DOLGIT

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOLGIT KREM %5 50 GR KREM
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOLGIT KREM %5 50 GR KREM
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • ibuprofen

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699587351661
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DOLGİT ®

%5Krem

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her100gramkremetkinmaddeolarak5gramibuprofeniçerir.

Yardımcımaddeler:Ortazincirlidallanmıştrigliseridler,gliserolmonostearat,

polioksietilen-30-stearat,polioksietilen-100-stearat,aluminyumstearat,1,2-propandiol,para-

hidroksibenzoikasitmetilesterisodyumtuzu,ksantanzamkı,lavantaesansı,neroliesansı,

deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Bukullanmatalimatında:

1.DOLGİT ® nedirveneiçinkullanılır?

2.DOLGİT ® ’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DOLGİT ® nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DOLGİT ® ’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DOLGİT ® nedirveneiçinkullanılır?

DOLGİT ®

50gramkremiçerenalüminyumtüpiçindekullanımasunulmaktadır.

DOLGİT ®

ağrıkesiciveiltihapgiderici,haricikullanımayönelikbirilaçtır.

DOLGİT ®

adaleromatizması,ağrılıeklemhastalıkları(artroz),omurganınvediğer

eklemleriniltihabiromatizmalhastalıklarında,eklemyakınındakiyumuşakdokunun

(eklemiçi,sinir,sinirkılıfları,tendonveeklemçevresi)iltihabihastalıklarında,omuz

sertliği,belağrısı,lumbago,sporvekazayaralanmalarındakiezilme,burkulma,

gerilmelerindıştanveyadestekleyicitedavisindekullanılır.

2.DOLGİT ®

’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DOLGİT ® ’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

İbuprofeneveyaDOLGİT ® içeriğindekipropilenglikolve/veyapara-

hidroksibenzoikasitmetilesterinekarşıaşırıduyarlılığınızvariseveyaağrı

kesiciveyaantiromatizmalilaçlarakarşıalerjinizvarise

Derivemukozanızüzerindeaçıkyaranızveyaekzemanızvarise

Gebeliğinizinsonüçaylıkdönemindeiseniz

DOLGİT ‘ikullanmayınız.

DOLGİT ®’

iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

DOLGİT ’in14yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.

Eğer:

14yaşındanküçükiseniz

Astımınız,samannezlenizyadakronikobstrüktifakciğerhastalığınızvarsayada,

buruniçyüzündeşişmevariseveyaözellikleyüksekateşebağlıbelirtileriolanbir

hastalığınız(kroniktıkayıcıakciğerhastalığıgibi)varise

Ağrıkesiciveyaromatizmatedavisindekullanılanherhangibirilacakarşı

hassasiyetinizvarise

Derinizdekaşınma,döküntüvarise

DOLGİT iletedaviedilenderiüzerineçocuklardokunmamalıdır.

Rahatsızlığınız3gündenfazlasürerisedoktorunuziletemasageçiniz.

“Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız”

DOLGİT ’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

DOLGİT haricenkullanılır.BusebepleDOLGİT ’ iyiyeceklerletemasettirmeyiniz.

Hamilelik:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

HamileliğinizinesnasındagerekliolmadığısüreceDOLGİT kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme:

lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Sadeceibuprofeninküçükmiktarlarıvevücuttayıkımürünleriannesütünekarışır.Bebek

üzerindeşimdiyekadarbilinenolumsuzbiretkisibilinmediğiiçin,kısasürelitedavilerdeanne

sütününkesilmesinegerekyoktur.Ancakgünlükdozolarak,3-4defave4-10cm

uzunluğundauygulanankremmiktarıaşılmamalıdırveuzunsürelitedavilerdeannesütünün

erkenkesilmesidüşünülmelidir.

Bebeklerinemzirmesırasındabuilacıvücutlarınaalmamalarıiçin,emzirenannelerbuilacı

memeüzerinesürmemelidir.

Araçvemakinekullanımı

DOLGİT ’

in

araçvemakinekullanmayeteneğinizüzerineherhangibiretkisisözkonusu

değildir.

