DOPAMINE DBL 200 MG/ 5ML IV INF.ICIN SOL.ICEREN AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOPAMINE DBL 200 MG/ 5ML IV INF.ICIN SOL.ICEREN AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOPAMINE DBL 200 MG/5ML IV INF.ICIN SOL.ICEREN AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dopamin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Pasif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699643750094
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 20-02-2018
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DOPAMINE DBL 200 mg / 5ml I.V infüzyoniçinsolüsyoniçerenampul

İlaç damariçineyavaşça damla damla uygulanır.

Etkinmadde:Dopamin hidroklorür

5ml’liksolüsyoniçeren1ampulde200mgdopaminhidroklorürvardır(1ml’de40mg

dopamin hidroklorürbulunur).

Yardımcımadde(ler):Sodyum metabisülfit (E223), enjeksiyonluk su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. DOPAMINE DBL nedir veneiçinkullanılır?

2. DOPAMINE DBL’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

3. DOPAMINE DBL nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. DOPAMINE DBL’ninsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DOPAMINE DBLnedir veneiçinkullanılır?

DOPAMINEDBLkalbiuyaranvekandamarlarıüzerindeetkiliolanbirilaçtır.

Damardanyavaşçadamladamlaverilmek üzereseyreltilerek hazırlanır.

DOPAMINEDBLampuliçindebulunmaktadır.5ml’likherbirampulde200mg

dopamin hidroklorürbulunur. Herambalajda 5 ml’lik 5ampulbulunur.

DOPAMINEDBLrenksizampullerdeberrak,renksizveyaaçıksarıbirsolüsyon

içerir.

DOPAMINEDBL,

-Kalpkrizi,kanzehirlenmesi,travmada(hasar),böbrekyetmezliğinineşlikettiği,

düşükkanbasıncı(hipotansiyon)veyaşok(dokularakanakışındaazalma)

tedavisinde,

-Açıkkalpameliyatındansonradüşükkanbasıncınınortayaçıktığıdurumlarda

diğer tedavilerlebirlikte,

-Kalpyetmezliğinde kullanılabilir.

2. DOPAMINE DBL’yikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

DOPAMINE DBL’yi aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-Kan basıncındaartışa neden olan birtümörünüzvarsa,

-Aşırı çalışan tiroid bezinizvarsa,

-Düzensizveyahızlıkalp artışlarınızvarsa,

-Sizehalotan gibibelli anestetikler verildiyse,

-Dopamin veyasodyummetabisülfiteaşırı duyarlılık belirtileri göstermişseniz,

DOPAMINEDBL’yi kullanmayınız.

DOPAMINE DBL’yi aşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-Diyabetiniz(şeker hastalığı) varsa,

-Kandolaşımproblemihikayenizvarsa(elveayakparmaklarınızdarenkveısıdaherhangi

bir değişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz),

-Böbrek vekaraciğeryetmezliğinizvarsa,

-Kalpileilgili herhangi bir probleminizvarsa,

-Sonzamanlardamonoaminoksidazinhibitörleri(depresyonuönleyenilaçlarveyayüksek

tansiyonlu bireylerdekanbasıncınıdüşüren ilaçlar) kullandıysanız,

-Nabızbasıncındabelirgin azalmagözlemlenirse

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız”.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DOPAMINEDBLhamileliksırasındayalnızkesinliklegerekliolduğudurumlarda

verilecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DOPAMINEDBLemzirmesonrasındayalnızkesinliklegerekliolduğudurumlarda

verilecektir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneği üzerineetkisi ile ilgili veriyoktur.

DOPAMINE DBL’niniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkında önemlibilgiler

Sodyum metabisülfit içerdiğindenalerjik reaksiyonlara(deri döküntüsü,gözkapağının,yüzveya

dudakların şişmesi veyasolukalmadagüçlük)neden olabilir. Bu durum nadirdir ancak alerji veya

astım şikayetinizvarsadahaçok riskaltında olabilirsiniz.

Buürünbirampulde1mmol’dan(23mg)dahaazsodyumihtivaeder,yaniesasındasodyum

içermez.

Diğerilaçlarla birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçlargibibelliilaçları:

Anestetikler(dopamin,siklopropanvehalojenehidrokarbonanestetiklerleberaber

kullanılmamalıdır)

Propranololgibialfavebetablokerler(sıklıklakanbasıncınıvekalp

bozukluklarını tedavi etmedekullanılan ilaçlar),

Monoamin oksidazinhibeediciler(antidepresan ilaçlar),

Fenitoin(saratedavisindekullanılanbirilaç)alıyorsanız,DOPAMINEDBL’yi

dikkatlikullanınız, çünkü bu ilaçlarla dopamin etkileşir.

