DOLPHIN 500 MG FILM TABLET, 10 TABLET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOLPHIN 500 MG FILM TABLET, 10 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOLPHIN 500 MG FILM TABLET, 10 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 171/52
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 01-01-1970
 • Son Güncelleme:
 • 13-12-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DOLPHİN500mgfilm tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde:Her filmtablet500mg diflunisal içerir.

Yardımcımaddeler:Sodyumnişastaglikolat,hidroksipropilselüloz,mikrokristalin

selülozPH101,magnezyumstearat,titanyumdioksit,hidroksipropilmetilselüloz15cP,

talk, FD&CYellow No.6 HT.

Builacıkullanmaya başlamadan önce buKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü siziniçin önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınızolursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olaraksiziniçinreçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacınkullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaçhakkında size önerilen dozun dışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DOLPHİNnedir veneiçinkullanılır?

2.DOLPHİN’ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DOLPHİNnasılkullanılır?

4.Olasıyan etkilernelerdir?

5.DOLPHİN’insaklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. DOLPHİNnedir vene içinkullanılır?

Herfilmtablet500mgdiflunisaliçerir.Diflunisal,nonsteroidantiinflamatuvar

ilaçlar(NSAİİ)olarakadlandırılanbirilaçgrubundayeralır.NSAİİ’lerağrıve

inflamasyonun (iltihabın)tedavisinde kullanılmaktadır.

DOLPHİN,10filmtabletiçeren blister ambalajlardabulunur.

DOLPHİN,

-Kas iskeletağrıları,adetsancısı(dismenore), diş ağrısı,ameliyat sonrası(postoperatif)

ağrı gibihafifve orta şiddettekiağrılarınsemptomatik tedavisinde,

-Dejeneratif eklemhastalığı(osteoartrit)veeklem iltihabıile görülen romatizmal

hastalığa(romatoid artrit)eşlik eden ağrı veiltihabın tedavisinde kullanılır.

2. DOLPHİN’ikullanmadan öncedikkatedilmesi gerekenler

DOLPHİN’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

DiflunisaleveyaDOLPHİN’iniçeriğindekiherhangibiryardımcımaddeyekarşıaşırı

duyarlığınızvarsa,

AspirinveyadiğerNSAİİkullanımısonrasındaastım,ürtikerveyaalerjiktipte

reaksiyonlarlakarşılaşmış iseniz kullanılmamalıdır.

DOLPHİN,koronerarterbypassameliyatıgeçirenlerdeameliyatöncesiağrıkesici

olarak kullanılmamalıdır.

DOLPHİN’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Kanpıhtılaşmasıylailgilisorunlarınızvarsa,

Kanbasıncınızyüksek(hipertansiyon)ise,

Kalp yetmezliğive ödem varsa,

Öncedengeçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,

Karaciğer ve böbrek hastalığınızvarsa,

Astımınızvarsa,

Yaşınız65üzerindeise,

Yakınbirzamandacerrahibirişlemgeçirecekseniz,

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DOLPHİN’inyiyecek ve içecekilekullanılması

DOLPHİN’iyemeklerlebirliktealmalısınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınızadanışınız.

Eğer hamileysenizDOLPHİN’ikullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzufarkederseniz hemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuzaveya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızDOLPHİN’ikullanmayınız.

Araçve makinekullanımı

DOLPHİN’in araç vemakine kullanma yeteneğiüzerindekietkilerine aitherhangi bir

veri yoktur.

DOLPHİN’iniçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddelerhakkında önemli bilgiler

DOLPHİNherdozunda23mg’dandahaazsodyumihtivaeder.Bumiktariçin

herhangi biruyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ilebirliktekullanımı

Eğer;

Anjiyotensin dönüştürücü enziminhibitörlerive anjiyotensinIIantagonistleri(yüksek

tansiyon vekalp yetmezliğinin tedavisindekullanılırlar)

Asetaminofen (ağrıkesici veateş düşürücü olarak kullanılır)

Antasitler(hazımsızlıktedavisindekullanılır)

Aspirin (ağrıkesici, kanı sulandırıcıolarak kullanılır)

Diüretikler(idrar söktürücü olarakkullanılır)

Lityum(psikiyatride kullanılır)

Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

Nonsteroid antiinflamatuvargrubaaitdiğerilaçlar

Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar)

Kullanıyorsanızdoktorunuzahaberveriniz.BuilaçlarDOLPHİNileetkileşim

gösterirler.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. DOLPHİNnasılkullanılır?

Uygunkullanımve doz/uygulamasıklığı için talimatlar:

Kasiskeletağrıları,dismenore,dişağrısı,postoperatifağrıgibihafifveortaşiddetteki

ağrılar:

DOLPHİN,1000mg’lıkbaşlangıçdozunutakibengünde2veya3defa500mg

dozundauygulanır.Dozhastanınyaşvekilosunaveyatedaviyealınancevabagöre

ayarlanır. Günde 1.5 g’lık idame dozunun aşılmamasıönerilir.

Osteoartrit veya romatoid artrit:

Tavsiyeedilengünlükdoz500mg–1000mg’dır.Budozgündebirdefadaveyaikiye

bölünmüşdozlarhalindeverilebilir.Dozajağrınıntabiatınaveşiddetinegöre

ayarlanır.

Uygulama yolu ve metodu:

DOLPHİNsadece ağızdan kullanımiçindir.

Tabletleriçiğnemedenveyakırmadanyeterlimiktardasıvıilealınız(örneğinbir

bardak su ile).

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

12 yaşındanküçük çocuklardaDOLPHİN’in kullanılmasıtavsiye edilmez.

Yaşlılardakullanımı:

DOLPHİN,65 yaş veüzerindeki yaşlılarıntedavisindedikkatlekullanılmalıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

DOLPHİN,böbrek yetmezliğindedikkatlekullanılmalı vedaha düşük dozlaruygulanmalıdır.

DOLPHİNtedavisisırasında,karaciğerhastalığınaişaretedenklinikbelirtivesemptomlar

gelişirse DOLPHİN kesilmelidir.

EğerDOLPHİN’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanızgerekenden daha fazlaDOLPHİNkullandıysanız:

DOLPHİN’denfazlamiktardayutmanızdurumunda,derhalsizeenyakınhastanenin

acilservisbölümüyleveyadoktorunuzlatemasageçiniz.Dozaşımıbelirtileri

şunlardır:Uyuşukluk,kusma,bulantı,ishal,kalpatımınınhızlanması,terleme,kulak

çınlaması, yönünü şaşırmak ve sersemliktir.

DOLPHİN’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

eczacıilekonuşunuz.

DOLPHİN’ikullanmayıunutursanız:

Unutulan dozları dengelemek içinçift doz almayınız.

DOLPHİNiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler:

EğerDOLPHİNalmayıbırakmak isterseniz,doktorunuzlakonuşunuz.

4. Olası yan etkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOLPHİN’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerde

yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DOLPHİN’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya size enyakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

Mide-bağırsakkanaması

Bronş spazmı ilebirlikte aniaşırı duyarlılıkreaksiyonları(alerji sonucuyüz ve

boğazdaşişme,ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlikve kızarıklıklaseyreden

döküntü, iltihap, deride içi sıvı dolukabarcıklar)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDOLPHİN’ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleye veyahastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz

veya size enyakın hastanenin acilbölümüne başvurunuz:

Mide-bağırsakülseri,gastrit,anormalkaraciğerfonksiyonu,sarılık,safraakışının

yavaşlaması veya durması,karaciğer iltihabı.

Hayal görme,zihinkarışıklığı,

Kafadauyuşmahissi

Bulanıkgörmedahilolmaküzeregeçicigörmebozuklukları

Ağıziçinde iltihap

Pıhtılaşmayısağlayankan hücresisayısında azalma, beyaz kan hücreleri sayısında

azalma,kansızlık

Ağrılı idrar yapma,böbrekbozukluğu,böbrek iltihabı, idrarda kan tespit edilmesi,

idrarda proteintespit edilmesi

Bunların hepsi ciddi yanetkilerdir.Aciltıbbimüdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birinifark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı, kusma, hazımsızlık, mide-bağırsak ağrısı, ishal, kabızlık vegazabağlı

mide-bağırsaktaşişkinlik,iştahsızlık

Uyuklamahali, uykusuzluk,sinirlilik,depresyon

Sersemlik,baş ağrısı, yorgunluk,kuvvetsizlik,ödem,denge bozukluğundan

kaynaklanan baş dönmesi

Kulak çınlaması

Döküntü,kurdeşen, kaşıntı,terleme,ışığa duyarlılık

BunlarDOLPHİN’in hafif yan etkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5. DOLPHİN’insaklanması

DOLPHİN’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde veambalajında saklayınız.

25

C’ninaltındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyle uyumlu olarakkullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihindensonraDOLPHİN’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi :Sanovelİlaç San. veTic. A.Ş.

Büyükdere Cad. 34398 Maslak-İstanbul

Üretimyeri:Sanovel İlaç San. veTic. A.Ş.

Çanta 34580 Silivri-İstanbul

Bu kullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.