DOLGİT ’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DOLGİT ’ in içeriğindebulunanpropilenglikolcilttetahrişesebepolabilir.Para-hidroksi

benzoikasitmetilesterisodyumtuzuisederiyi,gözüveağızburuniçyüzeyinihafifderecede

tahrişedebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

DOLGİT ’inşuanakadardiğerilaçlarlakarşılıklıetkileşiminerastlanmamıştır.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DOLGİT nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Özelbirtavsiyedebulunulmamışsa,DOLGİT günde3-4defa,gereksinimegöredaha

sık,4-10cmuzunluğundaderinizesürüpovunuz.

Tedavinizinsüresinedoktorunuzkararverir.Genelde,2-3haftaboyuncahergün

DOLGİT sürülmesiyeterliolur.

Uygulamayoluvemetodu:

Sadecedışarıdan(haricen)kullanımiçindir.Yutmayınız!

DOLGİT ’icildinizesürünüzvehafifçeovunuz.Büyükbölgeselkanbirikmesi(hematom)ve

işmelerdetedavininbaşlangıcındasıkıbirbandajkullanılmasıfaydalıolabilir.

Busayedekreminderidendahafazlageçmesisağlanabilir.

Çocuklardakullanım:

DOLGİT ’in14yaşındanküçükçocuklardakullanılmasıtavsiyeedilmez.

Yaşlılardakullanım:

Yaşlılardakullanımıkısıtlayanözelbirdurumyoktur.

Karaciğer/Böbrekyetmezliği:

Karaciğerveböbrekyetmezliğigibihastalıklardakullanımıkısıtlayanözelbirdurumyoktur.

Deridenuygulananibuprofeninemilimi,sistemikkullanımagöredahadüşükolduğuhalde,

ibuprofenmetabolizmasınınböbrekfonksiyonlarındakirolünedeniyle,tümbutarzilaçların

tedavisindeolduğugibi,enderolarakibuprofeniletedavisırasındaböbrekfonksiyon

bozukluğugözükebilir.

KullanmanızgerekendenfazlaDOLGİT kullandıysanız:

DOLGİT

’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Eğerönerilendozuaşmışiseniz,kremiarındırıpsuileyıkayınız.Fazlamiktarda

uyguladığınızdaveyakazaraaldığınızıdüşündüğünüzdedoktorunuziletemasageçiniz.

Özelbirpanzehiriyoktur.

DOLGİT

’ikullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıengellemekiçinçiftdozalmayınız.

EğerDOLGİT

’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunz.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOLGİT ’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DOLGİT

’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Sebebibelliolmayanburunakıntısıvegözyaşarmasıveyakalıtsalyatkınlığıolan

hastalardaastımabenzerşekildenefesalmadagüçlük

Tümvücuttagörülenkaşıntı,şişme,iltihap,kızarıklıkveışığakarşıhassasiyet

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DOLGİT ’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

İlacısürdüğünüzbölgedekızarıklık,

İlacısürdüğünüzbölgedekaşıntı

İlacısürdüğünüzbölgedehassasiyet

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DOLGİT ’insaklanması

DOLGİT

’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

Builacı,25°C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktanuzaktasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız

AmbalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraDOLGİT

’ikullanmayınız

RuhsatSahibi:

DOLORGIETArzneimittelGmbHveCo.KG

53754,StAugustin/Bonn-ALMANYALisansıile

ADEKAİLAÇSANAYİVETİCARETA.Ş.NecipbeyCad.No:88,55020–Samsun

Tel:(0362)4316045-46Fax:(0362)4319672

Üretici:

ADEKAİLAÇSANAYİVETİCARETA.Ş.NecipbeyCad.No:88,55020–Samsun

Tel:(0362)4316045-46Fax:(0362)4319672

Bukullanmatalimatıenson07/04/2011’deonaylanmıştır.

6-12-2018

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma Issues Voluntary Nationwide Recall of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, Due to Potential Higher Concentrations of Ibuprofen

Tris Pharma, Inc. has voluntarily recalled three (3) lots of Infants’ Ibuprofen Concentrated Oral Suspension, USP (NSAID) 50 mg per 1.25 mL, to the retail level. The recalled lots of the product have been found to potentially have higher concentrations of ibuprofen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety