DEXPLUS

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEXPLUS 25/4 MG 20 EFERVESAN TABLET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEXPLUS 25/4 MG 20 EFERVESAN TABLET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • intramuskuler, kombinasyonları

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8681094020437
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 21-04-2015
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1

KULLANMA TALİMATI

DEXPLUS25/4mgefervesantablet

Ağızyoluyla alınır.

Etkinmaddeler:Herbirefervesantablet25mgdeksketoprofeneeşdeğer36,88mg

deksketoprofen trometamolve4mgtiyokolşikosid içerir.

Yardımcımaddeler:Mikronizemonosodyumsitrat(E331i),sodyumhidrojenkarbonat,

sodyum karbonat,sorbitolpowder(E420), aspartam (E 951)limon aroması içerir.

Builacı kullanmaya başlamadanöncebuKULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

-Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaçduyabilirsiniz.

-Eğer ilavesorularınız olursa, lütfen doktorunuzaveyaeczacınıza danışınız.

-Bu ilaçkişisel olaraksizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

-Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneyegittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyeniz.

-Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.İlaçhakkında size önerilen dozun dışındayüksek

veya düşükdoz kullanmayınız.

BuKullanma Talimatında:

1.DEXPLUSnedir veneiçinkullanılır?

2.DEXPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3.DEXPLUSnasılkullanılır?

4.Olasıyanetkiler nelerdir?

5.DEXPLUS’ınsaklanması

Başlıkları yeralmaktadır.

2

1.DEXPLUSnedir veneiçinkullanılır?

DEXPLUS, etkin maddeolarak deksketoprofen vetiyokolşikosid içerir.

DEXPLUS,açıksarı renkli, düzyüzeyli,yuvarlakefervesan tabletlerden oluşmaktadır.

14ve20efervesan tabletiçeren, strip ambalajlardasunulmaktadır.

DEXPLUS’ıniçeriğindekideksketoprofentrometamolsteroidolmayanantiinflamatuvar

ilaçlar(NSAİİ)olarakadlandırılanilaçgrubundanbirağrıkesicidir.DEXPLUS’ın

içeriğindekitiyokolşikosidiseesasolarakkasgevşeticietkinliğesahiptir.Tiyokolşikosid,

ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisiamacıyla kullanılır.

DEXPLUSosteoartrit(kireçlenme),vertebralkolonun(omurganın)ağrılısendromları,eklem

dışıromatizma,aniortayaçıkanomurilikkaynaklıağrılıkaskasılmalarınınektedavisinde,

travma veameliyat sonrası oluşanağrının tedavisindekullanılır.

2.DEXPLUS’ıkullanmadanöncedikkatedilmesi gerekenler

DEXPLUS’ıaşağıdakidurumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

Deksketoprofentrometamol,tiyokolşikosidveyaDEXPLUS’ıniçindekiyardımcı

maddelerden herhangi birinekarşı alerjiniz(aşırı duyarlılık)varsa,

Kasveyakaslarıngörevyapamaması (kasılamaması) durumu varsa,

Asetilsalisilikasideveyadiğersteroidolmayanantiinflamatuvarilaçlarakarşıalerjiniz

varsa,

Astımınızvarsaveyageçmişteasetilsalisilikasitveyadiğersteroidolmayan

antiinflamatuvarilaçlarkullandıktansonraastımatağı,akutalerjikrinit(alerjiyebağlı

buruniçerisindekısasüreliiltihaplanma),burundapolip(alerjiyebağlıburuniçerisinde

oluşankitleler),ürtiker(ciltdöküntüsü),alerjisonucuyüzveboğazdaşişme(yüz,

gözler,dudaklarveyadildeşişlikveyasolunumzorluğu)veyagöğüstehırıltı

(wheezing) meydanageldiyse,

Peptikülser,mideyadabağırsakkanamasıveyasüregelensindirimsorunlarınızvarsa

(örn. hazımsızlık, göğüsteyanma)veyadahaönceden geçirdiyseniz,

Ağrıkesiciolarakkullanılansteroidolmayanantiinflamatuvarilaçların(NSAİİ)

kullanımınabağlıolarakgeçmiştemideveyabağırsakkanamasıveyadelinmesi

geçirdiyseniz,

Süregeleniltihaplıbağırsak hastalığınız(Crohnhastalığı veyaülseratif kolit) varsa,

3

Ciddikalpyetmezliğiniz,ortaveyaşiddetliböbreksorunlarıveyaciddikaraciğer

sorunlarınızvarsa,

Kanamaproblemlerinizveyakan pıhtılaşma bozukluğunuzvarsa,

Hamile iseniz,

Emziriyorsanız,

Gebekalmaolasılığınızvarsaveetkilibir doğumkontrolyöntemikullanmıyorsanız,

Koronerarterbypassgreftameliyatısözkonusuiseveameliyatsırasındaağrıtedavisi

almanızgerekiyorsa.

