DEVIT-3

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEVIT-3 15 ML DAMLA
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEVIT-3 15 ML DAMLA
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • colecalciferol

Diğer bilgiler

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 8699525590435
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 29-01-2013
 • Son Güncelleme:
 • 25-05-2018

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

DEVĐT-3OralDamla

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Herbirşişede(15ml)50.000I.U.vitaminD

Yardımcımaddeler:Bütilhidroksianisol,ayçiçekyağı

BuKullanmaTalimatında:

1. DEVĐT-3nedirveneiçinkullanılır?

2. DEVĐT-3'ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DEVĐT-3nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DEVĐT-3'ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1. DEVĐT-3nedirveneiçinkullanılır?

DEVĐT-3,etkinmaddeolarak,kolekalsiferol(vitaminD

)içerir.

DEVĐT-3,damlalıklı20ml’likcamşişeilekartonkutulardakullanıma

sunulmaktadır.

DEVĐT-3,Dvitaminieksikliğiyadayetmezliğinde,sindirimkanalındakiemilim

bozukluğunabağlıDvitamineksikliğininönlenmesivetedavisinde,raşitizm(D

vitaminieksikliğinebağlıgelişenbirkemikhastalığı)tedavisinde,osteomalazide

(kemiklerdemineralazalmasınabağlıbirhastalık),kemikerimesinin(osteoporoz)

destektedavisinde,kemikerimesinebağlıkırıkoluşmariskibulunandurumlarda

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaç

duyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız-

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabu

ilacıkullandığınızısöyleyiniz,

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışında

yüksekveyadüşükdozkullanmayınız.

metabolizmasınındüzenlenmesinderolalanhormon)bezlerindekitümör

oluşumunabağlıbirhastalık)tedavisindekullanılır.

2. DEVĐT-3'ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEVĐT-3'üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer;

Kolekalsiferol(vitaminD

)veyayardımcımaddelerdenherhangibirinekarşı

alerjiniz(aşırıduyarlılığınız)varise,

Ağıryüksektansiyon(hipertansiyon)hastasıysanız,

leriseviyededamarsertleşmesi(arterioskleroz)hastasıysanız,

Aktifakciğertüberkülozunuzvarsa,builacıuzunsüreyüksekdozda

kullanılmamalısınız.

Dhipervitaminozu(Dvitamininaşırıalınmasınayadabirikiminebağlıolarak

ortayaçıkanbirhastalık.Belirtileri;iştahsızlık,kabızlık,bulanıkgörmevekas

güçsüzlüğüdür)

Hiperkalsemi(kandakalsiyumkonsantrasyonununnormaldenyüksekbulunması),

veyahiperkalsiüri(idrarlaatılankalsiyummiktarınınartması)varsa

Böbrektaşınızvarsa(kalsiyumiçeren)

Kalsiyumakarşıhassasiyetinizvarsa

DEVĐT-3'üaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

Fazlahareketetmiyorsanız

Benzotiadiazintürevidiüretik(idrarsöktürücü)ilaçlarkullanıyorsanız

Böbrektaşıgeçmişinizvarsa

Sarkoidozunuzvarsa

Pseudohipoparatiroidizm(birçeşitparatiroidbeziyetmezliği)varsa

Böbrekbozukluğunuzvarsa

Dvitaminivetürevleriniiçerenbaşkabirilaçkullanıyorsanız.

Dvitamininintedaviediciindeksibebekveçocuklardaoldukçadüşüktür.Hiperkalsemi

uzunsürersebebeklerdezihinselvefizikselgelişmedegerilemeyapar.Farmakolojik

dozlardaDvitaminialanemzirenannelerinbebeklerindehiperkalsemiriskivardır.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEVĐT-3'ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerlebilinenherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

DEVĐT-3gerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveya

eczacınızadanışınız.

Emzirme

Dvitaminiannesütünegeçer.

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

DEVĐT-3'ünaraçvemakinekullanmayeteneğinietkilediğinedairherhangibirbilgi

yoktur.

DEVĐT-3'üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DEVĐT-3,butilhidroksianizoliçerir,ancakuygulamayolunedeniyleherhangibiretki

göstermesibeklenmez.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Antikonvülsanlar,hidantoin,barbitüratlarveyapirimidon(sarahastalığındakullanılan

ilaçlar)verifampisin(veremtedavisindekullanılanbirantibiyotik)ilebirlikte

kullanıldığındavitaminD'ninetkisiazalabilir.

Kalsitonin,etidronat,galyumnitrat,pamidronatveyapliamisiniçerenilaçlarile

hiperkalsemi(kankalsiyumseviyesininyüksekolmasıhastalığı)tedavisindeaynıanda

birliktekullanımıadıgeçenbuilaçlarınetkisiniazaltabilir.

Yüksekdozdakalsiyumiçerenilaçlarveyadiüretiklervetiazid(idrarsöktürücüler)ile

aynıandabirliktekullanıldığındakandakalsiyumkonsantrasyonunormaldüzeyin

üzerineçıkabilir(hiperkalsemiriski).Uzunsürelitedavilerdeserumkalsiyum

konsantrasyonlarınındikkatlicegözlenmesigereklidir.

