DIANE-35 DRAJE, 21 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DIANE-35 DRAJE, 21 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DIANE-35 DRAJE, 21 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • siproteron ve östrojen

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 2015/516
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 24-06-2015
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALİMATI

DIANE ® 35draje

Ağızyoluylaalınır.

Etkinmadde:Herdraje,2mgsiproteronasetatve0,035mgetinilestradioliçerir.

Yardımcımaddeler:laktozmonohidrat,mısırnişastası,povidon25,magnezyum

stearat,sukroz,povidon700000,makrogol6000,kalsiyumkarbonat,talk,gliserol%

85,titanyumdioksit,sarıdemiroksitpigmenti,kırmızıdemiroksitpigmenti,

montanglikolvaks

Builaçekizlemeyetabidir.Buüçgenyenigüvenlilikbilgisininhızlıolarakbelirlenmesini

sağlayacaktır.Meydanagelenherhangibiryanetkiyiraporlayarakyardımcıolabilirsiniz.Yan

etkilerinnasılraporlanacağınıöğrenmekiçin4.Bölümünsonunabakabilirsiniz.

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALİMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksizereçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdebuilacı

kullandığınızıdoktorunuzasöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.İlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1.DIANE35nedirveneiçinkullanılır?

2.DIANE35kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DIANE35nasılkullanılır?

4.Olasıyanetkilernelerdir?

5.DIANE35’insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DIANE35nedirveneiçinkullanılır?

DIANE35,21drajeliktakvimliblisterambalajlardabulunurvedrajelerbej

rengindedir.Herdrajeetkinmaddeolarak2mgsiproteronasetatve0,035mg

etinilestradioliçerir.

DIANE35östrojen(kadıncinsiyethormonlarındanbiri)veantiandrojenik(erkek

cinsiyethormonlarınınbazıdoğaletkilerinigideren)aktiviteyesahipprogesteron

(kadıncinsiyethormonlarındanbiri)hormonuiçerir.

DIANE35doğurganlıkçağındakikadınlardaaşırıyağlanmailebirlikteveyatek

başınaortadereceliilaşiddetliaknetedavisive/veyaaşırıkıllanmagibicilt

rahatsızlıklarınıntedavisindekullanılır.Doğumkontrolözelliklerinedeniyle,yalnızca

doktorunuzhormonalkontraseptif(doğumkontrolilacı)tedavisininuygunolduğunu

düşündüğütakdirdereçeteedilebilir.DIANE35,aknetedavisindeyalnızcacilde

uygulananveyatümvücuduetkileyenantibiyotiktedavisininbaşarısızolduğu

durumlardakullanılmalıdır.CiltleilgilibirtedaviiçinDIANE35kullanıyorsanız,

aynızamandafarklıbirhormonalkontraseptifkullanmamalısınız.

CiltsorununuzdüzeldiğindeveDIANE35kullanmayıbıraktığınızdadahaöncetercih

ettiğiniz/asılkontrasepsiyon(doğumkontrol)yönteminizegeridönmelisiniz.

Doğumkontrolhapıgibietkigösterdiğindendiğerhormonaldoğumkontrolhaplarla

birliktekullanılmamalıdır.

Ciltsorunlarınıntedavisi

Androjenlerderidekılgelişiminiveyağbezleriniuyaranhormonlardır.Çokfazlaandrojen

üretimiolduğundaveyaandrojenetkisineduyarlıysanız,yağbezleriçokfazlasebum

üretebilir.Budurumyağbezleriniblokeedebilirveböyleceenfeksiyongelişebilir,iltihaplı

aknenoktalarıoluşabilir.DIANE35androjenlerincildinizietkilemesinidurdururveüretilen

androjenmiktarınıazaltır.

Doğumkontrolü

DIANE3521günlükbirdoğumkontrolhapıdır;21günboyuncahergünbirdrajealınırve

sonraki7günboyuncahiçdrajealınmaz.

DIANE35Klamidya(cinselyollabulaşanbakteri)veyaHIVenfeksiyonu(AIDS)vediğer

cinselyollageçenhastalıklarakarşıkorumasağlamaz.Butiphastalıklarınbulaşmasıancak

kondomlarileönlenebilir.

DIANE35'ningebeliğiönlemesiiçinbelirtildiğişekildealınmasıgerekir.

2.DIANE35kullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DIANE35’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ:

Herhangibirtıbbisorununuzveyahastalığınızvarsadoktorunuzasöyleyiniz.

AşağıdakidurumlardanherhangibirisiziniçingeçerliyseDIANE35kullanmayabaşlamadan

öncebunudoktorunuzabildiriniz.Budurumdadoktorunuzfarklıbirtedavialmanızıtavsiye

edebilir:

Eğer;

Eşzamanlıolarakbaşkabirhormonaldoğumkontrolyöntemikullanıyorsanız,

Gebeisenizveyagebeolduğunuzdanşüpheleniyorsanız,

Emziriyorsanız,

Memekanseriisenizveyaöncedenmemekanserinizvarsa,

Bacağınızda(tromboz),akciğerlerinizde(pulmonerembolizm)veyavücudunuzundiğer

birbölgesindekanpıhtısıvarsa(veyaöncedenolduysa),

Gelecektekalpkrizigöstergesiolabilecekbirhastalığınız(örn.göğüsteşiddetliağrıya

nedenolananjinapektoris)yadamini-inme(geçiciiskemikatak)varsa(veyaönceden

olduysa),

Serebravaskülerkazabulgusuveyaöyküsüvarsa(Kalpkriziveyainmevarsaveyadaha

öncedengeçirdiyseniz),

Atardamarlardakanpıhtısıoluşmariskiniartırabilecekbirhastalığınızvarsa.Budurum,

aşağıdakihastalıklariçingeçerlidir:

Kandamarlarınızıetkileyendiyabet(şekerhastalığı)

Çokyüksektansiyon

Kanınızdakiyağdüzeyininçokyüksekolması(kolesterolveyatrigliserid))

Toplardamarveyaatardamarlarınızdakanpıhtılaşmasıileilgilikalıtsalveyaedinilmiş

yatkınlığınızvarsa(örn.AktifleşmişproteinC(APC)direnci,antitrombin-IIIeksikliği,

proteinCeksikliği,proteinSeksikliği,Hiperhomosisteinemiveantifosfolipidantikorları

(antikardiyolipinantikorları,lupusantikoagülanı))

Görmebozukluklarıilebirliktemigreninizvarsa(veyaöncedenolduysa)

Herhangibirzamandaşiddetlikaraciğerhastalığınızolduysavedoktorunuzkaraciğer

testlerinizinhenüznormaledönmediğinisöylediyse

Karaciğertümörüvarlığıyadahikayenizvarsa,

lacıniçerdiğimaddelerdenbirinekarşıalerjinizvarsa.

Bukoşullardanherhangibiriilacıilkkullandığınızdabaşınızagelirsederhalkullanmayı

bırakınvedoktorunuzadanışınız.

DIANE35erkeklerdekullanılmaz.

DIANE35’iaşağıdakidurumlardaDİKKATLİKULLANINIZ:

Kullanımsüresi

Belirtilerinhafiflemesinekadargeçensüreenazüçaydır.Tedaviyisürdürmeihtiyacı,tedavi

edendoktortarafındandüzenliolarakdeğerlendirilmelidir.

KullanmayabaşlamadanönceveyakullanmadevametmekararıverirkenDIANE35

kullanımınınfaydalarınıverisklerinianlamanızönemlidir.DIANE35çoğusağlıklıkadıniçin

uygunolsadaherkesiçinuygunbirseçenekolmayabilir.

Bukullanmatalimatındabelirtilenhastalıklardanveyariskfaktörlerindenherhangibirine

sahipseniz,doktorunuzubilgilendirin.

DIANE35kullanmayabaşlamadanöncedikkatedilmesigerekenler

DIANE35’ialmayabaşlamadanöncedoktorunuzsizinveyakınakrabalarınızınsağlık

geçmişihakkındabazısorularsoracaktır.Doktorunuzaynızamandatansiyonunuzuölçecektir

vegebeolmaolasılığınızıkontroledecektir.Mememuayenesigibibaşkakontrollerde

yapılmasıgerekebilir,ancakbunlaryalnızcagerekliyseveözelbirtakımdurumlarsöz

konusuylayapılır.

DIANE35kullanırken

DoktorunuzgenelliklediğerbirDIANE35reçetesigerektiğindedüzenlikontroller

yaptırmanızıisteyecektir.

Düzenliolarakservikalsmear testi(rahimağzıkansertaramatesti)yaptırmaya

gitmelisiniz.

Heraydeğişiklikolupolmadığınıanlamakiçinmemeuçlarınızıvememelerinizikontrol

ediniz,cildinizdeçukurlaşmaveyayumrugibituhafbirşeyfarkettiğiniztakdirde

doktorunuzusöyleyiniz.

KantetkikiyapılmasıgerektiğindedoktorunuzaveyalaboratuvarpersonelineDIANE35

kullandığınızıbildiriniz,çünkübutipilaçlarbazıtestlerinsonucunuetkileyebilmektedir.

Birameliyatgeçirmenizgerektiğinde,doktorunuzunbuhapıkullandığınızıbilmesi

gerekir.Operasyondan4ila6haftakadarönceDIANE35kullanımınıbırakmanız

gerekebilir.Bununnedenikanpıhtısıriskiniazaltmaktır.DoktorunuzDIANE35’i

yenidennezamankullanmayabaşlayabileceğinizisizesöyleyecektir.

DIANE35kullanmayıbırakmanızgerekirse,eğerdoğumkontrolüiçinDIANE35'ye

güveniyoriseniz,diğerbirdoğumkontrolyöntemi(örn.kondom)kullanmayı

unutmayınız.

Doktorunuzadanışmanızıgerektirendurumlar

Kanpıhtısıylailgiliolasıbirbelirtiylekarşılaşırsanız,ilacıbırakınızvederhal

doktorunuzlagörüşünüz.Bubelirtiler“Kanpıhtıları(Tromboz)”başlığıaltındave“4.

OlasıYanEtkilerNelerdir?”bölümündeaçıklanmaktadır.

DIANE35aynızamandadoğumkontrolhapıolarakdaetkigösterir.Sizinvedoktorunuzun

normaldeoralhormonaldoğumkontrolhaplarınıngüvenlikullanımıiçingeçerliolantüm

hususlarıdikkatealmasıgerekir.

Kanpıhtıları(Tromboz)

DIANE35kanpıhtısıoluşumriskiniziartırabilir.DIANE35kullanıyorolmanızkanpıhtısı

gelişmeriskiniDIANE35veyaherhangibirdoğumkontrolhapıkullanmayankadınlara

kıyaslayalnızcahafiforandaartırabilir.Herzamantamiyileşmesağlanamayabilirve

olguların%1-2'siölümcülolabilir.

Toplardamariçikanpıhtıları

Birtoplardamardakanpıhtısıgelişmesi(venöztrombozolarakbilinir)damarıntıkanmasına

nedenolabilir.Budurumbacak,akciğer(akciğerembolisi)veyaherhangibirdiğerorgandaki

birdamardameydanagelebilir.

Kombinehapkullanımı,kadınlardabutippıhtıgelişmesineilişkinriskiherhangibirkombine

hapkullanmayankadınlarakıyaslaartırır.Birdamariçindekanpıhtısıgelişmeriskininen

yüksekolduğudönemhapınkullanılmayabaşlandığıilkyıldır.Sözkonusurisk,gebelik

sırasındakanpıhtısıgelişmesineilişkinriskkadaryüksekdeğildir.

KanpıhtısıgelişmesineilişkinriskDIANE35kullandığınızdayalnızcabirazartar.

DIANE35kullanmayanvedoğumkontrolhapıalmayanvegebeolmayan100.000

kadındanyaklaşık5ila10'undabiryıliçindekanpıhtısıoluşacaktır.

DIANE35kullananveyadoğumkontrolhapıalan100.000kadındanyaklaşık40'undabir

yıliçindekanpıhtısıoluşacaktır.