DEXPLUS, 18yaşındanküçüklerdekullanılmamalıdır.

DEXPLUS’ıaşağıdakidurumlarda DİKKATLİKULLANINIZ

Eğer;

Sarahastası isenizveyasaranöbetiriskinizvar ise,

Alerjinizvarsaveyageçmişte alerjik sorunlarınızolduysa,

Sıvıtutulumudahil,böbrek,karaciğerveyakalpsorununuzvarsa(yüksektansiyon

ve/veyakalpyetmezliği)veyabusorunlarınherhangibirtanesindengeçmişte

şikayetinizolduysa,

Diüretik(idrarsöktürücü)ilaçlaralıyorsanızveyaaşırısıvıkaybınedeniyle(örn.aşırı

idraraçıkma,ishalveyakusma)sıvıeksikliğivekanhacmindeazalmasorunları

yaşıyorsanız,

Kalpsorunlarınızvarsa,dahaönceinmegeçirdiysenizveyariskaltındaolduğunuzu

düşünüyorsanız(örn.yüksektansiyon,diyabetveyayüksekkolesterolünüzvarsaveya

sigarakullanıyorsanız)tedavinizhakkındadoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DEXPLUSgibiilaçlarkalpkriziriskinde(“miyokardenfarktüsü”)veyainmegibi

ciddikalpdamarhastalıklarıriskindehafifartışileilişkilendirilebilir.Buciddi

hastalıklarherhangibirbelirtioluşturmadandaoluşabilir.Göğüsağrısı,nefesdarlığı,

geveleyerekkonuşma,halsizlikgibibelirtivesemptomlardanherhangibirini

yaşarsanız,doktorunuzubilgilendiriniz.Yüksekdozveuzunsürelitedaviilehertürlü

risk dahaolasıdır. Önerilen dozu veyatedavi süresiniaşmayınız.

Yaşlıysanız:istenmeyenetkiyaşamaolasılığınızdahayüksektir,özelliklepeptikülser

kanamasıvedelinmesiyaşamıtehditedebilir(bkz.Bölüm4).Bunlardanherhangibiri

meydanagelirsederhal doktorunuzabaşvurunuz,

4

Üremeproblemiolanbirkadıniseniz(DEXPLUSüremeyiolumsuzyönde

etkileyebilir,bunedenlegebekalmaplanınızvarsaveyakısırlıktestiyaptıracaksanız

bu ilacıkullanmayınız),

Kanveyakan hücreleriyapımı bozukluğunuzvarsa,

Sistemiklupuseritematozus(ciltteyaygınpullanmaylakendinigösterenbirhastalık)

veyakarışıkbağdokusuhastalığınızvarsa(bağdokusunuetkileyebilenbağışıklık

sistemi bozuklukları),

Geçmişteuzunsüreliiltihaplıbağırsakhastalığıgeçirdiyseniz(ülseratifkolit,Crohn

hastalığı),

Başkabirmidevebağırsak hastalığınızvarsaveyadahaöncegeçirdiyseniz,

Peptikülserveyakanamariskiniarttıracakoralsteroidler,bazıantidepresanlar(SSRI

tipiilaçlar,örn.SeçiciSerotoninGeriAlımİnhibitörleri),varfaringibiantikoagülanlar

veyaasetilsalisilikasitgibikanpıhtılaşmasınıönleyenajanlarkullanıyorsanız.Böyle

durumlarda,DEXPLUSalmadanöncedoktorunuzadanışınız.Doktorunuz,midenizi

korumakiçinilavebirilaçalmanızıönerebilir(örn.misoprostolveyamideasidi

üretimini engelleyen ilaçlar).

DiğerNSAİilaçlarınkullanımdaolduğugibi,DEXPLUShastaneyeyatmaveyaölüm

ilesonuçlanabilengastrointestinal(Gİ)rahatsızlıkvenadirolarakülser(yara)ve

kanamagibiciddiGİyanetkilerenedenolabilir.Tedavinizboyuncaaşağıdakilerden

herhangibiriniyaşarsanızilacıalmayıbırakınızveacilentıbbiyardımisteyiniz:

dışkıdankangelmesi,siyahrenktekatranımsıdışkı,kankusmaveyakahvetelvesigibi

koyu renkte parçalargelmesi,

Hazımsızlıkveyagöğüsteyanmahissi,karınağrısıveyadiğeranormalkarınbelirtileri

varsa, ilacıalmayı bırakınızvedoktorunuzadanışınız.

