DICETEL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DICETEL 50 MG 80 FILM TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DICETEL 50 MG 80 FILM TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • pinaverium

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699548094682
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 10-01-2017
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DİCETEL ®

50mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Hertablette50mgpinaveryumbromürbulunur.

Yardımcımaddeler:Çekirdek:MikrokristalinSelülozPH102,ModifiyeLaktoz

Monohidrat,ModifiyeMısırNişastası,Talk,Aerosil200,MagnezyumStearat,Kaplama:

EudragitE100,Talk,PolietilenGlikol6000,SepispersK3020.

BuKullanmaTalimatında:

1. DİCETELnedirveneiçinkullanılır?

2. DİCETEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DİCETELnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DİCETEL’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DİCETELnedirveneiçinkullanılır?

DİCETEL,kartonkutuda,40filmkaplıtablettenoluşanblisterambalajlardasunulur.

Tabletler,turuncurenkliveyuvarlaktır.

DİCETELpinaveryumbromüriçerir.Bu,antispazmodikolarakadlandırılanbirilaç

grubunadahildirvesizinbağırsakvesafrakanalınızaetkieder.

Bağırsak,uzunkaslardanoluşan,yiyeceklerinsindirilmeküzeregeçtiğibirkanaldır.Safra

kanalı,safranınkaraciğerinizdenmidesonrasındakibölümeaçıldığıkanaldır.Eğerbağırsak

yadasafrakanalıspazmgeçirirsevekuvvetlibirşekildekasılırsaağrınızolur.Builaç

spazmınveağrınınrahatlatılmasınısağlar.

DİCETEL,bağırsakveyasafrakanalındakitıbbidurumlardankaynaklananmideveya

bağırsakşikayetlerininrahatlatılmasındakullanılır.Buşikayetlerkişidenkişiyedeğişmekle

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

Mideağrısıvekramp

shal,kabızlıkveyaherikisi

işkinlikveyellenme

DİCETELayrıcabaryumlavmanındanöncebağırsağındışkıdantemizlenmesiiçin

kullanılır-bubirX-ışını(röntgen)çeşididir.

2.DİCETEL’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DİCETEL’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğerpinaveryumbromür’eveyaDİCETEL’inherhangibirbileşeninekarşıaşırı

duyarlıysanız,

DİCETEL’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ

DİCETEL’inçocuklardakullanımıönerilmemektedir.

DİCETEL’idoğruşekildealmanızönemlidir.Çünküyemekborunuzutahrişedebilir:

tabletleriherzamanyemekortasındaalınız.

tabletleribütünolarakbirdolubardaksuileyutunuz.Tabletleriezmeyiniz,

emmeyinizveyaçiğnemeyiniz.

Eğeryemekborunuzdaproblemvarsaveyamidenizinbirkısmıgöğüskafesinizedoğru

çıkmışsa(midefıtığı)DİCETEL’iyukarıdaanlatıldığıgibidoğruşekildealmanızgerekir.

DİCETELlaktoz(birçeşitşeker)içerir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıintoleransınızolduğuveyabazışekerlerisindiremediğinizsöylenmişsebu

tıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasageçiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DİCETEL’inyiyecekveiçecekilekullanılması

DİCETEL’inyiyecekveiçeceklerileetkileşiminedairbirveribulunmamaktadır.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileisenizbuilacıkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Eğeremziriyorsanızbuilacıkullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

DİCETEL’inaraçvemakinekullanımıüzerindekietkileribilinmemektedir.

Buaktivitelerinherhangibirisiniyapmadanönce,DİCETEL’insizinasıletkilediğini

gözlemleyiniz.

DİCETEL’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DİCETELlaktoziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Eğerbağırsakyadasafrakanalınızdakispazmırahatlatmakiçinbaşkailaçlar(antikolinerjik

ilaçlarolarakadlandırılan)alıyorsanızdoktorunuzasöyleyiniz.DİCETELbuilaçların

spazmakarşıetkisiniartırabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.DİCETELnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Yetişkinler

Normaldoz,günde3defa1tablettir.

