DILOPIN

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DILOPIN 5 MG 20 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DILOPIN 5 MG 20 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • kullanılmaları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699523010232
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 19-01-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KIsa

Urun Bilgisi (KUB)

KISA

URUN

BiLGiSi

~E~ERi

TIBBi

URUNUN

DILOPjN® 5 mg tablet

KALiTATiF

KANTiTATiF

BiLE~iM

Etkin

madde:

Amlodipin besilat 6.944 mg

amlodipin baza

e¢eger)

YardlmCI

maddeler:

Sodyum

ni~asta

glikolat ............................. .4.0 mg

Yardlmcl maddeler

i~in

6.1' e bakmlz.

FARMASOTiK FORM

Tablet.

Beyaz,

~entikli,

yuvarlak tabletler

KLiNiK

6ZELLiKLER

4.1.

Terapotik

endikasyonlar

1. Esansiyel Hipertansiyon:

Kan basmcml kontrol altma almada tek

ba~ma

ya da diger antihipertansiflerle kombine

olarak kullanIlabilir.

Koroner

Arter

Hastabgl:

Kronik stabilaaiinaj Kronik stabil anjinamn semptomatik tedavisinde endikedir. Tek

b~ma

ya da diger antianjinal

ila~larla

beraber kullamlabilir.

Vazo!iJ?astik

ya da Prim:metalAnjiaaj

Koroner damarlarda vazospazma bagh

geli~en

anjina ataklanmn tedavisinde endikedir. Tek

ba~ma

ya da diger antianjinal

il~larla

beraber kullanllabilir.

4.2.

Pozoloji ve uygulama

~ekli

Pozo}ojil uygulama slkhgl ve siiresi:

Hipertansiyon ve anjina

i~in

mutad

ba~langl~

dozu giinde bir defa 5 mg DiLOPiN'dir ve

hastanm

ki~isel

cevabma bagh olarak, doz maksimum 10 mg'a artmlabilir.

Hipertansif hastalarda DiLOPiN; tiyazid diiiretikleri, alfa blokorler, beta blokorler veya bir

anjiyotensin

donii~tfuiicii

enzim

inhibitorii

kombine

olarak

kul1anllml~tlf.

DiLOPiN,

anjinasl olan ancak nitratlar ve/veya diger uygun beta blokor dozlanna cevap vermeyen

hastalarda monoterapi veya diger antianjinal

ila~larla

kombine olarak kullanllabilir.

DiLOPiN ile beraber tiazid diiiretiklerin, beta blokorlerin ve anjiotensin

donii~tfuiicii

enzim

inhibitorlerinin kullamldlgl hallerde DiLOPiN dozunun ayarlanmasl gerekmez.

Uygulama

~ekli:

Aglzdan kullanlm

i~indir.

Ozel popiUasyona

m,kin

bilgiler:

Karaciger yetmezligi:

Hafif ila orta

~iddette

karaciger yetmezligi olan hastalar iyin doz onerisi

olu~turulmaInI~tlr;

nedenle

seyimi

dikkatle

yapdmahdlf

dozlama

arahgmm

dii~iik

dozu

b~lanmahdlr

(bkz.

Boliim

5.2).

~iddet1i

karaciger

yetmezliginde

amlodipin

farmakokinetigi

yah~llmaml~t1r.

Amlodipin kullanlmma en

dii~iik

b~lanmahdlr

~iddetli

karaciger yetmezligi olan hastalarda

yava~ yava~

doz arttmlmahdu.

B6brek yetmezligi:

OiLOPiN bu hastalarda normal dozlarda kullarulabilir. Amlodipin plazma konsantrasyon

degi~iklikleri,

bobrek yetmezliginin derecesi ile

ili~kili

degildir. Amlodipin diyalize edilemez.

Pediyatrik popiUasyon:

6-17

ya~lar

arasmdaki pediyatrik hipertansif hastalarda onerilen antihipertansif oral doz

ba~langly

dozu olarak giinde bir kez 2.5-5 mg'dlr. Dort hafta sonra hedeflenen kan basmcma

ula~I1amazsa

doz, giinde 5

mg'a

ylkardabilir Giinde 5 mg'm iizerindeki dozlar pediyatrik

hastalarda

incelenmemi~tir

(bkz.

bOliim

ve 5.2). Bu ilay ile amlodipinin

dozda

uygulanmasl miimkiin degildir.

Amlodipinin 6

ya~m

altmdaki hastalarda kan basmcl iizerine etkisi bilinmemektedir.

Geriyatrik popiUasyon:

OiLOPiN,

ya~h

veya

geny

hipertansifhastalarda benzer dozlarda kullanlldlgmda

e~it

derecede

tolere

edilmi~tir.

Dolaytslyla

y~hlarda

normal

uygulamalart

tavsiye

edilmektedir; fakat doz arttmml dikkatle yapIlmahdlr

(bkz.

Boliim 4.4 ve 5.2).

4.3.

