DICLOMEC 75 MG/ 3 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 4 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DICLOMEC 75 MG/ 3 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 4 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DICLOMEC 75 MG/3 ML IM ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 4 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 173/14
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 30-03-1995
 • Son Güncelleme:
 • 10-05-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1/11

KULLANMA TAL İMATI

DİCLOMECampul

Kasiçineuygulanır.

Etkinmadde:Herbirampul75 mgdiklofenak sodyumiçerir.

Yardımcımaddeler:Mannitol, sodyummetabisülfit(E223), benzilalkol, propilen glikol,

enjeksiyonluk su, pHayarıiçinsodyumhidroksit.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Bu kullanma talimatınısaklayınız. Daha sonra tekrarokumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa, lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasındadoktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlaraaynen uyunuz.İlaçhakkında sizeönerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1. DİCLOMECnedirveneiçinkullanılır?

2. DİCLOMEC

kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DİCLOMEC nasılkullanılır?

4. Olası yanetkilernelerdir?

5. DİCLOMEC’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DİCLOMECnedirveneiçinkullanılır?

DİCLOMEC75 mgampul, etkinmaddesidiklofenak sodyumolan birenjeksiyonluk

çözeltiiçeren ampulşeklindesunulmaktadır.

DİCLOMEC,ağrıveiltihaptedavisindekullanılan“steroidolmayaniltihapgiderici

ilaçlar”(NSAİİ’ler)isimlibirilaçgrubunadahildir.

Herkutuda3 ml’lik4veya10adetampul bulunmaktadır.

Kasiçine uygulanan DİCLOMECaşağıdakirahatsızlıklarıntedavisindekullanılır:

Kireçlenme(osteoartrit),eklemlerdeağrıveşekilbozukluğu (romatoid artrit)vesırt, boyun ve

göğüskafesieklemlerindesertleşmeileseyredenağrılıilerleyiciromatizma(ankilozan

2/11

spondilit)belirtivebul gularınıntedavisiileakutguthastalığınabağlıeklemiltihabı(akutgut

artrit), akutkas- iskeletsistemiağrıları,ameliyattansonrakiağrı(postoperatifağrı)veağrılı

adetgörme(dismenore)tedavisindeendikedir.

DİCLOMEC’innasıletkigösterdiğiyadasizenedenverildiğikonusundasorularınızvarsa

lütfen doktorunuzadanışınız.

2. DİCLOMEC’ikullanmadan öncedikkatedilmesigerekenler

Doktorunuzuntümtalimatlarınadikkatleuyunuz.Bu bilgilerbukullanmatalimatındayeralan

genelbilgilerdenfarklıolabilir

DİCLOMEC’iaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

Diklofenak,sodyum metabisülfit (ya dadiğersülfit)yadabukullanmatalimatının

başındaverilen,DİCLOMEC’indiğerbileşenlerindenherhangibirinekarşıalerjiniz

varsa.

Daha önceiltihap yadaağrıtedavisindekullanılanilaçları(örneğinasetilsalisilik

asit/aspirin,diklofenakyadaibuprofen)aldıktansonraalerjibelirtileriyadabulguları

yaşadıysanız.Bunlararasındaastım,burunakıntısı,deridöküntüsü,yüzdeşişlikyer

alabilir.Buhastalarda“steroidolmayan iltihapgidericiilaçlar”(NSAİİ’ler)aşiddetli,

nadiren ölümcül, reaksiyonlaroluştuğubildirilmiştir.Alerjinizolduğunu

düşünüyorsanızdoktorunuzadanışınız.

Koronerartercerrahisi( kalpdamarameliyatı,by-passgibi)geçirdiyseniz,ameliyat

öncesi, sırasıvesonrasıağrıların tedavisinde,

Mideyadabarsak ülseriniz(yara)varsa,

Mide-barsak kanalındakanamanızya da delinmevarsa,böyledurumlardaortayaçıkan

belirtiler arasındakanlıdışkıyadasiyah dışkıdayeralabilir,

Şiddetliböbrekyadakaraciğerhastalığınızvarsa,

Şiddetlikalpyetmezliğinizvarsa,

Hamilelikdöneminin son üçayındaysanız.

BuuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyseDİCLOMEC’i

kullanmadan önce bunudoktorunuzadanışınz.Doktorunuzbuilacınsiziniçinuygunolup

olmadığınakararverecektir.

Alerjinizolduğunu düşünüyorsanızdoktorunuzadanışınız.