Gebeolan100.000kadındanyaklaşık60'ındabiryıliçerisindekanpıhtısıoluşacaktır.

Kombinehapkullananlardadamariçindekanpıhtısıoluşmasınailişkinriskaşağıdakilerle

birliktedahadaartar:

lerleyenyaş;

Sigarakullanımı.

35yaşındanbüyükseniz,DIANE35gibibirdoğumkontrolhapıkullanırkensigarayı

bırakmanızönemletavsiyeedilir

Yakınbirakrabanızdagençyaştabacak,akciğerveyadiğerbirorgandakanpıhtısı

olduysa;

Aşırıkiloluysanız;

Operasyongeçirmenizgerektiğindeveyayaralanmayadahastalıknedeniyleayaklarınızı

uzunsüreyerebasmayacaksanızveyabacağınızalçıdaysa;

Polikistikoversendromunuz(yumurtalıklardaoluşankistler)varsa;

Yakınzamandadoğumyaptıysanız;

Sistemiklupuseritematozus(eklemağrılarıvederidöküntülerinesebepolanbir

hastalık),CrohnHastalığı(kronikiltihabibağırsakhastalığı)veyaülseratifkolit(kalın

barsağıniltihaplıbirhastalığı)gibibirtakımnadirtıbbisorunlarınızvarsa;

Orakhücrelianemi(kalıtsalkanhastalığı)hastasıysanız

Bunlardanherhangibirisiziniçingeçerliysetedavinizinkesilmesigerekebileceğinden,

DIANE35kullandığınızıdoktorunuzasöylemenizönemlidir.Doktorunuzameliyattanveya

hareketsizkalmanızdanhaftalarönceDIANE35kullanmayıbırakmanızısöyleyebilir.

DoktorunuzayağakalktığınızdanezamanyenidenDIANE35kullanmayabaşlayabileceğinizi

desöyleyecektir.

Atardamariçikanpıhtıları

Biratardamariçindekanpıhtısıoluşmasıciddisorunlarayolaçabilir.Örneğin,kalpteki

atardamarlardanbirindekanpıhtısıoluşmasıkalpkrizineyolaçabilir,bununbeyindeolması

inmeyenedenolabilir.

Kombine hap kullanımı atardamarlarda pıhtı oluşmasına ilişkin riskte artışla

ilişkilendirilmiştir.Buriskaşağıdakidurumlardadahadaartar:

lerleyenyaş;

Sigarakullanımı.35yaşındanbüyükseniz,DIANE35gibibirhormonaldoğumkontrol

hapıkullanırkensigarayıbırakmanızönemletavsiyeedilir

Aşırıkiloluysanız;

Yüksektansiyonunuzvarsa;

Yakınbirakrabanızdagençyaştakalpkriziveyainmegeliştiyse;

Kanınızdakiyağdüzeyiyüksekse(kolesterolveyatrigliseridler);

Migreninizvarsa;

Kalprahatsızlığınızvarsa(kapakhastalığı,ritimbozukluğu);

Polikistikoversendromunuz(yumurtalıklardaoluşankistler)varsa;

Diyabetiniz(şekerhastalığı)varsa;

Sistemiklupuseritematozus(eklemağrılarıvederidöküntülerinesebepolanbirhastalık)

gibibirtakımnadirtıbbisorunlarınızvarsa;

Orakhücrelianemi(kalıtsalkanhastalığı)hastasıysanız.

Kanpıhtılarıylailgilibelirtiler

Aşağıdakilergibikanpıhtısıylailgiliolasıbirbelirtiylekarşılaşırsanız,ilacıkullanmayı

bırakınvederhaldoktorunuzlagörüşünüz:

Alışılmadıkaniöksürük;

Solkolayayılanyadayayılmayanşiddetligöğüsağrısı;

Soluksuzluk;

iddetlenenmigrenyadaalışılmadık,uzunsüren,şiddetlibaşağrısı;

Kısmiveyatamkörlükyadaçiftgörme;

Peltekkonuşmaveyakonuşmabozukluğu;

Duyma,kokualma,tatalmaduyularındaanideğişiklikler;

Başdönmesiveyabayılma;

Vücudunherhangibirbölgesindegüçsüzlükveyauyuşma;

Karınbölgesindeşiddetliağrı;

Bacaklardanbirindeşiddetliağrıveyaşişme.

Kanpıhtısıoluştuktansonra,herzamantamiyileşmeolmayabilir.Nadirenkalıcıciddiyeti

kaybıortayaçıkabilirveyakanpıhtısıölümcülolabilir.

Doğumdanhemensonrakadınlardakanpıhtısıriskiartar,bunedenledoğumdannekadar

sonraDIANE35kullanmayabaşlayabileceğinizidoktorunuzadanışmalısınız.

iddetlidepresyon,şiddetlialerjikreaksiyon,kalıtsalanjiyoödemde(vücutbölgelerinde

işme)kötüleşme,memekanseriveyarahimağzıkanseriyleilgilibelirtileryadaciddi

karaciğer(belirtiveişaretler“4.OlasıYanEtkilerNelerdir?”bölümündeaçıklanmıştır.)

sorunlarıylakarşılaşmanızhalindederhaldoktorunuzadanışmalısınız.

DIANE35vekanser

Yüksekdozkombinedoğumkontrolhaplarıuzunsüreylekullanıldığındayumurtalıkverahim

kanseririskiniazaltıyorolmaklabirlikte,DIANE35gibidüşükdozöstrojen-progesteron

içerendoğumkontrolhaplarınındaaynıkoruyucuetkilerigösteripgöstermediğitamolarak

bilinmemektedir.Bunakarşın,DIANE35kullanımırahimağzıkanserineilişkinriskihafif

derecedeartırıyorgibigörünmektedir;ancakbununnedeniDIANE35'denziyadecinsel

ilişkidekondomkullanılmamasıolabilir.Tümkadınlardüzenliolaraksmeartesti

yaptırmalıdır.

Memekanseriisenizveyaöncedenmemekanseritanısıaldıysanız,DIANE35yadadiğer

doğumkontrolhaplarınıkullanmamalısınız,zirabunlarmemekanseririskinihafifölçüde

artırmaktadır.BuriskDIANE35kullanmayadevamettikçeartarancakbıraktıktansonra

yaklaşık10yıliçerisindenormaledöner.Memekanseri40yaşaltıkadınlardanadir

olduğundan,DIANE35kullananlardaveyayakınzamandakullanmışolanlardafazlameme

kanseriolgusuazdır.Örneğin:

HiçDIANE35kullanmamışolan10.000kadının35yaşınagelenekadarmemekanseri

olmaihtimaliyaklaşık16'dır.

Yirmiliyaşlarınbaşında5yılsüreyleDIANE35veyadoğumkontrolhapıkullanmışolan

10.000kadınınm35yaşınagelenekadarmemekanseriolmaihtimaliyaklaşık17-18'dir.

HiçDIANE35kullanmamışolan10.000kadının45yaşınagelenekadarmemekanseri

olmaihtimaliyaklaşık100'dür.

Otuzluyaşlarınbaşında5yılsüreyleDIANE35veyadoğumkontrolhapıkullanmamış

olan10.000kadınının45yaşınagelenekadarmemekanseriolmaihtimaliyaklaşık110'dur.

Aşağıdakidurumlardamemekanserineilişkinriskdahayüksektir:

Yakınbirakrabanızda(anne,kızkardeşveyabüyükanne)memekanseriöyküsü

Ciddiderecedeaşırıkiloluolma

Memedeçukurlaşma,memeuçlarındadeğişikliklerveyagörünenyadahissedilebilenyumru

gibiherhangibirdeğişiklikfarkedersenizenkısasüredebirdoktorabaşvurun.

DIANE35kullanımısarılıkvekanserolmayankaraciğertümörlerigibikaraciğer

hastalıklarıiledeilişkilendirilmiştirancakbudurumnadirdir.Çoknadirolarak;DIANE35

uzunsürekullanankadınlardabazıkaraciğerkanseritipleriiledeilişkilendirilmiştir.

Midenizdeşiddetliağrıveyacildinizdeyadagözlerinizdesararma(sarılık)meydanagelirse

enkısasüredebirdoktorabaşvurunuz.DIANE35kullanmayıbırakmanızgerekebilir.

Gebeliksırasındaveyaöncekidoğumkontrolhapıkullanımıylakötüleşebilendurumlar:

AşağıdakidurumlarınhemgebelikhemdebirKOKveyaDIANE35gibi

östrojen/progesteronkombinasyonununkullanımıilemeydanageldiğiveyakötüleştiği

bildirilmiştir.Aşağıdakilerinherhangibirininkullanımsırasındameydanagelmesihalinde,

DIANE35’ibırakınız:

Kolestazileilişkilisarılıkve/veyakaşıntı(pruritus)

Safrakesesitaşı

Sistemiklupuseritematozus(eklemağrılarıvederidöküntülerinesebepolanbir

hastalık)

Herpesgestationis(gebeliksırasındasutoplamayabenzerdöküntü)

Otosklerozabağlıişitmekaybı

Orakhücrelianemi(kalıtsalkanhastalığı)

Renaldisfonksiyon(böbrekişlevbozukluğu)

Herediteranjiyoödem(vücutbölgelerindeşişme)

TekbirkadındagebeliksırasındaveyaöncekiKOKyadaDIANE35kullanımı

sırasındakötüleşmegösterdiğibildirilenhertürlüdiğerdurum.

DIANE35bazıhastalıklarınkötüleşmesinenedenolabilir

AşağıdasıralanandurumlarınbirkısmıDIANE35kullanımıylakötüleşebilir.Başkabir

deyişle,siziniçindahaazuygunolduğuanlamınagelebilir.DIANE35'yiyinede

kullanabilirsinizancakdahadikkatliolmanızvedahasıksağlıkkontrolündengeçmeniz

gerekir.

Sizdeveyaailenizdeyüksektansiyongibikalpyadadolaşımlailgilisorunvarsa/olduysa

Sizdeveyaailenizdekanpıhtılaşmasıileilgilisorunvarsa/olduysa

Migreninizvarsa/olduysa

Günümüzdeveyageçmiştedepresyonyaşıyorsanız/yaşadıysanız

Aşırıkilolu(obez)iseniz

Porfiriadıverilenkalıtsalhastalığınızvarsa

Diyabethastasıysanız

Pankreasiltihabınız(pankreatit)varsaveyapankreatitgelişmesineilişkinriski

artırabileceğiiçin,sizdeyadaailenizdekandakiyağdüzeyininyüksekolması

(hipertrigliseridemi)ileilgiliöyküsözkonusuise

Yüzünüzdeveyavücudunuzdakahverengilekelenmeler(kloazma)varsa(bkz."DIANE

35vesolaryumlarilebronzlaşmacihazları")

GebeliksırasındaveyaöncedendoğumkontrolhapıyadaDIANE35kullanırken

kötüleşenbirhastalığınızvarsa(bkz.Bölüm“4.OlasıYanEtkilerNelerdir?”)

Budurumlardanherhangibirininsiziniçingeçerliisedoktorunuzasöyleyiniz.AyrıcaDIANE

35kullanmayıbırakmanızgerekebileceğinden,budurumlardanherhangibirinibuilacı

kullanırkenilkkezyaşadıysanızveyabudurumlarkötüleşmişyadatekrarlamışise

doktorunuzabelirtmenizgerekir.

DIANE35vesolaryumlarilebronzlaşmacihazları

Bazıkadınlaraknelerdenkurtulmakveyabronzlaşmakiçinsolaryumkullanır.Bu,akneiçin

pekfaydalıbirtedaviyöntemideğildir.DIANE35kullanırkensolaryumagirmeyinveya

bronzlaşmacihazıkullanmayınveuzunsüregüneşlenmektenkaçının.Bunlarınkullanımı

cilttelekelenmeşeklinderenkdeğişikliğinenedenolankloazmariskiniartırır(normaldoğum

kontrolhaplarıdaburiskiartırır).

