DICLACTIVE

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DICLACTIVE %1 JEL 50 GR
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DICLACTIVE %1 JEL 50 GR
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • diclofenac

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8680760340015
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 17-09-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMATALİMATI

DİCLACTİVE%1jel

Ciltüzerineuygulanır.

Etkinmadde:Her1 gjel10 mgd iklofenaksodyumaeşdeğer11.6 mgdiklofenak

dietilamonyum içerir.

Yardımcımaddeler:Carbopol974P, izopropilalkol, propilenglikol, likitvazelin,

Cetomacrog ol1000, CetiolLC, trietanolamin, mentolesansı, lavantaesansı, deiyonizesu.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünkü sizin için önemlibilgileriçermektedir.

Buk ullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumaya ihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa lütfen doktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

Bu ilaçkişiselolaraksizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuza

bu ilacıkullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksek veya düşükdozkullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1) DİCLACTİVEnedirveneiçinkullanılır?

2) DİCLACTİVE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3) DİCLACTİVEnasılkullanılır?

4) Olasıyanetkilernelerdir?

5) DİCLACTİVE’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DİCLACTİVEnedirveneiçinkullanılır?

DİCLACTİVEetkin maddeolarak diklofenakdietilamonyumiçeren,jel

formundabirilaçtır.

DİCLACTİVEtopikalkullanılannon-steroidalantiinflamatuvarpreparatları

olarak adlandırılan birilaçgrubunadahildir.Yalnızcaharicikullanımiçindir.

DİCLACTİVE50g'lık tüplerilekullanımasunulmaktadır.

DİCLACTİVEyetişkinlerde

Burkulma,ezilme,incinmegibikazalaryadasporyaralanmalarının

neden olduğu ağrı, iltihaplanmaveşişmede,

Yumuşak doku iltihaplanmalarında,

Bölgeselromatizmahastalıklarındakullanılır.

2

2. DİCLACTİVE’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DİCLACTİVE’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Eğer:

Diklofenakaveya DİCLACTİVE’inbileşimindebulunanyardımcımaddelerden

herhangibirinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvarise,

Asetilsalisilikasit(ağrıkesicibirilaç)veyaibuprofengibidiğernon-steroidal

antiinflamatuvarilaçlarilehırıltıyadakısanefesalma(astımatağı),sıvı

kabarcıklıderidöküntüsüyadakurdeşenveyaburunakıntısıgibişikayetleriniz

oluyorsa

Hamileyseniz(özellikleson 3 aylık dönemde)kullanmayınız.

DİCLACTİVE’iaçıkyaralarayadahasargörmüş,döküntülüveekzemalıcilt

üzerineuygulamayınız.

14yaşından küçük çocuklardaveadolesanlardakullanmayınız.

DİCLACTİVE’iaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ:

Eğer:

Genişalanlarauygulanacaksaveyauzunsürelitedaviamacıylakullanacaksanız

dikkatlikullanınız.

DİCLACTİVEyalnızcaharicikullanımiçindir.Ağıziçineuygulamayınız.

Yutmayınız.

DİCLACTİVE’ingözletemasındankaçınınız.Gözletemasıdurumunda

gözünüzü temizsuyla yıkayınız.Rahatsızlıkdevamedersedoktorunuzayada

eczacınızadanışınız.

DİCLACTİVEkullandığınızsüredeaşırıgüneşışığınamaruzkalmayınız.

Deridöküntülerinizin olmasıdurumundatedavinizidurdurunuz.

DİCLACTİVEkapatıcıolmayanbandajlarlakullanılabilir;ancakhava

geçirmeyenkapatıcıbandajlarkullanılmamalıdır.

Diklofenak içeren diğerürünlerlebirliktekullanmayınız.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DİCLACTİVE’inyiyecekveiçecekilekullanılması

DİCLACTİVEJEL’inuygulamayöntemiaçısındanyiyecekveiçeceklerleetkileşimi

yoktur.

Hamilelik

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DİCLACTİVE'igebeliğinizboyunca,özellikleüçüncüüçaylıkdönemdekesinlikle

kullanmayınız.

3

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacıkullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınıza danışınız.

DİCLACTİVE’ikesinliklegerekliolmadıkçaemzirmedönemindekullanmayınız.

Doktorunuztarafındankullanılmasıgerekligörüldüğündegenişalanlarauygulamayınız,

uzun sürelikullanmayınızvegöğüsüzerineuygulamayınız.

Araçvemakinekullanımı

DİCLACTİVE’in araçvemakinekullanmayeteneğinizüzerindeetkisiyoktur.

DİCLACTİVE’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemli

bilgiler

DİCLACTİVEpropilenglikoliçerdiğindenciltteiritasyonaneden olabilir.

Diğerilaçlarlabirliktekullanımı

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3. DİCLACTİVEnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulama sıklığıiçintalimatlar

Yetişkinler:

DİCLACTİVE’igünde3-4defaderininetkilenenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyle

uygulayınız.Gerekliolanmiktarağrılıyeringenişliğinebağlıdır.Örneğin:2-4 gram.

DİCLACTİVE(kirazilecevizbüyüklüğükadarmiktarda)yaklaşıkolarak2.0-2.5 cm

çapındabiralanıtedavietmekiçinyeterlidir.

DİCLACTİVE’idoktortavsiyesiharicindekasveeklemağrılarında(incinme,burkulma,

ezilmegibi)yadatendonitte2hafta,artritağrısında3haftadanuzunsürelikullanmayınız.

7günkullanmanızsonucundaağrıveşişlikdurumundabirgelişmeolmazsayadadaha

kötüyegidersedoktorunuzadanışınız.

Uygulama yoluvemetodu:

Derininağrıyanyadaşişenbölgesineyavaşçaovmaksuretiyleuygulayınız.Ovma

sırasındahafifserinleticibiretkihissedebilirsiniz.Uygulamadansonraelleriniziyıkayınız

(tedaviedilen bölgeellerinizdeğilse).

4

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DİCLACTİVE’in çocuklardave14yaşınaltındakiergenlerdekullanımıönerilmemektedir.

14yaşveüzeriçocuklarda,ağrıiçin7gündenuzunsürekullanılmasıyadasemptomların

kötüleşmesidurumundadoktoradanışılmasıönerilmektedir.

Ya şlılardakullanımı:

YaşlılardaDİCLACTİVE’inyetişkindozlarıkullanılabilir.

Özelkullanımdurumları:

Özelkullanımdurumuyoktur.

EğerDİCLACTİVE’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDİCLACTİVEkullandıysanız:

DİCLACTİVEJEL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveya

e czacıilekonuşunuz.

DİCLACTİVE’ikullanmayıunutursanız:

EğerDİCLACTİVE’inbirdozunualmayıunutursanız,hatırladığınızandadozualınızve

birsonrakidozu normalkullanmazamanındaalınız.

Unutulan dozlarıdengelemekiçin çiftdozuygulamayınız.

4. Olasıyanetkilernelerdir?

Tüm ilaçlargibi, DİCLACTİVE’iniçeriğindebulunan maddelereduyarlıolan kişilerdeyan

etkilerolabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaDİCLACTİVE’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildirinizveya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Ağız,yüz, dilveboğazdaşişme

Sıvıkabarcıklıderidöküntüsüyadakurdeşen

Hırıltıyadakısanefesalma,yadagöğüstesıkışmahissi(astım)

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizin

DİCLACTİVE’ekarşıciddialerjinizvardemektir.Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneye

yatırılmanızagerekolabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsioldukçaseyrekgörülür.

5

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizhemendoktorunuzabildirinizveya

sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Cilthastalığı(iltihaplanma,ekzema)

Döküntü

Bunların hepsiciddiyanetkilerdir. Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrek görülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkedersenizdoktorunuzasöyleyiniz:

Işığahassasiyet

Kaşıntı

Kızarıklık

BunlarDİCLACTİVE’inhafifyanetkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.tr sitesindeyeralan"İlaçYanEtkiBildirimi"ikonunatıklayarakya

daO8003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi (TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileri bildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DİCLACTİVE’insaklanması

DİCLACTİVEJEL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

°C'nin altındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarakkullanınız.

EtiketinveyaambalajınüzerindebelirtilensonkullanmatarihindensonraDİCLACTİVE’i

kullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDİCLACTİVE’i

kullan mayınız.

6

RuhsatSahibi:Pharma ctiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

MahmutbeyMah. Dilmenler CaddesiNo:19/3 Bağcılar-İstanbul

ÜretimYeri : PharmactiveİlaçSan. veTic. A.Ş.

KaraağaçMah., Fatih Blv.,No:32 ÇOSB-Kapaklı/Tekirdağ

Bu kullanma talimatı tarihindeonaylanmıştır.

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.