3/11

DİCLOMEC’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

Diklofenaktedavisine,kalpdamarsistemihastalıklarıiçinönemliriskfaktörlerini

(örneğin,yüksekkanbasıncı,kanınızdayağ(kolesterol,trigliseritler)düzeylerinde

anormalderecedeyükseklik,şekerhastalığı,sigarakullanımıgibi)taşıyanhastalarda,

ancakdikkatlibirdeğerlendirmesonrasındabaşlanmalıdır.Özellikleyüksekdozda

kullanımında(günlük150mg)veuzunsürelitedavilerdeburiskinarttığıgörülmüştür.Bu

yüzden,diklofenaktedavisindemümkünolanenkısatedavisüresiveendüşüketkili doz

tercihedilmelidir.Sağlıkmesleğimensuplarınınhastalarındiklofenaktedavisinedevam

etmegerekliliğinidüzenliolarak tekrardeğerlendirmelidir.

Bilinen birkalpyadakan damarıhastalığınızvarsa[ayrıcakontroledilemeyenyüksek kan

basıncı,konjestifkalpyetmezliği(kalbinvücudunihtiyaçlarınıkarşılayabilecekkadarkan

pompalayamaması),bilineniskemikkalphastalığı(kalbinoksijenlenmesinive

kanlanmasınısağlayandamarındaralması)veyaperiferikarteriyelhastalık(atardamarların

dara lmasıvebununsonucundadamarınbeslediğibölgeyeyeterincekangidememesi

durumu)dahilkalpdamarsistemihastalığıolaraktanımlanır.DİCLOMECile tedavi

genellikleönerilmez.(Bilinenkalphastalığınızvarsayadakalphastalığıriski

taşıyorsanızveözellikle4 haftadan uzun süredirtedaviediliyorsanız;DİCLOMECile

tedavinizisürdürmenizgerekipgerekmediğidoktorunuztarafındanyeniden

değerlendirilecektir.)

Kalpdamarsistemineyönelikyanetkileraçısındanriskinizimümkünolanendüşük

seviyede tutmaküzereağrıve/veyaşişliğinizihafifletenendüşükDİCLOMECdozunu,

mümkün olan en kısasüreboyuncaalmanızgenellikleönemlidir.

DİCLOMEC’ibaşkailtihapgidericiilaçlarla(asetilsalisilikasit/aspirin,kortikosteroidler

(kortizon vebenzeriilaçlar) ,“kan sulandırıcılar”veseçiciserotoningerialıminhibitörleri

olara ksınıflandırılandepresyonilaçlarıdahil)eşzamanlıolarakalıyorsanız(bkz.“Diğer

ilaçlarilebirliktekullanımı”).

Astımınızyadasaman nezleniz(mevsimsel alerjiknezle)varsa.

Daha önce mide ülseri,midekanama sıyadasiyahdışkıgibimide-barsaksorunları

geçirdiysenizya da geçmişteiltihapgidericiilaçlaraldıktansonramiderahatsızlığıyada

mideyanmasıolduysa.

Kolon iltihabı(ülseratifkolit)yadabarsakiltihabı(Crohn hastalığı)varsa.

Karaciğeryadaböbrekleilgilisorunlarınızvarsa.

Vücudunuzun s usuzkalmışolmaolasılığıvarsa(örneğinhastalık,ishal,büyükbir

ameliyatöncesiyadasonrası).

Ayaklarınızşişmişise.

Kanama bozukluğunuzyadakanlailgilibaşkabozukluklarınızvarsa(porfiriadındanadir

birkaraciğersorunu dahilolmak üzere)

B ağdokusu hastalıklarıyadabenzerbirrahatsızlığınızvarsa.

Yukarıdakiuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DİCLOMECkullanırkenherhangibirzamandagöğüsağrısı,nefesdarlığı,güçsüzlük

yadageveleyerekkonuşmagibikalpyadakandamarlarıproblemlerineişareteden

belirtiveyasemptomlaryaşarsanızderhaldoktorunuzu arayınız

4/11

DİCLOMEC, birenfeksiyonun belirtilerini(örneğinbaşağrısı,yüksekateş)

hafifletebilirvedolayısıylaenfeksiyonunsaptanmasınıveyeterliderecedetedavi

edilmesinigüçleştirebilir.Kendiniziiyihissetmiyorvedoktoragörünmeihtiyacı

duyuyorsanız,DİCLOMECkullandığınızıdoktorunuzasöylemeyiunutmayınız.

Çok nadird urumlarda,diğeriltihapgidericiilaçlargibiDİCLOMECdeşiddetlialerjik

reaksiyonlara(örneğin döküntü)neden olabilir.

Eğeryukarıdatanımlananbelirtilerdenherhangibiriniyaşarsanız,derhaldoktorunuzahaber

veriniz.

D İCLOMEC’inyiyecekveiçecekilekullanılması

Geçerlideğildir.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerhamileysenizyadahamileolabileceğinizidüşünüyorsanız,bunu doktorunuzasöyleyiniz.

Kesinliklegerekliolmadığıtakdirdehamilelik dönemindeDİCLOMEC’ikullanmamalısınız.

DiğeriltihapgidericiilaçlardaolduğugibiDİCLOMECdehamilelik döneminin son üç

ayındakullanılmamalıdır,çünküannekarnındakibebeğezararverebiliryadadoğum

ırasındasorunlaranedenolabilir.

DİCLOMEChamilekalınmasınıgüçleştirebilir.Hamilekalmayıplanlıyorsanızyadahamile

kalmakonusunda sorunlarınızvarsa,gerekliolmadıkçaDİCLOMEC’ikullanmamalısınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Eğerbebeğiniziemziriyorsanız, bunu doktorunuzasöyleyiniz.

DİCLOMECalıyorsanızbebeğiniziemzirmemelisiniz,çünkübubebeğiniziçinzararlı

olabilir.

Araçvemakinekullanımı

DİCLOMECkullanan hastalardanadirolarakgörmebozuklukları,sersemlikyadauykuhali

gibiyanetkilergörülebilir.Butüretkilerinifarkederseniz,araçvemakinekullanmamalıya

dadikkatliolmanızıgerektirenbaşkaaktivitelerdebulunmamalısınız.Butürbiretkiyle

karşılaştığınıztakdirdebunu mümkün olan en kısasürededoktorunuzabildiriniz.

DİCLOMEC’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DİCLOMECsodyummetabisülfitiçerir.Nadirolarakşiddetliaşırıduyarlılıkreaksiyonlarıve

bronşlarıdaraltıcıetkisiolabilir.

DİCLOMECpropilenglikol içerir.Alkol benzeribelirtilerenedenolabilir.

5/11

DİCLOMECbenzilalkoliçerir.Prematürebebeklerveyenidoğanlarauygulanmaması

gerekir.Bebeklerdeve3yaşınakadarolançocuklardatoksikreaksiyonlaravealerjik

reaksiyonlarasebebiyetverebilir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Aşağıdakiilaçlardanherhangibirinialıyorsanızbunudoktorunuzasöylemenizözellikle

önemlidir:

Lityumya da seçici serotoningerialıminhibitörleri(SSRI’lar);(bazıdepresyon

tiplerinin tedavisindekullanılan ilaçlar).

Digoksin (kalp sorunlarıiçin kullanılan birilaç).

Mifepriston (istenmeyengebeliklerisonlandırmakiçinkullanılanbirilaç).

Diüretikler(idrarsöktürücüilaçlar).

ACEinhibitörleriyadabeta-blokö rler(yüksekkanbasıncınınvekalpyetmezliğinin

tedav isindekullanılanilaçlar).

Diğeriltihapgidericiilaçlar(asetilsalisilikasit/aspirinyadaibuprofengibi)

Kortikosteroidler(vücuduniltihaptan etkilenenbölgelerinderahatlamasağlamakiçin

kullanılanilaçlar).

Kan sulandırıcılar(kanınpıhtılaşmasınıönlemekiçinkullanılanvarfarinvebenzeri

ilaçlar).

Diyabet (şekerhastalığı)tedavisindekullanılan ilaçlar(insülin hariç).

Metotreksat(bazıkanseryadaeklemiltihabıtürlerinin tedavisindekullanılan birilaç).

Siklosporin, takrolimus(özellikleorgan nakliyapılan hastalardakullanılan ilaçlar).

Trimetoprim(idraryoluenfeksiyonlarındankorunmadavebuenfeksiyonların

tedavisindekullanılır).

Kinolon türeviantibakteriyelilaçlar(Enfeksiyonakarşıkullanılanbazıilaçlar).

Vorikanozol(mantarenfeksiyonlarındakullanılanbirilaç)

Fenitoin(kasılmanöbetlerinin tedavisindekullanılan birilaç)

Kolestipolvekolestiramin (kolesteroldüşürücüolarak kullanılan ilaçlar)

Eğerreçeteliyada reçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfen doktorunuza veya eczacınıza bilgiveriniz.

3. DİCLOMECnasılkullanılır?

Doktorunuzun verdiğitalimatlaradikkatleuyunuz. Önerilen dozuvetedavisüresini

aşmayınız.

Uygun kull anımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar:

6/11

Önerilendozuaşmayınız.Ağrınızıkontroledebilenendüşükdozukullanmanızve

DİCLOMEC’igerektiğinden uzun sürealmamanızönemlidir.

Doktorunuztamolarakkaçtane DİCLOMECampulkullanacağınızısize söyleyecektir.

Tedaviyeverdiğinizyanıtabağlıolarakdoktorunuzdahayüksekyadadahadüşükbirdoz

önerebilir.

Erişkinlerde:

Erişkinlere,ikigündeenfazlagünlük dozolarakbirampuliçeriğiverilir,bazıvakalarda

gündeikiampul içeriğiverilebilir.Gerekirse,tedaviyeDİCLOMECtablet iledevam

edilebilir.

Uygulama yoluvemetodu:

Çözeltiampulden şırıngayaçekilirvekalçakasının içinederineenjekteedilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DİCLOMECçocuklara ve ergenlere(18yaşaltı)verilmemelidir.

Yaşlılardakullanımı:

YaşlıhastalarDİCLOMEC’inetkilerinediğererişkinlerdendahaduyarlıolabilir.Bunedenle,

yaşlılardoktortalimatlarınauymayaözellikledikkatetmelivesemptomlarınhafifletilmesi

içingereken endüşükmiktardatabletikullanmalıdır.Yaşlıhastalarınistenmeyenetkileri

derhaldoktorlarınabildirmelerison dereceönemlidir.

Böbrekyetmezliği:

DİCLOMECböbrekyetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.Böbrekyetmezliğiolan

hastalardayapılmışçalışmalarmevcutolmadığından,dozayarlamasınailişkinönerilerde

bulunulamaz.HafifilaortaşiddetteböbrekyetmezliğinizvarsaDİCLOMEC’indikkatli

uygulanmasıkonusundadoktorunuzsizi uyaracaktır.Lütfen doktorunuzadanışınız.

Karaciğeryetmezliği:

DİCLOMECkaraciğeryetmezliğiolanhastalardakullanılmamalıdır.Karaciğeryetmezliği

olanhastalardayapılmışçalışmalarmevcutolmadığından,dozayarlamasınailişkinönerilerde

bulunulamaz.HafifilaortaşiddettekaraciğeryetmezliğinizvarsaDİCLOMEC’indikkatli

uygulanmasıkonusundadoktorunuzsizi uyaracaktır.Lütfen doktorunuzadanışınız.

EğerDİCLOMEC’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDİCLOMECkullandıysanız:

KazayladoktorunuzunsizesöylediğindençokdahafazlaDİCLOMECaldıysanız,derhal

doktorunuzlayadaeczacınızlatemaskurunuzyadabirhastaneninacilservisinebaşvurunuz.

Tıbbibakımgörmenizgerekebilir.

7/11

DİCLOMEC’den kullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DİCLOMECkullanmayıunutursanız:

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozalmayınız.

Birdozu almayıunutursanız, hatırladığınızdavakitgeçirmeden bu dozu alınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi DİCLOMEC’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Bazıyanetkilerciddiolabilir

Buyaygınyanetkilerözellikleuzunbirzamanperiyodundayüksekbirgünlükdoz(150mg)

alındığında her1000 hastadan 1 ila 10’unu etkileyebilir

Anivebasıcıgöğüsağrısı(miyokardenfarktüsü veyakalp krizibelirtileri).

Nefessizlik,uzanırkensolumagüçlüğü,ayakveyabacaklardaşişlik(kardiyakyetmezlik

belirtileri).

Karın ağrısı, hazımsızlık,mideekşimesi, gaz, midebulantısı, kusma,

Mideveyabarsaktaherhangibirkanamabelirtisi(kusmuktakan görülmesi, siyahyada

koyu renklidışkı)

Deridökülmeleri,kaşıntı,morarma,ağrılıkırmızıbölgeler,derisoyulmasıveya

kabarcıklardahilolmaküzere alerjikreaksiyonlar,

Yüz, dudak, ellerveyaparmaklardaşişlik

Derinin ya dagözün beyazının sararması

Sürekliboğazağrısıveyayüksekateş

İdrarmiktarındaveyagörüntüsündebeklenmeyendeğişim

Yaygıngörülenyanetkiler(100hastanın10’unuetkileyen):

Başağrısı,

Sersemlikhissi,

Vertigo(dengeboukluğundan kaynaklanan başdönmesi),

Bulantı,

Kusma,

İshal,

Sindirimgüçlüğü(dispepsi(hazımsızlık, sindirimbozukluğu)belirtisi),

Karın ağrısı,

Gaz,

İştah kaybı,

Anormalkaraciğerfonksiyonu(örneğin transaminazdüzeylerininyükselmesi),

Deridöküntüsü,

Uygulamayerindereaksiyon, ağrıvesertleşme.

Uygulamayerindetahriş.

8/11

Mideağrısı

Seyrekyanetkiler(10.000 hastanın1 ila 10’unda görülen)

Kendiliğindenoluşankanamayadamorluklar(trombositopeniyanikanamayıdurduran

trombositadıverilen hücrelerin azalmasınabağlıbelirtiler),

Yüksekateşsıktekrarlananenfeksiyonlar,sürekliboğazağrısı(agranülositoz,yani

vücudunenfeksiyonlarakarşısavunmasındarolalanbazıhücrelerinazalmasınabağlı

belirtiler),

Nefesalmadaveyutmadagüçlük,deridöküntüsü,kaşıntı,kurdeşen,başdönmesi(aşırı

duyarlılık, anafilaktik veanafilaktoid reaksiyonlar),

Hırıltıveöksürükilebirliktesolukalıpvermedeanigüçlükvegöğüstesıkışmahissi

(astımınyadaateşvarsapnömonitolarakadlandırılanbirçeşitakciğeriltihabı

belirtileri),

Aniveşiddetlibaşağrısı,bulantı,sersemlik,uyuşukluk,konuşamamayadakonuşma

güçlüğü,güçsüzlükyadadudaklarveyüzdeparaliz(felç)(serebrovaskülerolayyada

inmebelirtileri),

Boynunsertleşmesi,ateş,bulantı,kusma,başağrısı(aseptikmenenjitolarakadlandırılan

beyinzarıiltihabıbelirtisi),

Kankusma(hematemezbelirtileri)ve/veyasiyahyadakanlıdışkılama(mide barsak

kanama sıbelirtileri),

Kanlıishal(kanamalıdiyarebelirtileri),

Siyahdışkılama(melenaolarak adlandırılan barsak kanamasıbelirtileri),

Mideağrısı, bulantı(mide barsakülseribelirtileri),

Derininyadagözlerinsararması(sarılıkbelirtileri),bulantı,iştah kaybı, koyurenkliidrar

(hepatit (karaciğeriltihabı)//karaciğeryetmezliğibelirtileri),

Sersemlik(uykululukhali belirtisi),

Mideağrısı(gastritbelirtisi),

Karaciğerbozukluğu,

Kaşıntılıderidöküntüsü (ürtiker[kurdeşen]belirtileri),

Genel şişme(ödembelirtileri),

Uygulamayerinde nekroz.

Kalın barsaktaağrı(bazen kanamaveboşaltım/akıntıilebirlikte).

Çokseyrekyanetkiler(10.000hastada1’denaz görülen)

Özellikleyüzün veboğazın şişmesi(anjiyoödembelirtileri),

Havale (konvülsiyon belirtileri),

Başağrısı, başdönmesi(hipertansiyonyadayüksek kan basıncıbelirtileri),

Deridöküntüsü, morumsu- kırmızılekeler,ateş,kaşıntı(vaskülit[kandamarlarının

iltihabı]belirtileri),

İshal,karınağrısı,ateş,bulantı,kusma(kanamalıkolit(kalınbarsakiltihabı)veülseratif