Adetperiyotlarındadeğişiklikler

Adetkanamasınınazalması:Budurumolağandışıdeğildirvebazıkadınlardaolmasıbeklenir.

Adetkanmamasınınolmaması:Bazenadetkanamasıhiçolmaz.Drajelerdoğruolarak

alındıysahamilelikmuhtemeldeğildir.Çekilmekanamasındaaksamadrajeyearaverilen

dönemdegerçekleşirse,gebeolmaihtimalinizekarşındoktorunuzadanışınız.

Periyotlararasındakanama:Düzensizkanama(lekelenmeveyaarakanama)özellikle

kullanımınilkaylarındaortayaçıkabilir.Bunedenle,düzensizkanamalarınoluşumuancak

yaklaşıküçdöngüsürenadaptasyondönemindensonraönemkazanmaktadır.Önceden

düzenliolandöngülersonrasındakanamadüzensizlikleriortayaçıktığıveyavarolan

düzensizliklerdevamettiğitakdirdedokturunuzadanışınız.

DIANE35kesildiktensonrabazıkadınlardaözellikleöncedenbutipsorunlarıolanlarda

amenore(adetgörememe)veyaoligomenore(adetgecikmesi)gelişebilir.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DIANE35’inyiyecekveiçecekilekullanılması

DIANE35kullanımısırasındayiyecekveiçeceklerhakkındaherhangiözelbirtalimatyoktur.

Hamilelik

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DIANE35,hamileliktekullanılmamalıdır.DIANE35kullanımısırasındahamilelikmeydana

gelirsekullanımdurdurulmalıdır.Hamileolduğunuzdanşüpheleniyorsanız,DIANE35,

kullanmayıbırakmadanöncehamileliktestiyaparakdurumdaneminolun.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzadanışınız.

Emzirme

DIANE35,emzirirkenkullanılmamalıdır.

İ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

DIANE35kullanımınınaraçvemakinekullanmabecerileriüzerindeherhangibiretkisi

yoktur

DIANE 35’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DIANE35,laktozvesukroziçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazı

ekerlerekarşıtahammülsüzlüğünüz(intoleransınız)olduğusöylenmişsebutıbbiürünü

almadanöncedoktorunuzadanışınız.

Diğerilaçlarilebirliktekullanım

DIANE35kullanırkenaynızamandabaşkabirilaçdahaalmanızgerektiğinde,doktorunuza,

eczacınızaveyadişhekiminizeDIANE35kullandığınızımutlakasöyleyiniz.Ayrıca,

hormonaldoğumkontrolhaplarıylabirliktealınıpalınamadığınıöğrenmekiçinilaçlarınızla

birlikteverilenkullanmatalimatlarınıdakontroledin.

CiltleilgilibirtedaviiçinDIANE35kullanıyorsanız,aynızamandadiğerbirhormonal

doğumkontrolhapıkullanmamalısınız.

BazıilaçlarkandakiDIANE35düzeyinietkileyebilirvenormaletkigöstermesini

engelleyebilir,örneğin:

Epilepsitedavisindekullanılanbazıilaçlar

HIVveHepatitCVirüsüenfeksiyonlarınıntedavisindekullanılanbazıilaçlar(proteaz

inhibitörlerivenon-nükleozidterstranskriptazinhibitörleri)

Griseofulvin(birmantarilacı)

Bazıantibiyotikler(oraltetrasiklinler,rifampisin)

Bazıyatıştırıcılar(barbitüratlar)

St.John’sWort(Sarıkantaronotu,bitkiselbirilaç).

BuilaçlardanherhangibirinikullanmanızgerekiyorsaDIANE35siziniçinuygunolmayabilir

yadabirsüreilavebirdoğumkontrolyöntemikullanmanızgerekebilir.Böylebirdurum

gerektiğindevesüresininnekadarolacağıkonusundadoktorunuz,eczacınızveyadiş

hekiminizsizibilgilendirecektir.

DIANE35dediğerilaçlarınetkisinideğiştirebilir.Doktorunuzundiğerilacındozunu

ayarlamasıgerekebilir.

AyrıcaDIANE35bazıkantetkiklerininsonuçlarınıetkileyebilir;bunedenle,kantetkik

yaptırdığınızdaDIANE35kullanmaktaolduğunuzudoktorunuzamutlakasöylemelisiniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DIANE35nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzyüzünüzdekiveyavücudunuzdakiakneyadaaşırıkıllanmaiçintedaviolarak

DIANE35'iseçmiştir.Bununlabirlikte,DIANE35doğumkontroletkisidegösterdiğinden,

doğumkontroliçinDIANE35'egüveniyorsanız,aşağıdakitavsiyeleridikkatealmanız

önemlidir.

DIANE35'isadeceakneveaşırıkıllanmaiçinkullanıyorsanızdabutavsiyeyeuyabilirsiniz,

ancakemindeğilsenizdoktorunuzadanışınız.

21günboyuncahergünDIANE35kullanın.

DIANE35,herbirindehaftanınbirgünüişaretlenmişolan21drajedenoluşanblisterhalinde

sunulur.

Drajelerihergünaynısaattealın.

Haftanındoğrugünününişaretlendiğidrajeyialarakbaşlayın.

Blisterüzerindekiokyönünütakipedin.21hapıntamamıbitenekadarhergünbirdraje

alın.

Herdrajeyibütünolarakyutun;istersenizsuylabirlikteiçebilirsiniz.Drajeyi

çiğnemeyiniz.

Sonrayedigündrajeyearaverin.

Blisterdeki21drajenintamamınıaldıktansonra,drajealımınayedigünaraverin.Blisterdeki

sondrajeyialdıktanbirkaçgünsonra,adetkanamasınabenzerbirçekilmekanamasıolması

gerekir.Bukanamabirsonrakipaketebaşlamanızgerekenzamandakesilmemişolabilir.

Gebeliğiönlemekiçinbuilacagüveniyorsanız,DIANE35'iherzamanburadabelirtildiği

ekildekullanın.Drajeleridoğruşekildealdığınızvesonrakipaketezamanındabaşladığınız

sürece,drajealımınaaraverdiğinizyedigünlükdönemdeilavedoğumkontrolyöntemi

kullanmanızagerekyoktur.Eminolmadığınızbirdurumolduğundadoktorunuzadanışınız.