Diğer ilaçlar:İdrar atılımını arttıran ilaçların etkisini artırabilir.

Ergoalkoloidlerinden,trisiklikantidepresanlardanveguanetidiniçerenilaçların

kullanımından kaçınılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. DOPAMINE DBLnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Sizeverilecekilaçdozusağlıkdurumunuza,vücutağırlığınızaveihtiyacınızagöre

verilecektir.

Uygulamahızı dikkatlekontrol edilecektir veihtiyacınızagöreayarlanacaktır.

İhtiyacınızoranınıbelirlemekiçintedavisırasındakalpatımhızı,kanbasıncıveidrar

çıkışıölçülecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Kanbasıncınızdüşükse,dopaminhidroklorürsizeverilmedenöncekannakliveya

plazma genişletici verilebilir.

DOPAMINEDBLsizeverilmedenönceörneğin%5dekstrozileseyreltilecektir.İlaç

sizeyavaşçadamladamladamardanverilecektiryalnızfizyolojiktuzlusolüsyonveya

%5’likglukozsolüsyonu ileseyreltilmelidir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Dopaminin çocuklardaki güvenliği veetkinliği bilinmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardadozayarlamasıönerilmemektedir.Bununlaberaber,kanbasıncı,idrarçıkışıiçin

yakın takip önerilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Dopamininböbrekvekaraciğeryetmezliğindeetkisibilinmemektedir.Budurumdahastaların

yakından izlenmesi gereklidir.

EğerDOPAMINEDBL’ninetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvar

ise doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazla DOPAMINE DBLkullandıysanız:

DOPAMINEDBL’denkullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ile konuşunuz.

DOPAMINEDBL,sizehastanedeuygulanacağıiçingerekendenazyadaçokalmanızolası

değildir, ancak bu konudaendişenizvarsadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DOPAMINE DBL’yi kullanmayı unutursanız

Doktorunuzatlanan dozun nezaman uygulanacağınakarar verecektir.

Takip eden dozunyeni uygulamazamanı için doktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

DOPAMINE DBLiletedavi sonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DOPAMINEDBLsizehastanedebukonudadeneyimlisağlıkpersonelitarafından

uygulanacaktır,gereksizhipotansiyondankaçınmakamacıylailaçkademeliolarak

kesilecektir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOPAMINEDBL’niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yanetkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbirisiolursaDOPAMINEDBL’yikullanmayıdurdurunuzve

DERHALdoktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümüne

başvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyonlar,anikaşıntılıpişik;ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,

dudakların,ağızveboğazınşişmesi(solukalmaveyayutkunmayızorlaştırabilir)vebayılma

hissi

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DOPAMINEDBL’yekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveya

hastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az1’indegörülebilir

Yaygın:100 hastanınenaz1’i ila 10’undagörülebilir.

Yaygınolmayan:1000hastanınen az1’i ila 10’undagörülebilir.

Seyrek:10 000 hastanınen az1’i ila 10’undagörülebilir.

Çok seyrek:10 000 hastanın birinden dahaazındagörülebilir.

Sıklığı bilinmeyen:Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

Baş ağrısı

Gözbebeklerinde büyüme

Düzensizkalpatışı,kalpatımsayısınınartması(taşikardi),göğüsteağrı(angina),

çarpıntı, tansiyon düşüklüğü

Damarların daralması

Nefes darlığı

Bulantı, kusma

Yaygınolmayan:

Tüylerin diken diken olması

Kalpteiletimbozuklukları, kalp atımhızındayavaşlama

Tansiyonyükselmesi

Kangren,ayak kangreni (yaralar)

Kalpteritim bozuklukları

Kandaazot artışı (azotemi)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. DOPAMINE DBL’ninsaklanması

DOPAMINEDBL’yiçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

DOPAMINEDBL’yi25 o C’ninaltındakiodasıcaklığında,kutusundaışıktankoruyarak

saklayınız.Yalnızberraksolüsyonlarıkullanınız.Bulanıkveyaçökeltiiçerensolüsyonları

kullanmayınız.İlacın rengideğişmişse, ilaçkullanılmamalıdır.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonra DOPAMINE DBL’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ORNAİlaçTekstil Kimyevi MaddelerSanayi VeDış TicaretLtd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Yayabeyi SokakArınİş Merkezi No: 9/4-5-6

Beykoz/İSTANBUL

Tel:(0216) 538 81 00

Fax: (0216)413 89 08

Üretimyeri:

HospiraAustraliaPtyLtd

1Lexia Place, WC3170 Mulgrave

Victoria, Avustralya

Bu kullanma talimatıtarihindeonaylanmıştır.