kolitveyaCrohn hastalığının alevlenmesidahilkolitbelirtileri),

9/11

Midenin üzerindeşiddetliağrı(pankreasiltihabıbelirtileri),

Grip benzerisemptomlar,yorgun lukhissi,kasağrıları,kantestisonuçlarındakaraciğer

enzimlerindeartış(fulminanthepatit,karaciğernekrozu,karaciğeryetmezliğidahil

karaciğerbozukluğu belirtileri),

Deridekabarcık(büllözdermatitbelirtileri),

Derirengininkırmızıyadamorolması(damariltihabınınolasıbelirtileri),kabarcıklı

deridöküntüleri,dudaklarda,gözlerdeveağızdakabarcıklarınoluşması,pullanmayada

soyulmaylabirliktegörülenderiiltihabı(eritemamultiformeyadaateşvarsaStevens-

Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlikvekızarıklıklaseyreden

iltihap)yadatoksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddi

birhastalık)belirtileri),

Pullanmayadasoyulmaylabirliktegörülenderi döküntüsü(eksfoliyatifdermatit

belirtileri),

Derinin güneşehassasiyetindeartış(ışığaduyarlılıkreaksiyonubelirtileri),

Morderilekeleri(purpurayadabiralerjinedeniyleoluştuysaHenoch-Schonlein purpura

belirtileri),

Şişkinlik, güçsüzlük hissiyadaanormalidraraçıkma(akutböbrekyetmezliğibelirtileri),

İdrardaaşırımiktardaprotein(proteinüribelirtileri),

Yüzdeyadakarındaşişme,yüksek kan basıncı(nefrotik sendrombelirtileri),

Yüksekyadadüşükidrarçıkışı,sersemlik,zihinkarışıklığı,bulantı(tubulointerstisiyel

nefrit belirtileri),

İdrarçıkışınınciddişekildeazalması(renalpapillernekrozbelirtileri),

Düşük kırmızıkan hücresidüzeyi(anemibelirtisi),

Düşük beyazkan hücresidüzeyi(lökopenibelirtisi),

Zaman,yer,yönalgılarındabozulma(Dezoryantasyon),

Depresyon,

Uyumagüçlüğü (uykusuzluk belirtisi),

Kabusgörme,

Uyaranlara karşıaşırıduyarlıolmadurumu,

Rahatsızedicidüşünceleryadaruh hali(psikotikbozukluk belirtileri),

Ellerdeyadaayaklardakarıncalanmayadauyuşukluk (parestezibelirtisi),

Bellekzayıflaması(hafızabozukluğunun belirtileri),

Anksiyete,

Titreme(tremor),

Tat almaduyusundabozulma(disgözi belirtileri),

Duymadagüçlük(işitmebozukluğunun belirtisi),

Görmebozuklukları(görmedebozukluk, bulanık görme,çiftgörmebelirtileri),

Kulakçınlaması,

Kabızlık,ağızdayaralar(stomatit(ağıziçindeiltihap)belirtileri),

Dildeşişme,kızarıklıkveağrı(glossit[dililtihabı]belirtileri),

10/11

Yemek borusunda bozukluk (özofagusbozukluğu),

Özellikleyemekten sonraüstkarın ağrısı(intestinaldiyaframhastalığıbelirtisi),

Çarpıntı,

Göğüsağrısı,

Kaşıntılı,kırmızıveyanmahissineneden olandöküntü(egzemabelirtileri),

Deriüzerindeoluşan kızarıklık(eritem),

Saçdökülmesi(alopesi),

Kaşıntı(prurit),

İdrardakan tespitedilmesi(hematüri).

Uygulamayerinde irinkesesi(abse).

Buyan etkilerden herhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz.

EğerDİCLOMEC’ibirkaçhaftadandahauzunsürediralıyorsanız,farketmediğiniz

istenmeyenetkileresahipolmadığınızdaneminolmakiçindoktorunuzadüzenlikontrole

gitmelisiniz.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz, eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”

ikonunatıklayarakdoğrudanTürkiyeFarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)’ne

bildirebileceğinizgibi, 0 800 314 00 08 numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz

5. DİCLOMEC’insaklanması

DİCLOMEC’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25°C’nin alt ındakiodasıcaklığındasaklayınız.Işıktan koruyunuz.

Orijinalambalajındasaklayınız.

Son kullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdakison kullanma tarihinden sonra DİCLOMEC’ikullanmayınız.

Ruhsat sahibi: AbdiİbrahimİlaçSan. veTic. A.Ş.

ReşitpaşaMah. EskiBüyükdereCad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/İstanbul

11/11

Üretimyeri: İdolİlaçDolumSan. VeTicA.Ş.

Topkapı/İstanbul

(veya)

MefarİlaçSan. A. Ş.

Kurtköy/İstanbul

Bu kullanma talimatı././. tarihindeonaylanmıştır.

Document Outline