Sekizincigündeyenipaketebaşlayınız.Drajealmadığınızyedigünlüksüredensonrayeni

paketebaşlayın(sekizincigünde)-kanamanızdevamediyorolsadahiböyleyapmalısınız.

Yani,pakettekisondrajeyiCumagünüaldıysanızsonrakipaketinilkdrajesiniizleyen

haftanınCumartesigünüalmanızgerekir.Sonrakipaketemutlakazamanındabaşlayın.

DIANE35'idoğrukullandığınızsürece,heryenipaketehaftanınaynıgününde

başlamanızgerekir.

DIANE35'yeyenibaşlayanlarveyaaraverdiktensonrayenidenbaşlayanlar

lkDIANE35drajesibirsonrakiadetdöneminizinilkgünündealınmalıdır.Buşekilde

başladığınızda,ilkdrajeninalınmasıylabirliktedoğumkontrolübaşlamışolacaktır.

BaşkabirdoğumkontrolhapındanDIANE35'egeçişyapılması

21günlükbirdoğumkontrolhapıkullanıyorsanız:Öncekipaketbittiktensonrakigün

DIANE35'ebaşlayın.İlkdrajeninalınmasıylabirliktedoğumkontrolübaşlamış

olacaktır.İlkDIANE35paketinikullanırkenkanamanızolmayacaktır.İlkpaketin

bitimindensonrakanamabaşlayacaktır.

28günlükbirdoğumkontrolhapıkullanıyorsanız:Sonaktifhapıaldıktansonrakigün

DIANE35kullanmayabaşlayın.İlkdrajeninalınmasıylabirliktedoğumkontrolü

başlamışolacaktır.İlkDIANE35paketininsonunakadarkanamaolmamasıgerekir.

Sadeceprogestojeniçerenbiryöntemdengeçiş:Kanamanınbaşladığıgün,ogün

yalnızcaprogesteroniçerendoğumkontrolhapınıalmışolsanızdahi,DIANE35'e

başlayın.Doğumkontrolühemenbaşlamışolacaktır.

DüşükveyakürtajsonrasıDIANE35'yebaşlama

Gebeliğinilküçayındadüşükyaptıysanızveyakürtajolduysanız,doktorunuzDIANE35

kullanımınahemenbaşlamanızgerektiğinisöyleyebilir.Bununanlamıilkdrajenin

alınmasıylabirliktedoğumkontrolübaşlamışolacağıdır.

Gebeliğinizinilküçayındansonradüşükyaptıysanızveyakürtajolduysanız,doktorunuza

danışınız.Kısabirsüreiçinilavebirdoğumkontrolyöntemi(meselakondom)kullanmanız

gerekebilir.

Doğumdansonradoğumkontrolü

Yenidoğumyaptıysanız,tamamenayağakalkmışolmanızkaydıyla,doktorunuzdoğumdan

21günsonraDIANE35kullanmayabaşlamanızıönerebilir.Adetdöneminibeklemenize

gerekyoktur.DIANE35'yebaşlayanakadarvedrajealdığınızilk7günboyuncakondomgibi

ilavebirdoğumkontrolyöntemikullanmanızgerekecektir.

DIANE35,emzirirkenkullanılmamalıdır.

Uygulamayoluvemetodu:

DIANE35,birmiktarsuilealınmalıdır.

DoktorunuzDIANE35iletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:İlkadetgörmedensonraendikedir.

Yaşlılardakullanımı:Yaşlılardakullanımıyoktur.Menopozdansonraendikedeğildir.

Özelkullanımdurumları:

Karaciğeryetmezliği:DIANE35şiddetlikaraciğerhastalıklarıolankadınlarda

kullanılmamalıdır.

Böbrekyetmezliği:DIANE35böbrekyetmezliğiolanhastalardaözelolarak

araştırılmamıştır.Mevcutverilerbuhastalarıntedavisindebirdeğişiklikyapılmasınıileri

sürmemektedir.

EğerDIANE35’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDIANE35kullandıysanız:

Aşırıdozdakullanımındabulantı,kusmaveyahafifvajinalkanamagörülebilir.Eğersizdebu

belirtilervarsadoktorunuzabaşvurunuz.

DIANE35’tenkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DIANE35’ikullanmayıunutursanız:

Birdrajeninunutulması

Drajeyialmayıunutmanızınüzerinden12saattendahaazzamangeçtiysedrajeyihemenalın.

Sonrakidrajelerideherzamankigibialmayadevamedin.Bu,birgündeikidrajealmak

anlamınagelebilir.Endişelenmeyiniz,korunmanızdaazalmaolmaz.

Drajeyialmayıunutmanızınüzerinden12saattenfazlazamangeçtiyseveyabirdenfazla

drajeyialmayıunuttuysanızgebeliğekarşıkorunmanızdaazalmaolabilir.

Aynıandaikidrajealmanızanlamınagelsebile,sonunuttuğunuzdrajeyihatırlar

hatırlamazalın.Unutmuşolduğunuzdahaöncekidrajeleripakettebırakın.

Sonrakiyedigünboyuncaherzamankigibihergünbirdrajealmayadevamedin.

Buyedigünlüksüreiçindepaketinsonunagelirseniz,yedigünlükaravermedenbir

sonrakipaketedevamedin.İkincipakettekidrajelerbitenekadarbüyükihtimallekanama

meydanagelmeyecektiramaendişelenmeyin.İkincipakettekidrajeleribitirdiysenizve

kanamayoksabaşkabirpaketebaşlamadanöncebirgebeliktestiyapın.

Birdrajeyialmayıunuttuktansonrayedigünboyuncakondomgibiilavebirdoğum

kontrolyöntemikullanın.

lkhaftaiçindepakettenbirveyadahafazladrajekullanmayıunutursanız(1-7gün

içinde)veohaftacinselilişkiyegirdiyseniz,gebeolmaihtimalinizsözkonusuolur.Enkısa

sürededoktorunuzaveyaeczacınızadanışın.

