DICOL JEL %1 50 GR

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DICOL JEL %1 50 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DICOL JEL %1 50 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699578340612
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 28-06-2016
 • Son Güncelleme:
 • 24-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMA TALİMATI

DİCOLjel %1

Cilt üzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1gjel10mgDiklofenaksodyumaeşdeğerdiklofenakdietilamonyum

içerir.

Yardımcımaddeler:Karbopol,cetiolB2,cetiolLC,propilenglikol,izopropilalkol,

dietilamin, deiyonizesu

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğer ilavesorularınız olursa, lütfendoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişisel olaraksizeiçin reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DİCOL nedir veneiçinkullanılır?

2.DİCOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

3.DİCOL nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DİCOL’ünsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

1.DİCOL nedir veneiçinkullanılır?

DİCOL, etkin maddeolarak diklofenak dietilamonyum içeren,jel formundabir ilaçtır.

DİCOL,topikalkullanılannon-streoidalantiinflamatuvarpreparatlarıolarak

adlandırılan bir ilaçgrubunadahildir.Yalnızcaharici kullanım içindir.

DİCOL, 50g’lık tüplerilekullanımasunulmaktadır.

DİCOL yetişkinlerde

o Burkulma,ezilme,incinmegibikazalaryadasporyaralanmalarınınnedenolduğu

ağrı, iltihaplanma veşişmede,

o Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

2.DİCOL’ükullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DİCOL’üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

DiklofenakaveyaDİCOL’ünbileşimindebulunanyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşı (yardımcı maddelerlistesine bakınız) alerjinizvarise

Asetilsalisilikasit(ağrıkesicibirilaç)veyaibuprofengibidiğernon-steroidal

antiinflamatuvarilaçlarilehırıltıyadakısanefesalma(astımatağı),sıvıkabarcıklı

deri döküntüsüyadakurdeşen veyaburun akıntısıgibişikayetlerinizoluyorsa

Hamileyseniz(özellikleson 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

DİCOL’üaçıkyaralarayadahasargörmüşhasargörmüş,döküntülüveekzemalıcilt

üzerineuygulamayınız.

14yaşından küçük çocuklardaveadolesanlardakullanmayınız.

DİCOL’üaşağıdakidurumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Genişalanlarauygulanacaksaveyauzunsürelitedaviamacıylakullanacaksanız

dikkatlikullanınız.

DİCOLyalnızcaharici kullanım içindir.Ağıziçineuygulamayınız. Yutmayınız.

DİCOL’üngözletemasındankaçınınız.Gözletemasıdurumundagözünüzütemiz

suylayıkayınız. Rahatsızlık devam edersedoktorunuzayadaeczacınızadanışınız.

DİCOLkullandığınızsüredeaşırıgüneş ışığına maruzkalmayınız.

Deri döküntülerinizin olması durumundatedavinizi durdurunuz.

DİCOLkapatıcı olmayanbandajlarlakullanılabilir; ancak havageçirmeyenkapatıcı

bandajlar kullanılmamalıdır.

Diklofenak içeren diğerürünlerle birlikte kullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DİCOL’ünyiyecekveiçecekilekullanılması

DİCOL’ün uygulamayöntemi açısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimiyoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

DİCOL’ügebeliğinizboyunca,özellikleüçüncüüçaylıkdönemdekesinlikle

kullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DİCOL’ükesinliklegerekliolmadıkçaemzirmedönemindekullanmayınız.

Doktorunuztarafındankullanılmasıgerekligörüldüğündegenişalanlara

uygulamayınız, uzun sürelikullanmayınızvegöğüs üzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

DİCOL’ün araçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindeetkisiyoktur.

DİCOL’üniçeriğindebulunanbazı yardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DİCOL

propilenglikol içerdiğinden ciltteiritasyonaneden olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.DİCOL nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığı içintalimatlar:

Yetişkinler:

DİCOL’ügünde3-4defaderininetkilenenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyleuygulayınız.

Gerekliolanmiktarağrılıyeringenişliğinebağlıdır.Örneğin:2-4gramDİCOL(kirazile

cevizbüyüklüğükadarmiktarda)yaklaşıkolarak2.0-2.5cmçapındabiralanıtedavietmek

içinyeterlidir.

DİCOL’üdoktortavsiyesiharicindekasveeklemağrılarında(incinme,burkulma,ezilme

gibi)yadatendonitte2hafta,artritağrısında3haftadanuzunsürelikullanmayınız.7gün

kullanmanızsonucundaağrıveşişlikdurumundabirgelişmeolmazsayadadahakötüye

gidersedoktorunuzadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Derininağrıyanyadaşişenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyleuygulayınız.Ovmasırasında

hafifserinleticibiretkihissedebilirsiniz.Uygulamadansonraelleriniziyıkayınız(tedavi

edilen bölge ellerinizdeğilse).

Değişikyaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

DİCOL’ün çocuklardave14yaşınaltındaki ergenlerdekullanımıönerilmemektedir.

14yaşveüzeriçocuklarda,ağrıiçin7gündenuzunsürekullanılmasıyadasemptomların

kötüleşmesi durumundadoktoradanışılması önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanım:

YaşlılardaDİCOL’ünyetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanımdurumları:

Özel kullanım durumuyoktur.

EğerDİCOL’ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDİCOL kullandıysanız:

DİCOL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DİCOL’ükullanmayı unutursanız:

EğerDİCOL’ünbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızvebirsonraki

dozu normal kullanma zamanındaalınız.

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozuygulamayınız.

4. Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DİCOL’üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaDİCOL’ükullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ağız,yüz, dilveboğazdaşişme

Sıvıkabarcıklı deri döküntüsüyadakurdeşen

Hırıltıyadakısa nefesalma,yadagöğüste sıkışma hissi (astım)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDİCOL’e

karşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek

olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

Döküntü

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersenizdoktorunuza söyleyiniz:

Işığahassasiyet

Kaşıntı

Kızarıklık

BunlarDİCOL’ün hafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyer alan"İlaçYan EtkiBildirimi"ikonuna tıklayarakyada

0 800 3l4 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans Merkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazlabilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DİCOL’ünsaklanması

DİCOL’üçocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’nin altındaki odasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraDİCOL’ü

kullanmayınız.

Eğer üründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDİCOL’ükullanmayınız.

Ruhsat sahibi: BiofarmaİlaçSan. veTic.A.Ş.

Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No:156

34885 Sancaktepe/İstanbul

Telefon: (0216)398 10 63 (Pbx)

Faks: (0216)419 27 80

Üretimyeri: Münir ŞahinİlaçSanayi veTicaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad.No:22

34873 Kartal/İST

Telefon: (0216)306 62 60 (Pbx)

Faks: (0216)353 94 26

Bu kullanma talimatı.. ..….tarihindeonaylanmıştır.