Kontrendikasyonlar

OiLOPiN

a~agldaki

hastahklan olanlarda kontrendikedir:

Dihidropridinler

(amlodipin,

dihidropiridin

kalsiyum

kanal

blokoriidiir),

amlodipine ve ilacm

bile~iminde

bulunan herhangi bir maddeye hassasiyeti

~iddetli

hipotansiyon

(kardiyojenik

dahil)

Sol ventrikiil

ylkl~

obstriiksiyonu (om. yiiksek dereceli aortik stenoz)

Miyokart infarktiisii

sonraSI

hemodinamik olarak stabil olmayan kalp yetmezligi

4.4.

Ozel kullamm

uyanlarl

ve 6nlemleri

Genel

DiLOPiN'in

vazodilator

etkisi

yava~

yava~

b~lar.

sebeple

OiLOPiN'in

oral

kullanlmmdan sonra

nadir

akut

hipotansiyon vakalan

bildirilmi~tir.

OiLOPiN,

ozellikle

ciddi

aort

stenozu

bulunan

hastalarda

diger

periferik

vazodilatorler

gibi

dikkatli

kullarulmabdlr.

Beta blokorlerin kesilmesi

OiLOPiN bir beta blokor degildir.

sebeple beta blokorlerin kullanlmmm birden kesilmesi

durumunda ortaya ylkabilecek tehlikelere

hiybir koruma saglamaz. Boyle bir

kesilme durumunda beta blokor dozu

yava~

yava~

azaltIlmahdu.

Kalp yetmezligi olan hastalarda kullanlm

Kalp yetmezligi olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmahdlf. Siddetli kalp yetmezligi

olan

hastalarda

(New York Kalp Cemiyeti

- NYHA III ve IV) plasebo

kontrollii,

uzun

donemli bir

9ah~mada

, rapor edilen pulmoner odem insidansl amlodipin ile tedavi edilen

grupta

plaseboya

gore

daha

yiiksek

bulunmu~tuf.

(bkz.

boliim

Farmakodinamik

ozellikler)

Amlodipinin

dahil

oldugu

kalsiyum

kanal

blokorleri;

ileride

ortaya

91kabilecek

kardiyovaskiiler olay ve mortalite riskinde

artl~a

yol a9abileceginden konjestifkalp yetmezligi

olan hastalarda dikkatli kullamlmahdlf.

Karaciger fonksiyon bozuklugu olan hastalarda kullamm

Tiim

diger

kalsiyum

kanal

antagonistlerinde

oldugu

gibi,

DiLOPiN'in

yarIlanma

omrU

karaciger fonksiyonlan

bozulmu~

hastalarda uzamaktadlr ve bu hastalarda dozaj

onerileri

olu~turulmaml~tIr.

DiLOPiN bu hastalarda dikkatle uygulanmahdlr.

hastalarda kullamm:

hastalarda doz arttmml dikkatli yapIlmahdlr (bkz. Boliim 4.2 ve 5.2).

Bobrek yetmezliginde kullamm:

hastalarda

amlodipin

normal

dozlarda

kullamlabilir.

Amlodipin

plazma

konsantrasyonlarmdaki

degi~iklikler

bobrek

yetmezliginin

derecesiyle

korele

degildir.

Amlodipin diyaliz edilemez.

Bu tIbbi iimn her tablette 1 mmol

mg)'dan

sodyum ihtiva eder; yani esasmda "sodyum

ermez

".

4.5.

Diger tIbbi iiriinler

etkile~imler

ve diger

etkile~im

~ekilleri

Diger

ajanlarm

amlodipin iizerine etkisi

CYP3A4 inhibitorleri:

Ya~h

(69 ila

arasmda) hipertansif hastalara 5 mg amlodipinin

giin1iik

180 mg dozda diltiazemle birlikte uygulanmasl, amlodipinin sistemik maruziyetinde

57'lik bir

artl~la

sonu9lanml~tu.

Saghkh goniilliilerde (18 ila

arasl) eritromisin ile

birlikte kullanlm; amlodipinin sistemik maruziyetini belirgin olarak

degi~tirmemi~tir

(EAA'da

artl~).

Bu klinik bulgulann klinik anlamhhgl belirsiz olsa da,

ya~hlarda

farmakokinetik

degi~iklikler

daha belirgin olabilir.

Gii9lii

CYP3A4 inhibitorleri (om.

ketokonazol, itrakonazol, ritonavir),

amlodipin plazma

konsantrasyonlanm diltiazemden daha fazla yiikseltebilir. Amlodipin, CYP3A4 inhibitorleri

ile birlikte dikkatli kullarulmahdlf.

CYP3A4

indiikleyicileri:

CYP3A4

indiikleyicilerinin

amlodipin

iizerine

etkilerine

dair

herhangi bir veri bulunmamaktadlr. CYP3A4 indiikleyicilerinin (rifampisin, sari

kantaron

gibi)

birlikte

kullanlml,

dii~iik

amlodipin

plazma

konsantrasyonlarma

sebep

olabilir.

Amlodipin, CYP3A4 indiikleyicileri ile birlikte kullamhrken dikkatli olunmahdlr.

Greyfurt suyu:

20 saghkh goniilliide oral tek doz

mg amlodipin

240 mL greyfurt

suyunun birlikte uygulamasl; amlodipinin farmakokinetiginde belirgin bir etki

yaratmaml~tlr.

<;ah~ma;

amlodipinin

metabolizmasmdan

sorumlu

olan

primer

enzim

olan

CYP3A4'iin

genetik polimorfizminin etkisinin degerlendirilmesine olanak

saglamaml~tIr.

Bu nedenle,

amlodipinin greyfurt veya greyfurt suyu ile kullanlml; bazl hastalarda kan basmcml

dii~iiriicii

etkide

artl~

sonm;lanabilecek

biyoyararlamm

artl~ma

sebep

olabileceginden

onerilmemektedir.

Dantrolen (infiizyon): Hayvanlarda, verapamil ve intravenoz dantrolen uygulamasl sonraSl

hiperkalemi

birlikte

oliimciil

ventrikiiler

fibrilasyon

kardiyovaskiiler

kollaps

gozlenmi~tir.

Hiperkalemi

riski nedeni

ile, malign

hipertermi

~iiphesi

olan hastalarda ve

malign

hiperterminin

tedavisinde

amlodipin

gibi

kalsiyum

kanal

blokorlerinin

birlikte

uygulanmasmdan

ka9mIlmasi onerilmektedir.

Amlodipinin

diger

ajanlar

iizerine etkisi

Amlodipinin kan

basmCI

dii~iiriicii

etkisi, antihipertansif ozellikleri olan diger ila9larlann kan

basmCI

dii~iiriicii

etkisine ek katkl saglar.

Klinik

etkile~im

9ah~malannda

amlodipin; atorvastatin, digoksin, varfarin veya siklosporinin

farmakokinetigini

etkilememi~tir.

Simvastatin: Amlodipinin

mg'hk

tekrarlayan dozlarmm 80 mg simvastatin ile birlikte

uygulanmasl; simvastatin maruziyetinde, tek

ba~ma

simvastatin uygulamasma gore %77'lik

artl~a

neden

olmu~tur.

Amlodipin tedavisi alan hastalarda simvastatin dozu giinliik 20

mg'a slmrlandmlmahdlr.

Ozel popiilasyonlara

ili~kin

bilgiler

Karaciger/

bobrek

yetmezligi:

Etkile~im

9ah~masl

yapIlmaml~t1r.

Pediyatrik

popiilasyon:

Etkile~im

9ah~masl

yapllmaml~tIr.

4.6.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye:

Gebe1ik kategorisi C'dir.

C;ocuk

dogurma

potansiyeli

bulunan

kadmlarlDogum

kontrolii

Kontrasepsiyon)

Hayvanlar iizerinde yapllan

9ah~malar,

gebelikl ve-veyal embriyonallfetal

geli~im/ve-veyal

doguml ve-veyal dogum sonraSl

geli~im

iizerindeki etkiler baklmmdan yetersizdir (bkz boliim

Klinik oncesi giivenlilik verileri). insanlara

yone1ik

potansiyel risk bilinmemektedir.

<;ocuk dogurma potansiyeli olan kadmlar etkin dogum kontrol yontemi kullandlgmdan emin

olmahdu.

Gebelik donemi

DiLOPiN'in

insanlarda

gebelik

donernindeki

emniyeti

saptanmarnl~tlr.

Buna

gore

harnilelerde kullamrnl

ancak

daha

ernin

bir tedavi

altematifi bulunmadlgl

hastaitgm

kendisinin anne ve ferns i9in daha biiyiik risk

ta~ldlgl

hallerde tavsiye edilebilir.

Laktasyon donemi

DiLOPiN'in insanlarda siite ge9ip ge9rnedigi

saptanmaml~tJr.

Ernzirmeye devam etme

etmerne veya arnlodipin tedavisine devarn etme

etmerne ile ilgili karar; ernzirmenin 90cuga

yaran ve arnlodipin tedavisinin anneye faydasl goz oniinde bulundurularak verilrnelidir.

Ureme yetenegi IFertilite

Kalsiyum kanal blokorleri ile tedavi edilen bazl hastalarda sperm hiicresi

ba~mda

geri

donii~iirnlii

biyokirnyasal

degi~iklikler

rapor

edi1rni~tir.

Amlodipinin fertiliteye potansiyel

etkisine dair klinik veriler yetersizdir. Bir sl9an

9ah~rnasmda,

erkek fertilitesi iizerine yan

etkiler

saptamm~tJr

(bkz

boliim 5.3 Klinik oncesi gUvenlilik verileri).

4.7.

Ara~

ve makine kullamml iizerindeki etkiler

Amlodipinin ara9 ve rnakine kullanma iizerine az veya orta derece etkisi olabilir. Eger

arnlodipin alan hastalarda sersernlik,

agnsl, yorgunluk veya bulantJ olursa, reaksiyon

verme yetenegi bozulabilir. Ozellikle tedavi

ba~langlcmda

olrnak iizere dikkatli olunmasl

onerilir.

4.8.

istenmeyen etkiler

Giivenlilik profilinin ozeti

Tedavi slrasmda en slk gozlenen yan etkiler uyku hali, sersernlik,

ba~agnsl,

palpitasyonlar,

yiizde klzankhk, kann agnsl, bulantl, eklern

~i~rnesi,

odern ve yorgunluk

olrnu~tur.