Doktorunuz,dozugerektiğindegündeikikez2tableteveyaenfazlagünde6tablete

kadarartırabilir.

Baryumlavmanındanönceyalnızcadoktorziyaretinizekadar3günboyuncatablet

alınız.Normaldozgündeikikez2tablettir.

Uygulamayoluvemetodu:

DİCETEL’idoğruşekildealmanızönemlidir.Çünküyemekborunuzutahrişedebilir:

tabletleriherzamanyemekortasındaalınız.

tabletleribütünolarakbirdolubardaksuileyutunuz.Tabletleriezmeyiniz,

emmeyinizveyaçiğnemeyiniz.

Tabletlerigüniçindeeşitaralıklarlavehergünaynızamandaalmanıztavsiyeedilir.

Hergünaynızamandaalmanızhatırlamanızayardımeder.

Değişikyaşgrupları

Çocuklardakullanımı:ÇocuklardaDİCETELkullanımıönerilmemektedir.

Yaşlılardakullanımı:Dozyetişkinlerdeolduğugibidir.

Özelkullanımdurumları

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:DİCETEL’inböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardaki

güvenlilikveetkililiğiincelenmemiştir.

lacınızızamanındaalmayıunutmayınız.

Doktorunuzayrıbirtavsiyedebulunmadıkça,butalimatlarıtakipediniz.

EğerDİCETEL’inetkisininçokgüçlüyadazayıfolduğunadairbirizleniminizvarsa

doktorunuzlaveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDİCETELkullandıysanız

DİCETEL’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DİCETEL’ikullanmayıunutursanız

Birdozualmayıunutursanız,unuttuğunuzdozuatlayıpsonrakidozunormalzamanında

alınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DİCETELiletedavisonlandırıldığındakioluşabileceketkiler

DİCETELiletedavisonlandırıldığındaolumsuzbiretkibeklenmemektedir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DİCETEL’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DİCETEL’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmadazorluk,yüz,dudaklar,dilveyaboğazdaşişmegibiilacakarşıalerjik(aşırı

duyarlılık)reaksiyonlar ı

Kızarıklık,döküntü,kaşıntıveyaürtikergibiderirahatsızlıkları

Bunlarınhepsiçokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardanbirisizdemevcutise,sizinDİCETEL’ekarşıciddialerjinizvardemektir.

Aciltıbbimüdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerekolabilir.Buçokciddiyan

etkilerinhepsioldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Yutmazorluğu,hastaolmayadahissetmehali,karın-mideağrısı,diyaregibiyemek

borusu,mideveyabağırsakrahatsızlıkları.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimudahalegerekebilir.

Ciddiyanetkilerçokseyrekgörülür.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DİCETEL’insaklanması

DİCETEL’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDİCETEL’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi:

AbbottLaboratuarlarıİth.İhr.veTic.Ltd.Şti.

SarayMah.,Dr.AdnanBüyükdenizCad.,No:2,

KelifPlaza,Kat:12-20,34768Ümraniye–İstanbul

Tel:02166360600

Faks:02164250969

ÜretimYeri:

RecordatiİlaçSan.veTic.A.Ş.

Esenyurt-İstanbul

Tel:02126202850

Fax:02125962065

Bukullanmatalimatıenson.....’daonaylanmıştır.

28-11-2018

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Anoro Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)8049 of Wed, 28 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7876 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2809/T/22

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Incruse Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7676 of Fri, 16 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-11-2018

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (GlaxoSmithKline (Ireland) Limited)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)7673 of Fri, 16 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3754/T/26

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2018

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Glaxo Group Ltd)

Laventair Ellipta (Active substance: umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7611 of Wed, 14 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Glaxo Group Ltd)

Incruse (Active substance: umeclidinium bromide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3855 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety