DOLINE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOLINE 100 MG 50 ML SPREY
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOLINE 100 MG 50 ML SPREY
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • etofenamate

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699772519128
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TAL İ MATI

DOLİNESprey

Deri üzerineuygulanır.

Etkinmadde:1mlDolineSprey100 mgetofenamatiçerir.

Yardımcımaddeler:Setomakrogol 1000, izopropilalkol, polietilen glikol 400,

propilen glikol,diizopropiladipat,saf su.

Builacıkullanmaya ba ş lamadanöncebuKULLANMA TAL İ MATINI dikkatliceokuyunuz, çünkü

siziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı

söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynenuyunuz. İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksekveya dü şük

dozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DOLİNEnedir veneiçinkullanılır?

2.DOLİNEkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DOLİNEnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DOLİNE’ninsaklanması

1.DOLİNEnedir veneiçinkullanılır?

DOLİNE,50ml’likcamşişelerdevekartonkutuiçerisindekullanımasunulmaktadır.

DOLİNE,etkin maddeolarak etofenamatiçerir.

Etofenamat,steroidolmayan(kortizonsuz)anti-romatik(romatizmatedavisi)ilaçlar

grubundandırveiltihap/inflamasyongiderici(anti-inflamatuvar)veağrıkesici

(analjezik) özellikleresahiptir.

DOLİNE,aşağıdaki durumların tedavisindekullanılır:

Sporyaralanmalarıgibikünt travmalardansonrael ve ayaklardaki akutezilme,

burkulmavezorlanmalarabağlıağrılı durumlar.

Dizeklemi iltihabı durumlarında, eklem çevresiyumuşak dokulardaki (bursa,

tendon, bağlarveeklemkapsülü)ağrılı durumlar.

2.DOLİNE'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan öncedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

DOLİNE'ia ş a ğ ıdaki durumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer,

EtofenamataveyaDOLİNE'iniçerdiğimaddelerdenherhangibirinekarşıveya

diğerağrıkesiciyadaromatizmailacına(steroidolmayananti-inflamatuvar

ilaçlar)aşırı duyarlılığınız(alerjiniz) varsa.

Uygulamanızgerekenciltbölgenizdeegzema,açıkyara,inflamasyonveya

enfeksiyon varsa.

Dudak, burun içi vegözlergibimukozaalanları üzerineuygulamayınız.

Hamileliğingeçevresinde (altıncı aydan sonra) iseniz.

18yaşından küçükseniz.

DOLİNE'ia ş a ğ ıdaki durumlarda D İ KKATL İ KULLANINIZ

Eğer,

Astım,samannezlesi,burunmukozasınınkronikşişkinliği(nazaladenoidolarak

daadlandırılır),kronikobstruktifsolunumyoluhastalığınızveyakroniksolunum

yoluenfeksiyonunuzvarsa,özellikledebunlarsamannezlesibenzeriklinik

bulgularla birlikteyse.

Başkamaddelerekarşı,derireaksiyonları,kaşıntıveyaürtikerşeklindealerjik

reaksiyonlaryaşıyorsanız.

DOLİNE,cilalımobilyaveyaplastikyüzeylerdehasar verenk değişikliğine

yol açabilir. Bu nedenle,DOLİNE'i uyguladıktansonraelleriniziyıkayınız

veyayukarıdaki maddelerletemastan kaçınınız.

Bu uyarılargeçmişteki herhangi bir dönemdedahilolsa siziniçin geçerliyselütfen

doktorunuzadanışın.

DOLİNE'inyiyecekveiçecekilekullanılması

Uygulamayöntemi açısındanyiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DOLİNEhamileliğinaltıncıayındansonrakullanılmaz.Budönemdenöncede

doktorunuzkullanmanızgerektiğinibelirtmedikçeDOLİNE'i kullanmayınız.

Tedaviniz.sırasında hamileolduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

EtofenamatınannesütüneküçükmiktarlardageçmesinedeniyleDOLİNE'iuzun

sürelikullanmayınızvegünlükdozukesinlikleaşmayınız.Bebeğinizinemzirilmesi

sırasında,ilacınbebeğegeçmesindenkaçınmakiçingöğüsbölgenizdeDOLİNE

kullanmayınız.

DOLİNE'iniçeri ğ indebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

DOLİNE'in içerdiği propilen glikol, ciltteiritasyonaneden olabilir.

Di ğ erilaçlar ile birliktekullanımı

DOLİNE'inderiüzerineönerildiğişekildekullanımındaherhangibirilaçetkileşimi

bildirilmemiştir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.DOLİNEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklı ğ ı içintalimatlar:

DoktorunuzhastalığınızabağlıolarakDOLİNEdozunu sizesöyleyecektir.

Doktorunuztarafından başka türlü belirtilmedikçeaşağıdaki talimatlarauyunuz.

DOLİNE,vücudunuzunetkilenenkısımlarınaveçevresindekialana,günde4kez7

püskürtme (1 püskürtme18 mgetofenamataeşdeğerdir) uygulayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

DOLİNEsadecederinizedışarıdan uygulamaiçindir. Aslayutmayınız!

DOLİNE'ietkilenenbölgeye1veya2kezpüskürttüktensonrahafifçeovarak

yedirinizvekurumasınıbekleyiniz.Doktorunuzbelirtmedikçeüzerinibandajla

kapatmayınız.

DOLİNEiletedavisürenizidoktorunuzsizesöyleyecektir.Sporyaralanmalarıgibi

künt travmalardagenelliklebir haftalık tedaviyeterlidir.

Romatizmalhastalıklariçin,3-4haftalıktedaviçoğuvakadayeterliolmaktadır.Eğer

şikayetlerinizdevamederse,dahafazlatedaviningerekipgerekmediğinibelirlemek

için doktorunuzadanışınız.

De ğ i ş ikya ş grupları

Çocuklardakullanımı:

ÇocuklarveergenlikdönemiyaşgrubundaDOLİNEiledeneyimolmadığından,18

yaşın altındaki hastalardaDOLİNEkullanılmamalıdır.

Ya ş lılarda (65ya ş veüzeri) kullanımı:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

Özel kullanımdurumları Böbrek/Karaci ğ eryetmezli ğ i:

Dozayarlanmasınagerekyoktur.

EğerDOLİNE'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise,

doktorunuz veeczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDOLİNEkullandıysanız:

Eğerderiüzerineönerilendozdandahafazlakullandıysanız,DOLİNE'ideriden

uzaklaştırınızvesu ileyıkayınız.

DOLİNE'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

DOLİNE'ikullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

DOLİNEiletedavi sonlandırıldı ğ ında olu ş abileceketkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOLİNE'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkileri olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerinedayalıdır:

-Çokyaygın:10 hastanınen azbirindegörülebilir.

-Yaygın:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazlagörülebilir.

-Yaygınolmayan:100hastanınbirindenfazlafakat1000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

-Seyrek:1000hastanınbirindenazfakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

-Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden azgörülebilir.

-Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketlesıklık derecesi tahmin edilemiyor.

DOLİNE,genişciltyüzeyalanlarınaveuzunsüreliuygulanırsa,etofenamatiçeren

ilaçlarınsistemikkullanımlarındansonragörüldüğügibispesifikorgansistemleriniveya

tümvücudu etkileyebilecekyan etkileringelişmesi olasıdır.

DOLİNE içinbelirtilenistenmeyenetkiler

Yaygınolmayan:-Cilttekızarıklık

-Kaşıntı

-Yanma Hissi

-Deri döküntüsü

-Bazen kabarcıklar veürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonu

Seyrek: -Alerjik Reaksiyonlar

-Bölgesel alerjik reaksiyonlar(temas dermatiti)

Builacıkullanmayıbıraktığınızda,ciltreaksiyonlarıhızlaortadankalkalacaktır.Bu

nedenle, başka birspesifikuygulama yapılmasınagerekyoktur.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiile

kar şılaşırsanız doktorunuzuveya eczacınızıbilgilendiriniz.

5.DOLİNESPREY'insaklanması

DOLİNE'içocuklarıngöremeyeceğiveerişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25°Caltındaki odasıcaklıklarında saklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDOLİNE'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

TripharmaİlaçSan. VeTic. A.Ş.

ReşitpaşaMahallesi, Eski BüyükdereCaddesi No:4

34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

Tel:0212 366 84 00

Fax: 0212 286 20 20

Üretimyeri:

AbdiİbrahimİlaçSan. veTic.A.Ş.

Sanayi Mah. TunçCad. No : 3

Esenyurt /İstanbul

Bu kullanma talimatı--/--/----tarihindeonaylanmıştır.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

EU/3/04/192 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/04/192 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/04/192 (Active substance: 3-(4'aminoisoindoline-1'-one)-1-piperidine-2,6-dione) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5040 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/083/03/T/02

Europe -DG Health and Food Safety