Yan etkilerin tablo

~eklinde

listesi:

A~agldaki

yan etkiler

slkhklarla

gozlenmi~tir:

90k yaygm

(:::1110);

yaygm

(2:11100

<1110);

yaygm olrnayan

(2:111000

ila <11100); seyrek

(2:1110000

ila <111000); 90k seyrek

«1110000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilerniyor) a91smdan

a~aglda

listelenmi~tir:

lenf

sistemi

bozukluklan

C;ok

seyrek:

Trornbositopeni, lOkopeni

Bagl~lkllk

sistemi

bozukluklan

C;ok

seyrek:

Alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme

bozukluklan

C;ok

seyrek:

Hipergliserni

Psikiyatrik

bozukluklar

Yaygm olrnayan:

Uykusuzluk duygu dururn dalgalanmalan (anksiyete dahil),

depresyon

Seyrek:

Konfiizyon

Sinir sistemi bozukluklarl

Yaygm:

Uyku hali, sersemlik,

agnsl (ozellikle tedavinin

ba~langlcmda)

Yaygm olmayan:

Tremor, tat almada bozulma, senkop, hipoestezi, parestezi

<;ok

seyrek:

Hipertoni, periferik noropati

bozukluklarl

Yaygm olmayan:

Gorme bozuklugu (diplopi dahil)

Kulak

kulak

bozukluklarl

Yaygm olmayan:

Kulak 9mlamasl

Kardiyak

bozukluklar

Yaygm:

<;arpmtI (palpitasyon)

<;ok

seyrek:

Miyokart enfarktiisii, aritmi (bradikardi, ventrikiiler

ta~ikardi,

atriyal

fibrilasyon dahil)

Vaskiiler

bozukluklar

Yaygm:

Yiizde klzarma

Yaygm olmayan:

Hipotansiyon

<;ok

seyrek:

Vaskiilit

Sol unum, gogiis bozukluklarl ve mediastinal bozukluklarl

Yaygm olmayan:

Dispne, rinit

<;ok

seyrek:

Oksiiriik

Gastrointestinal

bozukluklar

Yaygm:

Karm agnsl, bulantI

Yaygm olmayan:

Kusma, dispepsi, bagtrsak hareketlerinde

degi~iklik

(ishal ve kablzhk

dahil), aglz kurulugu

<;ok

seyrek:

eti hiperplazisi, pankreatit, gastrit

Hepato-bilier bozukluklar

<;ok

seyrek:

Hepatit, sanhk ve karaciger enzim yiikselmeleri (90gunlukla kolestazis ile

uyumlu)

Deri ve

deri

doku bozukluklarl

Yaygm olmayan:

Alopesi, purpura, terlemede

artl~,

ka~mtI

(prurit) , deride renk

degi~ikligi,

dokiintii, eksantem

<;ok

eyrek:

Anjiyoodem, eritema

multiforma,

iirtiker,

eksfoliatif dermatit,

Stevens-

Johnson sendromu, Quincke odemi,

l~lga

kar~l

duyarhhk

Kas-iskelet bozukluklarl, bag

doku

ve kemik bozukluklarl

Yaygm:

Eklem

~i~mesi

Yaygm olmayan:

Artralji, kas kramplarl, miyalji,

Slrt

agnsl

Bobrek

idrar

bozukluklarl

Yaygm olmayan:

idrar

91kma

slkhgmda artma, miksiyon bozuklugu, noktiiri

Ureme sistemi ve meme

hastahklarl

Yaygm olmayan:

impotans,jinekomasti

Genel

bozukluklar

ve uygulama bolgesine

iIi~kin

hastahklarl

Yaygm:

Y orgunluk, odem

Yaygm olmayan:

Gogus agnsl, asteni,

kmkhk

hali, agn

Ara~tIrmalar

Yaygm olmayan:

Kilo

artl~l/azalmasl

istisnai ekstrapiramidal sendrom vakalan

gozlenmi~tir.

SUpheli

advers reaksiyonlarm raporlanmasl

Ruhsatlandlrma sonraSl

~Upheli

ilay advers reaksiyonlarmm raporlanmasl

bUyUk

onem

ta~lmaktadtr.

Raporlama yapllmasl,

Haem

yarar/risk dengesinin

sUrekli

olarak izlenmesine olanak saglar. Sagbk

meslegi

mensuplarmm herhangi

~Upheli

advers reaksiyonu TUrkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titek.gov.tr; e-posta: tufam@titek.gov.tr; tel: 0 800

3140008;

faks: 0312 218

3599).

4.9.

a~lml

ve tedavisi

insanlarda bilinyli doz

a~lmma

dair deneyim slmrhdlr.

Semptomlar

Meveut veriler, yiiksek miktarlardaki doz

a~lmmm

a~1rI

periferik vazodilatasyona ve

muhtemel refleks

t~ikardiye

yol ayabHeeegini

dU~UndUrmektedir.

Belirgin ve muhtemelen

uzun siireli sistemik hipotansiyon

ba~laYIp,

oliimle sonuylanan

~oka

uzanan birkay vaka da

rapor

edilmi~tir.

Amlodipin

a~lmma

bagh

klinik

olarak

anlamh

hipotansiyonda

kalp

solunum

fonksiyonlarmm slk izlenmesi, ekstremitelerin yiiksege kaldmlmasl,

dola~lmdaki

SIVI

hacmi

ve atllan idrar haeminin kontrolii dahll olmak iizere aktif kardiyovaskiiler destek saglanmasl

gerekir.

Vaskiiler

tonus

basmcml

diizeltmek

iyin,

kullanlmma

kontrendikasyon

bulunrnamasl

~artlyla

bir vazokonstriktor yararh

olabilir.

intravenoz

kalsiyum

glukonat,

kalsiyum kanal blokajl etkilerini gidermede faydab olabilir.

Bazl durumlarda gastrik lavaj

yararh olabilir. Saghkh goniilliilere,

oraliO

mg amlodipin

ahmlmn hemen ardmdan veya 2 saat sonrasma kadar aktif komiir verildiginde, amlodipin

emiliminde anlamh bir azalma meydana

gelmi~tir.

Amlodipin yiiksek oranda proteine bagh oldugu iyin diyaliz muhtemelen yararh olmayaeaktlr.

FARMAKOLOJiKOZELLiKLER

5.1.

Farmakodinamik

ozellikler

Fannakoterapotik grup: Kardiyovaskiller sistem, temelde vaskiiler etkileri olan selektif

kalsiyum kanal blokorii

ATC kodu: C08CAOI

Amlodipin, dihidropiridin grubu bir kalsiyum iyon

akl~1

inhibitoriidiir

(yava~

kanal blokorii

veya kalsiyum iyon antagonisti) ve kalp ve damar diiz kaslannda kalsiyum iyonunun hiicre

membramndan

geererek

hiicre

ierine

giri~ini

inhibe eder.

Amlodipinin antihipertansif etki mekanizmasl vaskiiler diiz kaslar iizerindeki direkt

gev~etici

etkiye baghdlr. Amlodipinin anjina pektoris'i giderici etkisinin kesin mekanizmasl tam olarak

belirlenmemi~tir

ama amlodipin total iskemik yiikii

a~agldaki

iki etki yolu ile azaltmaktadlr:

Amlodipin periferik arteriyolleri dilate ederek kalbin

kar~Iya

oldugu total periferik

rezistansl (afterload) azaltlr. Kalp

a11m

hIZl

stabil kaldlgmdan, kalbin yiikiiniin hafifletilmesi,

miyokart enerji tiiketimini ve oksijen gereksinimini azaltu.

2. Amlodipinin etki mekanizmasl muhtemelen, hem normal hem de iskemik bOlgelerdeki ana

koroner arterlerin ve koroner arteriyollerin dilate olmaslyla da alakahdlr. Bu dilatasyon

koroner arter spazml olan hastalarda (Prinzmetal veya varyant anjina) miyokarta oksijen

ula~Immi

artttrmaktadu.

Hipertansiyonlu hastalarda giinde tek doz, hem yatar vaziyette hem de ayakta

Olerii1en

basmcmda 24 saatlik siire boyunca klinik olarak anlamh azalmalar meydana getirir. Etkisinin

yava~

ba~lamasl

nedeniyle, amlodipin kullanlmmda akut hipotansiyon goriilmez.

Anjinah hastalarda amlodipinin giinde tek doz uygulanmasJ, toplam egzersiz zamanml, anjina

b~langlcl

i~in

ge~en

siireyi,

mm ST segmenti yokmesi goriilmesine kadar gegen siireyi

uzatu ve hem anjina atak slkhgml hem de nitrogliserin tablet tiiketimini azaltlr.

Amlodipin

metabolik

advers

etkiler

veya

plazma

lipidlerinde

degi~iklik

meydana

gelmemi~tir

ve astImh, diyabetli, gutlu hastalarda kullantma uygundur.

Amlodipinin

koroner

arter

hastahgl

(KAH)

olan

hastalarda

klinik

olaylarl

onlemedeki

etkinligi,

1997

hastanm dahil edildigi baglmslz, 90k merkezli,

~ift

kor, plasebo kontrollii bir

erah~mada

degerlendirilmi~tir,

Tromboz

Olgularmm

Smlrlandmlmasmda

Amlodipin

Enalaprilin

Kar~Ila~ttrllm~t

(Comparison

Amlodipine vs Enalapril to Limit Occurrences

Thrombosis, CAMELOT) . Statinler, beta blokorler, diiiretikler ve aspirin ile standart baklmm

yamslra, bu hastalarm 655'i plasebo ve 663'ii amlodipin 5-10 mg

boyunca tedavi

edi1mi~tir.

Ba~hca

etkinlik

sonu~lart

Tablo

gosterilmektedir.

Sonu~lar,

KAH hastalannda

amlodipin

tedavisinin

anjinaya

bagh

hospitalizasyonu

revaskiilarizasyon

giri~imini

azaltttgmi

gostermi~tir.

rrablo

CAMEL(]

T'ta

nlamh

Klinik

Son!

'-ll

-",'

· ' l

olav

oran)

IAml,

-'!'

nla~

[KUnik

Sonu~

-",0

IPlaseho

Enalanril

IRisk

oranl

1(%95

Giiven

lArahl1l

-GAl

!Primer sonlamm noktasl

iKardiyovaskiiler

110 (16.6)

(23.1)

136 (20.2)

0.69

(0.54­

.003

Iistenmeyen etkiler

0.88)

BireY§el

bile~enler

lKoroner

78 (11.8)

103 (15.7)

(14.1)

0.73

(0.54­

~evaskiilerizasyon

0.98)

Anjina Sebebiyle

(7.7)

84 (12.8)

86 (12.8)

0.58 (0.41 -

.002

;Hospitalizasyon

0.82)

pliimciil olmayan

14 (2.1)

(2.9)

(1.6)

0.73

(0.37­

Imiyokart infarktiisii

1.46)

~nme

veya

getyici

6 (0.9)

(1.8)

8 (1.2)

0.50 (0.19

skemik atak

1.32)

iKardiyovaskiiler

(0.8)

(0.3)

5 (0.7)

2,46

(0.48­

.oliim

12.7)

XConjestif

kalp 3 (0.5)

5 (0.8)

(0.6)

0.59 (0.14

yetmezligi

2.47)

Itym

hospitalizasyon

Resusitasyon

4 (0.6)

1 (0.1)

Yapdml~

kardiyak arrest

Y eni

ba~lamI~

5 (0.8)

2 (0.3)

8 (1.2)

(0.50

Periferik

13.4)

vaskiiler hastahk

Kalp Yetersizligi olan hastalarda kullamm

NYHA

Smlf

II -

kalp yetersizligi hastalarmda yapllan hemodinamik ve egzersize dayah

kontrollii kIinik

tyah~malar

amlodipinin; egzersiz toleransl, sol ventrikiil ejeksiyon fraksiyonu

Oltyiimleri

ve kIinik semptomatoloji ile belirlenebilen bir kIinik bozulmaya yol atymadlgml

gostermi~tir

Digoksin, diiiretikier ve anjiyotensin

donii~tiirUcii

enzim (ACE) inhibitorleri alan NYHA

Smlf

III -

kalp yetersizligi olan hastalarda yapdan plasebo kontrollii bir

tyah~mada

(PRAISE),

amlodipinin kalp yetersizligi olan hastalarda mortalite veya kombine mortalite ve morbidite

riskinde bir

artl~a

yol atymadlgl

gosterilmi~tir.

Non-iskemik etyolojiye bagh

NYHA

III ve

kalp yetersizligi olan ve stabil dozlarda ACE

inhibitorleri, digital ve diiiretikIer kullanan hastalarda yaptian uzun siireli, plasebo kontrollii

bir izleme

tyah~masmda

(pRAISE - 2), amlodipin total veya kardiyovaskiiler mortalite iizerine

etki

yapmaml~tlr.

popiilasyonda,

amlodipin

kullanlmlyla

beraber pulmoner odem

raporlannda

artl~

olmu~tur,

ancak plaseboyla klyaslandlgmda kalp yetersizliginin

aglrla~ma

insidansmda anlamh bir fark

olmaml~tIr.

Kalp Krizini Onleme Tedavisi 9alz$maSl (ALLHAT)

Kalp

Krizini

Onlemek

(here

Antihipertansif

Lipid

Dii~iiriicii

Tedavi

<;ab~masl

(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial, ALLHAT),

hafif ve orta hipertansiyonun

ba~langl-r

tedavisinde yeni ila-rlar olan amlodipin (kalsiyum

kanal

blokorii)

(2.5-10

mg/glin)

lisinoprili

(anjiyotensin

donii~tiiriicii

enzim

(ACE)

inhibitorii)

(10-40

mg/gUn)

tiazid

diiiretigi

olan

klortalidon

(12.5-25

mg/gUn)

kar~tl~tIrmak

i-rin

yapIlml~

randomize,

-rift

kor bir morbidite-mortalite

-rall~maSldtr.

veya iizerindeki toplam 33 357 hipertansifhasta randomize

edilmi~

ve ortalama 4.9 ytl

boyunca takip

edilmi~tir.

Hastalarda

a~agldakilerden

en az bir ilave KAH risk faktorii vardl:

>6 ay oncesinde miyokart enfarktiisii veya inme ya da

belgelenmi~

ba~ka

bir kardiyovaskiiler

hastahk

(toplam

%51.5),

diyabet

(%36.1),

HDL-C

<35

mg/dL

(%11.6),

elektrokardiyogram veya ekokardiyografi

konmu~

sol ventrikiil hipertrofisi (%20.9),

sigara

i-rme

(%21.9).

Primer sonlamm noktasl, fatal KAH ve fatal olmayan miyokart enfarktiisii

bile~imi

idi. Primer

sonlamm noktasmda, amlodipine dayah tedavi

klortalidona dayah terapi arasmda anlamh

bir fark yoktu: RR 0.98 %95

[0.90-1.07] p=O.65. Sekonder sonlanim noktalarl arasmda,

kalp yetmezligi insidansl (karma kombine bir kardiyovaskiiler sonlamm noktasl

bile~eni)

klortalidon grubuna gore amlodipin grubunda belirgin olarak yiiksekti (% I 0.2 ye

ka~l

%7.7,

1.38,

[1.25-1.52]

p<O.OOI).

Aynca, herhangi bir sebebe bagh mortalitede

amlodipine dayah tedavi ile klortalidona dayah tedavi arasmda anlamh bir fark yoktu: RR

0.96 %95 GA [0.89-1.02] p=0,20.

Pediyatrik hastalarda kullamm

(6-17

ya#ar

arasl)

Predominant olarak sekonder hipertansiyonu olan 6-17

ya~lar

arasmdaki 268 .yocugu i-reren

-rah~mada

2.5 mg ve 5 mg dozlarda amlodipin plasebo ile

ka~t1a~tlfllml~,

her iki dozun da

plaseboya

gore

belirgin

olarak

sistemik

basmcml

plasebodan

daha

fazla

azalttlgl

goriilmij~tUr.

iki doz arasmdaki fark istatistiksel olarak anlamh degildi.

Amlodipinin biiyiime, ergenlik ve genel

geli~im

iizerine uzun donem etkileri

-rah~llmaml~tIr.

eti~kin

donemde

kardiyovaskiiler morbidite

mortaliteyi

azaltmak

i-rin

-rocukluk

doneminde amlodipin tedavisinin uzun donem etkisi de

gosterilmemi~tir.

5.2.

Farrnakokinetik ozellikler

Genel ozellikler

Emilim:

Terapotik dozlann oral uygulanmasmdan sonra, amlodipin iyi absorbe olur ve doz sonraSl

6 -

saatler arasmda doruk kan seviyeleri

olu~turur.

Mutlak biyoyararianim % 64 -

arasmda

hesaplanml~tlr.

Gida ile alinmasl, amlodipin ernilimini etkilemez.

Daglhm:

Dagtlim hacmi takriben

Llkg'dlr.

In

vitro

(j:ah~malar

dola~lmdaki

amlodipinin

yakla~lk

% 97.5'inin plazma proteinlerine bagh

oldugunu

gostermi~tir.

Biyotransformasyon:

Kararh durum (steady state) plazma seviyelerine birbirini takip eden dozlarla 7 - 8 giin sonra

eri~ilir.

Amlodipin karacigerde yogun bir

~ekilde

metabolize olarak inaktif metabolitlere

donU~Ur

ki ana

Haem

metabolitlerinin

%60'1

idrarla atthr.

Eliminasyon:

Terminal plazma eliminasyon yan

omrii

yakla~lk

- 50 saattir ve giinde tek doz kullamm

tavsiyesi ile tutarhdlr.

Dogrusalhk

Dogrusal olmayan durum

Veri mevcut degildir.

Hastalardaki

karakteristik

iizellikler

Yash hastalarda kullanlml:

Amlodipinin doruk

plazma

konsantrasyonlarma

ula~ma

zamanl

ya~hlarda

gen(j:lerde

benzerdir.

Ya~hlarda

amlodipin klerensi; egri altt

alam (EAA) ve eliminasyon yartlanma

omriinde artmayla sonu(j:lanacak

~ekilde

azalma egilimi gosterir. Konjestif kalp yetersizligi

olan hastalarda egri

a1tl

alanl (EAA) ve eliminasyon yanlanma omriindeki

artl~,

(j:ab~llan

hasta

grubu

i(j:in

beklenildigi gibi

olmu~tur.

Karaciger bozuklugu olan hastalarda kullanlml:

Karaciger bozuklugu olan hastalarda

amlodipin kullanlmma dair

(j:ok

smlrh

klinik

veri

mevcuttur. Karaciger yetersizligi olan hastalarda daha uzun bir yan omre ve EAA'da

yakla~lk

%40-60'hk bir

artl~a

sebep olacak

~ekilde

dii~Uk

amlodipin klerensine sahiptir.

Pediyatrik hastalarda kullanlml:

Giinde bir veya iki kez olacak

~ekilde

1.25 ila 20 mg arasmda amlodipin alan 1 ile

araSl

hasta 6-12

arasl

ve 28 hasta

13-17

arasl)

74 hipertansif

(j:ocukta

popiilasyon farmakokinetik

(j:ah~masl

yaptlml~tlr.

6-12 yas arasl

(j:ocuklarda

ve 13-17

arasmdaki adolesanlarda tipik oral klerens

(CUF)

straslyla erkeklerde 22.5 ve 27.4 lisa ve

di~ilerde

16.4 ve 21.3 lisa olarak

bulunmu~tur.

Bireyler

araSI

maruziyette yiiksek

degi~kenlik

gozlenmi~tir.

altmdaki

(j:ocuklarda

raporlanan veriler smtrltdtr.

5.3.

Klinik oncesi giivenlilik verileri

Ureme toksikolojisi:

Sl(j:an

farelerde

yapIlan

iireme

(j:ah~malarmda

mglkg

bazmda

insanlarda

onerilen

maksimum dozun

yakla~lk

50 katmdan fazla dozlarda

gecikmi~

dogum,

uzaml~

dogum

sanCISl

siiresi ve yavru sagkahmmda azalma

gozlenmi~tir.

Karsinojenez

boyunca

giinde

0.5,

1.25

mglkg

seviyelerine

dertk

gelecek

konsantrasyonlarda amlodipin verilen fare ve

sl(j:anlarda,

karsinojeneze ait herhangi bir bulgu

elde

edilememi~tir.

En yiiksek doz (mg

olarak, fareler

i~in

insanda onerilen maksimum

klinik doz olan

mg'a

benzer ve

sl~anlar

i~in

insanda onerilen maksimum klinik doz olan

mg'm

iki katl*) fareler

i~in

maksimum tolere edilen doza yakm; ancak

sl~anlar

i~in

degHdir.

Mutajenez

Mutajenez

~h~malarmda,

gen veya kromozom seviyesinde ilaca bagh

herhangi bir etki

goriiImemi~tir.

Fertilite BozukIukIan

Sl~anlarda,

mg/kg/giin dozIarma kadar (insanda mg/m

bazmda onerilen maksimum doz

olan

mg'm

sekiz katl*) kullanlmda

(~iftIe~me

oncesi erkeklerde 64 giin

di~ilerde

gUn)

fertilite iizerine herhangi bir etki

goriiImemi~tir.

boyunca amlodipin

mg/kg bazmda

insan dozuyla

kar~lla~ttrlIabilir

bir dozda tedavi edilen erkek

sl~an1arda

yapdan

ba~ka

sl~an

~ah~masmda;

sperm

yogunlugu

eri~kin

spermatidlerin

sertoli

hiicrelerinin

saytsmda azalmalar gibi plazma folikiil uyarlcl hormon ve testesteron miktarmda da azalma

gozlenmi~tir

*Hasta agrrhgl 50 kg

varsaytlml~tlr.

FARMASOTiK OZELLiKLER

6.1.

Yardimci maddelerin Iistesi

Mikrokristalselliloz

Dibazik kalsiyum fosfat

Sodyum

ni~asta

glikolat

Magnezyum stearat (E572)

6.2.

Ge~imsizlikJer

Bulunmamaktadlr.

6.3.

omrii

60ay

6.4.

SakJamaya yonelik ozel tedbirler

25°C'nin altmdaki oda slcakltgmda saklanmahdlr.

6.5.

Ambalajm niteligi

i~erigi

20, 30 ve 90 tablet

i~eren

Aluminyum folyo blisterde

karton kutuda sunulmaktadrr.

6.6.

Be~eri

tlbbi iiriinden

arta

kalan maddelerin imhasl

diger ozel onlemler

Kullantlmaml~

olan iiriinler

da atlk materyaller "Tlbbi Atlklarm Kontrolii Yonetmeligi" ve

"Ambalaj ve Ambalaj Atlklarmm Kontrolii Yonetmelikleri"neuygun olarak imha edilmelidir.

RUHSAT SAHiBi

Umut

ila~

Ticaret ve Sanayi Ltd. Sti.

Akpmar Mah. Osmangazi Cad.

No: 156, 34885 Sancaktepe/istanbul

Telefon:

(0216) 398 10

(Pbx)

Faks: (0216) 398

1020

8. RUHSAT NUMARASI

RUHSAT

TARiHi

RUHSAT YENiLEME

TARiHi

ruhsat tarihi:

Ruhsat yenileme tarihi:

10. KUB'UN YENiLENME TARiHi

4-12-2018

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

Mylan Expands Its Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, to all Lots Within Expiry Due to The Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylam

– Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is expanding its consumer-level voluntary nationwide recall to include all lots of Valsartan-containing products within expiry. The 104 additional lots include 26 lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, 5mg/320mg and 10mg/320mg strengths), 51 lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg and 320 mg strengths), and 27 lots of Valsartan and Hydrochloroth...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of All Amlodipine/Valsartan Combination Tablets and Amlodipine/Valsartan/Hydrochlorothiazide Combination Tablets That Are Within Expiry

Teva Pharmaceuticals has initiated a voluntary recall in the United States, to the patient level, of all lots of Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets (see table below) due to an impurity detected above specification limits in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Mylan India. The impurity found in Mylan’s valsartan API is known as N-nitroso-diethylamine (NDEA), which has been classified as a probable human carc...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan Initiates Voluntary Nationwide Recall of 15 Lots of Valsartan Tablets, USP, Amlodipine and Valsartan Tablets, USP, and Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP, Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Fou

Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) today announced that its U.S. based Mylan Pharmaceuticals business is conducting a voluntary nationwide recall to the consumer level of select lots of Valsartan-containing products, including six lots of Amlodipine and Valsartan Tablets, USP (including the 5mg/160mg, 10mg/160mg, and 10mg/320mg strengths), seven lots of Valsartan Tablets, USP (including 40 mg, 80 mg, 160 mg, and 320 mg strengths), and two lots of Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets, USP 320mg/25mg strength. ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety