DOPADREN 200 MG/ 5 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 5 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOPADREN 200 MG/ 5 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 5 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOPADREN 200 MG/5 ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 5 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • dopamin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 210/23
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 19-12-2006
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/7

KULLANMA TALİMATI

DOPADREN 200mg/5ml İ.V. infüzyoniçinkonsantresolüsyoniçerenampul

İlaç damariçineyavaşça damla damla uygulanır.

Etkinmadde:Dopamin hidroklorür

5 ml’lik solüsyon içeren 1 ampulde200 mgdopamin hidroklorürvardır(1 ml’de40 mg

dopamin hidroklorürbulunur).

Yardımcımadde(ler):Sodyum metabisülfit (E223),enjeksiyonluk su.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizereçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DOPADRENnedir veneiçinkullanılır?

2.DOPADREN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DOPADRENnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DOPADREN’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DOPADRENnedir veneiçinkullanılır?

DOPADRENkalbiuyaranvekandamarlarıüzerindeetkiliolanbirilaçtır.Damardan

yavaşçadamladamlaverilmek üzereseyreltilerekhazırlanır.

DOPADRENampuliçindebulunmaktadır.5ml’likherbirampulde200mgdopamin

hidroklorürbulunur. Herambalajda 5ml’lik 5ampul bulunur.

DOPADRENkahverengiampullerdeberrak,renksizveyaaçık sarı bir solüsyon içerir.

2/7

DOPADREN,

-Kalpkrizi,kanzehirlenmesi,travmada(hasar),böbrekyetmezliğinineşlikettiği,

düşükkanbasıncı(hipotansiyon)veyaşok(dokularakanakışındaazalma)

tedavisinde,

-Açıkkalpameliyatındansonradüşükkanbasıncınınortayaçıktığıdurumlardadiğer

tedavilerlebirlikte,

-Kalpyetmezliğindekullanılabilir.

2.DOPADREN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DOPADREN’iaşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

-Kan basıncındaartışa neden olan birtümörünüzvarsa,

-Aşırı çalışan tiroid bezinizvarsa,

-Düzensizveyahızlıkalp atışlarınızvarsa,

-Sizehalotan gibibelli anestetiklerverildiyse,

-Dopamin veyasodyummetabisülfite aşırıduyarlılık belirtileri göstermişseniz,

DOPADREN’i kullanmayınız.

DOPADREN’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

-Diyabetiniz(şeker hastalığı) varsa,

-Kandolaşımproblemihikayenizvarsa(elveayakparmaklarınızdarenkveısıdaherhangi

birdeğişiklik olup olmadığı için takip edileceksiniz),

-Böbrek vekaraciğeryetmezliğinizvarsa,

-Kalp ile ilgili herhangi bir probleminizvarsa,

-Sonzamanlardamonoaminoksidazinhibitörleri(depresyonuönleyenilaçlarveyayüksek

tansiyonlu bireylerdekanbasıncınıdüşüren ilaçlar) kullandıysanız,

-Nabızbasıncındabelirgin azalmagözlemlenirse

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız”.

3/7

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

DOPADREN hamilelik sırasındayalnızkesinliklegerekliolduğu durumlardaverilecektir.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DOPADREN emzirmesırasındayalnızkesinliklegerekliolduğu durumlardaverilecektir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneği üzerineetkisi ile ilgili veriyoktur.

DOPADREN’iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

İlaçsodyummetabisülfitiçerdiğindenalerjikreaksiyonlara(deridöküntüsü,gözkapağının,

yüzveyadudaklarınşişmesiveyasolukalmadagüçlük).Budurumnadirdirancakalerjiveya

astım şikayetinizolursadahaçok riskaltında olabilirsiniz.

Buürünbirampulde1mmol’dan(23mg)dahaazsodyumihtivaeder,yaniesasındasodyum

içermez.

Diğerİlaçlarla birliktekullanımı

Aşağıdaki ilaçlargibibelliilaçları:

Anestetikler(dopamin,siklopropanvehalojenehidrokarbonanestetiklerleberaber

kullanılmamalıdır)

Propranololgibialfavebetablokerler(sıklıklakanbasıncınıvekalpbozukluklarını

tedavi etmedekullanılanilaçlar),

Monoamin oksidazinhibeediciler(antidepresan ilaçlar),

Fenitoin(saratedavisindekullanılanbirilaç)alıyorsanız,DOPADREN’idikkatli

kullanınız, çünkü bu ilaçlarladopamin etkileşir.

Diğer ilaçlar:İdrar atılımını arttıran ilaçların etkisini artırabilir.

Ergoalkoloidlerinden,trisiklikantideprasantlardanveguanetidiniçerenilaçların

kullanımından kaçınılmalıdır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

4/7

3.DOPADRENnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Sizeverilecekilaçdozusağlıkdurumunuza,vücutağırlığınızaveihtiyacınızagöre

verilecektir.

Uygulamahızı dikkatlekontrol edilecektir veihtiyacınızagöreayarlanacaktır.

İhtiyacınızoranınıbelirlemek için tedavi sırasında kalp atımhızı, kanbasıncı veidrar

çıkışı ölçülecektir.

Uygulama yoluvemetodu:

Kanbasıncınızdüşükse,dopaminhidroklorürsizeverilmedenöncekannakliveya

plazma genişleticiverilebilir.

DOPADRENsizeverilmedenönceörneğin%5dekstrozileseyreltilecektir.İlaçsize

yavaşçadamladamladamardanverilecektiryalnızfizyolojiktuzlusolüsyonveya

%5’lik glukozsolüsyonuileseyreltilmelidir.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Dopaminin çocuklardaki güvenliği veetkinliği bilinmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlılardadozayarlamasıönerilmemektedir.Bununlaberaber,kanbasıncı,idrarçıkışıiçin

yakın takip önerilir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekvekaraciğeryetmezliği:

Dopamininböbrekvekaraciğeryetmezliğindeetkisibilinmemektedir.Budurumdahastaların

yakından izlenmesi gereklidir.

EğerDOPADREN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDOPADRENkullandıysanız:

DOPADREN’denkullanmanızgerekendendahafazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacı ilekonuşunuz.

5/7

DOPADREN,sizehastanedeuygulanacağıiçingerekendenazyadaçokalmanızolası

değildir, ancak bu konudaendişenizvarsadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DOPADREN’ikullanmayı unutursanız

Doktorunuzatlanan dozun nezaman uygulanacağınakarar verecektir.

Takip eden dozunyeni uygulamazamanı için doktorunuzun talimatlarınauymanızönemlidir.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

DOPADRENiletedavisonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DOPADRENsizehastanedebukonudadeneyimlisağlıkpersonelitarafındanuygulanacaktır,

gereksizhipotansiyondankaçınmak amacıylailaçkademeli olarak kesilecektir.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOPADREN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbirisiolursaDOPADREN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Şiddetlialerjikreaksiyonlar,anikaşıntılıpişik;ellerin,ayakların,bileklerin,yüzün,

dudakların,ağızveboğazınşişmesi(solukalmaveyayutkunmayızorlaştırabilir)vebayılma

hissi

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DOPADREN’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Yan etkileraşağıdaki kategorilerdegösterildiği şekildesıralanmıştır:

Çok yaygın:10 hastanın en az1’indegörülebilir.

Yaygın:100 hastanın 1’i ila10’uarasındaki kişilerdegörülebilir.

Yaygınolmayan:1000hastanın 1’i ila10’uarasındaki kişilerdegörülebilir.

Seyrek:10 000 hastanın1’i ila 10’u arasındaki kişilerdegörülebilir.

Çok seyrek:10 000 hastanın birinden dahaazkişidegörülebilir.

Sıklığı bilinmeyen:Eldeki verilerden hareketletahmin edilemiyor.

6/7

Çok yaygın:

Baş ağrısı

Gözbebeklerinde büyüme

Düzensizkalpatışı,kalpatımsayısınınartması(taşikardi),göğüsteağrı(angina),çarpıntı,

tansiyon düşüklüğü

Damarların daralması

Nefes darlığı

Bulantı, kusma

Yaygınolmayan:

Tüylerin diken diken olması

Kalpteiletim bozuklukları, kalp atımhızındayavaşlama

Tansiyonyükselmesi

Kangren,ayak kangreni(yaralar)

Kalpteritimbozuklukları

Kandaazot artışı (azotemi)

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DOPADREN’insaklanması

DOPADREN’i çocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

DOPADREN’i25°C'ninaltındaki odasıcaklığında, kutusundaışıktan koruyaraksaklayınız.

Yalnızberrak solüsyonları kullanınız. Bulanık veyaçökelti içeren solüsyonları kullanmayınız.

İlacın rengi değişmişse, ilaçkullanılmamalıdır.

7/7

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDOPADREN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

VEMİlaçSan. veTic.Ltd. Şti.

Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2

Çankaya/ANKARA

Telefon : (312) 42743 57-58

Faks :(312) 42743 59

Üretimyeri:

İDOLİlaçDolum SanayiveTicaret A.Ş

DavutpaşaCad. CebeAliBeySok. No:20

34010 Topkapı/İSTANBUL

Bukullanma talimatı/./.tarihindeonaylanmıştır.