsantre

flakonu ile seyreltici flakonu çıkarılır. Flakonlar 5 dakika süreyle 25°C’nin altında

oda sıcaklı

ında bekletilir.

Seyreltici flakonu muhtevasının tamamı flakon kısmen yan yatırılarak aseptik

artlarda bir

ırıngaya çekilir ve DOX

TAX enjeksiyonluk konsantre flakonuna

aktarılarak ön karı

ım çözeltisi hazırlanır.

Her ön karı

ım çözeltisi flakonu konsantre ile seyrelticinin tamamen karı

masını

lamak

amacıyla

yakla

saniye

elle

döndürülerek

karı

tırılır.

Çalkalanmamalıdır.

karı

çözeltisi

C’nin

altında

sıcaklı

ında

dakika

bekletilir ve homojen ve berrak olup olmadı

ı kontrol edilir (formülasyondaki

polisorbat 80 nedeniyle 5 dakikadan sonra bile köpük olu

abilir). Ön karı

çözeltisi 10 mg/ml dosetaksel içerir ve hazırlamadan hemen sonra kullanılmalıdır.

Ancak ön karı

ım çözeltisi 2

C ve 8

C ve 25

C’nin altında oda sıcaklı

ında 8 saat

stabildir.

nfüzyon Çözeltisinin Hazırlanması:

Hasta için gerekli dozu elde etmek için birden fazla ön karı

ım flakonu gerekli

olabilir. mg cinsinden ifade edilmek üzere, hasta için gerekli olan doz esas

alınarak, 10 mg/ml dosetaksel ihtiva eden ön karı

ım, ucuna i

ne takılı bir

ırınga

yardımıyla

gerekli

sayıda

karı

flakonundan

çekilir.

Örne

56/57

dosetaksel ihtiva eden bir doz için 14 ml dosetaksel ön karı

ım çözeltisi gerekli

olacaktır.

200 mg dosetaksel’den daha yüksek bir doz gerekli oldu

u takdirde, 0,9 mg/ml

dosetaksel konsantrasyonunun a

ılmaması için daha büyük hacimde bir infüzyon

ıyıcısı kullanılmalıdır.

Gerekli miktarda DOX

TAX ön karı

ım çözeltisi 250 ml’lik %0,9 sodyum klorür

çözeltisi veya %5 glukoz çözeltisi içeren infüzyon torbasına (PVC içermeyen)

veya

esine enjekte edilir.

nfüzyon torbası (PVC içermeyen) veya

e elle döndürme hareketi ile karı

tırılır.

infüzyon

çözeltisi

25°C’nin

altında

sıcaklı

ında

normal

aydınlatma altında 1 saat süreli infüzyon halinde, aseptik olarak uygulanmalıdır.

Bütün paranteral mamullerde oldu

u gibi, DOX

TAX ön karı

ım çözeltisi veya

infüzyon çözeltisi kullanılmadan önce incelenmeli, çökelti veya kristaller varsa, bu

çözelti atılmalıdır.

Kullanılmamı

bir ürün veya artık materyal “Tıbbi ürünlerin kontrolü yönetmeli

i”

ve “Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAH

B

Koçak Farma

laç ve Kimya Sanayi A.

larba

ı, Gazi Cad. No : 64-66

Üsküdar /

STANBUL

Tel. : 0216 492 57 08

Fax : 0216 334 78 88

E-posta : info@kocakfarma.com

8.

RUHSAT NUMARASI

239/36

9.

LK RUHSAT TAR

H

/RUHSAT YEN

LEME TAR

H

lk ruhsat tarihi: 30.12.2011

57/57

Ruhsat yenileme tarihi: -

10.

KÜB’ÜN YEN

LENME TAR

H

-

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency