DOXEL READY 160 MG/ 8 ML IV INFÜZYON IÇIN KONSANTRE ÇÖZELTI IÇEREN FLAKON , FLAKON, 1 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOXEL READY 160 MG/ 8 ML IV INFÜZYON IÇIN KONSANTRE ÇÖZELTI IÇEREN FLAKON , FLAKON, 1 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOXEL READY 160 MG/8 ML IV INFÜZYON IÇIN KONSANTRE ÇÖZELTI IÇEREN FLAKON ,FLAKON, 1 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • docetaxel

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/90
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 06-02-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/37

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

DOXEL READY 20 mg/1 mL İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

2.

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Her bir flakon

Etkin madde

20 mg dosetaksel anhidrus içerir.

Yardımcı maddeler

Etanol 0.5 ml

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3.

FARMASÖTİK FORM

İnfüzyon için konsantre çözelti

Renksiz ila sarı renkli, berrak çözelti

4.

KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1.

Terapötik endikasyonlar

Meme kanseri

DOXEL READY, antrasiklin ve siklofosfamid ile eş zamanlı kombinasyon halinde veya

ardışık olarak, opere edilebilir nod-pozitif meme kanseri olan ve tümör büyüklüğü 2 cm ve

üzerinde olan opere edilebilir nod-negatif meme kanseri olan hastaların adjuvan tedavisinde

endikedir.

Erken evre meme kanseri konusunda uluslararası düzeyde yerleşik kriterlere göre opere

edilebilir nod-negatif meme kanserli hastalarda adjuvan tedavi kemoterapiye uygun hastalarla

sınırlıdır (Bkz. Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler).

DOXEL READY doksorubisin ile kombine olarak, daha önce sitotoksik tedavi almamış olan,

lokal olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri hastalarının birinci basamak tedavisinde

endikedir.

DOXEL READY, daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya

metastatik

meme

kanseri

hastalarının

tedavisinde

endikedir.

Daha

önceki

kemoterapi

antrasiklin veya alkilleyici ajan içermelidir.

DOXEL READY, trastuzumab ile kombinasyon halinde, daha önce metastatik hastalık için

kemoterapi almamış aşırı eksprese HER-2 tümörlü metastatik meme kanseri hastalarının

tedavisinde endikedir.

DOXEL READY ile kapesitabin kombinasyonu daha önceki sitotoksik kemoterapisi başarılı

olmayan,

lokal

olarak

ilerlemiş

veya

metastatik

meme

kanseri

hastalarının

tedavisinde

endikedir. Daha önceki tedavi antrasiklin içermelidir.

2/37

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

DOXEL READY sisplatin ile kombine olarak, rezeke edilemeyen, lokal olarak ilerlemiş veya

metastatik

küçük

hücreli

olmayan

akciğer

kanseri

bulunan,

hastalık

için

daha

önce

kemoterapi almamış hastaların tedavisinde endikedir.

DOXEL READY, daha önceki kemoterapisi başarılı olmayan, lokal olarak ilerlemiş veya

metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan platin bazlı tedaviye yanıtsız hastaların

tedavisinde endikedir.

Over kanseri

DOXEL READY, epitelyal over kanserinin birinci basamak tedavisinde platin grubu ile

kombine olarak kullanılır.

DOXEL READY platine sensitif veya platine refrakter nüks over kanserlerinde endikedir.

Baş-boyun kanseri

DOXEL READY, lokal ileri, rekürren ve metastatik baş-boyun kanserlerinin tedavisinde

endikedir.

Prostat kanseri

DOXEL READY, prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde, hormona refrakter

metastatik prostat kanseri olan hastaların tedavisinde endikedir.

Mide adenokarsinomu

DOXEL

READY,

sisplatin

5-florourasil

kombinasyon

halinde,

metastatik

gastroözofageal kavşak adenokarsinomu dahil olmak üzere metastatik mide adenokarsinomu

olan, daha önce metastatik hastalık için kemoterapi almamış hastaların tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Meme, küçük hücreli olmayan akciğer, over, baş-boyun

mide

kanseri

hastaları

için

önerilen premedikasyon, her DOXEL READY uygulamasından bir gün önce başlamak üzere,

gün

süreyle

günde

(günde

defa

deksametazon

gibi,

sadece

oral

kortikosteroidlerden oluşmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri).

Hematolojik

toksisite

riskini

azaltmak

için

profilaktik

G-CSF

(Granulocyte

Colony-

Stimulating Factor: Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör) kullanılabilir.

Prostat kanseri için, prednison veya prednisolonun kullanıldığı durumlarda, premedikasyon

olarak dosetaksel infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat önce 8 mg dozunda deksametazonun

oral

yoldan

kullanılması

önerilmektedir

(Bkz.

Bölüm

Özel

kullanım

uyarıları

önlemleri).

DOXEL READY üç hafta arayla bir saatlik infüzyon şeklinde uygulanır.

Meme kanseri

Opere edilebilir nod-pozitif ve nod-negatif meme kanserinin adjuvan tedavisinde, önerilen

dosetaksel dozu 75 mg/m

olup, 6 kür olarak her 3 haftada bir doksorubisin 50 mg/m

siklofosfamid 500 mg/m

’den 1 saat sonra uygulanır (TAC rejimi) (Ayrıca Bkz. Tedavi

sırasında doz ayarları).

3/37

Lokal olarak ilerlemiş ya da metastatik meme kanseri olan hastalar için tavsiye edilen

dosetaksel dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak uygulanan 100

mg/m

’dir.

Doksorubisinle

mg/m

kombinasyon

halinde

uygulandığında,

önerilen

dosetaksel dozu 75 mg/m

’dir.

Trastuzumab ile kombinasyon halinde önerilen dosetaksel dozu, üç haftada bir 100 mg/m

olup,

trastuzumab

hafta

uygulanmaktadır.

Öncü

çalışmada

başlangıç

dosetaksel

infüzyonuna

trastuzumabı

takip

eden

günde

başlanmıştır.

Önce

verilmiş

olan

trastuzumab dozu iyi tolere edilmiş ise, sonraki dosetaksel dozları trastuzumab infüzyonunun

tamamlanmasını takiben hemen uygulanmıştır. Trastuzumab dozajı ve uygulaması için, kısa

ürün bilgilerine bakınız.

Kapesitabin ile kombinasyon halinde, önerilen dosetaksel dozu üç haftada bir 75 mg/m

olup,

kapesitabin 1250 mg/m

2 hafta süreyle günde iki kez (yemekten sonraki 30 dakika içinde)

uygulanmakta ve bunu 1 haftalık dinlenme dönemi izlemektedir. Vücut yüzey alanına göre

kapesitabin doz hesaplaması için, kapesitabin kısa ürün bilgilerine bakınız.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Tedavi edilen hastalarda, dosetaksel her üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklinde uygulanır.

Hiç kemoterapi almamış hastalar için önerilen doz rejimi, dosetaksel 75 mg/m

ve hemen

ardından

30-60

dakika

süreyle

sisplatin

mg/m

şeklindedir.

Önceki

platin-bazlı

kemoterapinin başarısız kalmasından sonraki tedavi için, önerilen dozaj, tek ajan olarak 75

mg/m

’dir.

Over kanseri

Tavsiye edilen dosetaksel dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak

uygulanan 100 mg/m

’dir. Platin grubu ile kombinasyon halinde uygulandığında, önerilen

dosetaksel dozu 75 mg/m

’dir.

Baş ve boyun kanseri

Baş ve boyun kanseri hastalarında dosetaksel, üç haftada bir, 1 saatlik infüzyon şeklinde

uygulanır. Önerilen dosetaksel dozu, sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde, 75

mg/m

’dir. Febril nötropeni ve enfeksiyon insidansını azaltmak amacıyla, her kürün 5.

gününden

başlayarak

gün

süreyle,

oral

florokinolon

veya

eşdeğeri

intravenöz

antibiyotiklerin verilmesi önerilir.

Prostat kanseri:

Tavsiye edilen dosetaksel dozu her üç haftada bir olmak üzere 1 saat süreli infüzyon olarak

uygulanan 75 mg/m

’dir. Oral yoldan günde iki kez 5 mg prednison veya prednisolon devamlı

olarak uygulanır.

Mide adenokarsinomu:

Mide adenokarsinomu için önerilen dosetaksel dozu, 1 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m

ardından 1 ila 3 saatlik infüzyon olarak 75 mg/m

sisplatin (her ikisi yalnızca 1. günde) ve

bunu takiben sisplatin infüzyonunun sonunda başlayarak 5 gün süreyle 24 saatlik devamlı

infüzyon olarak verilen günde 750 mg/m

5-florourasil şeklindedir. Tedavi üç haftada bir

tekrarlanır. Hastalar sisplatin uygulaması için antiemetiklerle ön tedavi ve uygun hidrasyon

almalıdır. Hematolojik toksisite riskini hafifletmek için profilaktik G-CSF kullanılmalıdır

(Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).

4/37

Tedavi sırasında doz ayarı

Genel

Diğer bir

çok kemoterapötik ajanda olduğu

gibi, nötrofil sayılarının dikkatle izlenmesi

dosetaksel tedavisinin en önemli kısmını oluşturur. Dosetaksel, nötrofil sayısı en az 1500

hücre/mm

oluncaya kadar verilmemelidir.

Dosetaksel tedavisi sırasında febril nötropeni, ağır nötropeni (bir haftadan fazla süreyle

nötrofil <500 hücre/mm

), ağır veya kümülatif deri reaksiyonları veya ciddi periferik nöropati

görülen hastalarda dosetaksel dozu 100 mg/m

’den 75 mg/m

’ye veya 75 mg/m

’den 60

mg/m

’ye düşürülür. Hastada bu reaksiyonlar 60 mg/m

dozda da meydana gelmeye devam

ederse, tedavi kesilmelidir.

Meme kanseri için adjuvan tedavi

Meme kanseri için adjuvan tedavide dosetaksel, doksorubisin ve siklofosfamid (TAC: T:

dosetaksel; A: doksorubisin; C: siklofosfamid) alan hastalarda primer G-CSF profilaksisi

düşünülmelidir

.

Febril nötropeni ve/veya nötropenik enfeksiyon yaşayan hastalarda takip eden

sikluslarda aldıkları dosetaksel dozu 60 mg/m

’ye düşürülmelidir (Bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

Derece 3 ya da 4 stomatit bulunan hastalarda uygulanan doz 60 mg/m

’ye düşürülmelidir.

Ancak, klinik uygulamada 1. siklusta nötropeni meydana gelebilir. Bu nedenle hastanın

nötropeni açısından riski ve güncel tavsiyeler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

Tedavi rejimine bağlı olarak 3 veya 4. derece stomatit oluşan hastalarda dozun [AC-TH

rejiminde

Doksorubisin;

Siklofosfamid;

Dosetaksel

Trastuzumab)

mg/m

’den 75 mg/m

’ye; [TCH rejiminde (T: Dosetaksel; C: Karboplatin; H: Trastuzumab)]

75 mg/m

’den 60 mg/m

’ye düşürülmesi gerekir.

Sisplatin ile kombinasyonda

Başlangıç olarak sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel 75 mg/m

doz uygulanan ve

önceki tedavi kürü sırasında en düşük trombosit sayısı <25.000 hücre/mm

(sisplatin ile) olan

hastalar için ya da febril nötropeni yaşayan hastalarda veya ciddi non-hematolojik toksisiteleri

olan hastalarda, sonraki sikluslardaki dosetaksel dozajı 65 mg/m

’ye düşürülmelidir. Sisplatin

dozaj ayarlamaları için, ürünün KISA ÜRÜN BİLGİLERİNE bakınız.

Kapesitabin ile kombinasyonda

Dosetaksel ile kombine edildiğinde kapesitabin doz modifikasyonları için, kapesitabin

KISA ÜRÜN BİLGİLERİNE bakınız.

Bir sonraki dosetaksel/kapesitabin

tedavisi

zamanında

devam

eden

Derece

toksisitesinin

geliştiği

görülen

hastalar

için,

tedaviyi

Derece

0-1’e

gerileyinceye kadar geciktiriniz ve orjinal dozun %100’ü oranında devam ediniz.

Tedavi uygulaması sırasında herhangi bir zamanda bir Derece 2 toksisitenin ikinci kez

geliştiği ya da bir Derece 3 toksisitenin ilk kez geliştiği görülen hastalar için, tedaviyi

Derece

0-1’e

gerileyinceye

kadar

geciktiriniz ve

sonra

dosetaksel

mg/m

tedaviye devam ediniz.

Daha sonra görülen herhangi bir toksisite ya da herhangi bir Derece 4 toksisite için,

dosetaksel dozunu kesiniz.

Trastuzumab doz modifikasyonları için, KISA ÜRÜN BİLGİLERİNE bakınız.

5/37

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyonda:

G-CSF

uygulamasına

karşın

febril

nötropeni,

sürekli

nötropeni

nötropenik

enfeksiyon

epizodu

görülmesi

halinde,

dosetaksel

dozu

mg/m

’den

mg/m

’ye

azaltılmalıdır. Daha sonra komplike nötropeni epizodlarının görülmesi halinde, dosetaksel

dozu

mg/m

’den

mg/m

’ye

azaltılmalıdır.

