DILTIZEM 30 MG TABLET, 48 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DILTIZEM 30 MG TABLET, 48 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DILTIZEM 30 MG TABLET, 48 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diltiazem

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 141/69
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-04-1987
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DİLTİZEM30mg tablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmadde:30 mgdiltiazem hidroklorür.

Yardımcımaddeler:Hipromelloz, laktozmonohidrat, magnezyum stearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdoz kullanmayınız.

Bukullanma talimatında:

1.DİLTİZEMnedir veneiçinkullanılır?

2.DİLTİZEM’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DİLTİZEMnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DİLTİZEM’insaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DİLTİZEMnedirveneiçinkullanılır?

DİLTİZEM,kalsiyum kanal blokörleri adı verilenbir ilaçgrubunadahildir.

DİLTİZEMtablet:

Anjinapektorisin(sıklıklagöğüsağrısıilekendinigösterenbirkalpvedamar

hastalığı) tedavisiveönlenmesi

Hafifveortaderecedeyüksek kan basıncının tedavisindekullanılır.

2.DİLTİZEM’ikullanmadanöncedikkat edilmesi gerekenler

DİLTİZEM’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

DiltiazemveyaDİLTİZEM’debulunandiğeryardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

bir alerjik reaksiyonunuzvarsa,

Hamileisenizveyaçocukdoğurmapotansiyeliolanyaştaisenizvedoğumkontrolyöntemi

kullanmıyorsanız,

Kan basıncınızciddiderecededüşükse,

Kalp atımhızınızdaciddiderecedeyavaşlıkvarsa,

Pace-makergerekmeyen(kalpatımınıdüzenleyencihaz)kalpritmindeçarpıntıveya

bayılmayasebep olan bozukluğunuz(hasta sinüssendromu)varsa,

Düşük kan akımı ile birlikte kalpyetmezliğinizvarsa,

Kalpyetersizliğinebağlıolaraksolunumyetmezliği,ödem,karaciğerdebüyümeile

belirginbir hastalık olankonjestif kalpyetmezliğinizvarsa,

Kalppiliiletedavisigerekebilenbirdurumolanpacemakergerekmeyenikinciveya

üçüncü derecedekalp bloğunuzvarsa,

Kalp kapakçığınınaçılmasındadaralmanızvarsa,

Kalp sorunlarının sebepolduğuşok (kardiyojenik şok) gibibir durumunuzvarsa,

Dantrolen adı verilen birkas gevşetici sizeuygulanıyorsa.

DİLTİZEM’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki hastalıklardanherhangi birinden şikayetçiysenizdoktorunuzasöyleyiniz.

Karaciğeryetmezliğinizvarsa,

Böbrekyetmezliğinizvarsa,

Depresyon,

Genel anestezi gerektirenbir cerrahi operasyongeçirecekseniz,

Mide vebarsaklarınızla ilgili problemlerinizvarsa,

Yavaşkalpatımı,birinciderecekalpbloğu,kalbinelektrikselaktivitesindedeğişiklik

(uzamış PRaralığı) dahilkalp sorunlarınızvarsa,

Akut porfiri denilen nadir görülen kalıtsal bir kanpigment hastalığınızvarsa,

Yavaşkalpatımı,birincederecekalpbloğu,kalbinelektrikselaktivitesindedeğişiklik

dahilkalp problemlerinizvarsa,

İlacı kullanmayabaşladıktan sonraortayaçıkan vedevam eden cilt problemlerinizvarsa,

Diyabethastasıiseniz.(Diltiazemtabletlerglukozdayanıklılığınızıbozabildiğinden

diyabet tedavinizdeayarlamayapılması gerekebilir.)

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuza danışınız.

DİLTİZEM’inyiyecekveiçecekilekullanılması

DİLTİZEM’ialkolilebirlikte almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Hamile isenizyadahamile kalmayı planlıyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanızbu ilacı kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

DİLTİZEMsersemlikveyayorgunluğasebepolabilir,busebeplearaçveyamakine

kullanmadan önceetkilenmediğinizden emin olunuz.

DİLTİZEM’iniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

DİLTİZEM’iniçeriğindeyaklaşık66.32mglaktozmonohidratbulunur.Eğerdahaönceden

doktorunuztarafındanbazışekerlerekarşıhassasiyetinizolduğusöylenmişseDİLTİZEM’i

almadan öncedoktorunuzla temasageçiniz.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Herhangibirilaçalıyorsanızözellikledeaşağıdakilerdenherhangibirinialıyorsanız,

doktorunuzabildiriniz.

Dantrolen infüzyonu(birkas gevşetici)

Amiodarongibiantiaritmik ilaçlar(düzensizbir kalp atımınıtedavi etmek için kullanılır)

LisinoprilgibiACE inhibitörleri(kan basıncınıdüşürmek için kullanılır)

Aldeslökin (bazı kanserlerdekullanılır)

Antihipertansifler(kan basıncınıdüşürmek içinkullanılır)

Antipsikotikler(ruhsal bozukluklardakullanılır)

Lityum (akılsağlığı ile ilgiliproblemler için kullanılır)

Midazolam veyatriazolam (sedasyon veanestezi için kullanılır)

Rifampisin (tüberkülozun tedavisiiçin kullanılır)

İmipramin vediğertrisiklik antidepresanlar(depresyon için kullanılır)

Fenobarbital, fenitoin veyakarbamazepin (sarahastalığıiçin kullanılır)

Siklosporin (örn.: organnaklinden sonrabağışıklık sisteminini baskılamakiçin kullanılır)

Teofilin(astım gibisolunum ileilgili problemlerdekullanılır)

Digoksingibidijital glikozidleri (kalpyetmezliğindekullanılır)

Propranololgibibeta blokerler (kalphastalıklarındakullanılır)

SimetidingibiH

antagonistleri(mideülserlerigibifazlaasidinsebepolduğudurumların

tedavisindekullanılır)

Diüretikler(idrar söktürmek için kullanılır)

Prazosin gibialfablokörler(yüksek tansiyondaveprostat büyümesindekullanılan ilaçlar)

Anestezikler(narkoziçinkullanılan ilaçlar)

Simvastatin gibistatinler (yüksek kolesterolün tedavisindekullanılır)

Kortikosteroidler (inflamasyonun tedavisindekullanılır)

Atazanavir, ritonavir (AIDStedavisindekullanılır)

Eğer reçeteliya da reçetesizherhangibir ilacışu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız iselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.DİLTİZEMnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Anjinatedavisindebaşlangıçdozugündeüçveyadörtdefa30mgtablettir.Hipertansiyon

tedavisindebaşlangıçdozugündeikidefa60-120mg’dır.Gereklidurumlardadozkademeli

olarakgünde2kez120mgveyagünde2kez180mg’aartırılabilir.Özelliklestabilolmayan

anjinası bulunan bazı hastalarda480 mg/gün’ekadar dozlardayarar sağlanmıştır.

Uygulama yoluvemetodu:

Tabletleriyeterli miktardasu ile (örneğin, bir bardak su ile)alınız.Tabletlerkırılmadan ve

çiğnenmeden bütün olarak, açkarnınayutulmalıdır.

Önerilen dozu aşmayınızveuzun sürelikullanımdan kaçınınız.

Doktorunuzayrı bir tavsiyedebulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanındaalmayıunutmayınız.

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Bu ilacınçocuklardaveergenlerdekullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Başlangıçdozugünde2kez60mgdiltiazemdir.Tedaviyeyanıtınızagöredoktorunuz

dozunuzu ayarlayacaktır.

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Başlangıçdozugünde2kez60mgdiltiazemdir.Tedaviyeyanıtınızagöredoktorunuz

dozunuzu ayarlayacaktır.

EğerDİLTİZEM’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendenfazlaDİLTİZEMkullandıysanız:

Doktorunuzunsizesöylediğindendahafazlatabletalmayınız.Eğerfazlamiktardaalırsanızen

yakınhastaneyebaşvurunuzvedoktorunuzasöyleyiniz.İlacınızınkutusunuvekalantabletleri

yanınızaalınız.Aşırıdozalımıkollapsa(ileriderecedehalsizlik)sebepolabilenkan

basıncındaşiddetli düşmeyevekalp ritmindebozukluklarayol açabilir.

DİLTİZEM’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DİLTİZEMkullanmayı unutursanız

BirDİLTİZEMdozunualmayıihmalettiysenizvedüzenliolarakalıyorsanız,mümkünolan

enkısazamandakaçırdığınızdozualın.Birsonrakidozzamanıneredeysegelmişse,

alınmayan dozu atlayın.Sonradüzenlialmayadevam edin.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

DİLTİZEMiletedavi sonlandırıldığındaki oluşabileceketkiler

DİLTİZEMiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkilerkonusundadetaylıbilgiiçin

doktorunuzadanışınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DİLTİZEM'iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Çok yaygın(10 hastanınenaz1 indegörülebilir):

Şişkinliğeneden olabilensu tutulumu

Yaygın(10 hastanınbirindenaz, fakat 100 hastanınbirindenfazla görülebilir):

Baş ağrısı, sersemlik,

Kalpritmindebozulma, çarpıntı,

Kızarma,

Kabızlık, hazımsızlık,mideağrısı,

Hasta hissetme,

Deridekırmızılık,

Genelolarak iyi hissetmeme, huzursuzluk veyayorgunluk,

Bulantı, halsizlik.

Yaygınolmayan(100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazla

görülebilir):

Sinirlilik,

Uyumadagüçlük,

Yavaş kalp atımı,

Düşük kan basıncınabağlıolarak ayağakalkarkenbayılma hissi,

Hasta olma,

İshal,

Karaciğerenzimlerinde(kantestlerindegörülebilir)artış.

Seyrek(1.000 hastanınbirindenaz,fakat 10.000 hastanınbirindenfazlagörülebilir):

Ağızkuruluğu,

Soluk ve kırmızı düzensizkabarık lekelerle birliktederi döküntüsü.

Bilinmiyor (Eldeki verilerdenhareketletahminedilemiyor):

Trombositadı verilen kan hücrelerinin sayısındaazalma(kan testlerindegörülebilir),

Ruhsal durumdadeğişiklikler(depresyon dahil),

Deri veyagözlerin sararmasınaneden olan karaciğer iltihabı (hepatit),

Kalpyetmezliği,

Damariltihabı,

Dişetlerinin genişlemesi, ışığaduyarlılık,

Terleme,

Erkeklerdememelerin büyümesi,

Titreme,geveleyerek konuşma, huzursuzluk,

Boyun, omuzvevücuttakas spazmı,

Kaygı,ekstrapiramidal sendrom.

Kabartıvediğerciddiderireaksiyonları-dairesel,ciddiderikabartıları(toksikepidermal

nekroliz),kızarma,ateş,içisudolukabarcıkveyayarailebirliktederikabartılarınınciddi

durumu(StevenJonnson’ssendrom),derinininflamasyonuvesoyulması(eksfoliyatif

dermatit),elvekolderisindedüzensizkırmızılekeler(eritemamultiform),derideçıban

benzeriinflamasyon (eritematözpüstül).

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatı’ndayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

5.DİLTİZEM’insaklanması

DİLTİZEM’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceği yerlerdeveambalajında saklayınız.

C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajüzerindebelirtilenson kullanma tarihinden sonraDİLTİZEM’ikullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDİLTİZEM’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Prof. Dr. Bülent TarcanSok., Pakİş Merkezi No: 5/1

34349 Gayrettepe,İstanbul

Tel:0212 337 38 00

ÜretimYeri: MustafaNevzatİlaçSanayiiA.Ş.

Sanayi Cad.No:13

Yenibosna, Bahçelievler/İstanbul

Bu kullanma talimatı././.tarihinde onaylanmıştır.