Açıklanamayankiloaldığınızdaveyavücudunuzdaödem(şişlik)oluştuğunda,

doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bulantı,halsizlik,yorgunluk,sarılık,kaşıntı,sağüstkadranhassasiyeti,gripbenzeri

semptomlargibihepatoksisitenin(karaciğerzehirlenmesi)belirtivesemptomlarından

biri sizdeoluşursa, tedaviyibırakınızvehemen tıbbi tedavi alınız.

DiğerNSAİilaçlarınkullanımındaolduğugibi,DEXPLUS’dahastaneyeyatmaveya

ölümilesonuçlanabilen eksfoliyatifdermatit(derininsoyulupdökülmesinenedenolan

cilthastalığı),Stevens-Johnsonsendromu(cilttevegözçevresindekanoturması,şişlik

vekızarıklıkileseyredeniltihap)vetoksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolu

5

kabarcıklarlaseyredenciddibirhastalık)gibiciddiderireaksiyonlarınınoluşmasına

nedenolabilir.Buciddiderireaksiyonlarıherhangibirbelirtioluşturmadanda

oluşabilir.Kaşıntı,ateş,kızarıklık,kabarcıkgibibelirtilerdenherhangibirioluşursa

ilacınızı kullanmayı bırakınızvedoktorunuzu enkısa süredebilgilendiriniz.

DEXPLUSkullanırkenvücuttaoluşanmaddelerdenbiri,DEXPLUSyüksekdozlarda

kullanıldığında,bazıhücrelerdehasara(anormalkromozomsayışıma)nedenolabilir.

Budurumhayvanlardavelaboratuardayapılançalışmalardagösterilmiştir.İnsanlarda

hücrelerdeortayaçıkabilenbuhasrakanseriçinriskfaktörüoluşturur,doğmamış

çocuğazararverebilirveerkeklerdekısırlığanedenolabilir.Bunedenle“uygun

kullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar”kısmındabelirtilendozavetedavi

süresinesıkıbirşekildeuyunuz.İlacıdahayüksekdozlardave7gündenfazla

kullanmayınız. Başkasorularınızvarsalütfen doktorunuzadanışınız.

DEXPLUSiletedavisırasındakaraciğersorunlarıortayaçıkabilir.Eğer,aşağıdaki

belirtilerdenbirisizdeortayaçıkarsaderhaldoktorunuzabildiriniz:mide(karın)

bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltteveyagöz

aklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntıvebunların

yanısıraateşveyorgunluk(özelliklededahaöncesayılanbelirtilerbirlikteyse).

Bunlarkaraciğersorunlarının belirtileri olabilir.

Eğer tedavi sırasında ishal ortayaçıkarsaDEXPLUS ile tedaviyi kesiniz.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEXPLUS’ınyiyecekveiçecekilekullanılması

Tabletleriyiyecekilealmanızmideveyabağırsaktaortayaçıkabilecekyanetkiriskini

azaltmayayardımcı olur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

HamileisenizDEXPLUSkullanmayınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

6

Emzirme

İlacı kullanmadan öncedoktorunuza veyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızDEXPLUS kullanmayınız.

Araçvemakinekullanımı

DEXPLUStedavininyanetkisiolarakbaşdönmesi,uyuklama,sersemlemeveyauyuşukluğa

yolaçabileceğinden,araçvemakinekullanmayeteneğiniziazdaolsaetkileyebilir.Eğerbu

etkilerifarkederseniz,belirtilergeçenekadararaçveyamakinekullanmayınız.Tavsiyeiçin

doktorunuzadanışınız.

DEXPLUS’ıniçeriğindebulunanbazı yardımcı maddelerhakkında önemlibilgiler

Sorbitol uyarısı;

DEXPLUS,sorbitoliçermektedir.Eğerdahaöncedendoktorunuztarafındanbazışekerlere

karşıintoleransınızolduğusöylenmişsebutıbbiürünüalmadanöncedoktorunuzlatemasa

geçiniz.

Sodyum uyarısı;

DEXPLUSherbirefervesantablette13.51mmol(310.70mg)sodyumihtivaeder.Budurum

kontrollü sodyum diyetindeolan hastalar içingözönündebulundurulmalıdır.

Aspartam uyarısı;

DEXPLUS,fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi(ender rastlanan kalıtsal

bir hastalık) olan insanlariçin zararlı olabilir.

Diğerilaçlar ile birliktekullanımı

DEXPLUS’ınyanındaaşağıdakiilaçlardanherhangibirinikullanıyorsanız,doktorunuzu,diş

hekiminiziveyaeczacınızımutlakabilgilendiriniz.Bazıilaçlarınbiraradakullanılmaması

veyakullanıldığı takdirdedozlarının ayarlanmasıgerekebilir.

Tavsiyeedilmeyen kombinasyonlar:

DEXPLUS’ınkasiskeletsistemiüzerindekasgevşeticietkigösterendiğerilaçlarla

birliktealınması,birbirlerininetkisiniarttırabileceklerindendolayıönerilmemektedir.

Aynısebeptenötürü,düzkaslarüzerineetkiliolanbirdiğerilaçlabirliktekullanılması

durumunda,istenmeyenetkileringörülmesıklığınınartmasıihtimalinekarşıdikkatli

olunmalıdır.

7

Asetilsalisilikasit(aspirin),kortikosteroidlerveyadiğerantiinflamatuvarilaçlar

(iltihaptedavisindekullanılan ilaçlar)

Varfarin,heparinveyadiğerantikoagülanilaçlar(kanpıhtılaşmasınıönlemede

kullanılan ilaçlar)

Lityum (bazı duygudurumbozukluklarınıntedavisinde kullanılan ilaç)

Metotreksat(kanserveromatoidartrit[eklemlerdeağrıveşekilbozukluklarınaneden

olan devamlı bir hastalık]tedavisindekullanılan ilaç)

Hidantoinler vefenitoin (epilepsi [sara]hastalığı tedavisindekullanılan ilaç)

Sülfametoksazol(bakteriyelenfeksiyonlar[iltihapoluşturanmikrobikhastalıklar]için

kullanılan ilaç)

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

ADEinhibitörleri,diüretikler,beta-blokörlerveanjiyotensinIIantagonistleri(yüksek

tansiyonvekalp problemlerindekullanılan ilaç)

Pentoksifilin veokspentifilin (süregelenvenözülserlerin tedavisindekullanılan ilaçlar)

Zidovudin (viralenfeksiyontedavisindekullanılan ilaç)

Klorpropamid veglibenklamid (diyabettedavisindekullanılan ilaçlar)

Aminoglikozid antibiyotikler(bakteriyel enfeksiyonlariçin kullanılan ilaçlar)

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

Kinolonantibiyotikleri(siprofloksasin,levofloksasin;bakteriyelenfeksiyonlariçin

kullanılan ilaçlar)

Siklosporinvetakrolimus(organnaklindeveyabağışıklıksistemihastalıkları

tedavisindekullanılan ilaçlar)

Streptokinazvediğertrombolitikveyafibrinolitikilaçlar(kanpıhtılarınıeritmede

kullanılan ilaçlar)

Probenesid (gut hastalığının tedavisindekullanılan ilaç)

Digoksin (süregelenkalpyetmezliğinintedavisindekullanılan ilaç)

Mifepriston (hamileliği sonlandırmak içinkullanılan ilaç)

Seçiciserotoningerialıminhibitörleritüründeantidepresanlar(SSRI’lar)(depresyon

tedavisindekullanılan ilaçlar)

Anti-trombositajanlar(trombositlerinagregasyonunu[kanpulcuklarınınkümelenmesi]

vekanpıhtısıoluşumunuazaltmadakullanılanilaçlar)

8

Buuyarılarınbelirlibirsüreöncekullanılmışveyagelecektebirzamankullanılacakürünlere

deuygulanabileceğinilütfen not ediniz.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandıysanızlütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgiveriniz.

3.DEXPLUSnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığı içintalimatlar:

DEXPLUS’ıherzaman,tamolarakdoktorunuzunsöylediğişekildealınız.Eminolmadığınız

zaman doktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Önerilenvegünlükmaksimumdozher8saattebiralınmakkoşuluyla(8saataralıkverilerek)

günde3kezbirefervesan(25/4mg)tablettir.Yanigünde3efervesantablettenfazla

DEXPLUS kullanmayınız.

NormaldeDEXPLUSefervesantabletiletedavisüresi5-7gündür.İlacı7ardışıkgünden

fazla kullanmayınız.

Uygulama yoluvemetodu:

DEXPLUSsadeceağızdan kullanımiçindir.

Efervesan tabletler tok karnınaalınmalıdır.

Efervesantabletleribirbardaksuda(150mL)eriterekalınız.Efervesantabletleri

çiğnemeyiniz.

Önerilendozuaşmayınızveuzunsürelikullanımdankaçınınız.İlacınızızamanındaalmayı

unutmayınız.

DoktorunuzDEXPLUSiletedavinizinnekadarsüreceğinisizebildirecektir.Tedaviyierken

kesmeyinizçünkü istenen sonucu alamazsınız.

Değişikyaşgrupları

Çocuklarda kullanımı:

DEXPLUS18yaşınaltındaki çocuklardakullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

DEXPLUS’ınyaşlıhastalardakigüvenilirlik veetkinliğiincelenmemiştir.

9

Özel kullanımdurumları:

Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

DEXPLUS’ınböbrek/karaciğeryetmezliğiolanhastalardakigüvenilirlikveetkinliği

incelenmemiştir.

EğerDEXPLUS’ınetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuz veyaeczacınız ilekonuşunuz.

Kullanmanız gerekendendahafazlaDEXPLUSkullandıysanız

DEXPLUS’tankullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.Lütfenilacınambalajınıveyakullanmatalimatınıdayanınızaalmayıunutmayınız.

DEXPLUS’ıkullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemekiçin çift dozalmayınız.

Almayıunuttuğunuzdozuatlayıpbirsonrakidozuherzamankigibialınız.Birdenfazladoz

almayı unuttuysanızdoktorunuzabildiriniz.

DEXPLUSiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

EğerDEXPLUSkullanımıkonusundaherhangibirsorunilekarşılaşırsanızdoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

DoktorunuzadanışarakDEXPLUSkullanımınısonlandırabilirsiniz.

4.Olası yanetkilernelerdir?

Tümilaçlargibi,DEXPLUSiçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Aşağıdakilerdenbiriolursa,DEXPLUS’ıkullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuza bildiriniz veya sizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Eller,ayaklar,bilekler,yüz,dudaklarınşişmesiyadaağzınveyaboğazınyutmayı

veyanefes almayızorlaştıracakşekildeşişmesi,

Vücudunalerjioluşturanmaddelerekarşıverdiğiçokşiddetliyanıt,aniaşırıduyarlılık

(Anafilaktik reaksiyon),

Kaşıntı,derivemukozaüzerinde,yüzdeveyadudaklardaveboğazdaşişmeler

(anjiyonörotik ödem),

Cilt, ağız, gözvegenitalbölgelerdeşişlik, kızarıklık,açıkyaralar (StevensJohnson ve

Lyellsendromları),

10

Baygınlık (vazovagal senkop),bayılma,

Havale (nöbet),

Toksikepidermalnekroliz(derideiçisıvıdolukabarcıklarlaseyredenciddibir

hastalık)

Kan kusmaveyasiyah dışkı ile kendinigösteren,peptik ülserdelinmesi veya

kanaması,

Çarpıntı,

Havayollarının daralması sebebiyle nefessizkalma(bronkospazm).

Bunların hepsi çokciddiyanetkilerdir.

Eğerbunlardan biri sizdemevcut ise, sizinDEXPLUS’akarşı ciddi alerjinizvar demektir.

Aciltıbbi müdahaleyeveyahastaneyeyatırılmanızagerek olabilir.

Bu çok ciddiyanetkilerin hepsi oldukçaseyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkedersiniz, hemendoktorunuzabildiriniz veya size

enyakınhastaneninacil bölümünebaşvurunuz:

Peptik ülser,

Yüksek kan basıncı,

Düşük kan basıncı,

Çokyavaş nefes alıp verme,

Geçiciolarak bilinçtebulanıklık,taşkınlıkhali,

Anormal karaciğerfonksiyonu testleri (kan testleri),

Nefes darlığı,

Hızlıkalp atışı,

Pankreasta iltihaplanma,

Karaciğerhücresi hasarı(hepatit),

Böbreksorunları,

Kandaakyuvarhücresisayısınındüşükolması(nötropeni),kanpulcuklarısayısının

azlığı (trombositopeni),

Baş dönmesi(vertigo),

Prostat sorunları,

11

Mide(karın)bölgesindeağrıveyarahatsızlıkhissi,iştahkaybı,bulantı,kusma,ciltte

veyagözaklarındasararma(sarılık),idrarınnormaldenkoyurenkteolması,kaşıntı,

ateş veyorgunluk(bunlar karaciğer sorunlarının belirtileri olabilir)

Sersemlik,

Uyuklama,

Deri döküntüleri,

Geçici olarak bilinçtebulanıklık taşkınlık hali.

Bunların hepsi ciddiyanetkilerdir. Aciltıbbi müdahalegerekebilir.

Ciddiyan etkilerçok seyrekgörülür.

Aşağıdakilerdenherhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal,

Sindirim sorunları (hazımsızlık),

Uyku düzensizlikleri,

Sinirlilik,

Baş ağrısı,

Kızarma,

Mideağrısı, midesorunları,

Kabızlık,

Ağızkuruluğu,

Şişkinlik,

Ağrı,

Genel kırıklık, keyifsizlik hissi,

Sututulumuvevücudungövdedenuzakbölgelerindeşişlik(örn.ayakbileklerinin

şişmesi),

Duyulardaanormallik,

Akne,

Terlemeartışı,

Sırt ağrısı,

Sık idraraçıkma,

Adet düzensizlikleri,

Bulanıkgörme,

12

Kulaklardaçınlama (tinnitus),

Deridehassasiyet,

Işığakarşı duyarlılık,

BunlarDEXPLUS’ın hafifyanetkileridir.

Buyan etkiler dozazaltıldığındaveyatedavikesildiğindekaybolur.

Dahaönceantiinflamatuvarilaçlarınuzunsürelikullanımınabağlısizdebiryanetkimeydana

geldiyseveözellikleyaşlıysanız,tedavininbaşındaherhangibirkarın/bağırsakyanetkisifark

ederseniz(örn. karın ağrısı,yanma, kanama).

Ciltdöküntüsüveyaağıziçiveyagenitalbölgedeherhangibirlezyonortayaçıktığınıveya

herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmezDEXPLUS kullanımını bırakınız.

Steroidolmayanantiinflamatuvarilaçlariletedaviesnasında,sıvıtutulumuveşişlik(özellikle

ayak bileklerinde vebacaklarda) kan basıncınınyükselmesi ve kalpyetersizliği bildirilmiştir.

DEXPLUSgibiilaçlar,kalpkrizi(“miyokardenfarktüsü”)veyainmeriskindehafifbirartış

ileilişkilendirilebilir.

Bağdokusunuetkileyenbağışıklıksistemibozuklukları(sistemiklupuseritematozusveya

karışıkbağdokusuhastalığı)olanhastalardaantiinflamatuvarilaçlar,seyrekolarakateş,baş

ağrısıveense sertliğineyolaçabilir.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzu veyaeczacınızıbilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınızyan

etkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan“İlaçYanEtkiBildirimi”ikonunatıklayarakyada

08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiyeFarmakovijilansMerkezi

(TÜFAM)’nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacın

güvenliliği hakkındadahafazla bilgi edinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

13

5.DEXPLUS’ınsaklanması

DEXPLUS’ıçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında saklayınız.

25ºC’nin altındaki odasıcaklığındanemden veışıktan koruyaraksaklayınız.

Sonkullanma tarihiyleuyumluolarak kullanınız.

Ambalajdaki sonkullanma tarihinden sonraDEXPLUS’ıkullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajında bozukluklar fark edersenizDEXPLUS’ıkullanmayınız.

RuhsatSahibi: VitalisİlaçSan. Tic. A.Ş.

General AliRızaGürcanCad.

Merterİş Merkezi BağımsızBölümNo:2/2 Tozkoparan

Güngören/İSTANBUL

Ülkesi:Türkiye

Telefon: 0 212 481 20 95

Faks: 0212 481 20 95

e-mail:info@vitalisilac.com.tr

ÜretimYeri: NeutecİlaçSan. Tic.A.Ş.

1. OSB. 1. Yol No: 3

Adapazarı / SAKARYA

Tel:(0 264) 29575 00

Faks: ( 0 264 )291 51 98

Bu kullanma talimatı( )tarihinde onaylanmıştır.

7-11-2018

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Several store-brand pain or sinus relief tablets recalled because consumers may be unable to access important safety information

Vita Health Products is voluntarily recalling several store-brand (Care, Exact, Life, and Pharmasave) over-the-counter drugs used for pain or sinus relief because of a labelling issue. Consumers may be unable to peel open the wrap-around label on the bottle to access the warning statements, or the label may not peel off completely, which may make it difficult to read some of the important safety information.

Health Canada

Bu ürünle ilgili haber bulunmamaktadır.