Birpakettekidrajelerdenherhangibirinialmayıunutursanızveilkdrajesizdönemdekanama

olmazsa,gebelikihtimalinidikkatealmalısınız.

Doktorunuzlailetişimegeçinyadabirgebeliktestiyapın.

Yenipaketdrajelerebaşlamadagecikirsenizveyayedigündenfazlaaraverirseniz,gebeliğe

karşıkorumanızolmayabilir.Sonyedigüniçerisindecinselbirleşmeyaşadıysanız,

doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.Ayrıcayedigünsüreyle,kondomgibiekstrabir

doğumkontrolyöntemikullanmanızgerekebilir.

Kayıpdraje

Birdrajeyikaybederseniz,

I.alternatifkaybettiğinizdrajeyerinepaketüzerindekisonhapıalın.Sonradiğertüm

drajelerigerekengünlerindealın.Döngünüznormaldenbirgünkısaolacak,ancakgebeliğe

karşıkorunmanızetkilenmeyecektir.Yedigünlükdrajesizdöneminardından,yenibir

başlangıçgününüzolacaktır(eskisindenbirgünönce)

II.alternatifDöngünüzünbaşlangıçgününüdeğiştirmekistemiyorsanız,fazladanbir

paketinizvarsaopakettenbirhapalabilirsiniz.Sonrageçerlipaketinizdekidiğertümdrajeleri

herzamankigibialın.Başkadrajeleridekaybedebilmeihtimalinizekarşıaçmışolduğunuz

yedekpaketisaklayabilirsiniz.

Hastaveyaishalolduğunuzda

Hastaysanız(kusmanızvarsa)veyaağırishalinizvarsa,vücudunuziçtiğinizdrajedenher

zamankidozualamayabilir.DIANE35aldıktan12saatsonradahaiyihissediyorsanız,

Kayıpdraje”bölümündekitalimatlarıizleyinvebirbaşkadrajealın.

DIANE35aldıktan12saattenuzunbirsüresonrahalenhastaysanızveyaishalinizdevam

ediyorsa,“Birdrajeninunutulması”bölümünebakınız.

Midebozukluğunuzdevamederseveyakötüleşirsedoktorunuzasöyleyin.Doktorunuzfarklı

birdoğumkontrolyöntemikullanmanızıönerebilir.

Biradetkanamasınınatlanması–gebeolabilirmisiniz?

Bazençekilmekanamasımeydanagelmeyebilir.Budurum,gebeolabileceğinizanlamına

gelebilsede,drajeleridoğruşekildekullandıysanızgenelliklepekolasıdeğildir.Birsonraki

paketinizenormalzamanındabaşlayın.Gebekalmariskinizolduğunudüşünüyorsanız

(örneğin,drajealmayıunuttuysanızveyabaşkailaçlarkullandıysanız)yadaikincikanamada

olmamışsa,gebeliktestiyapmanızgerekir.Butestlerieczanedensatınalabilirveya

doktorunuzabaşvurabilirsiniz.GebeysenizDIANE35almayıbırakınızvedoktorunuza

başvurunuz.

DIANE35iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DIANE ’ yidilediğinizherzamanbırakabilirsiniz.

4.OlasıYanEtkilerNelerdir?

Tümilaçlargibi,DIANE35’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

laçkullanımıylailişkiliciddireaksiyonlardahilyanetkileriçinayrıca‘DIANE35’i

aşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZveDIANE35’iaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ’bölümlerinebakınız.Bubölümleridikkatleokuyunuzve

gerekirsederhaldoktorunuzabaşvurunuz.

DİANE35kullanantümkadınlardatromboembolizmriskiartmaktadır.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,hemendoktorunuzabildirinizveyasize

enyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

iddetlidepresyon:

DIANE35'nindoğrudanbiryanetkisiolarakkabuledilmemeklebirlikte,bazıkadınlarda

DIANE35kullanımısırasındadepresyonbildirilmiştir.Çoknadirolarak,budurumkişinin

yaşamınasonvermedüşüncesiyleilişkilendirilmiştir.Şiddetlidepresyongelişmesihalinde,

önlemolarakDIANE35kullanmayıbırakmalıvederhaldoktoruzunlagörüşmelisiniz

Kanpıhtısıbulguları:

Alışılmadıkaniöksürük;

Solkolayayılanyadayayılmayanşiddetligöğüsağrısı;

Soluksuzluk;

iddetlenenmigrenyadaalışılmadık,uzunsüren,şiddetlibaşağrısı;

Kısmiveyatamkörlükyadaçiftgörme;

Peltekkonuşmaveyakonuşmabozukluğu;

Duyma,kokualma,tatalmaduyularındaanideğişiklikler;

Başdönmesiveyabayılma;

Vücudunherhangibirbölgesindegüçsüzlükveyauyuşma;

Karınbölgesindeşiddetliağrı;

Bacaklardanbirindeşiddetliağrıveyaşişme.

Ş iddetlialerjikreaksiyonveyakalıtsalanjiyoödemdekötüleşmeyleilgilibelirtiler:

Ellerde,yüzde,dudaklarda,ağızda,dildeveyaboğazdaşişme.Dilde/boğazdaşişme

olmasıyutmavesolukalmadazorluğanedenolabilir.

Kırmızıkabarıkdöküntü(kurdeşen)vekaşıntı.

Memekanseribelirtileri:

Ciltteçukurlaşma

Memeucundadeğişiklik

Görebildiğinizveyahissedebildiğinizhertürlüyumru

Rahimağzıkanserininbelirtileri:

Kötükokuluve/veyakaniçerenvajinalakıntı

Anormalvajinalkanama

Pelvikağrı

Ağrılıcinselbirleşme.

Ciddikaraciğerbozukluklarınınbelirtileri:

Karındaşiddetliağrı;

Ciltteveyagözlerdesararma(sarılık)

Karaciğeriltihabı(hepatit)

Tümvücuttakaşıntıbaşlaması.

Bunlarınhepsiciddiyanetkilerdir.Aciltıbbimüdahalegerekebilir.

Yanetkileraşağıdakikategorilerdegösterildiğişekildesıralanmıştır:

Çokyaygın:10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın:10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek:l.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Çokseyrek:10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmiyor:Eldekiverilerdentahminedilemiyor.

Yaygın:

Depresifduygudurumu,duygudurumdeğişiklikleri

Başağrısı

Bulantı,karınağrısı

Kilodaartış

Memeağrısı,memehassasiyeti

Yaygınolmayan:

Sıvıtutulumu

Cinselistekazalması

Migren

Kusma,ishal

Döküntü,kurdeşen

Memedebüyüme

Seyrek:

Aşırıduyarlılık

Cinselistekartışı

Toplardamardakanpıhtısı(Tromboembolizm)

Kontaktlensetahammülsüzlük

Bacakvekollardaoluşanağrılışişliklerleseyredendöküntülühastalık(eritema

nodozum),

Ağızdavetümvücuttaderininsutoplamasıilekendinigösterenbirhastalık(eritema

multiforme)

Kilodaazalma

Vajinalakıntı

Memedeakıntı

DIANE35gibiilaçlarıkullanankadınlarda,bölüm‘DIANE35’iaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ’başlıklıkısımdatartışılanaşağıdakiciddiyanetkiler

bildirilmiştir:

Venöztromboembolikbozukluklar(toplardamarlardakanpıhtısıoluşumusonucu

tıkanma)

Arteryeltromboembolikbozukluklar(atardamarlardakanpıhtısıoluşumusonucu

tıkanma)

nmeler(örn.,geçiciiskemikatak,iskemikinme,hemorajikinme)

Yüksektansiyon(hipertansiyon)

Karaciğertümörleri(iyiveyakötühuylu)

Bildirilendiğeryanetkiler

Adetdönemlerinizarasındakanamavelekelenmebazenilkaylardameydanagelebilir

ancakbudurumgenelliklevücudunuzDIANE35'yealıştıktansonrasonaerer.Budurum

devamederse,yoğunlaşırsaveyayenidenbaşlarsa,doktorunuzlagörüşün.

Kloazma(cilttesarı-kahverengilekelenmeler).BudurumDIANE35aylarcakullanıldığı

takdirdeortayaçıkabilir.Kloazma,güneşışığınave/veyaUVlambalaraçokfazlamaruz

kalmanınönlenmesiyleazaltılabilir.

Hareketbozukluğugelişmesiveyakötüleşmesi

Crohnhastalığı(kronikiltihabibağırsakhastalığı)veyaülseratifkolit(kalınbarsağın

iltihaplıbirhastalığı).

Hipertrigliseridemi( belirlikanyağlarında(trigliseritler)artış) Gebeliksırasındaveya

öncekidoğumkontrolhapıkullanımıylakötüleşebilendurumlar:

deridesararma(sarılık)

kalıcıkaşıntı(pruritus)

böbrekveyakaraciğersorunları

safrakesesitaşı

sistemiklupuseritematozus(eklemağrılarıvederidöküntülerinesebepolanbir

hastalık)

gebeliksırasındasutoplamayabenzerdöküntü(herpesgestastionis)

kalıtsalbirsağırlıkformu(otoskleroz)

orakhücrelianemi(kalıtsalkanhastalığı)yadabirformuileilgiliöyküveyaaile

öyküsü

vücutbölgelerindeşişme(kalıtsalanjiyoödem)

porfiriadıverilenkalıtsalbirhastalık

rahimağzıkanseri

KOKveyaDIANE35kullanankadınlardaglukoztoleransında(şekerinetkisinedayanıklılık)

değişimlerveyaperiferikinsülindirenci(vücuttadolaşaninsülinhormonunakarşıgösterilen

direnç)üzerineetkibildirilmiştir(bkz.bölüm“DIANE35’iaşağıdakidurumlarda

DİKKATLİKULLANINIZ).

DIANE35'denkaynaklandığınıdüşündüğünüzherhangibiryanetkihakkındaendişeleriniz

varsadoktorunuzveyaeczacınızilegörüşün.AyrıcaDIANE35kullanırkenmevcutherhangi

birrahatsızlığınızdakötüleşmeolursadadoktorunuzasöyleyin.

Adetdönemleriarasındakikanamalarınuzunsürmesibeklenmez.

AzsayıdakadındaDIANE35kullandıklarısırada,özellikleilkbirkaçayiçerisindeolmak

üzere,beklenmedikhafifkanamalarveyalekelenmelermeydanagelmiştir.Genellikle,butip

kanamaiçinendişelenilmesigerekmezvebirveyaikigüniçerisindesonaerer.DIANE35'i

herzamankigibikullanmayadevamedin.Sorununilkbirkaçpakettensonradüzelmesi

beklenir.

Ayrıca,drajeleridüzenliolarakalmadığınızdabeklenmedikkanamalarmeydanagelebilir.Bu

nedenledrajelerihergünaynısaattealmayaözengösterin.Ayrıca,beklenmedikkanama

bazendiğerilaçlardandakaynaklanabilir.

Aşağıdakiözellikleresahipanikanamaveyalekelenmeolduğundadoktorunuzabaşvurunuz:

lkbirkaçaydanuzunsüren,

DIANE35'ibirsürekullandıktansonrabaşlayan,

DIANE35kullanmayıbıraktıktansonradevameden.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yanetkilerinraporlanması

Kullanmatalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakya

da,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilans

Merkezi(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmakta

olduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamış

olacaksınız.

5.DIANE35’inSaklanması

DIANE35’içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındaodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedekisonkullanmatarihindensonraDIANE35’ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozuklukfarkedersenizDIANE35’ikullanmayınız.

RuhsatSahibi: BayerTürkKimyaSan.Ltd.Şti.,

FatihSultanMehmetMah.BalkanCad.No:53

34770Ümraniye-İstanbul

Tel:(0216)5283600

Faks:(0216)6453950

Üretimyeri:BayerWeimarGmbHundCo.KGWeimar-Almanya

Bukullanmatalimatı(gün,ay,yıl)tarihindeonaylanmıştır.