DOCALIX 500 MG KAPSÜL , 60 KAPSÜL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DOCALIX 500 MG KAPSÜL , 60 KAPSÜL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DOCALIX 500 MG KAPSÜL ,60 KAPSÜL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kalsiyum dobesilate

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2014/33
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2014
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/6

KULLANMA TALİMATI

DOCALİX500mg kapsül

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirkapsületkinmaddeolarak500mgKalsiyumdobesilat

monohidratiçerir.

Yardımcımaddeler:Mısırnişastası,prejelatinizenişasta,kolloidalsilikondioksit,

magnezyumstearat,sarıdemiroksit,titanyumdioksit,indigotinFD&CBlue#2ve

jelatiniçerir.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgiler içermektedir.

BuKullanma Talimatında:

1. DOCALİXnedir veneiçinkullanılır?

2. DOCALİX'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3. DOCALİXnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5. DOCALİX'insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1. DOCALİXnedir veneiçinkullanılır?

DOCALİX,30veya60adetkapsüliçerenbiryanışeffafPVC/PVDCfolyodiğeryanı

Alüminyumblisterambalajdatakdimedilmektedir.DOCALİX,gövdekısmıopak

fildişirenkte,kapakkısmıopakkoyuyeşilrenktesertjelatinkapsüliçindebeyazveya

beyazımsı tozşeklinde sunulmaktadır.

Her birkapsületkin maddeolarakKalsiyum dobesilat monohidratiçerir.

Küçükdamarlardakidolaşımbozukluklarında(özellikleşekerhastalığınabağlıgöz

damarlarındakibozukluklarda),bacaklardaağrı,krampvetembellikleseyredendamar

dolaşımbozukluklarındaveayrıcahemoroidal bozukluklardakullanılır.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız-

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz,

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozun

dışındayüksekveya düşükdoz kullanmayınız.

2/6

2. DOCALİX'ikullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

Eğerşekerhastalığınabağlıgözbozukluğunuzvarsakanşekerinizikontroletmekiçin

doktorunuzunverdiğidiyetesıkıbirşekildeuymalısınızvekanşekeriiçinverilmiş

diğer ilaçları kullanmayıihmal etmeyiniz.

Venözrahatsızlığınız,özelliklevarislidamarlarınızvarsa,kilonuzukontrolaltında

tutmalısınız,uzunsüreayaktakalmaktankaçınınızveuzandığınızdaayaklarınızı

yükseltiniz.Doktorunuzsizebazıegzersizhareketleriveyakoruyucuçoraplar

önerdiysebutavsiyelereuyunuz.Budurumlardabutavsiyelereuymakgereklidir.

BununyerineDOCALİXkullanmak doğru değildir.

DOCALİX'iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

EğerkalsiyumdobesilataveyaDOCALİX'inbileşenlerinekarşıalerjinizvarise

kullanmayınız.

DOCALİX'iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

-DiyalizegiriyorsanızDOCALİX'isadececidditıbbi gözetim altındakullanınız.

-Tedavisırasındaateş,ağızboşluğundaenfeksiyon(bademcikiltihabı),boğaz

ağrısı,genitalbölgedeenflamasyonyadabunabağlıbelirtilervarsaDOCALİX

almayıhemendurdurunuzvedoktorunuzabilgiveriniz.Doktorunuzkan

sayımınızı ve gerekirsediğer testleriyapacaktır.

-DOCALİXsadeceerişkinlerdekullanılır.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DOCALİX'inyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecek veiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DOCALİXgerekliolmadıkçagebelik dönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

3/6

Kalsiyumdobesilatannesütünedüşükmiktarlardageçer.Bunedenletedaviveya

emzirmedenbiri kesilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanımbecerisi konusundabiretkiyaratması olası değildir.

DOCALİX'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

İçeriktebulunanyardımcımaddelerinhiçbiriiçinkullanımyoluveyadozunedeniyle

herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DOCALİX'in herhangi bir ilaçla etkileşimdebulunduğunadair kanıtyoktur.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. DOCALİXnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Her zaman doktorunuztarafından belirtildiği şekildealınmalıdır.

DOCALİXsadeceerişkinlerdekullanılır.

Genelolarak,gündebirveyaikikez,1veya2kapsülyemeklebirliktebirmiktarsuile

alınmalıdır.

Günlük enyüksek doz4 kapsüldür.

Dozvetedavi süresi tedavi edilecek hastalığagörehekimtavsiyesi ile belirlenir.

NesıklıktavekaçkapsülDOCALİXkullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.

Tedaviyevereceğinizcevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükdoz

önerebilir.

Önerilendozu aşmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

DOCALİXsadeceağızdan kullanımiçindir.

Kapsülaçılmadan veyaçiğnenmedenyemek sırasında bir miktar su ileyutulur.

4/6

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda(ve18yaşaltıergenlikdönemindekigençlerde),şuandarutinkullanımiçin

bir dozaj rejimitavsiyeetmek içinyeterli verimevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılardaki (65yaş veüzeri)uygulamaaynenerişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:Diyalizegirenciddiböbrekyetmezliğihastalarındadoz

azaltılmalıdır.

DoktorunuzDOCALİXiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyi

erkenkesmeyiniz,çünküDOCALİXtedavisinidurdurmakhastalığınızındahakötüye

gitmesineneden olabilir.

EğerDOCALİX'inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDOCALİXkullandıysanız:

DOCALİX'ikullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DOCALİX'ikullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozkullanmayınız.

İlacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınızvesonraki

dozu her zamanki saattealınız.

DOCALİXiletedavi sonlandırıldığında oluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DOCALİX'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DOCALİX'ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

5/6

Kandaakyuvarlarınazalmasınabağlıolarakcildinyanısıra,boğaz,barsakve

diğer mukozal membranlardaülser

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDOCALİX'ekarşıciddialerjinizvar

demektir. Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatmlmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildiriniz

veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Deri döküntüsü, ateş, eklemağrısı

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.Ciddiyanetkiler

çok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı

İshal

Kusma

BunlarDOCALİX'in hafifyan etkileridir.

Bubelirtilerkendiliğindengeçmezseveyaşiddetli/sıkıntıvericiboyutlardaysa,

doktorunuzla temas kurunuz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiylekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

6/6

5. DOCALİX'insaklanması

DOCALİX'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

25ºC’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDOCALİX'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDOCALİX'i

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DevaHoldingA.Ş.

Halkalı MerkezMah.Basın Ekspres Cad.

No: 1 34303Küçükçekmece/İSTANBUL

İmal Yeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah. AtatürkCad. No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı.tarihindeonaylanmıştır.