DILATREND

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DILATREND 6, 25 MG 30 TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DILATREND 6,25 MG 30 TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • Allegra

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525094698
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Sayfa1/9

KULLANMATALİMATI

DİLATREND6.25mgtablet

Ağızyoluileuygulamaiçindir.

Etkinmadde:

Karvedilol 6.25mg

Yardımcımadde(ler):

Laktoz,sukroz,povidonK25,krospovidon,kolloidalanhidridsilika,demiroksitsarı,

magnezyumstearat.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.DİLATRENDnedirveneiçinkullanılır?

2.DİLATREND’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DİLATRENDnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DİLATREND'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DİLATRENDnedirveneiçinkullanılır?

DİLATREND,karvediloladıverilenbiretkinmaddeiçerir.Bu,“beta-blokerler”adıverilen

birgrubadahildir.DİLATRENDaşağıdakidurumlarıntedavisindekullanılır:

Yüksekkanbasıncı(hipertansiyon)

Anjina(kalbinizyeterinceoksijenalmadığızamanoluşangöğüsağrısıveya

rahatsızlık)

Sayfa2/9

Kronikkalpyetmezliği

DoktorunuzDİLATRENDdışındadurumunuzutedavietmekiçinbaşkailaçlardaverebilir.

2.DİLATREND'ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DİLATREND’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

KarvedilolveyaDİLATREND’iniçindekilerdenherhangibirinealerjinizvarsa

Astımveyabaşkaakciğerhastalıklarısebebiylegöğsünüzdehırıltıyaşadıysanız.

Damardanverilenilaçlar(intravenöz)iletedaviedilen,ciddisıvıtutulumu

yaşıyorsanız(ellerin,bileklerinveayaklarınşişmesi).

Karaciğerrahatsızlığınızvarsa.

Kalbinizdesorunvarsa(örneğin‘kalpbloğu’veyakalpatışınınyavaşlaması).

DİLATRENDbellitürdekalpsorunuolankişileriçindahaazuygundur.

Kanbasıncınızdüşükse.

Metabolikasidoz(kanınızınasitdeğeriyüksekse)

Böbreküstübezlerinizdebüyümevarsa(feokromositoma)

DİLATREND'iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Eğer:

Böbreklerinizderahatsızlığınızvarsa.

Diyabetinizvarsa(kanşekerininyüksekolması).

Kontaktlenskullanıyorsanız.

Geçmiştetiroidileilgilirahatsızlıkgeçirdiyseniz.

Ciddialerjikreaksiyongeçirdiyseniz(örneğin,vücudunanidenşişmesivebunun

sonucuolaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,ellerin,ayaklarınvebileklerin

işmesi,şiddetlidöküntü).

Alerjinizvarsavesiziduyarlıhalegetirecektedavialıyorsanız.

Elveayakparmaklarınızdakikandolaşımınızdasorunlarvarsa(Raynaudfenomeni)

Betablokergrubundanilaçlaraldıktansonra,‘sedef’adıverilenderihastalığı

geçirdiyseniz.

Steven-Johnsonsendromu(cildinsoyulması,şişmesi,kabarcıklarveateşileseyreden

ciddihastalık)vetoksikepidermalnekroliz(deriiçisıvıdolukabarcıklarladeri

soyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddihastalık)gibiciddiderireaksiyonları

gelişmesihalinde

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DİLATREND'inyiyecekveiçecekilekullanılması

DİLATRENDsuilealınmalıdır.KronikkalpyetmezliğihastalarındaDİLATREND

yiyeceklebirlikteverilmelidir.

Sayfa3/9

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DİLATREND’inhamilelerdekullanımınailişkinyeterliveriyoktur.DİLATRENDgerekli

olmadıkçahamileliktekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DİLATREND’ininsandasütegeçipgeçmediğibilinmemektedir.Emzirmeninyada

DİLATRENDtedavisininkesilipkesilmeyeceğikararı,emzirmeninçocukiçinyararıile

DİLATRENDtedavisininkadıniçinyararıdikkatealınarakverilmelidir.

Araçvemakinekullanımı

DİLATRENDkullanırken,başdönmesiyaşayabilirsiniz.Bunun,tedaviyebaşladığınızda

veyatedavinizdedeğişiklikyapıldığındavealkoltükettiğinizdegörülmeihtimalidaha

yüksektir.Eğerbaşdönmesiyaşıyorsanız,araçveyaherhangibiraletveyamakine

kullanmayınız.DİLATRENDalırken,arabakullanmanızı,aletveyamakinekullanmanızı

etkileyebilecekherhangibirsorunyaşarsanız,doktorunuzadanışınız.

