DIYACURE 250 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN SASE, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIYACURE 250 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN SASE, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIYACURE 250 MG LIYOFILIZE TOZ ICEREN SASE, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • saccharomyces boulardii

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 238/26
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 15-12-2011
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 5

KULLANMA TALİMATI

DİYACURE 250 mg liyofilize toz içeren saşe

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir saşe 282.5 mg Liyofilize Saccharomyces boulardii (250 mg mayaya

eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler: Fruktoz, karışık meyve aroması, susuz kolloidal silikon dioksit

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler

içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi

ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de DİYACURE’den en iyi

sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastane gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DİYACURE nedir ve ne için kullanılır?

2.

DİYACURE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DİYACURE nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DİYACURE’ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİYACURE nedir ve ne için kullanılır?

DİYACURE’ün etkin maddesi olan Saccharomyces boulardii, biyolojik kaynaklı bir ishal

kesicidir (antidiyareik).

2 / 5

DİYACURE, kuşe kağıdı/alüminyum/polietilen ambalaj içinde, 10 adet saşe içeren karton

kutuda sunulmuştur.

DİYACURE, mikrobik (enfeksiyöz) ve spesifik olmayan ishallerin ve antibiyotik tedavisine

bağlı

ishal

gibi

sindirim

sistemi

rahatsızlıklarının

önlenmesi

tedavisinde

kullanılan

Vankomisin/metranidazole isimli ilaçlara ek olarak Clostridium difficile isimli bir bakterinin

neden olduğu hastalığın tekrarının önlenmesinde, seyahate bağlı, turist ishalinin önlenmesi ve

tedavisinde kullanılır.

2.

DİYACURE’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİYACURE’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

DİYACURE’ün içerdiği maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,

Santral venöz kateteriniz varsa kullanmayınız.

DİYACURE’ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

İshaliniz şiddetliyse ağızdan veya damar yolundan sıvı verilebilir.

Daha

önceden

doktorunuz

tarafından

bazı

şekerlere

karşı

dayanıksız

olduğunuz

söylenmişse

Bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

DİYACURE’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bu ilaç günün herhangi bir saatinde alınabilir, ancak hızlı bir etki sağlamak için yemeklerle

birlikte alınmamalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

3 / 5

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

DİYACURE’ün araç ve makine kullanımı üzerindeki etkileri bildirilmemiştir.

DİYACURE’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DIYACURE fruktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere

karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa

geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Saccharomyces

boulardii

mantarımsı

yapıda

olduğu

için

mantar

önleyici

(antifungal)

ilaçlara karşı duyarlıdır.

Bir antibiyotik ile birlikte kullanılıyorsa, antibiyotik ile aynı zamanda alınabilir.

Monoaminoksidaz inhibitörleri ile (depresyon ve duygu durum bozukluğu tedavisinde

kullanılan ilaçlar) birlikte kullanıldığında hipertansiyona neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

DİYACURE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde günde 1 veya 2 saşe alınır

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Yemek saatlerinin dışında alınması tavsiye edilir.

Saşe bir bardak su veya şekerli su içinde karıştırılarak içilir. DİYACURE’ün karıştırıldığı

mayiler sıcak olmamalı ve alkol içermemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda günde 1 saşe kullanılır.

4 / 5

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda özel bir kullanımı bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanım durumu yoktur

Eğer DİYACURE’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla DİYACURE kullandıysanız:

DİYACURE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DİYACURE kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİYACURE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki oluşumu bildirilmemiştir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DİYACURE’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir

Çok seyrek 10.000 hastanın birinden az görülebilir

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DİYACURE’ü

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Kaşıntı, kurdeşen, deri döküntüsü

Anaflaktik

şok

(yüz,

boyun,

dudak

ağzın

aniden

şişmesi.

nefes

alma

yutkunmada zorluğa yol açabilir. Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi)

5 / 5

Seyrek:

Barsaklarda gaz, midede rahatsızlık hissi

Çok seyrek:

Ateş, mantar enfeksiyonu yayılımı (fungemi)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

Talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. DİYACURE’ün saklanması

DİYACURE’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

C’nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve güneş ışığından koruyarak ambalajında

saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DİYACURE’ü kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİYACURE’ü kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Oğuzlar Mah. 1370. Sok. 7/3 06520 Balgat-

Ankara

Üretim Yeri:

DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk – Ankara

Bu kullanma talimatı ././. tarihinde onaylanmıştır.