DEXA-SINE SE GOZ DAMLASI, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEXA-SINE SE GOZ DAMLASI, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEXA-SINE SE GOZ DAMLASI, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • deksametazon

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 94/65
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 16-05-1994
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası

Liba Laboratuarları A.

Ocak 2008

KULLANMA TAL

MATI

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası

Göze uygulanır.

Etkin madde:

Deksametazon sodyum fosfat.

Her tek dozluk kap (0,4 ml) 0,526 mg deksametazon sodyum fosfat içerir (0,400 mg

deksametazona e

er).

Yardımcı maddeler:

Disodyum edetat, sodyum klorür, sodyum monohidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat,

saf su’dur.

Bu

ilacı

kullanmaya

ba

lamadan

önce

bu

KULLANMA

TAL

MATINI

dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

E

er ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Bu ilaç ki

isel olarak size reçete edilmi

tir, ba

kalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti

inizde bu ilacı kullandı

ınızı

doktorunuza söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz.

laç hakkında size önerilen dozun dı

ında yüksek

veya dü

ük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1.

Dexa-Sine SE Nedir ve Ne

çin Kullanılır?

2.

Dexa-Sine SE’yi Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

3.

Dexa-Sine SE Nasıl Kullanılır?

4.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

5.

Dexa-Sine SE’nin Saklanması

lıkları yer almaktadır.

1.

Dexa-Sine SE Nedir ve Ne

çin Kullanılır?

Dexa-Sine SE kutusunda 10 adet tek dozluk kap bulunur. Her tek dozluk kap 0,4

ml’liktir. Her tek dozluk kapta 0,526 mg deksametazon sodyum fosfat vardır. Her bir kap

tek kullanımlıktır.

Gözün steroidlere yanıt veren enfeksiyona ba

lı olmayan bütün iltihaplı hastalıklarında,

Gözya

ı bezleri ve gözya

ı kesesinin iltihabında,

Yanık

yabancı

cisim

tutulması

gibi

gözün

bölümünde

hasar

yaratabilecek

durumlarda kullanılır.

2.

Dexa-Sine SE’yi Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dexa-Sine SE’yi a

a

ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

çerdi

i etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birine a

ırı duyarlılı

ınız

varsa

Gözünüzün ön bölümünde yaralanma veya derin, açık yaralarınız varsa,

Herpes simplex virüsüne ba

lı gözünüzün ön bölümünde yüzeysel iltihabınız varsa

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası

Liba Laboratuarları A.

Ocak 2008

Gözünüzün ön bölümü ve göz akınızda virüse ba

lı hastalıklarınız, kısa süreli ve

iddetli geli

en enfeksiyon döneminde ise,

Gözünüzün

bakterilere

mantarlara

enfeksiyonlarında

canlı

ılarla

ılamalarda Dexa-Sine SE’yi kullanmayınız.

Dexa-Sine SE’yi a

a

ıdaki durumlarda D

KKATL

KULLANINIZ:

Bakteriye

enfeksiyonunuz

sırasında

Dexa-Sine

kullanımına

karar

verilmi

enfeksiyonunuza

yönelik

uygun

antibiyotik

tedavinizin

latılması

dikkatle sürdürülmesi gerekir.

Kortikosteroidlerle uzun süreli tedavilerden kaçınınız. Gözün kısa süreli ani geli

iltihaplı hastalıklarında, enfeksiyonu maskeleyebilir ya da mevcut enfeksiyon durumunu

arttırabilirler.

Dexa-Sine

açık

açılı

göz

içi

tansiyonunuz

(glokom)

varsa

yakın

akrabalarınızda

eker hastalı

ı (diabetes mellitus) varsa ve miyopsanız çok dikkatli bir

ekilde

kullanmalı

özellikle

göz

içi

tansiyonu

(glokom)

uzun

süreli

tedavi

gerektiren bir hastalı

ınız varsa düzenli aralıklarla göz içi basıncınızı ve merce

inizi

kontrol ettirmelisiniz.

Yüzeysel olarak uygulanan kortikosteroidleri, gözünüzün ön kısmı ya da en dı

taki sert

tabakanızda

incelmeye

neden

olan

hastalı

ınız

birlikte

kullandı

ınızda

dokularınızda yırtılmaya yol açabilir.

Birden fazla ilaç içeren yüzeysel olarak uygulanan göz ilaçlarının kullanımı sonrası,

daha çok birlikte gözün ön kısmında (kornea) bir hastalı

ınız varsa ya da gözü örten

tabakanın bütünlü

ünün bozulmu

oldu

u bir durumunuz varsa bakteriye ba

lı olarak

gözünüzün ön kısmında iltihap geli

ebilir.

Yüksek dozda kortikosteroid kullanıyorsanız, tedavinizin aniden kesilmesi hastalı

tekrar daha güçlü olu

masına ya da mevcut hastalı

ınızda alevlenmeye neden olabilir.

Tedaviniz sırasında gözlerinizde yeni bir olay geli

irse kullanmakta oldu

unuz ilaçları

kullanmaya devam edip etmeme konusunda doktorunuza danı

ınız.

Bu

uyarılar

geçmi

teki

herhangi

bir

dönemde

dahi

olsa

sizin

için

geçerliyse

lütfen

doktorunuza danı

ınız.

Dexa-Sine SE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkile

imi yoktur.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Dexa-Sine SE’nin insanlarda hamilelik sırasında zararlı olup olmadı

ı bilinmemektedir. Bu

nedenle Dexa-Sine SE’yi, doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe hamilelik döneminde

kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile oldu

unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danı

ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı

ınız.

Dexa-Sine SE’nin anne sütüne geçip geçmedi

i bilinmemektedir. Bu nedenle doktorunuz

gerekli görmedikçe Dexa-Sine SE kullanırken emzirmeyiniz.

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası

Liba Laboratuarları A.

Ocak 2008

Araç ve makine kullanımı

Dexa-Sine SE’nin araç ve makine kullanımını engelleyebilecek bir etkisi yoktur.

Dexa-Sine SE’nin içeri

inde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Dexa-Sine SE’nin içeri

inde bulunan yardımcı maddelere kar

ı a

ırı bir duyarlılı

ınız yoksa,

bu yardımcı maddelere ba

lı olumsuz bir etki beklenmez.

Di

er ilaçlarla birlikte kullanımı

Dexa-Sine SE’nin di

er ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkile

imi yoktur.

E

er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı

u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3.

Dexa-Sine SE Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklı

ı için talimatlar:

Dexa-Sine SE’yi alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Doktorunuz ba

ka türlü tavsiye etmedikçe, hastalıklı gözünüze günde 4–6 defa 1 damla

damlatınız.

Gözünüzde

daha

ciddi

rahatsızlı

ınız

varsa

tedavinizin

langıcında

gündüzleri saatte bir 1 damla ve geceleri iki saatte bir 1 damla ile ba

layınız ve normal

dozlarla devam ediniz.

Yüksek doz kullanıyorsanız, böbrek üstü bezlerdeki baskılanma riski nedeniyle tedavinizi

doktorunuzun tavsiye etti

i mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırınız (tercihen 5 günden

az).

Ciddi rahatsızlıklar dı

ında Dexa-Sine SE’yi 14 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Dexa-Sine SE göze uygulanır.

Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir. Bu süre hastalı

ınızın cinsine ve

tedaviye verdi

iniz yanıta ba

lı olarak birkaç günden birkaç haftaya kadar de

ebilir.

lacı uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız. Kullanım sırasında tek dozluk damlalık

ucuna dokunmayınız, damlalı

ı göze ya da göz çevresine de

dirmeyiniz.

Kullanaca

ınız

dozluk

Dexa-Sine

SE’yi

dozlardan yana do

ru bir çekme ile ayırınız.

Daha

sonra

üstündeki

kapa

döndürerek

kopartınız.

lemde koparma i

lemini çekerek yapmayınız.

Kapa

açtıktan

sonra

çok

düzgün

ıla

acaksınız. Tek dozluk ilaç kabını bir elinizin ba

aret parmakları arasında tutarak göze yakla

tırınız, ba

ınızı

hafifçe arkaya e

erek kabı sıkmadan, ancak iki parma

ınız

arasında hafif bir basınçla gözünüzün iç kiri

ine damlatınız.

Bu i

lem sırasında di

er eliniz ile alt göz kapa

ınızı a

ı çekiniz. Kabı sıkarsanız içerik

gözünüze fı

kırabilir, bu nedenle kabı sıkmamaya çok özen gösteriniz. Damlattıktan

sonra gözünüzü 1–2 dakika kapalı tutunuz.

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası

Liba Laboratuarları A.

Ocak 2008

Kullanım sonrasında tek dozluk kapta arta kalan çözeltiyi atınız.

De

i

ik ya

grupları:

Çocuklarda kullanım:

lacın

çocuklar

üzerinde

kullanımı

ilgili

deneyim

yoktur.

Çocuklarda

böbrek

üstü

bezlerinde baskılanma riski nedeniyle tedavi mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırılmalıdır

(tercihen 5 günden az).

Ya

lılarda kullanım:

lılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaci

er yetmezli

i:

Böbrek/karaci

er yetmezli

i olan hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

E

er Dexa-Sine SE’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf oldu

una dair bir izleniminiz varsa

doktorunuz veya eczacınız ile konu

unuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Dexa-Sine SE kullandıysanız:

Dexa-Sine SE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmı

sanız bir doktor veya eczacı ile

konu

unuz.

Fazla doz alımıyla ilgili herhangi bir bildirim yoktur.

Dexa-Sine SE’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Dexa-Sine SE ile tedavi sonlandırıldı

ında olu

abilecek etkiler:

Yüksek dozda kortikosteroid kullanıyorsanız, tedavinizin aniden kesilmesi hastalı

ın tekrar

daha güçlü olu

ması ya da mevcut hastalı

ınızda alevlenmeye neden olabilir.

Tedavinizi doktorunuza danı

madan sonlandırmayınız.

4.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Dexa-Sine SE’nin içeri

inde bulunan maddelere duyarlı olan ki

ilerde yan

etkiler olabilir.

A

a

ıdakilerden

biri

olursa

Dexa-Sine

SE’yi

kullanmayı

durdurun

ve

DERHAL

doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

Yüzeysel

olarak

göze

uyguladı

ınız

kortikosteroidler

uzun

süreli

yıldan

fazla)

kullandı

ınızda:

göz sinirlerinde hasarla birlikte göz içi tansiyon yükselmesi,

görme netli

inde azalma veya görme alanı hasarları,

göz merce

inin saydamlı

ını kaybederek bulanıkla

ması (katarakt),

aralarında

Herpes

simplex

adı

verilen

virüsün

bulundu

hastalık

yapan

mikroorganizmalara ba

lı ikincil enfeksiyonlar,

göz küresinde yırtılma olu

abilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. E

er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Dexa-Sine

SE’ye kar

ı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza

gerek olabilir.

Dexa-Sine SE Tek Kullanımlık Göz Damlası

Liba Laboratuarları A.

Ocak 2008

A

a

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakın hastanenin acil bölümüne ba

vurunuz:

er yüzeysel olarak göze uygulanan kortikosteroidlere duyarlıysanız göz içi tansiyonunuzda

artı

olabilir. Bu artı

kullandı

ınız kortikosteroid, kullanma sıklı

ı ve süreniz ile do

rudan

kilidir. Uzun süre kullanmanıza ba

lı olarak olu

abilecek göz içi tansiyon yükselmeniz,

ilacınız kesildikten sonra birkaç hafta içinde normal de

erlerine iner.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

A

a

ıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Batma ve yanma gibi tahri

e ba

lı ya da alerjik reaksiyonlar.

Bunlar Dexa-Sine SE’nin hafif yan etkileridir. Bu hafif yan etkiler oldukça seyrek görülür.

E

er bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile kar

ıla

ırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5.

Dexa-Sine SE’nin Saklanması

Dexa-Sine

SE’yi

çocukların

göremeyece

i

ve

eri

emeyece

i

yerlerde

ve

ambalajında

saklayınız.

C altındaki oda sıcaklıklarında, ı

ıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.

Her bir tek dozluk kap sadece tek kullanım içindir. Kullanılmayarak arta kalan çözelti

atılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Dexa-Sine SE’yi kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Liba Laboratuarları A.

tepe Caddesi No:5 Kavacık, 34810

stanbul

Tel: 0216 465 38 85

Faks: 0216 465 38 80

Üretici:

Alcon Pharmaceuticals Ltd/

sviçre lisansı ile

Alcon Kaysersberg 23, Avenue Georges Ferrenbach 68240 Kaysersberg, Fransa

Tel: +33 03 89 78 76 00

Faks: +33 03 89 78 14 35

Bu kullanma talimatı 31/12/2007 tarihinde onaylanmı

tır.