DİLATREND'iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

Builaç,şekertürleriolanlaktozvesukroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuz

tarafındanbazışekerlerekarşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadan

öncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Özellikle,aşağıdakiilaçlarıkullanıyorsanızdoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkında

bilgiveriniz.

drarsöktürücüler(diüretikler),kalsiyumkanalıblokerleri(örneğindiltiazemveya

verapamil)dahilolmaküzerekalbinizvekanbasıncınızıntedavisindekullandığınızdiğer

ilaçlar

zokarboksitvefenelzingibimonoaminoksidazinhibitörleri(MAOI)(depresyon

tedavisindekullanılır).

nsulinvemetformingibidiyabetiçinkullanılanilaçlar

Klonidin(yüksekkanbasıncını,migrenvemenapozsırasındakiateşbasmalarını

tedavietmekiçinkullanılır).Rifampisin(enfeksiyonlarıntedavisiiçinkullanılır)

Sayfa4/9

Simetidin(sindirimgüçlüğü,mideyanmasıvemideülserlerinitedavietmekiçin

kullanılır)

Siklosporin(organnaklisonrasındakullanılır)

Fluoksetin(depresyontedavisiiçinkullanılır)

Nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(aspirin,indometazinveibuprofengibi)

Betablokerler(göğüstesıkışmahissi,astımabağlıhırıltıveyadiğergöğüsileilgili

rahatsızlıklarıntedavisindekullanılansalbutamolveterbutalinsülfatgibiilaçlar)

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DİLATRENDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DİLATREND’iherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Emin

olmadığınızzamandoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Kronikkalpyetmezliği

Kalpyetmezliğiiçinkullanıldığında,DİLATRENDiletedavininuzmandoktortarafından

başlatılmasıgereklidir.

Tabletleri,yemekilebirliktealmalısınız.

Normalbaşlangıç,ikihaftaboyuncagündeikidefa3.125mg’dır.

Doktorunuzbundansonra,dozuyavaşyavaşhaftalarayayarakgündeikidefa25mg’akadar

yükseltecektir.Eğerkilonuz85kg’dan(187lb)fazlaise,dozgündeikidefa50mg’akadar

arttırılabilir.

kihaftadandahafazlasüreboyuncaDİLATRENDalmayıbıraktıysanız,doktorunuzile

konuşmalısınız.Başlangıçdozunageridönmekgerekecektir.

Yüksekkanbasıncı:

Normalbaşlangıçdozu,ikigünboyuncagündebirdefa12.5mg’dır.İkigünsonra,doz,

genelliklegündebirdefa25mg’dır.

Eğerkanbasıncınızkontrolaltınaalınmamışsa,doktorunuzdozuhaftalarayayılacakşekilde

yavaşyavaş50mg’akadaryükseltebilir.

Eğeryaşlıysanız,kanbasıncınızınkontroledilmesiiçingündebirdefa12.5mg'dandaha

fazlailacaihtiyaçduymayabilirsiniz.

Sayfa5/9

Angina:

Başlangıçdozu,ikigünsüreilegündeikikez12.5mg

kigündensonra,gündeikikez25mg’dır.

Uygulamayoluvemetodu:

Hertabletibirbardaksıvıileyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DİLATREND18yaşınaltındakiçocuklardakullanımiçinuygundeğildir.

Yaşlılardakullanımı:

Doktorunuzbaşlangıçdozunuzaveuzunsüreliolarakalmanızgerekeneniyidozakarar

verecektir.Normalmaksimumdozdahaküçükdozlardaalınarak(dozlarbölünerek)günde

birdefa50mg’dır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

Değişikderecelerdeböbrekyetmezliğiolanhastalarlailgilimevcutverileregöre,ortaveağır

iddetteböbrekyetmezliğiolanhastalardakarvediloldozşemasındadeğişiklikönerilmez.

Karaciğeryetmezliği:

Karvedilolkaraciğeryetmezliğiklinikolarakbelirginolanhastalardakullanılmamalıdır.

Doktorunuzhastalığınızabağlıolarakilacınızındozunubelirleyecekvesizeuygulayacaktır.

EğerDİLATREND’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDİLATRENDkullandıysanız:

EğerkullanmanızgerekendendahafazlaDİLATRENDaldıysanızveyabaşkabirisizin

DİLATRENDtabletlerinizialdıysadoktorunuzadanışınızveyahemenhastaneyegidiniz.

laçpaketinideyanınızaalınız.

Almanızgerekendenfazlatabletaldıysanızaşağıdakietkileroluşabilir:

kalpatışınınyavaşlaması

başdönmesivesersemlikhissi

nefessizkalmak

aşırıyorgunluk.

DİLATREND’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

Sayfa6/9

DİLATREND'ikullanmayıunutursanız

Birdozalmayıunutursanız,hatırladıktansonraenkısasüredealınız.Bununlabirlikte,bir

sonrakidozualmazamanınayakınsa,kaçırılandozuatlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DİLATRENDiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

Doktorunuzilekonuşmadanöncebuilacıkullanmayıkesmeyiniz.Doktorunuz,bırakılacağı

zamanDİLATRENDalmayıanideğil1ila2haftaiçindeyavaşyavaşbırakmanızı

önerecektir.Builacınkullanımınadairdahabaşkasorularınızolursa,doktorunuzayada

eczacınızadanışınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DİLATREND’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Yanetkilerşuşekildesınıflandırılır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1’indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Çokyaygın:

Başdönmesihissi

Başağrısı(bugenelliklehafifdüzeydedirvetedavinizinbaşındagörülür)

Zayıflıkveyorgunlukhissi

Kalpileilgilirahatsızlıklar.Belirtilerarasında,göğüsağrısı,yorgunluk,nefessiz

kalmavekollarvebacaklardaşişkinlikbulunmaktadır.

Düşükkanbasıncı.Belirtilerarasında,özellikleayağakalkıncabaşdönmesive

sersemlikhissibulunmaktadır.

Yaygın:

Bronşiltihabı,akciğeriltihabı,burunveboğazdailtihaplanmaşeklindegörülen

solunumyollarıiltihaplanması.Belirtilerarasında,hırıltılıve/veyakesikkesiknefes

alma,göğüssıkışmasıveboğazdaağrıbulunmaktadır.

Boşaltımsistemindeiltihaplanma(suatılımındaproblemoluşturabilir)

Kırmızıkanhücrelerindeazalma(kansızlık).Belirtilerarasında,yorgunhissetme,

Sayfa7/9

solukciltrengi,çarpıntıhissivenefesalmadagüçlükbulunmaktadır.

Kiloartışı

Kolesteroldüzeylerindeyükselme(kantestiilegösterilir)

Diyabetiolankişilerdekanşekerkontrolününbozulması

Depresifhissetme

Kalpatışınınyavaşlamasıveayağakalkıncabaşdönmesiveyasersemlikhissi(Bu

etkilergenellikletedavinizinbaşındagörülür)

Sıvıtutulumu.Belirtilerarasındaörneğinel,ayakvebacaklardaşişkinlikve

vücudunuzdakikanmiktarınınartmasıbulunmaktadır.

Kollarvebacaklardakandolaşımıileilişkilirahatsızlıklar.Belirtilerarasında,elve

ayaklardasoğuma,cildinbeyazlaşması,parmaklarınızdakarıncalanmaveağrıve

yürümekistediğinizdekötüleşenbacakağrısıbulunmaktadır.

Nefesalmaproblemleri

Kendinihastahissetmevehastaolmak.

shal

Görmeileilgilisorunlar

Gözyaşınınazalmasısebebiyle,gözlerdekurulukhissi

Başdönmesi,yorgunlukvebaşağrısı(buetkilergenelliklehafifdüzeydedirve

tedavinizinbaşındagörülür)

Mideağrısı.Belirtilerarasındakendinihastahissetme,mideağrısıveishal

bulunmaktadır.

Elveayaklardaağrı

Böbrekproblemleri(tuvaletegitmesıklığındadeğişikliğinideiçermektedir)

Yaygınolmayan:

Bayılma

Uykudüzensizlikleri

Elveyaayaklardahiskaybıveyakarıncalanma

Kabızlık

Terlemeartışı

Ciltileilişkilisorunlar,tümvücudunuzukaplayanderidöküntüleri,pütürlüdöküntü

(ürtiker),kaşınmahissivecildinkuruyarakparçaparçaolması

Ereksiyonyaşamadagüçlük(erektilfonksiyonbozukluğu)

Saçdökülmesi

Seyrek:

Kanınızdakitrombositsayısınındüşükolması.Belirtilerarasında,cildinkolay

morarmasıveburunkanamasıbulunmaktadır.

Buruntıkanıklığı,nefessizkalma,soğukalgınlığıbenzeribelirtiler

Ağızkuruluğu

Çokseyrek:

Beyazkanhücresisayısınındüşükolması.Belirtilerarasındaağız,dişeti,boyunve

Sayfa8/9

akciğerenfeksiyonlarıbulunmaktadır.

Kantestiilegösterilenböbrekileilgilisorunlar.

Bazıkadınlar,mesanekontrolünüsağlamaktazorlanabilirler(ürinerinkontinans).Bu

durum,normaldetedavidurdurulduğundadahaiyiyedönecektir.

Akutciddialerjikreaksiyonlar.Belirtilerarasında,boğazınveyayüzünanidenşişmesi

vebununsonucuolaraknefesalmadaveyutkunmadagüçlük,ellerin,ayaklarınve

bileklerinşişmesibulunmaktadır.

Steven-Johnsonsendromu(cildinsoyulması,şişmesi,kabarcıklarveateşileseyreden

ciddihastalık)vetoksikepidermalnekroliz(deriiçisıvıdolukabarcıklarladeri

soyulmalarıvedokukaybıileseyredenciddihastalık)gibiciddiderireaksiyonları.

DİLATREND,“gizlidiyabet”adıverilendiyabetinhafifformunasahipkişilerdediyabet

belirtilerininortayaçıkmasınadanedenolur.

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DİLATREND'inSaklanması

DİLATREND'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

30°C’ninaltındakiodasıcaklığında,ışıktanvenemdenkoruyaraksaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDİLATREND’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDİLATREND’ikullanmayınız.

Sayfa9/9

Ruhsatsahibi:

DEVAHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece-İstanbul

İ malyeri:

F.Hoffmann-LaRocheLtd.,Basel,İsviçreadınaRocheS.p.A.,Segrate(MI),İtalya

Bukullanmatalimatıtarihindeonaylanmıştır.