Derece

trombositopeni

durumunda,

dosetaksel dozu 75 mg/m

’den 60 mg/m

’ye azaltılmalıdır. Nötrofiller >1.500 hücre/mm

düzeyine ve trombositler >100.000 hücre/mm

düzeyine ulaşıncaya kadar, hastalar izleyen

dosetaksel sikluslarıyla tekrar tedavi edilmemelidir. Bu toksisitelerin devam etmesi halinde

tedavi kesilmelidir (Bkz. Tedavi sırasında doz ayarı).

Sisplatin ve 5-florourasil (5-FU) ile kombinasyon halinde dosetaksel ile tedavi edilen

hastalarda gastrointestinal toksisiteler için önerilen doz değişiklikleri :

Toksisite

Doz ayarlaması

Diyare derece 3

İlk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.

İkinci epizod: Daha sonra dosetaksel dozunu %20 oranında azaltın.

Diyare derece 4

İlk epizod: Dosetaksel ve 5-FU dozlarını %20 oranında azaltın.

İkinci epizod: Tedaviyi kesin.

Stomatit derece 3

İlk epizod: 5-FU dozunu %20 oranında azaltın.

İkinci epizod: Daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’ yu

kesin.

Üçüncü epizod: Dosetaksel dozunu %20 oranında azaltın.

Stomatit derece 4

İlk epizod: Daha sonraki tüm sikluslarda yalnızca 5-FU’yu kesin

İkinci epizod: Dosetaksel dozunu %20 oranında azaltın.

Sisplatin ve florourasil doz ayarlamaları için, ürünlere ait kısa ürün bilgilerine bakınız.

Komplike nötropeni (uzamış nötropeni, febril nötropeni veya enfeksiyon içeren) görülen ağır

skuamöz hücreli baş boyun tümörü (SCCHN) klinik hastalarında, sonradan gelen bütün

sikluslarda

(örn:

6-15.

gün)

profilaktik

etkiyi

sağlamak

için

G-CSF

kullanımı

tavsiye

edilmiştir.

Uygulama şekli:

DOXEL

READY

yalnızca

kemoterapi

uygulaması

konusunda

uzmanlaşmış

kliniklerde

kullanılmalıdır

anti-kanser

kemoterapisi

uygulama

konusunda

yetkin

doktorun

denetiminde uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 6.6 Tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve

diğer özel önlemler).

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği:

Dosetakselin böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki kullanımı ile ilgili veri yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

ajan

olarak,

mg/m

dozda

dosetaksel

elde

edilen

farmakokinetik

verilere

dayanarak,

transaminaz

değerleri

(ALT

ve/veya

AST)

normal

aralığın

üst

sınırının

katından daha yüksek olan, beraberinde alkalen fosfataz düzeyi normal aralığının üst sınırının

2.5 katından daha yüksek olan hastalara önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m

’dir (Bkz. Bölüm

4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Serum bilirubin düzeyi normal değerin üstünde

olan, ve/veya ALT ve AST değerleri normalin üst sınırının 3.5 katından daha yüksek olup,

beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 6 katından daha yüksek olan

6/37

hastalara

azaltılması

önerilmez

kesinlikle

endike

olmadıkça

dosetaksel

kullanılmamalıdır.

Mide

adenokarsinomu

olan

hastaların

tedavisi

için

sisplatin

5-florourasil

kombinasyonda, ALT ve/veya AST değerleri normalin üst sınırının 1.5 katından daha yüksek

olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 2.5 katından daha fazla olan

ve bilirubin değeri normalin üst sınırının 1 katından daha fazla olan hastaların dışında

bırakıldığı bir pivotal çalışmada; bu hastalar için doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle

endike olmadıkça dosetaksel kullanılmamalıdır.

Diğer endikasyonlarla ilişkili veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik popülasyon:

yaşın

altındaki

çocuklarda

dosetakselin

nazofaringeal

karsinomadaki

güvenliliği

etkililiği saptanmamıştır. Dosetakselin pediatrik popülasyonda; meme kanseri, küçük hücreli

olmayan akciğer kanseri, prostat kanseri, gastrik karsinoma ve Tip II ve III az diferansiye

nazofaringeal karsinoma dahil olmayan baş-boyun kanserinde kullanımı yoktur.

Yaşlılar:

Popülasyon farmakokinetiği esas alınarak

yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir talimat

bulunmamaktadır. Kapesitabin ile kombinasyonda 60 yaş ve üstü hastalar için, kapesitabinin

başlangıç

dozunun

%75’e

düşürülmesi

önerilmektedir

(Kapesitabin

kısa

ürün

bilgisine

bakınız).

4.3. Kontrendikasyonlar

Dosetaksel

veya

polisorbat

formüle

edilen

diğer

ilaçlara

karşı

hipersensitivite

reaksiyonları göstermiş olan hastalarda DOXEL READY kontrendikedir.

Dosetaksel nötrofil sayısı < 1500 hücre/mm

olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Veri bulunmadığından, dosetaksel ağır karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır

(Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ve Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

Dosetaksel diğer ilaçlar ile kombine edildiğinde, bu ilaçların da kontrendikasyonları göz

önüne alınmalıdır.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Meme, küçük hücreli olmayan akciğer, over, baş-boyun kanseri hastaları için tüm hastalara,

sıvı

retansiyonu

hipersensitivite

reaksiyonlarının

şiddetini

azaltmak

amacıyla,

deksametazon gibi oral kortikosteroidlerle 16 mg günlük dozda (örn. günde iki defa 8 mg)

dosetaksel tedavisinden önceki gün başlamak suretiyle 3 gün boyunca ön tedavi yapılmalıdır

(Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli). Prostat kanseri için, premedikasyon, dosetaksel

infüzyonundan 12 saat, 3 saat ve 1 saat önce uygulanan oral deksametazon 8 mg’dır (Bkz.

Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Hematolojik etkiler:

Nötropeni dosetaksel tedavisinin en sık karşılaşılan advers etkisidir. Nötrofil sayısı en alt

düzeyine yaklaşık 7 günde iner. Ancak daha önce ağır bir tedavi görmüş hastalarda bu süre

daha

kısa

olabilir.

sayımı

takibi

dosetaksel

alan

tüm

hastalarda

yapılmalıdır.

7/37

Nötrofiller

≥1500

hücre/mm

düzeyine

çıkıncaya

kadar

hastalar

dosetaksel

tedavi

edilmemelidir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Dosetaksel tedavisi sırasında karşılaşılan ağır nötropeni vakalarında (<500 hücre/mm

, 7 gün

veya daha

fazla süre içinde) doz azaltılmasına gidilmeli ve uygun semptomatik tedavi

uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Sisplatin

5-florourasil

kombinasyon

halinde

dosetaksel

(TCF)

tedavi

edilen

hastalarda,

hastalar

profilaktik

G-CSF

aldığında

febril

nötropeni

ve/veya

nötropenik

enfeksiyon daha düşük oranlarda görülmüştür. Komplike nötropeni (febril nötropeni, sürekli

nötropeni veya nötropenik enfeksiyon) riskini hafifletmek için, TCF ile tedavi edilen hastalar

profilaktik G-CSF almalıdır. TCF alan hastalar yakından izlenmelidir (Bkz. Bölüm 4.2

Pozoloji ve uygulama şekli ve Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel (TAC) ile tedavi edilen

hastalara, primer G-CSF profilaksisi uygulandığında febril nötropeni ve/veya nötropenik

enfeksiyon daha düşük oranlarda oluşmuştur. TAC ile adjuvan tedavi alan meme kanseri

hastalarında nötropeni komplikasyonları (febril nötropeni, uzamış nötropeni veya nötropenik

enfeksiyon) riskini hafifletmek için primer G-CSF profilaksisi düşünülmelidir. TAC alan

hastalar yakından izlenmelidir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli ve Bölüm 4.8

İstenmeyen etkiler).

Hipersensitivite reaksiyonları:

Hastalar hipersensitivite reaksiyonları açısından, özellikle birinci ve ikinci kürlerde yakından

izlenmelidir.

Dosetaksel

infüzyonunun

başlangıcından

sonra

birkaç

dakika

içerisinde

hipersensitivite reaksiyonları meydana gelebilir. Bu nedenle bronkospazm ve hipotansiyon

tedavisi için

gerekli donanım hazır bulundurulmalıdır. Ateş basması

veya lokalize deri

reaksiyonları gibi küçük çaplı reaksiyonların meydana gelmesi halinde, dosetaksel tedavisinin

kesilmesine gerek yoktur. Ancak tedavi gerektiren hipotansiyon, bronkospazm veya genel

kızarıklık/eritem gibi şiddetli reaksiyonlarda dosetaksel infüzyonuna derhal son verilmeli ve

agresif tedavi uygulanmalıdır. Ağır hipersensitivite reaksiyonları görülmüş olan hastalar

dosetaksel ile tekrar riske sokulmamalıdır.

Deri reaksiyonları:

Ekstremitelerde (avuçlarda ve ayak tabanlarında) ödemi takiben deskuamasyonun meydana

geldiği

lokalize

eritemler

gözlenmiştir.

Erüpsiyonlar

ardından

meydana

gelen

deskuamasyonlar gibi ciddi semptomlar nedeniyle tedavinin kesilmesi veya ara verilmesi

gerektiği bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Sıvı retansiyonu:

Plevral

efüzyon,

perikardiyal

efüzyon

asit

gibi

ciddi

sıvı

retansiyonu

olan

hastalar

yakından takip edilmelidir.

Solunumla ilgili durumlar:

Ölümle sonuçlanabilen akut solunum sıkıntısı sendromu, interstisyel pnömoni/pnömonitis,

interstisyel akciğer hastalığı, akciğer fibrozu ve solunum yetmezliği bildirilmiştir. Eş zamanlı

radyoterapi uygulanan hastalarda radyasyon pnömonisi olguları bildirilmiştir.

Yeni akciğer semptomlarının görülmesi veya mevcut akciğer semptomlarında kötüleşme

olması halinde, hasta yakından takip edilmeli, hızla incelemeye alınmalı ve gerektiği şekilde

tedavi edilmelidir. Tanı konana kadar dosetaksel tedavisinin kesilmesi önerilir. Destekleyici

8/37

tedavi yöntemlerinin erken uygulanması durumun düzelmesine yardımcı olacaktır. Dosetaksel

tedavisine yeniden başlamanın sağlayacağı yarar dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Karaciğer yetmezliği:

Dosetaksel 100 mg/m

dozda tek ajan olarak, serum transaminaz düzeyleri (ALT, AST)

normal değerlerin üst sınırının 1.5 katından daha yüksek ve beraberinde serum alkalen

fosfataz düzeyleri normal değerlerin üst sınırının 2.5 katından daha yüksek olan hastalara

uygulandığında, sepsis de dahil sebeplerle toksik ölüm, ölümcül olabilecek gastrointestinal

hemoraji, febril nötropeni, enfeksiyonlar, trombositopeni, stomatit ve asteni gibi ciddi advers

etkilerin insidansı artmaktadır. Bu nedenle karaciğer fonksiyon test (KFT) sonuçları yüksek

olan hastalarda önerilen dosetaksel dozu 75 mg/m

olmalı ve KFT’leri başlangıçta ve her kür

öncesi ölçülmelidir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli). Serum bilirubin düzeyi

normal değerin üstünde olan, ve/veya ALT ve AST değerleri normalin üst sınırının 3.5

katından daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 6

katından daha yüksek olan hastalara doz azaltılması önerilmez ve kesinlikle endike olmadıkça

dosetaksel kullanılmamalıdır.

Mide adenokarsinomu olan hastaların tedavisi için sisplatin ve 5-florourasil kombinasyonunu

değerlendiren bir pivotal çalışmada, ALT ve/veya AST değerleri normalin üst sınırının 1.5

katından daha yüksek olup, beraberinde alkalen fosfataz değeri normalin üst sınırının 2.5

katından daha fazla olan ve bilirubin değeri normalin üst sınırının 1 katından daha fazla olan

hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu hastalarda doz ayarlaması önerilmez ve dosetaksel

kullanılmamalıdır.

Karaciğer

yetmezliği

olan

hastalarda

dosetakselin

kombinasyon

tedavileriyle

ilgili

veri

yoktur.

Böbrek yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda dosetaksel tedavisi ile ilgili veri yoktur.

Sinir sistemi:

Ciddi periferik nöropati gelişimi doz azaltılmasını gerektirir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve

uygulama şekli).

Kardiyak toksisite:

Trastuzumab

kombinasyon

halinde

dosetaksel

almakta

olan

hastalarda,

özellikle

antrasiklin

(doksorubisin

veya

epirubisin)

içeren

kemoterapiyi

takiben

kalp

yetmezliği

gözlenmiştir. Kalp yetmezliği orta dereceli ila şiddetli olabilmektedir ve ölümle bağlantılı

bulunmuştur (Bkz. Bölüm 4.8 İstenmeyen etkiler).

Trastuzumab ile kombinasyon halinde dosetaksel tedavisi uygulanacak hastalar yakından

takip

edilmelidir.

Kardiyak

bozukluk

gelişebilecek

hastaları

belirlemek

için

kardiyak

fonksiyon tedavi sırasında takip edilmelidir (Örn. üç ayda bir). Daha detaylı bilgi için

trastuzumab kısa ürün bilgilerine bakınız.

Göz hastalıkları:

Diğer taksanlarla olduğu gibi, dosetakselle tedavi edilen hastalarda da sistoid maküler ödem

bildirilmiştir. Görme bozukluğu gelişen hastalara, derhal tam göz muayenesi yapılmalıdır.

Sistoid maküler ödem tanısı konması halinde, dosetaksel tedavisine hemen son verilmeli ve

uygun tedaviye başlanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.8).

9/37

Diğer:

Hem kadın hem de erkeklerde tedavinin bitiminden en az 6 ay sonrasına kadar kontraseptif

önlemler alınmalıdır.

Meme kanserinin adjuvan tedavisinde kullanım için ek uyarılar

Komplike nötropeni

Komplike nötropeni (uzun süreli nötropeni, febril nötropeni ya da enfeksiyon dahil) bulunan

hastalar için G-CSF kullanılması ve dozun azaltılması düşünülmelidir (Bkz. Bölüm 4.2

Pozoloji ve uygulama şekli).

Gastrointestinal reaksiyonlar

Nötropeni ile birlikte ya da nötropeni olmaksızın erken dönemde ortaya çıkan abdominal ağrı

ve hassasiyet, ateş, diyare gibi semptomlar ciddi gastrointestinal toksisitenin erken belirtileri

olabilir ve bu semptomlar vakit geçirmeksizin değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.

Konjestif kalp yetmezliği (KKY)

Hastalar tedavi sırasında ve takip dönemi boyunca konjestif kalp yetmezliği semptomları

açısından takip edilmelidir. Nod pozitif meme kanseri için TAC rejimi ile tedavi edilen

hastalarda, tedaviyi takip eden ilk yıl içinde KKY riskinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir

(Bkz. Bölüm 4.8 ve 5.1).

Lösemi

Adjuvan

meme

kanseri

tedavisinde

gecikmiş

miyelodisplazi

veya

miyeloid

lösemi

hematolojik takip gerektirir.

4+ nodül bulunan hastalar

nodül

bulunan

hastalarda

gözlenen

yarar,

hastalıksız

sağkalım

genel

sağkalımda

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığından, TAC için 4+ nodül bulunan hastalardaki pozitif

yarar/risk oranı nihai analizde tam olarak belirlenmemiştir (Bkz. Bölüm 5.1 Farmakodinamik

özellikler).

Yaşlı hastalar

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel kullanan >70 yaşındaki

hastalara ilişkin veri sınırlıdır.

AC-TH ve TCH rejimlerindeki yaşlı hastaların oranı sırasıyla %5.5 ve %6.6 olduğundan

istenmeyen etkilerle ilgili olarak yaşa bağlı (65 yaş altı ve 65 ve üstü yaştakiler için) bir sonuç

çıkarabilmek için bu oranlar çok sınırlıdır.

Bir prostat kanseri araştırmasında her üç haftada bir dosetaksel ile tedavi edilen 333 hastadan

209’u 65 yaş veya üzerinde ve 68’inin 75 yaş üzerinde olduğu kaydedilmiştir. Her üç haftada

dosetaksel

tedavi

edilen

hastalarda,

tırnaklarda

değişiklik

insidansı,

yaş

üzerindeki hastalarda daha genç hastalara kıyasla ≥%10 daha yüksek oranlarda görülmüştür.

Ateş, diyare, anoreksi ve periferik ödem insidansı 75 yaş veya üzerindeki hastalarda 65 yaşın

altındaki hastalara kıyasla ≥%10 daha yüksek oranda görülmüştür.

Mide kanseri araştırmasında sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel ile

tedavi edilen 300 hastadan (çalışmanın faz III bölümünde 221 hasta ve çalışmanın faz II

bölümünde 79 hasta) 74 hastanın 65 yaş veya üzerinde ve 4 hastanın 75 yaş veya üzerinde

olduğu kaydedilmiştir. Yaşlı hastalarda ciddi advers olay insidansı genç hastalara kıyasla daha

10/37

yüksek bulunmuştur. Aşağıdaki advers olayların (tüm dereceler) insidansı, 65

yaş veya

üzerindeki hastalarda genç hastalara kıyasla ≥%10 daha yüksek oranlarda meydana gelmiştir:

letarji,

stomatit,

nötropenik

enfeksiyon.

tedavi

edilen

yaşlı

hastalar

yakından

izlenmelidir.

Bu tıbbi üründe hacmin %50’si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin her 1 ml’lik çözelti 0.5 ml

etanol içerir. Bu miktar 10 ml bira veya 4 ml şaraptaki alkole eşdeğerdir.

Alkol bağımlılığı

olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya

da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu tıbbi ürünün içerdiği alkol miktarı, diğer tıbbi ürünlerini etkisinde değişikliğe neden

olabilir ve hastaların araç ve makine kullanımını etkileyebilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

İn

vitro

araştırmalarda

dosetaksel

metabolizmasının

sitokrom

P450-3A

enzimlerini

indükleyen, inhibe eden ya da aynı enzimlerle metabolize edilen siklosporin, terfenadin,

ketokonazol,

eritromisin

troleandomisin

gibi

ilaçlardan

etkilendiği

görülmüştür.

Dolayısıyla dosetaksel ve bu ilaçlar aynı anda uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Dosetaksel yüksek oranda (>%95) proteine bağlanmaktadır. Dosetakselin eş zamanlı olarak

uygulanan ilaçlarla

in vivo

etkileşimi araştırılmamış olmakla birlikte,

in vitro

araştırmalarda

yüksek oranda proteine bağlanan eritromisin, difenhidramin, propanolol, propafenon, fenitoin,

salisilat,

sulfametoksazol

sodyum

valproat

gibi

ilaçların

dosetakselin

proteine

bağlanmasını etkilemedikleri görülmüştür. Ek olarak deksametazon da dosetakselin proteine

bağlanmasını etkilememiştir. Dosetaksel dijitoksinin bağlanmasını etkilememiştir.

Dosetaksel,

doksorubisin

siklofosfamid

birlikte

uygulandığında

farmakokinetikleri

etkilenmemiştir. Kontrolsüz tek bir çalışmadaki veriler dosetaksel ve karboplatin arasındaki

etkileşimi

göstermektedir.

Dosetaksel

kombine

edildiğinde,

karboplatin

klerensi,

karboplatin monoterapisi için daha önce rapor edilmiş olan verilerden yaklaşık %50 daha

yüksektir.

Dosetaksel

farmakokinetiği

prednison

varlığında

metastatik

prostat

kanserli

hastalarda

çalışılmıştır. Dosetaksel CYP3A4 ile metabolize edilir ve prednisonun CYP3A4’ü indüklediği

bilinmektedir. Prednisonun dosetakselin farmakokinetiği üzerinde istatiksel olarak anlamlı bir

etkisi gözlenmemiştir.

Ritonavirle kombine olarak kullanıldığında, dosetaksel toksisitesinde bir artışla uyumlu klinik

olgular

bildirilmiştir.

etkileşim,

dosetakselin

metabolizmasında

oynayan

başlıca

izoenzim olan CYP3A4’ün ritonavir ile inhibisyonuyla ilişkilidir. 7 hastada ketokonazolle

yapılan farmakokinetik bir çalışmanın verilerine dayanarak, azol grubu antifungaller, ritonavir

ve bazı makrolidler (klaritromisin, telitromisin) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kombine

uygulamanın

gerektiği

hastalarda,

dosetaksel

dozunun

oranında

azaltılması

düşünülmelidir.

4.6. Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi D’dir.

11/37

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Dosetaksel gebelik sırasında kullanıldığı veya bu ilacın alınması sırasında hasta gebe kaldığı

takdirde, hastaya fötusun maruz kalabileceği risk potansiyeli anlatılmalıdır. Üreme çağındaki

kadınlar

tedavi

sırasında

gebe

kalmaktan

kaçınmaları

gebe

kalmaları

durumunda

hekimlerini hemen bilgilendirmeleri konusunda uyarılmalıdır.

Tedavi sırasında etkili bir kontrasepsiyon metodu kullanılmalıdır.

Gebelik dönemi

Diğer sitotoksik ilaçlarda olduğu gibi dosetaksel gebe kadınlara uygulandığında fötusa zarar

verebilir. Bu nedenle dosetaksel gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Dosetaksel

lipofilik

maddedir

dosetakselin

anne

sütü

atılıp

atılmadığı

bilinmemektedir. Dosetakselin süt çocukları üzerinde ciddi advers reaksiyon potansiyeli

bulunması nedeniyle kadınlar, dosetaksel tedavisi boyunca emzirmeyi kesmelidir.

Üreme yeteneği/Fertilite

Gebe kadınlarda yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. Tavşan ve farelerde dosetakselin

embriyotoksik ve fetotoksik olduğu ve farelerde üremeyi azalttığı bildirilmiştir.

Klinik dışı çalışmalarda dosetakselin genotoksik etkilerinin olduğu ve erkek fertilitesini

olumsuz

yönde değiştirebileceği

görülmüştür (Bkz. Bölüm 5.3 Klinik öncesi

güvenlilik

verileri). Dolayısıyla da dosetaksel ile tedavi edilen erkeklerin tedavi sırasında ve tedaviyi

izleyen 6 aylık süre içinde baba olmamaları ve tedavi öncesinde sperm saklanması konusunda

tavsiye almaları önerilmektedir.

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Dosetakselin araç ve makine kullanımı üzerine etkisi hakkında yapılmış araştırma yoktur.

Bu tıbbi ürünün içeriğindeki alkol miktarı araç veya makine kullanma yeteneğini bozabilir.

4.8. İstenmeyen etkiler

Dosetaksel uygulamasıyla ilişkili olabileceği düşünülen istenmeyen etkilerin görüldüğü hasta

sayıları aşağıdadır:

Adjuvan meme kanseri

Doksorubisin ve siklofosfamid ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 1276 hasta

(TAX 316 çalışmasında 744 hasta ve GEICAM 9085 araştırmasında 532 hasta)

(klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili istenmeyen etkiler sunulmaktadır).

Opere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde aşırı HER2 ekspresyonu olan,

doksorubisin ve siklofosfamid alan ve arkasından trastuzumab ile kombine dosetaksel

uygulanan (AC-TH) 1068 hasta

Opere edilebilir meme kanseri olan ve tümörlerinde aşırı HER2 ekspresyonu olan,

trastuzumab ile kombine olarak dosetaksel ve karboplatin (TCH) alan 1056 hasta

Metastatik meme kanseri

Doksorubisin ile kombine dosetaksel alan 258 hasta

Tek ajan olarak 100 mg/m

dozda dosetaksel alan 1312 hasta

Trastuzumab ile kombinasyon halinde dosetaksel ile tedavi edilen 92 hasta

Kapesitabin ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 255 hasta.

12/37

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Tek ajan olarak 75 mg/m

dozda dosetaksel alan 121 hasta.

Sisplatin ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 406 hasta.

Prostat kanseri

Prednison veya prednisolon ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 332 hasta (tedaviyle

ilişkili, klinik olarak önemli advers olaylar sunulmuştur).

Mide adenokarsinomu

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 300 hasta (221 hasta

çalışmanın faz III bölümünde ve 79 hasta çalışmanın faz II bölümünde) hasta (tedaviyle

ilişkili, klinik açıdan önemli advers olaylar sunulmuştur).

Baş ve boyun kanseri

Sisplatin ve 5-florourasil ile kombinasyon halinde dosetaksel alan 174 baş ve 251 boyun

kanseri hastası (tedaviyle ilişkili, klinik olarak önemli istenmeyen olaylar sunulmuştur).

Bu reaksiyonlar NCI Ortak Toksisite Kriterleri (derece 3 = G3; derece 3-4 = G3/4; derece 4 =

G4) COSTART ve MedDRA terimleri kullanılarak açıklanmıştır.

Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır: Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ile <1/10); yaygın

olmayan (≥1/1000 ile <1/100); seyrek (≥1/10.000 ile <1/1000); çok seyrek (<1/10.000);

bilinmiyor (mevcut verilerle tahmin edilemeyen)

Her bir sıklık grubunda istenmeyen etkiler azalan ciddilik sıralamasına göre verilmektedirler.

Tek başına dosetakselin en yaygın olarak bildirilen istenmeyen etkileri nötropeni, (geri

dönüşlü, kümülatif olmayan, taban değere dönmesi 7 gün alan ve ciddi nötropeninin (<500

hücre/mm

) 7 gün sürdüğü), anemi, alopesi, bulantı, kusma, stomatit, diyare ve astenidir.

Dosetaksel

diğer

kemoterapötik

ajanlarla

kombinasyon

halinde

verildiğinde

istenmeyen

etkilerin şiddeti artabilir.

Trastuzumab ile kombinasyon halinde hastaların %10’undan fazlasında bildirilen istenmeyen

olaylar (tüm dereceler) gösterilmektedir. Trastuzumab kombinasyonu kolunda, dosetaksel

monoterapisi ile karşılaştırıldığında ciddi advers olay insidansında (%31’e karşı %40) ve

Derece 4 advers olay insidansında (%23’e karşı %34) artış saptanmıştır.

Kapesitabin ile kombinasyon için, antrasiklin tedavisinin başarısız kaldığı meme kanseri

hastalarında yapılan bir faz III çalışmada bildirilen en yaygın görülen (≥ %5) tedaviyle ilişkili

istenmeyen etkiler sunulmaktadır (Bkz. kapesitabin ürün özellikleri özeti).

Bildirilen istenmeyen etkiler:

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite

reaksiyonları,

genellikle

dosetaksel

infüzyonunun

başlamasından

sonra

dakikalar içinde ortaya çıkmış ve genellikle hafif ve orta şiddette olmuştur. En sık bildirilen

semptomlar sıcak basması, kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, göğüs darlığı, sırt ağrısı, dispne

ve ateş veya titremeler olmuştur. Ağır reaksiyonlar, hipotansiyon ve/veya bronkospazm veya

jeneralize döküntü/eritem ile karakterize olmuştur (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

13/37

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik nöropati meydana gelirse doz azaltılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama

şekli, Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri). Hafif ve orta şiddette nörosensör

belirtiler, parestezi, dizestezi veya ağrı (yanma hissi de dahil) ile karakterizedir. Nöromotor

hadiseler genellikle güçsüzlükle kendini gösterir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Geri dönüşümlü deri reaksiyonları gözlenmiş ve genellikle hafif ve orta şiddette olmuştur.

Reaksiyonlar, esas olarak ayaklar ve ellerde (şiddetli el ve ayak sendromunu içeren), ancak

aynı zamanda kollar, yüz veya göğüste lokalize olan ve sıklıkla kaşıntılı olan erüpsiyonları

içeren

döküntüyle

karakterizedir.

Erüpsiyonlar

genellikle

dosetaksel

infüzyonundan

sonraki bir hafta içinde ortaya çıkmıştır. Daha ender olarak erüpsiyonlar ve ardından meydana

gelen

deskuamasyonlar

gibi

ciddi

semptomlar

nedeniyle

tedavinin

kesilmesi

veya

verilmesi gerektiği bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli, Bölüm 4.4 Özel

kullanım uyarıları ve önlemleri). Ciddi tırnak reaksiyonları hipo- veya hiperpigmentasyon ve

bazen ağrı ve onikoliz ile birlikte görülmüştür.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

İnfüzyon yeri reaksiyonları genellikle hafif olup, hiperpigmentasyon, enflamasyon, deride

kuruluk ve kızarma, filebit ve ekstravazasyon ve venin şişmesi olarak ortaya çıkmıştır.

Sıvı retansiyonu periferik ödem ve daha ender olarak plevral efüzyon, asit, perikardiyal

efüzyon, ve kilo artışı gibi tabloları içerir. Periferik ödem genellikle alt ekstremitelerde

başlamaktadır ve 3 kg veya daha fazla kilo artışı ile genelleşebilmektedir. Sıvı retansiyonu

insidans ve ciddiyet açısından kümülatiftir (Bkz. Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve

önlemleri).

Dosetaksel 100 mg/m

tek ajan:

MedDRA Sistemi

Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın

istenmeyen etkiler

1/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

1/100 ila ˂1/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

1/1000 ila ˂1/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyonlar (G3/4:

%5.7, %1.7 oranında

ölümle sonuçlanan

sepsis ve pnömoni

dahil)

Nötropeni ile bağıntılı

G4 enfeksiyon (G3/4:

%4.6)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G4 :

%76.4);

Anemi (G3/4: %8.9)

Febril nötropeni

Trombositopeni

(G4: %0.2)

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %5.3)

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi

hastalıkları

Periferik duyusal

nöropati (G3: %4.1)

Periferik motor

14/37

nöropati (G3/4: %4)

Tat alma duyusunda

bozukluk (ağır: %0.07)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (ağır: G3/4

:%0.7)

Kardiyak yetmezlik

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon;

Hipertansiyon;

Hemoraji

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal

hastalıklar

Dispne (ağır: %2.7)

Gastrointestinal

hastalıklar

Stomatit (G3/4: %5.3);

Diyare (G3/4 : %4);

Bulantı (G3/4: %4);

Kusma (G3/4: %3)

Konstipasyon (ağır:

%0.2); Abdominal ağrı

(ağır: %1);

Gastrointestinal

kanama (ağır : %0.3)

Özofajit

(ağır: %0.4)

Deri ve derialtı

doku hastalıkları

Alopesi;

Deri reaksiyonlar

(G3/4: %5.9);

Tırnakta değişiklikler

(ağır: %2.6)

Kas-iskelet

bozuklukları

, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji (ağır: %1.4)

Artralji

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Sıvı tutulması (ağır:

%6.5)

Asteni (ağır: %11.2);

Ağrı

İnfüzyon yeri

reaksiyonları; Kardiyak

olmayan göğüs ağrısı

(ağır: %0.4)

Araştırmalar

G3/4 Kan bilirubin

artışı (<%5);

G3/4 Kan alkalen

fosfataz artışı (<%4);

G3/4 AST artışı (<%3);

G3/4 ALT artışı (<%2).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Seyrek:

G3/4 trombositopeni ile bağıntılı kanama episodları.

Sinir sistemi hastalıkları

Tek ajan olarak 100 mg/m

dosetaksel ile tedavi edilen ve nörotoksisite gelişen hastaların

%35.3’ünde bu olayların reversibl olduğuna dair veriler mevcuttur. Olaylar 3 ay içinde

spontan olarak düzelmiştir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok

seyrek:

Araştırma

sırasında,

geri

dönüşlü

olmayan

alopesi

olgusu.

Kutanöz

reaksiyonların %73’ü, 21 gün içinde geri dönüşlü olmuştur.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Dosetaksel

tedavi

edilen

hastalarda

ortalama

kümülatif

1000

mg/m

sıvı

retansiyonunun düzelmesi için geçen zaman medyan 16.4 haftadır (0-42 hafta). Orta şiddette

15/37

ciddi

sıvı

retansiyonunun

başlangıcı,

premedikasyon

alan

hastalarda,

premedikasyon

almayan hastalara kıyasla daha geç meydana gelmektedir (Medyan kümülatif doz 818.9

mg/m

ve 489.7 mg/m

). Ancak tedavinin daha erken aşamalarında sıvı retansiyonu meydana

gelen vakalar da bildirilmiştir.

Dosetaksel 75 mg/m

tek ajan:

MedDRA Sistemi Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler

≥ 1/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

≥1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyonlar (G3/4: %5)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Nötropeni (G4: %54.2);

Anemi (G3/4: %10.8);

Trombositopeni (G4: %1.7)

Febril nötropeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite (ağır değil)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %0.8)

Periferik motor nöropati

(G3/4: %2.5)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (ağır değil)

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %3.3)

Stomatit (G3/4: %1.7)

Kusma (G3/4: %0.8)

Diyare (G3/4: %1.7)

Konstipasyon

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi;

Deri reaksiyonları (G3/4:

%0.8)

Tırnakta değişiklikler (ağır:

%0.8)

Kas-iskelet bozuklukları

, bağ

doku ve kemik hastalıkları

Miyalji

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Asteni (ağır: %12.4);

Sıvı tutulması (ağır: %0.8);

Ağrı

Araştırmalar

G3/4 kan bilirubin artışı

(<%2)

Dosetaksel 75 mg/m

doksorubisin ile kombine olarak:

MedDRA Sistemi

Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

≥1/1000 ila <1/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4:

%7.8)

Kan ve lenfatik

sistem hastalıkları

Nötropeni (G4 :

%91.7);

Anemi (G3/4 : %9.4);

Febril nötropeni;

16/37

Trombositopeni

(G4 : %0.8)

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %1.2)

Metabolizma ve

beslenme hastalıkları

Anoreksi

Sinir sistemi

hastalıkları

Periferik duyusal

nöropati (G3: %0.4)

Periferik motor

nöropati (G3/4 :

%0.4)

Kardiyak hastalıklar

Kardiyak yetmezlik;

Aritmi (ağır değil)

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %5);

Stomatit (G3/4:

%7.8);

Diyare (G3/4 : %6.2);

Kusma (G3/4: %5);

Konstipasyon

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Alopesi;

Tırnakta değişiklikler

(ağır: %0.4)

Deri reaksiyonları

(ağır değil)

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Asteni (ağır: %8.1);

Sıvı tutulması (ağır:

%1.2);

Ağrı

İnfüzyon yeri

reaksiyonu

Araştırmalar

G3/4 kan bilirubin

artışı (<%2.5);

G3/4 kan alkalen

fosfataz artışı

(<%2.5);

G3/4 AST artışı (<%1);

G3/4 ALT artışı (<%1);

Dosetaksel 75 mg/m

ve sisplatin kombinasyonu:

MedDRA Sistemi

Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

≥1/1000 ila <1/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: %5.7)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G4 : %51.5);

Anemi (G3/4 : %6.9)

Trombositopeni

(G4 : %0.5)

Febril nötropeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %2.5)

Metabolizma ve

Anoreksi

17/37

beslenme

hastalıkları

Sinir sistemi

hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3: %3.7);

Periferik motor nöropati

(G3/4 : %2)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (G3/4: %0.7)

Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

Hipotansiyon (G3/4:

%0.7)

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %9.6);

Kusma (G3/4: %7.6);

Diyare (G3/4 : %6.4);

Stomatit (G3/4: %2)

Konstipasyon

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Alopesi;

Tırnakta değişiklikler

(ağır: %0.7);

Deri reaksiyonları (G3/4:

%0.2)

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji (ağır: %0.5)

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Asteni (ağır: %9.9)

Sıvı tutulması (ağır:

%0.7);

Ateş (G3/4: %1.2)

İnfüzyon yeri

reaksiyonu;

Ağrı

Araştırmalar

G3/4 Kan bilirubin

artışı (%2.1);

G3/4 ALT artışı

(%1.3)

G3/4 AST artışı

(%0.5);

G3/4 kan alkalin

fosfataz artışı (%0.3)

Dosetaksel 100 mg/m

ve trastuzumab kombinasyonu:

MedDRA Sistemi Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler ≥1/10

Yaygın istenmeyen

etkiler ≥1/100 ila <1/10

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G3/4: %32)

Febril nötropeni (ateş ve

antibiyotik kullanımına bağlı

nötropeni dahil) veya

nötropenik sepsis.

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Psikiyatrik hastalıklar

İnsomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Parestezi; Başağrısı; Tat alma

duyusunda bozukluk;

Hipoestezi

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısında artış;

Konjunktivit

Kardiyak hastalıklar

Kalp yetmezliği

Vasküler hastalıklar

Lenfödem

Solunum, göğüs bozuklukları

ve mediastinal hastalıklar

Epistaksis; Faringolaringeal

ağrı; Nazofarenjit; Dispne;

18/37

Öksürük; Rinore

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı; Diyare; Kusma;

Konstipasyon; Stomatit;

Dispepsi; Abdominal ağrı

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi; Eritem; Döküntü;

Tırnaklarda bozukluk

Kas-iskelet bozuklukları, bağ

doku ve kemik hastalıkları

Miyalji; Artralji;

Ekstremitelerde ağrı; Kemik

ağrısı; Sırt ağrısı

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Asteni; Periferik ödem;

Yüksek ateş; Bitkinlik;

Mukoza enflamasyonu; Ağrı;

İnfluenza benzeri hastalık;

Göğüs ağrısı; Titremeler

Letarji (uyuşukluk)

Araştırmalar

Kilo artışı

Kardiyak hastalıklar

Dosetaksel + trastuzumab alan hastaların %2.2’sinde kalp yetmezliği görülürken, yalnız

dosetaksel

verilen

hastalarda

kalp

yetmezliği

görülmemiştir.

Dosetaksel

trastuzumab

kolunda hastaların %64’ü ve tek başına dosetaksel kolunda hastaların %55’i daha önce

adjuvan tedavi olarak antrasiklin almıştır.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Çok yaygın:

Tek başına dosetaksel alan hastalar ile karşılaştırıldığında (NCI-CTC kriteri

kullanılarak derece 3/4 nötropeni %22’e karşı %32) trastuzumab ve dosetakseli birlikte alan

hastalarda hematolojik toksisite artmıştır. 100 mg/m

’lik dozda tek başına dosetakselin, en

düşük kan sayımlarına bağlı olarak, hastaların %97’sinde, %76’sı derece 4 olmak üzere,

nötropeni ile sonuçlandığı bilinmekte olduğundan bu durumun gerçek değerinin altında

bulunabileceğini not ediniz. Trastuzumab ve dosetakseli birlikte alan hastalarda (tek başına

dosetaksel alan hastalar için %17’e karşı %23) febril nötropeni/nötropenik sepsis insidansı da

artmıştır.

Dosetaksel 75 mg/m

ve kapesitabin kombinasyonu:

MedDRA Sistemi Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın istenmeyen

etkiler ≥1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

≥1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Oral kandidiyazis (G3/4: <%1)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G3/4: %63);

Anemi (G3/4: %10)

Trombositopeni (G3/4: %3)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: %1);

İştah azalması

Dehidratasyon

(G3/4: %2)

Sinir sistemi hastalıkları

Tat alma duyusunda bozukluk

(G3/4: <%1);

Parestezi (G3/4: <%1)

Baş dönmesi;

Başağrısı (G3/4: %1);

Periferik nöropati.

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısında artış

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal hastalıkları

Boğaz ağrısı (G3/4: %2)

Dispne (%7; G3/4: %1);

Öksürük (G3/4: <%1);

Epistaksis (G3/4: <%1).

Gastrointestinal

hastalıklar

Stomatit (G3/4: %18);

Diyare (G3/4: %14);

Bulantı (G3/4: %6);

Üst abdominal ağrı;

Ağız kuruluğu

19/37

Kusma (G3/4: %4);

Konstipasyon (G3/4: %1);

Abdominal ağrı (G3/4: %2);

Dispepsi

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

El-ayak sendromu (G3/4:

%24);

Alopesi (G3/4: %6);

Tırnak bozuklukları (G3/4:%2).

Dermatit;

Eritematöz döküntü (G3/4: <%1);

Tırnakta renk bozukluğu; Onikoliz

(G3/4: %1).

Kas-iskelet bozuklukları,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji (G3/4: %2);

Artralji (G3/4: %1)

Ekstremitede ağrı (G3/4: <%1);

Sırt ağrısı (G3/4: %1).

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin

hastalıklar

Asteni (G3/4: %3);

Pireksi (G3/4: %1);

Bitkinlik/zayıflık (G3/4: %5);

Periferik ödem (G3/4: %1)

Letarji;

Ağrı

Araştırmalar

Kilo kaybı;

G3/4 Kanda bilirubin artışı (%9)

Dosetaksel 75 mg/m

ve prednison veya prednisolon kombinasyonu:

MedDRA Sistemi

Organ Sınıflandırması

Çok yaygın istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın istenmeyen

etkiler ≥1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: %3.3)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G3/4 : %32);

Anemi (G3/4 : %4.9)

Trombositopeni

(G3/4 : %0.6);

Febril nötropeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %0.6)

Metabolizma ve

beslenme hastalıkları

Anoreksi (G3/4: %0.6)

Sinir sistemi

hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %1.2);

Tat alma duyusunda bozukluk

(G3/4:%0)

Periferik motor nöropati

(G3/4 : %0)

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısında artış

(G3/4: %0.6)

Kardiyak hastalıklar

Kardiyak sol ventrikül

fonksiyonunda azalma

(G3/4: %0.3)

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal hastalıklar

Epistaksis (G3/4: %0);

Dispne (G3/4: %0.6);

Öksürük (G3/4: %0)

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %2.4);

Diyare (G3/4 : %1.2);

Stomatit/Farenjit (G3/4: %0.9);

Kusma (G3/4: %1.2)

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi;

Tırnak bozuklukları (ağır değil)

Pul pul döküntü

(G3/4: ˂%0.3)

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ doku

ve kemik hastalıkları

Artralji (G3/4: %0.3);

Miyalji (G3/4: %0.3)

20/37

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Bitkinlik (G3/4: %3.9);

Sıvı tutulması (ağır: %0.6)

Nod pozitif (TAX 316) ve nod negatif (GEICAM 9805) meme kanseri hastalarında,

dosetaksel

mg/m

doksorubisin

siklofosfamid

kombinasyonunun

adjuvan

kullanımı (havuz analiz verileri)

MedDRA Sistemi

Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

≥1/1000 ila <1/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4: %2.4);

Nötropenik enfeksiyon

(G3/4: %2.6)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Anemi (G3/4 : %3);

Nötropeni (G3/4 : %59.2);

Trombositopeni

(G3/4 : %1.6);

Febril nötropeni (G3/4 :

Geçerli değil)

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %0.6)

Metabolizma ve

beslenme hastalıkları

Anoreksi (G3/4: %1.5)

Sinir sistemi

hastalıkları

Tat alma duyusunda

bozukluk (G3/4: %0.6);

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: ˂%0.1)

Periferik motor

nöropati (G3/4 : %0)

Senkop (G3/4: %0)

Nörotoksisite (G3/4:

%0); Uyku hali (G3/4:

Göz hastalıkları

Konjunktivit (G3/4:

˂%0.1)

Gözyaşı salgısında

artış (G3/4: ˂%0.1)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (G3/4: %0.2)

Vasküler hastalıklar

Sıcak basması (G3/4:

%0.5)

Hipotansiyon (G3/4:

%0);

Flebit

(G3/4: %0)

Lenfödem (G3/4: %0)

Solunum, göğüs

bozuklukları ve

mediastinal

hastalıklar

Öksürük (G3/4: %0)

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %5.0);

Stomatit (G3/4: %6.0);

Kusma (G3/4: %4.2);

Diyare (G3/4 : %3.4);

Konstipasyon (G3/4

:%0.5)

Abdominal ağrı

(G3/4 : %0.4)

Deri ve deri altı

doku hastalıkları

Alopesi (G3/4: ˂%0.1);

Deri bozuklukları (G3/4:

%0.6)

Tırnak bozuklukları

(G3/4: %0.4)

Kas-iskelet

bozuklukları, bağ

doku ve kemik

Miyalji (G3/4: %0.7);

Artralji (G3/4: %0.2)

21/37

hastalıkları

Üreme sistemi ve

meme hastalıkları

Amenore (G3/4: Geçerli

değil)

Genel bozukluklar

ve uygulama

bölgesine ilişkin

hastalıklar

Asteni (G3/4: %10);

Ateş (G3/4: Geçerli

değil);

Periferik ödem (G3/4:

%0.2)

Araştırmalar

Kilo artışı (G3/4:

%0); Kilo kaybı

(G3/4: %0.2)

pozitif

(TAX

316)

negatif

(GEICAM

9805)

meme

kanseri

hastalarında,

Dosetaksel 75 mg/m

doksorubisin ve siklofosfamid kombinasyonunun adjuvan kullanımına

bağlı bazı advers etkilerle ilgili açıklamalar:

Sinir sistemi hastalıkları

Nod pozitif meme kanseri çalışmasında (TAX316) kemoterapinin sonunda periferik duyusal

nöropatisi olan 84 hastanın 10’unda periferik duyusal nöropatinin takip döneminde devam

ettiği gözlenmiştir.

Kardiyak hastalıklar

TAX316 çalışmasında, TAC grubundan 26 hastada (%3.5) ve FAC grubundan 17 hastada

(%2.3) konjestif kalp yetmezliği ortaya çıkmıştır. Her iki grupta da bir hasta hariç diğer tüm

hastalarda, KKY tanısı tedavi döneminden 30 gün sonra konulmuştur. TAC grubunda 2 hasta

ve FAC grubunda 4 hasta kalp yetmezliği nedeniyle ölmüştür.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

TAX 316 çalışmasında, 687 TAC hastasında ve 645 FAC hastasında, kemoterapiyi izleyen

takip döneminde devam eden alopesi bildirilmiştir.

Takip döneminin sonunda, alopesinin 29 TAC hastasında (%4.2) ve 16 FAC hastasında

(%2.4) devam ettiği gözlenmiştir.

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

TAX316

çalışmasında

kemoterapinin

sonunda

amenoresi

olan

hastanın

121’inde

amenorenin devam ettiği gözlenmiştir.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

TAX 316 çalışmasında, TAC grubunda kemoterapinin sonunda periferik ödemi olan 119

hastadan 19’unda, FAC grubunda periferik ödemi olan 23 hastadan 4’ünde takip döneminde

periferik ödemin devam ettiği gözlemlenmiştir; öte yandan GEICAM 9805 çalışmasında

kemoterapinin

sonunda

lenfödemli

olan

hastadan

4’ünde

lenfödemin

devam

ettiği

gözlemlenmiştir.

Akut lösemi / Miyelodisplastik sendrom

TAX316 çalışmasında 10 yıllık takip dönemi sonrasında, 744 TAC hastasının 4’ünde ve 736

FAC hastasının 1’inde akut lösemi bildirilmiştir. Miyelodisplastik sendrom ise, 744 TAC

hastasının 2’sinde ve 736 FAC hastasının 1’inde bildirilmiştir.

GEICAM 9805 çalışmasında, 77 aylık bir medyan değeri olan takip süresinde dosetaksel,

doksorubisin ve siklofosfamid alan 532 hastadan 1’inde (%0,2) akut lösemi görülmüştür.

Florourasil, doksorubisin ve siklofosfamid alan hastalarda herhangi bir olgu bildirilmemiştir.

22/37

Tedavi

gruplarından

hiçbirinde

herhangi

hastaya

miyelodisplastik

sendrom

tanısı

konulmamıştır.

Nötropenik komplikasyonlar

Aşağıdaki

tablo

GEICAM

çalışması

grubunda

G-CSF

profilaksisi

zorunlu

hale

getirildikten sonra primer uygulanan hastalarda Derece 4 nötropeni, febril nötropeni ve

nötropenik enfeksiyon insidansının azaldığı gösterilmektedir.

Primer G-CSF profilaksisi alan ve almayan TAC tedavisi hastalarındaki nötropenik

komplikasyonlar (GEICAM 9805)

Primer G-CSF profilaksisi

almayanlar

(n=111)

n (%)

Primer G-CSF profilaksisi

alanlar

(n=421)

n (%)

Nötropeni (Derece 4)

104 (93.7)

136 (32.1)

Febril nötropeni

28 (25.2)

23 (5.5)

Nötropenik enfeksiyon

14 (12.6)

21 (5.0)

Nötropenik enfeksiyon

(Derece 3-4)

2 (1.8)

5 (1.2)

Doksorubisin ve siklofosfamid uygulamasının arkasından dosetaksel ile trastuzumab

kombinasyonun uygulanması olarak

Çalışmanın herhangi bir anında meydana gelen ve araştırmada uygulanan tedaviye bağlı

istenmeyen olaylar (AO): Güvenlilik Popülasyonu (non-kardiyak AO ların insidansı ≥5;

kardiyak olayların insidansı ≥ 1)

MedDRA Sistemi Organ

Sınıflandırması

Çok yaygın istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

≥1/100 ila ˂1/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Nötropenisiz enfeksiyon;

Enfeksiyon (G3/4: % 1.9)

Nötropenik enfeksiyon (G3/4:

% 9.2);

Rinit (G3/4: % 0.1);

Mutlak Nötrofil sayısı (ANC)

bilinmeyen enfeksiyon

(G3/4: %5.5)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Anemi (G3/4: %3.2);

Nötropeni (G3/4: %71.3);

Trombositopeni (G3/4: %1.2);

Febril nötropeni (G3/4: %10.9)

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %1.4)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 1.9)

Psikiyatrik hastalıklar

İnsomnia (G3/4: % 0.1)

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati (G3/4;

%1.9)

Tat alma bozukluğu,

Baş ağrısı (G3/4: %0.6)

Baş dönmesi (G3/4: %0.7);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0.4)

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısında artış (G3/4: %

0.3)

Konjunktivit

Kardiyak hastalıklar

Sol ventrikül disfonksiyonu

23/37

(G3/4: %0.5);

Çarpıntı;

Sinüs taşikardisi

Vasküler hastalıklar

Ateş basması

Solunum, göğüs

bozuklukları ve mediastinal

hastalıklar

Dispne (G3/4: % 1.5)

Epistaksis; Öksürük (G3/4: %

0.2)

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %5.3);

Stomatit (G3/4: %3.0);

Kusma (G3/4: %6.4);

Diyare (G3/4: % 5.1);

Konstipasyon (G3/4: % 0.9);

Dispepsi (G3/4:% 0.3);

Abdominal ağrı (G3/4:% 0.4)

Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi;

Tırnak bozuklukları;

Pul pul döküntü (G3/4: %1.3)

Palmar-plantar

eritrodisestezi sendromu

(G3/4: %1.4;

Deri kuruluğu

Kas-iskelet bozuklukları,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji (G3/4: %4.9);

Artralji (G3/4: %3.0)

Kemik ağrısı (G3/4: %0.4)

Üreme sistemi ve meme

hastalıkları

Adet kanaması düzensizliği (G3/4:

%19.9)

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Halsizlik (G3/4: %6.6);

Sıvı retansiyonu (G3/4: % 1.5);

Ateş (G3/4: % 0.4)

Ağrı (G3/4: %0.4);

Titreme;

Enjeksiyon yerinde reaksiyon

(G3/4:% 1.4)

Araştırmalar

Kan beyaz küre sayısının azalması

(G3/4: %60.2);

ALT artışı (G3/4: %1.8);

AST artışı (G3/4: %0.8);

Kanda alkalen fosfataz yükselmesi

(G3/4: %0.3);

Vücut ağırlığının artışı (G3/4:

%0.3)

Kanda kreatinin yükselmesi

(G3/4: %0.5);

Vücut ağırlığının azalması;

Kanda bilirubin artışı (G3/4:

%0.4);

Kardiyak hastalıklar

AC-TH alan kolda tüm semptomatik kardiyak olayların 3 yıllık kümülatif insidansı % 2.36 idi

(AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.52 idi. Bkz. Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler).

AC-TH alan koldaki KKY olaylarının (Derece 3 veya 4) 3 yıllık kümülatif insidansı % 1.9 idi

(AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.3 idi).

Dosetaksel trastuzumab ve karboplatin ile kombine olarak

Çalışmanın herhangi bir anında meydana gelen ve araştırmada uygulanan tedaviye bağlı

istenmeyen olaylar (AO): Güvenlilik Popülasyonu ( non-kardiyak AO ların insidansı ≥5;

kardiyak olayların insidansı ≥ 1)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

≥1/100 ila <1/10

24/37

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Nötropenisiz enfeksiyon (G3/4:

%1.5);

Nötropenik enfeksiyon

(G3/4:%7.7);

Rinit;

Mutlak Nötrofil sayısı (ANC)

bilinmeyen enfeksiyon

(G3/4: %3.6)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Anemi (G3/4: %5.8)

Nötropeni (G3/4: %65.9);

Trombositopeni (G3/4: %5.4);

Febril nötropeni (G3/4: %9.8)

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(G3/4: %2.5)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: %0.5)

Psikiyatrik hastalıklar

İnsomnia

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %0.6);

Tad alma bozukluğu;

Baş ağrısı (G3/4: % 0.3)

Baş dönmesi (G3/4: % 0.4);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %0.3)

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısında artış

Konjunktivit

Kardiyak hastalıklar

Çarpıntı;

Sinüs taşikardisi;

Sol ventrikül disfonksiyonu

(G3/4: %0.1)

Vasküler hastalıklar

Ateş basması

Hipotansiyon (G3/4: %0.2)

Solunum, göğüs

bozuklukları ve mediastinal

hastalıklar

Dispne (G3/4: % 1.7)

Epistaksis(G3/4: % 0.4)

Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Bulantı (G3/4: %4.6);

Diyare (G3/4: %4.9);

Stomatit (G3/4: %1.4);

Kusma (G3/4: %3.0);

Konstipasyon (G3/4: %0.6);

Dispepsi (G3/4: %0.4);

Abdominal ağrı (G3/4: %0.5)

Ağız kuruluğu

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi;

Tırnak bozuklukları;

Pul pul döküntü (G3/4: %0.4)

Deri kuruluğu;

Palmar-plantar

eritrodisestezi sendromu

Kas-iskelet bozuklukları,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji (G3/4: %1.4);

Artralji (G3/4: %1.0)

Kemik ağrısı (G3/4: %0.1)

Üreme sistemi ve meme

hastalıkları

Adet kanaması düzensizliği

(G3/4: %21.4)

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Halsizlik (G3/4: %6.9);

Sıvı retansiyonu (G3/4: % 1.4);

Ateş (G3/4: %0.3);

Enjeksiyon yerinde reaksiyon

(G3/4:% 0.2);

Ağrı;

Titreme

Araştırmalar

Kan beyaz küre sayısının azalması

(G3/4: %48.0);

ALT artışı (G3/4: %2.4);

AST artışı (G3/4: %1.0);

Kanda kreatinin yükselmesi

(G3/4: %0.6);

Kanda bilirubin artışı (G3/4:

%0.4);

25/37

Kanda alkalen fosfataz yükselmesi

(G3/4: %0.3);

Vücut ağırlığının artışı (G3/4: %0.2)

Vücut ağırlığının azalması

(G3/4: %0.1)

Kardiyak hastalıklar

TCH alan kolda tüm semptomatik kardiyak olayların 3 yıllık kümülatif insidansı %1.16 idi.

(AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.52 idi. Bkz. Bölüm 5.1 Farmakodinamik özellikler).

TCH alan koldaki KKY olaylarının (Derece 3 veya 4) 3 yıllık kümülatif insidansı % 0.4 idi

(AC-T alan karşılaştırma kolunda ise % 0.3 idi).

Mide adenokarsinomu için dosetaksel 75 mg/m

ve sisplatin ve 5-florourasil kombinasyonu

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın istenmeyen etkiler

≥1/100 ila <1/10

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Nötropenik enfeksiyon;

Enfeksiyon (G3/4: % 11.7)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Anemi (G3/4: %20.9);

Nötropeni (G3/4: %83.2);

Trombositopeni (G3/4: %8.8);

Febril nötropeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Hipersensitivite (G3/4: %1.7)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: % 11.7)

Sinir sistemi hastalıkları

Periferik duyusal nöropati

(G3/4: %8.7)

Baş dönmesi (G3/4: %2.3);

Periferik motor nöropati

(G3/4: %1.3)

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısında artış

(G3/4: %0)

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Duyma bozuklukları

(G3/4: %0)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (G3/4: %1.0)

Gastrointestinal hastalıklar

Diyare (G3/4: %19.7);

Bulantı (G3/4: %16);

Stomatit (G3/4: %23.7);

Kusma (G3/4: %14.3)

Konstipasyon (G3/4:%1.0);

Gastrointestinal ağrı

(G3/4: %1.0);

Özofajit/disfaji/odinofaji

(%8.0; G3/4: %0.7)

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi (G3/4: %4.0);

Pul pul kaşıntılı kızarıklık

(G3/4: %0.7);

Tırnak bozuklukları

(G3/4: %0.7);

Deri soyulması (G3/4: %0)

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Letarji (G3/4: %19.0);

Ateş (G3/4: %2.3);

Sıvı tutulması

(ağır/yaşamı tehdit edici %1)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon, G-CSF kullanımından bağımsız olarak hastaların

sırasıyla % 17.2 ve % 13.5’inde görülmüştür. G-CSF, hastaların %19.3’ünde (siklusların

%10.7’si) ikincil profilaksi için kullanılmıştır. Febril nötropeni ve nötropenik enfeksiyon

görülme oranları profilaktik G-CSF kullanıldığında sırasıyla % 12.1 ve % 3.4 ve profilaktik G-

CSF olmaksızın % 15.6 ve 12.9’dur (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

26/37

Baş ve boyun kanserinde dosetaksel 75 mg/m

ile sisplatin ve 5-florourasil kombinasyonu

İndüksiyon kemoterapisi (takiben radyoterapi yapılacak) (TAX 323)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

≥1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

≥1/1000 ila <1/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon

(G3/4: % 6.3);

Nötropenik enfeksiyon

(Kist ve polipler de dahil

olmak üzere) iyi huylu ve

kötü huylu neoplazmlar

Kanser ağrısı

(G3/4:%0.6)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G4: %76.3);

Anemi (G3/4: %9.2);

Trombositopeni

(G3/4: %5.2)

Febril nötropeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

(ağır değil)

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi(G3/4: %0.6)

Sinir sistemi hastalıkları

Tat/koku alma

bozukluğu;

Periferik duyusal

nöropati

(G3: %0.6)

Baş dönmesi

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısının artışı

Konjunktivit

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

İşitme bozukluğu

Kardiyak hastalıklar

Miyokard iskemisi

(G3/4: %1.7)

Aritmi (G3/4:%0.6)

Vasküler hastalıklar

Venöz bozukluk

(G3/4:%0.6)

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %0.6);

Stomatit (G3/4: %4.0);

Diyare (G3/4: %2.9);

Kusma (G3/4: %0.6)

Konstipasyon;

Özofajit/disfaji,

odinofaji (G3/4:%0.6);

Abdominal ağrı;

Dispepsi;

Gastrointestinal

kanama (G3/4: %0.6)

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi (G3/4: %10.9)

Kaşıntılı kızarıklık;

Deri kuruluğu;

Deride soyulma

(G3/4:%0.6)

Kas-iskelet bozuklukları,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji ( G3/4: %0.6)

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine ilişkin

hastalıklar

Letarji (G3/4: %3.4);

Pireksi (G3/4: %0.6);

Sıvı tutulması;

Ödem

27/37

Araştırmalar

Kilo artışı

İndüksiyon kemoterapisi (takiben kemoradyoterapi yapılacak) (TAX 324)

MedDRA Sistemi Organ

sınıflandırılması

Çok yaygın

istenmeyen etkiler

≥1/10

Yaygın istenmeyen

etkiler

≥1/100 ila <1/10

Yaygın olmayan

istenmeyen etkiler

≥1/1000 ila <1/100

Enfeksiyonlar ve

enfestasyonlar

Enfeksiyon (G3/4:%3.6)

Nötropenik

enfeksiyon

(Kist ve polipler de dahil

olmak üzere) iyi huylu ve

kötü huylu neoplazmlar

Kanser ağrısı

(G3/4: %1.2)

Kan ve lenf sistemi

hastalıkları

Nötropeni (G4: %83.5);

Anemi (G3/4: %12.4);

Trombositopeni

(G3/4: %4.0);

Febril nötropeni

Bağışıklık sistemi

hastalıkları

Hipersensitivite

Metabolizma ve beslenme

hastalıkları

Anoreksi (G3/4: %12.0)

Sinir sistemi hastalıkları

Tat/koku alma

bozukluğu (G3/4:%0.4);

Periferik duyusal

nöropati (G3/4: %1.2)

Baş dönmesi

(G3/4: %2.0);

Periferal motor nöropati

(G3/4: %0.4)

Göz hastalıkları

Gözyaşı salgısının artışı

Konjunktivit

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

İşitme bozukluğu

(G3/4:%1.2)

Kardiyak hastalıklar

Aritmi (G3/4: %2.0)

Miyokard iskemisi

Vasküler hastalıklar

Venöz bozukluk

Gastrointestinal

hastalıklar

Bulantı (G3/4: %13.9);

Stomatit (G3/4: %20.7);

Kusma (G3/4: %8.4);

Diyare (G3/4 : %6.8);

Özofajit/disfaji/

odinofaji (G3/4:%12.0);

Konstipasyon

(G3/4: %0.4)

Dispepsi (G3/4:%0.8);

Gastrointestinal ağrı

(G3/4: %1.2);

Gastrointestinal kanama

(G3/4: %0.4)

Deri ve deri altı doku

hastalıkları

Alopesi (G3/4: %4.0);

Kaşıntılı deri döküntüsü

Deri kuruluğu;

Pul pul dökülme

Kas-iskelet bozuklukları,

bağ doku ve kemik

hastalıkları

Miyalji (G3/4: %0.4)

Genel bozukluklar ve

uygulama bölgesine

ilişkin hastalıklar

Letarji (G3/4: %4.0);

Pireksi (G3/4: %3.6);

Sıvı tutulması

(G3/4: %1.2);

Ödem (G3/4: %1.2)

Araştırmalar

Kilo azalması

Kilo artışı

28/37

Pazarlama-sonrası deneyim

(Kist ve polipler de dahil olmak üzere) İyi huylu ve kötü huylu neoplazmlar

Dosetakselin diğer kemoterapi ajanları ve/veya radyoterapi ile birlikte kullanımı ile ilgili çok

seyrek olarak akut miyeloid lösemi ve miyelodisplastik sendrom olguları bildirilmiştir.

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Kemik iliği supresyonu ve diğer hematolojik istenmeyen etkiler bildirilmiştir. Sıklıkla sepsis

veya çoklu organ hasarı ile birlikte yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC) bildirilmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Bazen ölümcül olan anaflaktik şok vakaları rapor edilmiştir.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çoğunlukla

dehidratasyon,

kusma

pnömoninin

eşlik

ettiği

hiponatremi

vakaları

bildirilmiştir.

Sinir sistemi hastalıkları

Dosetaksel

uygulamasıyla

seyrek

olarak

konvülsiyon

veya

geçici

bilinç

kaybı

olguları

gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar bazen ilacın infüzyonu sırasında görülmektedir.

Göz hastalıkları

Tipik olarak ilaç infüzyonu sırasında gözlenen ve hipersensitivite reaksiyonları ile ilgili olarak

ortaya çıkan seyrek geçici görme bozukluğu vakaları (parlama, parlayan ışıklar, skotom)

bildirilmiştir.

İnfüzyonun

sonlandırılması

geri

dönüşümlüdürler.

Konjunktivitli

veya

konjunktivitsiz

gözyaşı

salgısı

durumları,

aşırı

gözyaşı

sonuçlanan

gözyaşı

kanalı

obstrüksiyonu durumları seyrek olarak bildirilmiştir.

Diğer taksanlarla olduğu gibi, dosetakselle tedavi edilen hastalarda sistoid maküler ödem

olguları bildirilmiştir.

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek

olarak miyokard infarktüsü vakaları bildirilmiştir.

Vasküler hastalıklar

Seyrek

olarak venöz tromboembolik olaylar bildirilmiştir.

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Seyrek

olarak ototoksisite, duyma bozuklukları ve/veya duyma kaybı olguları bildirilmiştir.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Akut

solunum

güçlüğü

sendromu

interstisyel

pnömoni/pnömonit,

interstisyel

akciğer

hastalığı, pulmoner fibrosis ve solunum yetmezliği

seyrek

olarak bildirilmiştir ve ölümle

sonuçlanabilir.

Birlikte

radyoterapi

alan

hastalarda

seyrek

olarak

radyasyon

pnömonisi

vakaları bildirilmiştir.

Gastrointestinal hastalıklar

Gastrointestinal olayların ender bir sonucu olarak dehidratasyon, gastrointestinal perforasyon,

iskemik kolit, kolit ve nötropenik enterokolit bildirilmiştir.

Seyrek

olarak ileus ve barsak

obstrüksiyonu olguları bildirilmiştir.

Hepato-biliyer hastalıklar

29/37

Daha önceden karaciğer bozukluğu olan hastalarda bazen öldürücü olan

çok seyrek

hepatit

olguları bildirilmiştir.

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Dosetaksel ile

çok seyrek

olarak erythema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik

epidermal nekroliz gibi kutanöz lupus eritematozus ve büllü eritem olguları bildirilmiştir.

