DIKLORON %1 JEL, 50 G

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIKLORON %1 JEL, 50 G
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIKLORON %1 JEL, 50 G
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 194/58
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 27-01-2000
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 / 6

KULLANMA TALİMATI

DİKLORON

®

%1 jel

Cilt üzerine uygulanır.

Etkin madde: Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eĢdeğer 11,6 mg diklofenak

dietilamonyum içerir.

Yardımcı madde(ler): Carbomer 934 P, etil alkol, trietanolamin, metil paraben, deiyonize

Bu

ilacı

kullanmaya

başlamadan

önce

bu

KULLANMA

TALİMATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1.

DİKLORON nedir ve ne için kullanılır?

2.

DİKLORON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3.

DİKLORON nasıl kullanılır?

4.

Olası yan etkiler nelerdir?

5.

DİKLORON’un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.

DİKLORON nedir ve ne için kullanılır?

DĠKLORON etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, Ģeffaf, alkol kokulu,

yarı katı jel formunda bir ilaçtır.

DĠKLORON

topikal

kullanılan

non-steroidal

antiinflamatuvar

preparatları

olarak

adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.

DĠKLORON 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

DĠKLORON yetiĢkinlerde

Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı,

iltihaplanma ve ĢiĢmede,

YumuĢak doku iltihaplanmalarında,

Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2 / 6

2.

DİKLORON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DİKLORON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

Diklofenak’a veya DĠKLORON’un bileĢiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi

birine karĢı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise

Asetilsalisilik

asit

(ağrı

kesici

ilaç)

veya

ibuprofen

gibi

diğer

non-steroidal

antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri

döküntüsü ya da kurdeĢen veya burun akıntısı gibi Ģikayetleriniz oluyorsa

Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

DĠKLORON’u açık yaralara ya da hasar görmüĢ, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine

uygulamayınız.

14 yaĢından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.

DİKLORON’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

GeniĢ alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli

kullanınız.

DĠKLORON yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

DĠKLORON’un gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz

suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danıĢınız.

DĠKLORON kullandığınız sürede aĢırı güneĢ ıĢığına maruz kalmayınız.

Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.

DĠKLORON kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı

bandajlar kullanılmamalıdır.

Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.

uyarılar,

geçmiĢteki

herhangi

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danıĢınız.

DİKLORON’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

DĠKLORON’un uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileĢimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DĠKLORON’u

gebeliğiniz

boyunca,

özellikle

üçüncü

üç

aylık

dönemde

kesinlikle

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

3 / 6

DĠKLORON’u kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz

tarafından

kullanılması

gerekli

görüldüğünde

geniĢ

alanlara

uygulamayınız,

uzun

süreli

kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makine kullanımı

DĠKLORON’un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

DİKLORON’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DĠKLORON

metil

paraben

içermektedir.

Alerjik

reaksiyonlara

(muhtemelen

gecikmiĢ)

sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

DİKLORON nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

YetiĢkinler:

DĠKLORON’u

günde

defa

derinin

etkilenen

bölgesine

yavaĢça

ovmak

suretiyle

uygulayınız.

Gerekli

olan

miktar

ağrılı

yerin

geniĢliğine

bağlıdır.

Örneğin:

gram

DĠKLORON (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaĢık olarak 2-2,5 cm

çapında bir

alanı tedavi etmek için yeterlidir.

DĠKLORON’u doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma,

ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7

gün kullanmanız sonucunda ağrı ve ĢiĢlik durumunda bir geliĢme olmazsa ya da daha kötüye

giderse doktorunuza danıĢınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Derinin ağrıyan ya da ĢiĢen bölgesine yavaĢça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında

hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi

edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

DĠKLORON’un çocuklarda ve 14 yaĢın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

14 yaĢ ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların

kötüleĢmesi durumunda doktora danıĢılması önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

YaĢlılarda DĠKLORON yetiĢkin dozları kullanılabilir.

4 / 6

Özel kullanım durumları:

Böbrek/ karaciğer yetmezliği

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Eğer DİKLORON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DİKLORON kullandıysanız:

DİKLORON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

DİKLORON’u kullanmayı unutursanız

Eğer DĠKLORON’un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir

sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

4.

Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DĠKLORON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kiĢilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden

biri

olursa,

DİKLORON’u

kullanmayı

durdurunuz

ve

DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ağız, yüz, dil ve boğazda ĢiĢme (anjiyoödem)

Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeĢen

Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkıĢma hissi (astım)

Bunların

hepsi

çok

ciddi

etkilerdir.

Eğer

bunlardan

biri

sizde

mevcut

ise,

sizin

DĠKLORON’a karĢı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkiler aĢağıdaki kategorilerde gösterildiği Ģekilde sıralanmıĢtır :

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

5 / 6

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın:

Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

Döküntü

Dermatit (kontakt dermatit dahil)

Seyrek:

Sıvı keselerinin oluĢtuğu bir tür deri hastalığı (büllöz dermatit)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın:

KaĢıntı

Kızarıklık (eritem)

Çok seyrek:

IĢığa hassasiyet

Bunlar DĠKLORON’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma

talimatında

alan

veya

almayan

herhangi

etki

meydana

gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemĢireniz ile konuĢunuz. Ayrıca karĢılaĢtığınız yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “Ġlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0800 3140008 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamıĢ olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

DİKLORON’un saklanması

DİKLORON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DİKLORON’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DİKLORON’u kullanmayınız.

6 / 6

Son kullanma tarihi geçmiĢ veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve ġehircilik

Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

DEVA HOLDĠNG A.ġ.

Küçükçekmece/ĠSTANBUL

Tel: 0 212 692 92 92

Fax: 0 212 697 00 24

E-mail: deva@devaholding.com.tr

Üretim yeri:

Deva Holding A.ġ.

Kapaklı/TEKĠRDAĞ

Bu kullanma talimatı // tarihinde onaylanmıştır.