DOLARIT 400 MG FILM TABLET, 14 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOLARIT 400 MG FILM TABLET, 14 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOLARIT 400 MG FILM TABLET, 14 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Celebrex

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 223/83
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 08-03-2010
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/9

KULLANMA TALİMATI

DOLARİT400 mgFilmTablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herfilm kaplıtablette400 mgEtodolak.

Yardımcı maddeler:Mikrokristalinselüloz,Laktozmonohidrat,Polivinilpirolidon,Sodyum

nişastaglikolat,Kolloidalsilikondioksit,Magnezyumstearat,Polivinilalkol,Polietilen

glikol,Tribazik kalsiyumfosfat,Talk,Titanyum dioksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DOLARİTnedir veneiçinkullanılır?

2.DOLARİT’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DOLARİTnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DOLARİT’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DOLARİTnedir veneiçinkullanılır?

DOLARİT;etkinmaddeolaraketodolakiçerenfilmkaplıtablettir.DOLARİTiltihapla

oluşankarakterizedurumlarıntedavisindekullanılan(steoridiçermeyenantiinflamatuvar)

ilaçgrubundandır.

2/9

DOLARİT;osteoartrit,romatoidartrit,ankilozanspondilitveakutgutartritininbelirtive

bulgularıntedavisiile,akutkasiskeletsistemiağrıları,postoperatif(ameliyatsonrası)ağrı,

dismenore(ağrılı adetgörme)gibikısa veuzun dönem ağrı tedavisindeendikedir.

2.DOLARİT'i kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DOLARİT’i aşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ.

Eğer,

DOLARİT’in herhangi bir bileşenine alerjinizvarsa,

AspirinveyaDOLARİT’indahilolduğuilaçgrubundanherhangibirilaca(örneğin:

ibuprofen,selekoksib)karşışiddetlialerjikreaksiyonyaşadıysanız(örneğin,şiddetlideri

döküntüsü,kurdeşen,nefesalmazorluğu,bronşlarındaralmasıileseyredenburuniçinde

alerjiden dolayı oluşanşişlik, baş dönmesi),

Ciddibazenölümcülkalpvekandamarısorunları(örneğin;kalpkrizi)içinyüksekriske

nedenolabilir.Kalpsorunlarıyaşıyorsanız,kalpyetmezliğişikayetinizvarsaveyauzun

süredirDOLARİTalıyorsanızriskdahayüksekolabilir.Sonzamanlardaby-passkalp

ameliyatıgeçirdiysenizveyayakındageçirecekseniz,

Hamileliğinizin son3 ayındaysanız,

Mideülserinizvarsayadageçmişte mideülserigeçirmiş iseniz.

DOLARİT'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

Kalpdamarsistemi ile ilgiliriskler

NSAİİ'lerölümcülolabilecektrombotik(pıhtılaşmaileilgili)olaylar,kalpkriziveinme

riskindeartışanedenolabilir.Burisk,kullanımsüresinebağlıolarakartabilir.Kalp-damar

hastalığıolanveyakalpdamarhastalığıriskfaktörlerinitaşıyanhastalardariskdahayüksek

olabilir.

DOLARİT koroner arter"bypass"cerrahisiöncesiağrı tedavisindekullanılmamalıdır.

Sindirimsistemi ile ilgiliriskler

NSAİİ'lerkanama,yaraoluşması,mideveyabağırsakdelinmesigibiölümcülolabilecekciddi

istenmeyenetkilereyolaçarlar.Buistenmeyenetkilerherhangibirzamanda,öncedenuyarıcı

birbelirtivererekveyavermeyerekortayaçıkabilirler.Yaşlıhastalar,ciddiolanbuetkiler

bakımından dahayüksekrisk altındadır.

3/9

Aşağıdaki hastalıklardanherhangi birinden şikayetçiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Sindirimsistemindekanama,ülserasyonveperforasyon(delinme)şikayetleriolduğunda

ilacın kullanımını kesiniz.

Eğer;

Hamileysenizveyahamile kalmayı planlıyorsanızveyaemziriyorsanız,

Herhangibirreçeteliveyareçetesizilaç,bitkiselürünveyadiyettamamlayıcıveidrar

söktürücü başka bir ilaçalıyorsanız,

İlaçlara, besinlereveyadiğer maddelerekarşı alerjinizvarsa,

Böbrekveyakaraciğerhastalığı, şekerhastalığı (diyabet) veyamideveyabarsaksorunları

geçmişinizvarsa,

Şişkinlikveyasıvıbirikimi,burunveyanaklardakiderihastalığı(lupus),astım,burun

içindealerjiden oluşan şişlik veyaağızdailtihaplanmavarsa,

Yüksektansiyon,kanrahatsızlıkları,kanamaveyapıhtılaşmasorunları,kalpsorunları

(örn;kalpyetmezliği)veyakalpdamarhastalığıyaşıyorsanızveyabuhastalıklardan

herhangi birinin riskini taşıyorsanız,

Sağlığınızbozuksa,sukaybı(dehidrasyon)veyadüşüksıvıhacmiveyadüşükkan

sodyum düzeyinizvarsa,alkolalıyorsanızveyaalkol suistimal geçmişinizvarsa,

Astımveyasolumagüçlüğügibisorunlarınızvarsadikkatlikullanınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

DOLARİT'inyiyecekveiçecekilekullanılması

DOLARİT’ialkolilebirliktealmayınız,midehasarıriskiartabilir.DOLARİT’iaçveyatok

karnınakullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DOLARİTfetusazararverebilir.Hamileiseniz,hamilelikplanlıyorsanızvehamile

olabileceğinizi düşünüyorsanızDOLARİT’i kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

4/9

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DOLARİT’inannesütündebulunupbulunmadığıbilinmemektedir,DOLARİTalırken

emzirmeyiniz.

Araçvemakinekullanımı

DOLARİTbaşdönmesiveyasersemliğenedenolabilir.Hastaların,araçvemakine

kullanmadan öncebu ilacanasıltepkiverdikleri konusundafarkındalıkları olmalıdır.

DOLARİT’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

EğerdahaönceDOLARİTveyaiçeriğindekiherhangibirmaddeyekarşıbirtepkime

(reaksiyon)yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

DOLARİT,275mglaktozmonohidratiçerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

şekerleritolereedemediğinizsöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Butıbbiürünherdozunda1mmol(23mg)’dandahaazsodyumihtivaeder;yaniesasında

“sodyum içermez”olarakkabul edilebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Herhangibirilaçalıyorsanızözellikledeaşağıdakilerdenherhangibirinialıyorsanız,

doktorunuzabildiriniz.

Kanınpıhtılaşmasınıönleyenveyageciktirenilaçlar(Antikoagülanlar,örnek,varfarin,

hepariniçerenilaçlar),aspirin,kortikosteroidler(örnek,prednisoniçerenilaçlar),

depresyontedavisindekullanılanfluoksetiniçerenilaçlar[seçiciserotoningerialım

inhibitörleri (SSRI’ler)].Builaçlarlabirlikte alındığındamidekanaması riski artabilir.

Fenilbutazon(özellikleromatizmaldurumlardakullanılaniltihapgidericibirilaç)veya

probenesid(ürikasitatılımınıartırmaksuretiyleguttedavisindekullanılır)içerenilaçlar

kullanıldığında DOLARİT’inyan etkiriskiartabilir.

DOLARİT ilebirlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar vegruplarşöyledir;

Organnaklindekullanılansiklosporin,kalpproblemlerindekullanılandigoksin,belirli

duygudurumbozukluklarıntedavisindekullanılanlityum,romatoidartrit(eklemlerdeağrı

veşekilbozukluğunanedenolandevamlıbirhastalık)yadasedefhastalığıgibi

durumlarıntedavisiiçinkullanılanmetotreksat,kinolonlar(örnek,siprofloksasiniçeren

ilaçlar) veyasülfonilüreler (örnek,glipizid içerenilaçlar),

5/9

DOLARİT’lekullanıldığındaetkileriazalabilecekgrupveilaçlarAnjiotensin-

dönüştürücüenzim(ADE)inhibitörleri(örnek,enalapriliçerenilaçlar)veyadiüretikler

(örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).

DOLARİTkullanırkendoktorunuzadanışmadanibuprofen,naproksen,diklofenakgibi

diğersteroidalolmayanantiinflamatuvarilaçlar(NSAİİ’ler),mifepriston(gebeliği

sonlandırmak için kullanılır),aspirin almayınız.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlarda kullandınızsalütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3. DOLARİTnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Tavsiyeedilendozdandahafazlaalmayınvedoktorunuzuntavsiyesindendahauzun

kullanmayın.

Uygulama yoluvemetodu:

DOLARİTtamamendolubirbardaksuilebirlikteağızdanalınır,doktorunuzun

talimatlarınauygun şekildealınız.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklarda kullanımı:

DOLARİT18yaşındanküçükçocuklardakullanılmamalıdır,buçocuklardagüvenlikve

etkililiği doğrulanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

DOLARİTyaşlıhastalardadikkatlicekullanılmalıdır;midekanamasıveböbreksorunlarına

karşı dahaduyarlı olabilirler.

Özel kullanımdurumları:

Böbrekveya karaciğeryetmezliği:

Hafif-ortaşiddettekaraciğerveböbrekyetmezliğindekullanılabilir.Ağırkaraciğerve

böbrekyetmezliğinde kullanılmamalıdır.

EğerDOLARİT’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

6/9

Kullanmanız gerekendendahafazlaDOLARİTkullandıysanız:

Belirtiler(semptomlar);idraraçıkmadaazalma,bilinçkaybı,krizler,şiddetlibaşdönmesi

veyasersemlik,şiddetlimidebulantısıveyakarınağrısı,yavaşveyasorunlunefesalma,

olağandışıkanama veyaberelenme, kahvetelvesigibikusmagibibelirtileriçerebilir.

DOLARİT’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DOLARİT'i kullanmayı unutursanız:

BirDOLARİTdozunualmayıihmalettiysenizvedüzenliolarakalıyorsanız,mümkünolan

enkısazamandakaçırdığınızdozualın.Birsonrakidozzamanıneredeysegelmişse,

alınmayan dozu atlayın.Sonradüzenlialmayadevam edin.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

DOLARİTiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

DOLARİT tedavisisonlandırıldığında herhangi biryoksunluk belirtisibildirilmemiştir.

4.Olası yanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDOLARİT’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DOLARİT’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

DOLARİTkullanımıylaciddimideülserleriveyakanamasıoluşabilir.Yüksekdozlarda

veyauzunsürealmak,sigaraiçmekveyaalkolalmakbuyanetkilerinoluşumriskini

arttırır.DOLARİT’iyemekleberaberalmakbuetkilerinoluşumriskiniazaltmaz.

Şiddetlimideveyasırtağrınız;siyahdışkınız(melena)varsa;kanveyakahvetelvesi

gibikusuyorsanızveyaolağandışıbirşekildekiloalıyorveyaşişkinlikyaşıyorsanız

doktorunuzla veyaacilservislederhal temas kurunuz.

Şiddetlialerjikreaksiyonlar(deridöküntüsü;kurdeşen;kaşınma;nefesalmadazorluk;

göğüste sıkışma hissi; ağız,yüz, dudaklarveyadilşişliği).

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDOLARİT’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

7/9

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Kanlıveyasiyah dışkı (melena)

İdrar miktarındadeğişiklik

Göğüsağrısı

Akılkarışıklığı

Koyurenkte idrar

Depresyon

Bayılma

Hızlıveyadüzensizkalp atışı

Ateş, üşüme veyauzun süren (persistant) boğazağrısı

Akılsal veyadavranış değişiklikleri

Kol veyabacak uyuşukluğu

Tektaraflı güçsüzlük

Kırmızı, şişmiş,kabarıkveyasoyulmuş deri

Kulaklardaçınlama

Krizler

Şiddetlibaş ağrısı veyabaş dönmesi

Şiddetliveyauzun süreli(persistant) karın ağrısı veyamidebulantısı

Şiddetli kusma

Nefes darlığı

Ani veyaaçıklanamayankiloalımı

Eller, bacaklarveyaayakların şişmesi

Olağandışıberelenme veyakanama

Olağandışıeklem veyakas ağrısı

Olağandışıyorgunluk veyagüçsüzlük

Görme veyakonuşmadeğişiklikleri

Kahvetelvesigibikusma

Derinin veyagözlerin sararması

Böbrekyetmezliği veyatoksisitebelirtisi olarakyüksekkan basıncı

Kanlıidrar

Bazı alerjik belirtiler

8/9

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Kabızlık

İshal

Baş dönmesi

Gaz

Baş ağrısı

Mideyanması

Midebulantısı

Miderahatsızlığı

Tıkalı burun

Güçsüzlük

BunlarDOLARİT’in hafifyanetkileridir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5. DOLARİT'insaklanması

DOLARİT’içocukların göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25C’nin altındakiodasıcaklığındaveorijinal ambalajındasaklayınız.

Sonkullanma tarihi ile uyumluolarak kullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra DOLARİT’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDOLARİT’ikullanmayınız.

9/9

RuhsatSahibi:

Drogsanİlaçları San. veTic. A.Ş.

OğuzlarMah. 1370. Sok.7/3

06520 Balgat-Ankara

Üretimyeri:

Drogsanİlaçları San. veTic. A.Ş.

06760Çubuk-Ankara

Bu kullanma talimatı--/--/----tarihinde onaylanmıştır.