DOLINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOLINE 50 MG 40 G JEL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOLINE 50 MG 40 G JEL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • etofenamate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699772340456
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DOLİNEJel

Deri üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her bir1g jel 50 mgetofenamat içerir.

Yardımcımaddeler:Çam Esansı,Okaliptüs Esansı, Emulgin M-8,Polietilen

Glikol,Karbomer,Trietanolamin,İzopropanol,Destile Su

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatliceokuyunuz,

çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Bu talimattayazılanlaraaynen uyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun dışındayüksekveya düşük

dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DOLİNEnedir veneiçinkullanılır?

2.DOLİNEkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DOLİNEnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DOLİNE’ninsaklanması

1.DOLİNEnedir veneiçinkullanılır?

DOLİNE,40g’lıktüplerdehafifsarımsı,aromatikkokulujeliçeren,ağzıburgulukapakla

kapatılmış, aluminyum tüplerdevekartonkutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

DOLİNE, etkin maddeolaraketofenamat içerir.

Etofenamat,steroidolmayan(kortizonsuz)anti-romatik(romatizmatedavisi)ilaçlargrubundandır

veiltihap/inflamasyongiderici (anti-inflamatuvar)veağrı kesici (analjezik)özellikleresahiptir.

DOLİNE,aşağıdaki durumların tedavisindekullanılır:

Sporyaralanmalarıgibikünttravmalardansonraelveayaklardakiakut

ezilme,burkulmavezorlanmalarabağlıağrılı durumlar.

Dizeklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresiyumuşak dokulardaki (bursa, tendon,bağlar

veeklem kapsülü)ağrılı durumlar.

2.DOLİNEkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

DOLİNE’iaşağıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

Etofenamata,DOLİNEiçerdiğimaddelerdenherhangibirineveyadiğerağrıkesiciyada

romatizmailacına(steroidolmayananti-inflamatuvarilaçlar)karşıaşırıduyarlılığınız

(alerjiniz) varsa.

Uygulamanızgerekencilt bölgenizdeegzema, açıkyara, inflamasyon veyaenfeksiyon varsa.

Dudak, burun içi vegözlergibimukozaalanları üzerineuygulamayınız.

Hamileliğingeçevresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

18yaşından küçükseniz.

DOLİNE’iaşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

Astım, saman nezlesi, burun mukozasının kronik şişkinliği (nazal adenoid olarak da

adlandırılır), kronik obstruktif solunumyolu hastalığınızveyakronik solunumyolu

enfeksiyonunuzvarsa, özellikledebunlarsaman nezlesi benzeri klinik bulgularla birlikteyse.

Başka maddelerekarşı, deri reaksiyonları, kaşıntı veyaürtiker şeklindealerjik reaksiyonlar

yaşıyorsanız.

DOLİNE,cilalımobilyaveyaplastikyüzeylerdehasar verenk değişikliğineyol açabilir.

Bu nedenle,DOLİNEuyguladıktan sonraelleriniziyıkayınızveyayukarıdaki maddelerle temastan

kaçınınız.

Bu uyarılargeçmişteki herhangi bir dönemdedahilolsa siziniçin geçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

DOLİNE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DOLİNEhamileliğinaltıncıayındansonrakullanılmaz.Budönemdenöncededoktorunuz

kullanmanızgerektiğinibelirtmedikçeDOLİNEkullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

EtofenamatınannesütüneküçükmiktarlardageçmesinedeniyleDOLİNEuzunsüreli

kullanmayınızvegünlükdozukesinlikleaşmayınız.Bebeğinizinemzirilmesisırasında,ilacın

bebeğegeçmesinden kaçınmak için göğüs bölgenizdeDOLİNEkullanmayınız.

DOLİNEJEL'iniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Bulunmamaktadır.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DOLİNE'ninderiüzerineönerildiğişekildekullanımındaherhangibirilaçetkileşimi

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuzaveya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.DOLİNEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

DoktorunuzhastalığınızabağlıolarakDOLİNEdozunu sizesöyleyecektir.

Doktorunuztarafından başka türlü belirtilmedikçeaşağıdaki talimatlarauyunuz.

DOLİNE'igündeüçkezuygulayınız.Ağrılıbölgenizingenişliğinegöre,yaklaşık10cm

uzunluğundabirşerithalinde(yaklaşık3gjel'eve150mgetofenamataeşdeğer)uygulamanız

yeterliolacaktır.KünttravmalardaDOLİNE'ingünlükmaksimumdozu,450mgetofenamata

eşdeğer 9gjeldir.

Uygulama yoluvemetodu:

DOLİNEsadecederinizedışarıdan uygulamaiçindir. Aslayutmayınız!

DOLİNE'i,vücudunuzunetkilenenbölgelerineincebirtabakahalindeuygulayınızvenazikçe

deriyeyedirerek sürünüz.

DOLİNE'inuygulanmasındansonrabirkaçdakikaderiüzerindekurumasınaizinveriniz.

Doktorunuzbelirtmedikçeüzerini bandajlakapatmayınız.

DOLİNEiletedavisürenizidoktorunuzsizesöyleyecektir.Sporyaralanmalarıgibikünt

travmalardagenellikle bir haftalık tedaviyeterlidir.

Romatizmalhastalıklariçin,3-4haftalıktedaviçoğuvakadayeterliolmaktadır.Eğerşikayetleriniz

devam ederse, dahafazlatedavinin gerekipgerekmediğinibelirlemek içindoktorunuzadanışınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:

ÇocuklarveergenlikdönemiyaşgrubundaDOLİNEiledeneyimolmadığından,18yaşınaltındaki

hastalardaDOLİNEkullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş veüzeri) kullanımı:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

EğerDOLİNE'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,doktorunuzve

eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDOLİNEkullandıysanız:

Eğerderiüzerineönerilendozdandahafazlakullandıysanız,DOLİNE’ideridenuzaklaştırınızve

su ileyıkayınız.

DOLİNE'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DOLİNE'ikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

DOLİNEiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOLİNE'niniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkileri

olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerinedayalıdır:

-Çokyaygın: 10 hastanınen azbirindegörülebilir.

-Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

-Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden fazlafakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

-Seyrek: 1000 hastanın birinden azfakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

-Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

-Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketlesıklık derecesi tahmin edilemiyor.

DOLİNE,genişciltyüzeyalanlarınaveuzunsüreliuygulanırsa,etofenamatiçerenilaçlarınsistemik

kullanımlarındansonragörüldüğügibispesifikorgansistemleriniveyatümvücuduetkileyebilecekyan

etkilerin gelişmesi olasıdır.

DOLİNE içinbelirtilenistenmeyenetkiler

Yaygınolmayan:-Cilttekızarıklık

-Kaşıntı

-Yanma Hissi

-Deri döküntüsü

-Bazen kabarcıklar veürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonu

Seyrek: -Alerjik Reaksiyonlar

-Bölgesel alerjik reaksiyonlar(temas dermatiti)

Builacıkullanmayıbıraktığınızda,ciltreaksiyonlarıhızlaortadankalkacaktır.Bunedenle,başka

bir spesifik uygulama yapılmasına gerekyoktur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.DOLİNE'insaklanması

DOLİNE’içocukların göremeyeceğiveerişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

25°Caltındaki odasıcaklıklarında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDOLİNE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

TripharmaİlaçSan. VeTic. A.Ş.

ReşitpaşaMahallesi, Eski BüyükdereCaddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel:0212 366 84 00

Fax: 0212 286 20 20

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mah. TunçCad. No : 3

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanma talimatı--/--/----tarihindeonaylanmıştır.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

EU/3/04/192 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/04/192 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/04/192 (Active substance: 3-(4'aminoisoindoline-1'-one)-1-piperidine-2,6-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5040 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/083/03/T/02

Europe -DG Health and Food Safety