Bazı durumlarda eşlik eden faktörlerin bu etkilerin gelişmesine katkıda bulunmuş olabileceği

düşünülmüştür. Dosetaksel ile skleroderma benzeri değişiklikler periferik lenfödemden önce

meydana geldiği rapor edilmiştir.

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Böbrek bozukluğu ve böbrek yetersizliği bildirilmiştir; bu olguların %20’sinde eş zamanlı

nefrotoksik ilaç uygulaması ve gastrointestinal bozukluklar gibi akut böbrek yetersizliği risk

faktörleri bulunmamaktadır.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili

kin hastalıklar

Radyasyon hatırlama fenomeni

seyrek

olarak bildirilmiştir. Sıvı retansiyonuna oligüri veya

hipotansiyon akut atakları eşlik etmemiştir. Dehidratasyon ve pulmoner ödem seyrek

olarak

bildirilmiştir.

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma

sonrası

şüpheli

ilaç

advers

reaksiyonlarının

raporlanması

büyük

önem

taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine

olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans

Merkezi

(TÜFAM)’ne

bildirmeleri

gerekmektedir

(www.titck.gov.tr;

posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı doz vakaları çok az sayıda bildirilmiştir. Dosetaksel aşırı dozu için bilinen bir antidot

yoktur. Aşırı doz verilmesi halinde, hasta hayati fonksiyonlarının yakından izlenebileceği ve

gerektiğinde destek tedavinin uygulanabileceği özel bir ünitede tutulmalıdır. Beklenen aşırı

doz komplikasyonları: kemik iliği supresyonu, periferik nörotoksisite ve mukoza iltihabıdır.

Aşırı doz tespit edilirse, hastalara mümkün olduğu kadar çabuk şekilde terapötik dozda G-

CSF tedavisi verilmelidir. Diğer semptomatik tedbirler, gerektiği şekilde uygulanmalıdır.

5.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup:

Antineoplastik ilaçlar

ATC Kodu: L01CD02

Etki mekanizması

Dosetaksel yaşamsal mitotik hücresel fonksiyonlar için gerekli olan mikrotübüler ağı bozmak

suretiyle etki yaptığı

in vitro

olarak gösterilmiş olan bir antineoplastik ajandır. Dosetaksel

tubulinin, stabil mikrotübüller olarak toplanmasını teşvik ederken, aynı zamanda bunların

dağılmasını da inhibe eder. Bu sayede serbest tubulinin önemli ölçüde azalmasına neden olur.

30/37

Dosetakselin mikrotübüllere bağlanması, bağlanmış mikrotübüllerdeki protofilament sayısını

değiştirmez.

Dosetakselin farelerdeki ve insanlardaki çeşitli tümör hücresi dizilerine ve klonojen tayinlerde

yeni eksize edilmiş tümör hücrelerine karşı

in vitro

olarak sitotoksik olduğu tespit edilmiştir.

Dosetaksel yüksek intraselüler konsantrasyonlara ulaşıp, burada uzun süre kalır. Buna ek

olarak, dosetakselin birçok ilaca direnç gösteren gen tarafından kodlanan p-glikoproteinini

fazla miktarda açığa çıkaran hücre dizilerinin bazıları üzerinde aktivite gösterdiği tespit

edilmiştir.

Dosetakselin

in vivo

olarak fare ve insan greftli ilerlemiş tümörlerde deneysel antitümör

aktivitesinin geniş olduğu gösterilmiştir.

Klinik Çalışmalar

Meme kanseri

Dosetaksel ile doksorubisin ve siklofosfamid kombinasyonu: adjuvan tedavi

Opere edilebilir, nod-pozitif meme kanseri olan hastalar (TAX 316)

Çok merkezli, açık etiketli, randomize olan bu çalışmadan elde edilen veriler, dosetakselin

opere

edilebilir lenf düğümü-pozitif meme kanseri ve

KPS ≥%80 olan, 18 ve 70

yaş

arasındaki hastaların adjuvan tedavisi için kullanılmasını desteklemektedir.

Genel olarak, çalışma sonuçları TAC ile FAC'a kıyasla olumlu bir risk yarar oranı elde

edildiğini ortaya koymaktadır.

Kemoterapi almaya uygun, opere edilebilir nod-negatif meme kanseri olan hastalar

(GEICAM 9805)

Çok merkezli, açık etiketli, randomize olan bu çalışmadan elde edilen veriler dosetakselin

opere

edilebilir

nod-negatif

meme

kanserli

hastalarda

adjuvan

tedavide

kullanılmasını

desteklemektedir.

Doksorubisin ve siklofosfamid uygulamasını takiben trastuzumab ile kombine halde

dosetaksel uygulanması veya dosetaksel ile trastuzumab ve karboplatin kombinasyonu

Dosetakselin

trastuzumab

kombinasyonunun

etkililiği

güvenliliği,

opere

edilebilir

HER2-pozitif

meme

kanseri

olan

tümörlerinden

HER2

aşırı

ekspresyonu

bulunan

hastaların

adjuvan

tedavisinde

incelenmiştir.

Çalışmaya

toplam

3222

hasta

randomize

edilmiştir ve bunlardan 3174 tanesi AC-T, AC-TH veya TCH rejimlerinden biriyle tedavi

edilmiştir.

Medyan takip süresi olarak 36 ayda yapılan ikinci ara analizin sonuçları, ister antrasiklin

temelli (AC-TH), ister antrasiklin temelli olmayan (TCH) HER2 - pozitif opere edilebilir

meme kanserli hastalar için adjuvan tedavi rejimlerinin bir parçası olarak dosetaksel ve

trastuzumab aynı zamanda uygulanmasının hastalıksız sağkalım ve genel sağkalımı, kontrol

koluyla (AC-T) kıyaslandığında istatiksel olarak anlamlı olarak uzattığını göstermiştir.

Metastatik meme kanseri

Dosetaksel ile doksorubisin kombinasyonu

31/37

Bir büyük Faz III çalışmada, daha önce tedavi almamış, metastazlı 429 hastada, dosetaksel ile

(75 mg/m

) kombinasyon halinde (AT kolu) doksorubisin (50 mg/m

) ile siklofosfamid (600

mg/m

kolu)

kombinasyonu

karşılaştırılmıştır.

rejim

haftada

uygulanmıştır.

Medyan progresyon süresi, AT kolunda, AC koluna göre (31.9 hafta, CI %95: 27.4-36.0)

önemli ölçüde uzundu (37.3 hafta, CI %95: 33.4-42.1). p = 0.0138. Progresyona kadar geçen

süre AT kolunda AC koluna göre belirgin olarak uzundu.

Genel yanıt oranı AT kolunda (% 59.3 ,CI %95: 52.8-65.9) AC koluna göre (% 46.5, CI

%95: 39.8-53.2 ) önemli ölçüde yüksekti. p= 0.009.

Dosetaksel tek ajan olarak

İki randomize Faz III karşılaştırmalı çalışmaya, bir alkilleyici ajanla tedavisi başarısız olmuş

326, antrasiklinle tedavisi başarısız olmuş 392 metastatik meme kanseri hastası alınmış,

hastalara önerilen dozda dosetaksel, yani 100 mg/m

, üç haftada bir verilmiştir.

Alkilleyici

ajan

tedavisi

başarısız

olmuş

hastalarda

dosetaksel

doksorubisin

karşılaştırılmıştır (75 mg/m

, üç haftada bir). Genel sağkalımı (dosetaksel 15 ay, doksorubisin

14 ay, p=0.38) veya progresyona kadar geçen süreyi (dosetaksel 27 hafta, doksorubisin 23

hafta, p=0.53) etkilemeksizin, dosetaksel yanıt oranını (%52’ye karşı %37, p= 0.01) arttırmış

ve yanıt süresini kısaltmıştır (12 haftaya 23 hafta, p=0.007).

Antrasiklin

tedavisi

başarısız

olan

hastalarda

dosetaksel

Mitomisin

Vinblastin

kombinasyonuyla karşılaştırılmıştır (12 mg/m

, 6 haftada bir, ve 6 mg/m

, 3 haftada bir).

Dosetaksel yanıt oranını arttırmış (%33’e karşı %12 p< 0.0001), progresyona kadar geçen

süreyi uzatmış (19 haftaya karşı 11 hafta, p= 0.0004) ve genel sağkalımı uzatmıştır (11 aya 9

ay, p=0.01).

Dosetaksel ile trastuzumab kombinasyonu

Trastuzumab ile kombinasyon halinde dosetaksel, HER2-pozitif ve daha önce metastatik

hastalık için kemoterapi almamış metastatik meme kanseri olan hastaların tedavisi için

araştırılmıştır. Yüz seksen altı hasta trastuzumab ile birlikte ya da tek başına dosetaksel (100

mg/m

) almak üzere randomize edilmiştir: hastaların %60’ı daha önce antrasiklin bazlı

adjuvan kemoterapi almıştır. Dosetaksel + trastuzumab, daha önce adjuvan antrasiklin almış

olan ya da almamış olan hastalarda etkili bulunmuştur.

Dosetaksel ve kapesitabin kombinasyonu

Bir randomize, çok merkezli, kontrollü faz III klinik çalışmadan elde edilen veriler, lokal

olarak ilerlemiş veya metastatik meme kanseri olan hastaların bir antrasiklini de içeren

sitotoksik kemoterapinin başarısız kalmasından sonraki tedavisi için dosetaksel ve kapesitabin

kombinasyonunun kullanımını desteklemektedir.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Daha önce, beraberinde radyoterapi ile veya tek başına kemoterapi alan hastalarda

Bir Faz III çalışmada daha önce kemoterapi almış hastalarda, progresyona kadar geçen süre

(12.3

haftaya

hafta)

genel

sağkalım

mg/m

dosetaksel

alan

hastalarda

destekleyici bakıma (BSC) kıyasla önemli ölçüde uzundu.

32/37

Daha önce kemoterapi uygulanmamış hastalarda dosetaksel platin kombinasyonu

Bir Faz III çalışmada, rezeke edilemeyen IIIB veya IV NSCLC olan ve bu hastalık için daha

önce kemoterapi almamış 1218 hasta her 3 haftada bir 1 saatlik infüzyon olarak dosetaksel (T)

75 mg/m

ve sisplatin (Cis) 75 mg/m

(Tcis) veya her 3 haftada bir dosetaksel (T) 75 mg/m

ve karboplatin (Cb) (AUC 6 mg/ml·dakika) veya 1, 8, 15, 22. günlerde 6-10 dakika süreyle

uygulanan vinorelbin (V) 25 mg/m

ve ardından her 4 haftada bir tekrarlanan siklusların 1.

günü uygulanan sisplatin 100 mg/m

(Vcis) almak üzere 3 kola randomize edilmiştir.

Genel Yanıt Oranı, TCis grubunda (n=408) %31.6, Vcis grubunda (n=404) %24.5 (Risk

Oranı: %7.1 [%95 Cl: 0.7; 13.5]) olarak bulunmuştur.

Prostat kanseri

Prednison

veya

prednisolon

kombinasyon

halinde

dosetakselin

hormona

refrakter

metastatik prostat kanseri olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği, randomize, çok merkezli

bir Faz III çalışmada değerlendirilmiştir.

Her üç haftada bir dosetaksel alan hastalar, mitoksantron ile tedavi edilen hastalara kıyasla

anlamlı

ölçüde

daha

uzun

genel

sağkalım

göstermiştir.

Haftalık

dosetaksel

kolunda

sağkalımda görülen artış mitoksantron kontrol koluna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı

bulunmamıştır.

Dosetakselin üç haftada bir uygulanmasına göre her hafta uygulanması ile daha iyi güvenlik

profili verildiği gerçeğine dayanarak dosetakseli her hafta alan hastaların yarar sağlaması

da mümkündür.

Mide adenokarsinomu

Dosetakselin gastroözofageal bileşke adenokarsinomu dahil olmak üzere metastatik mide

adenokarsinomu olan, daha önce metastatik hastalık için kemoterapi almamış hastaların

tedavisinde

güvenlilik

etkililik

değerlendirmek

amacıyla

çok

merkezli,

açık

etiketli,

randomize bir çalışma yürütülmüştür. KPS>70 olan toplam 445 hasta, sisplatin (C) (75

mg/m

, 1. günde) ve 5-florourasil (F) (5 gün süreyle günde 750 mg/m

) ya da sisplatin (100

mg/m

, 1. günde) ve 5-florourasil (5 gün süreyle günde 1000 mg/m

) ile kombinasyon halinde

dosetaksel (T) (75 mg/m

, 1. günde) ile tedavi edilmiştir.

Genel sağkalım da, mortalite riskinde %22.7 oranında bir azalmayla TCF kolu lehine anlamlı

ölçüde daha uzun bulunmuştur (p=0.0201).

Baş ve boyun kanseri

Radyoterapiden önce uygulanan indüksiyon kemoterapisi (TAX323)

Skuamöz

hücreli

baş

boyun

kanseri

(SCCHN)

olan

hastaların

indüksiyon

tedavisinde

dosetakselin

güvenliliği

etkililiği,

çok

merkezli,

açık-etiketli,

randomize

çalışmada incelenmiştir (TAX323).

Bu çalışmadaki primer sonlanım noktası olan ilerleme görülmeyen sağkalım (PFS), PF koluna

kıyasla, TPF kolunda anlamlı ölçüde daha uzun bulunmuştur, p = 0.0042 (medyan ilerleme

görülmeyen sağkalım sırasıyla 8.3 ay ve 11.4 aydır). Genel medyan takip süresi 33.7 aydır.

33/37

Medyan genel sağkalım da PF koluyla karşılaştırıldığında, TPF kolu lehinde anlamlı ölçüde

daha uzun bulunmuştur (Medyan genel sağkalım (OS) sırasıyla 14.5 ay ve 18.6 aydır).

Mortalite riskindeki azalma % 28 dir, p = 0.0128.

TPF ile tedavi edilen hastaların global sağlık skoru PF ile tedavi edilenlere kıyasla anlamlı

ölçüde daha düşük bozulma göstermiştir (p = 0.01, EORTC QLQ-C30 skalası kullanılmıştır).

Kemoradyoterapiyi takiben uygulanan indüksiyon tedavisi (TAX324)

Lokal

ileri,

skuamöz

hücreli

baş-boyun

kanseri

(SCCHN)

olan

hastaların

indüksiyon

tedavisinde dosetakselin güvenliliği ve etkililiği, çok merkezli, açık-etiketli, randomize bir faz

III çalışmada incelenmiştir (TAX324).

Bu çalışmada etkililikle ilgili primer sonlanım noktası olan genel sağkalım (OS) PF’ye

kıyasla, dosetaksel içeren rejim ile anlamlı ölçüde daha uzun (log-rank testi, p=0.0058)

bulunmuştur (Medyan genel sağkalım sırasıyla 30.1 ay ve 70.6 ay olarak saptanmıştır). PF’ye

kıyasla mortalite riskindeki düşüş oranı % 30’dur. Sekonder sonlanım noktası ilerleme

görülmeyen sağkalım’dır ve ilerleme veya ölüm açısından riskte % 29 oranında düşüş

gözlenmiştir.

Medyan

ilerleme

görülmeyen

sağkalım

açısından

aylık

düzelme

saptanmıştır (TPF için 35.5 ay, PF için 13.1 ay) Bu sonuç da istatistiksel olarak anlamlıdır

(log-rank testi, p=0.004).

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Dosetakselin farmakokinetik özellikleri kanser hastalarında 20-115 mg/m

dozlarda Faz I

çalışmalarda değerlendirilmiştir. Dosetakselin kinetik profili doza bağlı değildir ve üç bölmeli

farmakokinetik modele uygundur. Yarılanma süreleri α fazı için 4, β fazı için 36 ve γ fazı için

11.1 saattir. Bu son faz kısmen dosetakselin periferik kompartmanlardan yavaş çıkışına

bağlıdır.

Dağılım:

100 mg/m

dozun 1 saatlik infüzyonunu takiben, ortalama en yüksek plazma seviyesi 3.7

μg/ml ve buna uyan AUC 4.6 saat. μg/ml’dir. Toplam vücut klerensi ve sabit durum dağılım

hacmi ortalama değerleri sırasıyla 21 L/saat/m

ve 113 L’dir. Total vücut klerensinin bireyler

arası farklılığı yaklaşık %50’dir. Dosetaksel %95’in üzerinde bir oranda proteine bağlanır.

Biyotransformasyon:

dosetaksel ile bir çalışma üç kanser hastasında gerçekleştirilmiştir. Dosetaksel, tert-

butilester grubunun sitokrom P450 aracılı oksidatif metabolizmaya uğramıştır (bir majör

inaktif metabolit ve üç minör inaktif metabolit halinde ve de çok az bir kısmı değişmeden

metabolize olmuştur).

Eliminasyon:

dosetaksel ile bir çalışma üç kanser hastasında gerçekleştirilmiştir. Dosetaksel, tert-

butilester grubunun sitokrom P450-aracılı oksidatif metabolizmasının ardından hem idrarla

hem feçesle atılmıştır. 7 gün içinde üriner ve fekal atılımı, uygulanan radyoaktivitenin

sırasıyla %6 ve %75’idir. Feçeste atılan radyoaktivitenin yaklaşık %80’i ilk 48 saatte, bir

majör inaktif metabolit ve üç minör inaktif metabolit halinde ve de çok az bir kısmı

değişmeden atılmıştır.

34/37

Hastalardaki karakteristik özellikler

Popülasyon farmakokinetiği

Dosetaksel

alan

hastada

popülasyon

farmakokinetik

analizi

yapılmıştır.

Model

tarafından

tahmin

edilen

farmakokinetik

parametreler

araştırmalarında

tahmin

edilenlere

çok

yakındır.

Dosetaksel

farmakokinetiği

hastanın

yaşı

cinsiyeti

değişmemiştir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu

Klinik kimya verilerinin hafif ile orta düzeyde karaciğer fonksiyon bozukluğu olduğunu

düşündürdüğü az sayıda hastada (n=23) (ALT;AST normal değerin üst sınırının ≥ 1.5 misli,

beraberinde alkali fosfataz normalin üst sınırının ≥ 2.5 misli), total klerens ortalama %27

azalmıştır (Bkz. Bölüm 4.2 Pozoloji ve uygulama şekli).

Sıvı retansiyonu

Dosetakselin klerensi hafif ve orta şiddette sıvı retansiyonu olan hastalarda değişmemiştir.

Ciddi sıvı retansiyonu olan hastalarla ilgili veri bulunmamaktadır.

Kombine kullanımı

Doksorubisin ile etkileşimi

Kombinasyon olarak kullanıldığında dosetaksel, doksorubisin klerensi ve doksorubisinolün

(doksorubisinin bir metaboliti) plazma seviyesini etkilememiştir. Dosetaksel, doksorubisin ve

siklofosfamid birlikte uygulandığında farmakokinetikleri etkilenmemiştir.

Kapesitabin ile etkileşimi

Kapesitabinin dosetakselin farmakokinetiği ve dosetakselin kapesitabinin farmakokinetiği

üzerindeki etkisini değerlendiren faz I araştırma, kapesitabinin dosetakselin farmakokinetiği

üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını (C

maks

ve AUC) ve dosetakselin ana kapesitabin

metaboliti

olan

5’-DFUR’un

farmakokinetiği

üzerinde

herhangi

etkisi

olmadığını

göstermiştir.

Sisplatin ile etkileşimi

Sisplatin kombinasyon tedavisinde dosetakselin klerensi monoterapiyi takiben gözlenen ile

benzer

bulunmuştur.

Dosetaksel

infüzyonundan

kısa

süre

sonra

uygulanan

sisplatinin

farmakokinetik profili tek başına sisplatin ile gözlenene benzerdir.

Sisplatin ve 5-fluorourasil ile etkileşimi

Solid tümörleri olan 12 hastada dosetaksel, sisplatin ve 5-fluorourasilin kombine kullanımı,

bu tıbbi ürünlerin herhangi birinin farmakokinetiğini etkilememiştir.

Prednison ve deksametazon ile etkileşimi

Prednisonun

standart

deksametazon

premedikasyonuyla

uygulanan

dosetakselin

farmakokinetiği üzerindeki etkisi 42 hastada incelenmiştir.

Prednison ile etkileşimi

Prednisonun,

standart

deksametazon

premedikasyonuyla

uygulanan

dosetakselin

farmakokinetiği

üzerindeki

etkisi

hastada

araştırılmıştır.

Prednisonun

dosetakselin

farmakokinetiği üzerinde herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

35/37

Dosetakselin karsinojenik potansiyeli araştırılmamıştır.

Dosetakselin CHO-K1 hücrelerinde

in vitro

mikronukleus ve kromozom aberasyon testlerinde

ve farelerde

in vivo

mikronukleus testlerinde mutajenik olduğu görülmüştür. Ancak, Ames

testinde veya CHO/HGPRT gen mutasyon testinde mutajenite göstermemiştir. Bu sonuçlar

dosetakselin farmakolojik aktivitesiyle uyumludur.

Kemirgen toksisite çalışmalarında gözlenen testisler üzerindeki advers etkileri dosetakselin

erkek fertilitesini etkileyebileceğini göstermektedir.

6.

FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Polisorbat 80

Sitrik asit anhidrus

Etanol anhidrus

6.2. Geçimsizlikler

DOXEL

READY,

bölüm

6.6.’da

belirtilen

tıbbi

ürünler

dışında

diğer

tıbbi

ürünler

karıştırılmamalıdır.

6.3. Raf ömrü

Açılmamış flakon

18 aydır.

Açılmış flakon

Her bir flakon tek kullanımlıktır ve açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.

İnfüzyon poşetine alındığında

Mikrobiyolojik

açıdan

çözme/seyreltme

işlemleri

kontrollü

aseptik

koşullar

altında

yapılmalıdır.

Önerildiği

şekilde

infüzyon

poşetine

alındıktan

sonra,

25°C’nin

altında

saklandığında

dosetaksel çözeltisi 6 saat stabildir. Çözelti 6 saat içinde kullanılmalıdır (1 saatlik IV infüzyon

süresi dahil).

Ayrıca

tavsiye

edildiği

şekilde

hazırlanmış

infüzyon

çözeltisinin

fiziksel

kimyasal

kullanım stabilitesinin PVC içermeyen infüzyon poşetleri içinde 2 – 8°C’de buzdolabında 48

saat olduğu gösterilmiştir.

Dosetaksel infüzyonluk çözelti aşırı doymuş bir çözeltidir, dolayısıyla zaman içinde kristalize

olabilir.

Kristalleşme

gözlenmesi

durumunda

çözelti

artık

kullanılmamalı

hemen

atılmalıdır.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Açılmamış flakonları 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında ve ışıktan

koruyarak saklayınız.

Seyreltilmiş tıbbi ürünün kullanımı için Bkz. Bölüm 6.3.

36/37

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Koruyucu blister içinde bir adet dosetaksel içeren lastik tıpalı, flip-off aluminyum başlıklı

renksiz cam flakon ihtiva eden karton kutuda kullanma talimatı ile birlikte bulunur.

6.6. Beşeri tıbbi ürünlerden arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

DOXEL READY antineoplastik bir ajan olup, diğer potansiyel toksik bileşikler gibi DOXEL

READY çözeltilerinin elle muamelesi ve hazırlanması sırasında dikkatli olunması gerekir.

İşlem sırasında eldiven giyilmesi tavsiye olunur.

DOXEL READY konsantre ve infüzyon çözeltisi deri ile temas ettiği takdirde, derhal ve iyice

su ve sabunla yıkanmalıdır. DOXEL READY konsantre veya infüzyon çözeltisi mukoza ile

temas ettiği takdirde, derhal ve iyice su ile yıkanmalıdır.

İntravenöz uygulamanın hazırlanması

Bu tek flakonluk formülasyonu (DOXEL READY 20 mg/1 ml İnfüzyon için konsantre

çözelti,

1

flakon),

2

flakonluk

(konsantre

çözelti

ve

çözücü)

başka

bir

dosetaksel

preparatı ile birlikte KULLANMAYINIZ.

DOXEL READY 20 mg/1 ml İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti kullanılmadan önce bir

seyreltici ile ön seyreltme işlemi yapılmasında gerek yoktur ve infüzyon çözeltileri ile

karıştırılmaya hazırdır.

Her bir flakon tek kullanımlıktır ve hemen kullanılmalıdır.

Hasta için gerekli dozu elde etmek için birden fazla flakon gerekli olabilir. Kalibre edilmiş

şırınga yardımı ile aseptik olarak gerekli miktarda DOXEL READY konsantre çözelti çekilir.

DOXEL READY 20 mg/1 mL İ.V. İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon’da

dosetaksel konsantrasyonu 20 mg/ml’dir.

Gerekli miktardaki konsantre çözelti tek bir enjeksiyon ile; %5 Glukoz çözeltisi veya %0.9

Sodyum Klorür çözeltisi içeren 250 mL’lik infüzyon torbasına veya şişesine enjekte edilir.

dosetakselden

daha

yüksek

gerekiyor

ise,

0.74

mg/ml

konsantrasyonu

aşılmayacak şekilde daha yüksek hacimli bir infüzyon aracı kullanılır.

İnfüzyon torbası veya şişe elle döndürme hareketi ile karıştırılır.

DOXEL READY infüzyon çözeltisi bir saatlik infüzyon süresi de dahil olmak üzere oda

sıcaklığında (25°C’nin altında) 6 saat içinde kullanılmalıdır.

Önerildiği

şekilde

infüzyon

poşetine

alındıktan

sonra,

25°C’nin

altında

saklandığında

dosetaksel çözeltisi 6 saat stabildir. Çözelti 6 saat içinde kullanılmalıdır (1 saatlik IV infüzyon

süresi dahil).

Bütün parenteral ürünlerde olduğu gibi, DOXEL READY infüzyon çözeltisi kullanımdan

önce incelenmeli, çökelti varsa, bu çözelti atılmalıdır.

Kullanılmamış ürün ya da atık materyal “Tıbbi Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj

ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHİBİ

37/37

Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1

34349 Gayrettepe/İstanbul

Tel: 0212 337 38 00

8. RUHSAT NUMARASI

2015/89

9. İLK RUHSAT TARİHİ / RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 06.02.2015

Ruhsat yenileme tarihi: -

10. KÜB’ÜN YENİLENME TARİHİ