Dvitaminiveyatürevleriniiçerendiğerilaçlarlabirliktekullanılmasızehirlilik

(toksisite)olasılığınınartmasınedeniiletavsiyeedilmez.

zoniyazid(tüberküloztedavisiiçinkullanılır),vitaminD

etkinliliğiniazaltabilir.

Kardiyakglikozidleri(kalpyetmezliğindekullanılanilaçlar)iletedaviedilenhastalar,

yüksekkalsiyumseviyelerinekarşıduyarlıolabilirvebunedenlebuhastalarınEKG

(kalpgrafisi)parametrelerivekalsiyumseviyelerimutlakadoktortarafından

gözlemlenmelidir.

Yağemilimininazalmasınanedenolabilenilaçlar,(orlistat(obezitetedavisinde

kullanılır)vekolestramin(kolestroltedavisindekullanılır)gibi)vitaminDemilimini

azaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyason

zamanlardakullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgi

veriniz.

3.DEVĐT-3nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

DEVĐT-3'üherzamandoktorunuzunönerdiğişekildealınız.Eminolmadığınızzaman

doktorunuzaveyaeczacınızasorunuz.

1mlDEVĐT-3solüsyonu25damladır.

Tavsiyeedilendozaşağıdakitabloyauygunolarakhastanınbelirtilerinegörebelirlenir:

Hastalık Damlasayısı/gün Eşdeğer I.U. vitamin

D

3 /gün

Vitamin D eksiklik veya

yetmezliğinintedavisi Günde5-30damla 667-4000I.U.

Sindirimkanalındakiemilim

bozukluğunabağlıVitaminD

eksikliğiniönlemekamacıyla Günde5-15damla 667-2000I.U.

Sindirimkanalındakiemilim

bozukluğunabağlıVitaminD

eksikliğitedavisinde Günde5-75damla 667-10000I.U.

Çocuklarveyenidoğanlarda

raşitzmtedavisinde 1yaşaltında:Günde25

damla

1yaşüstünde:Günde45

damla

damedozu:Günde5damla 1yaşaltında:günde3340

I.U.

1yaşüstünde:günde6000

I.U.

damedozu:günde667I.U.

VitaminDeksikliğinebağlı

osteomalazitedavisi Günde75damla

damedozu;Günde10-15

damla 10000I.U.

damedozu;1330-2000I.U.

Kalsiyumlaveendikeolan

spesifik antiosteoporotik

ajanlarla birlikte kemik

erimesinedestektedavisi Günde5damla 667I.U.

Kemikerimesinebağlıkırık

riskiartmışolanhastalarda

(yaşlı hastalar ve

glukokortikoid tedavisindeki

hastalar)kalsiyumlabirlikte

Günde5damla 667I.U.

Sekonderhiperparatiroidizm Günde10-25damla 1330-3340I.U.

Gebelikveemzirmedegünlükrutinkullanımdozu400-800IUolmaklabirlikte,

gerektiğindetakipedilerek4000IU/gündozunakadarçıkılabilir.

Uygulamayoluvemetodu:

DEVĐT-3gündebirkezağızdanalınır.

Sütçocuklarıveyaenjeksiyonuygulanamayankişilerdeağızdanalınmasıtercihedilir.

Sütçocuklarınabesinmaddelerinekarıştırılarakuygulanabilir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlarbölümündebelirtildiğişekilde

kullanılır.

Yaşlılardakullanımı:

Dozayarlamasıgerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Dozayarlamasıgerekmemektedir.D

vitaminininsüreklikullanılmasınıgerektiren

durumlardaböbrekfonksiyonlarıkontroledilmelidir.Ağırböbrekyetmezliği

durumundakalsiyumilebirliktekullanılmamalıdır.

EğerDEVĐT-3'ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEVĐT-3kullandıysanız

EğeraşırımiktardaDEVĐT-3kullandıysanız,sizdehiperkalsemigelişebilir.

Hiperkalsemininbelirtileri;yorgunluk,psikiyatrikbelirtiler(öfori(neşe,güven,

güçlülükgibiduygularınaşırışekildebulunması),sersemlik,bilinçbulanıklığıgibi),

bulantı,kusma,iştahkaybı,kilokaybı,susama,poliüri(aşırımiktardaidraryapma),

böbrektaşıoluşumu,nefrokalsinoz(böbrektetuzbirikmesi),kemiklerdeaşırı

kirençlenmeveböbrekyetmezliği,EKGdeğişimleri,kalpritimbozukluğuve

pankreatittir(pankreasiltihabı).

Tedavisi;Güneşışığınamaruziyettenkaçınınız.Đlaçyenialınmışsamideiçeriğikusarak

boşaltılabilir.

DEVĐT-3'denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsamzbirdoktorveyaeczacı

ilekonuşunuz.

DEVĐT-3'ükullanmayıunutursanız

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozalmayınız.

DEVĐT-3iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Tedavisonlandığındaherhangibiretkioluşmasıbeklenmez.Doktorunuztarafından

belirtilmedikçe,DEVĐT-3tedavisinidurdurmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDEVĐT-3'üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyan

etkilerolabilir.

Genişkapsamlıklinikçalışmalaryapılmamışolmasınedeniyleistenmeyenetkilerin

görülmesıklığıbilinmemektedir.

DEVĐT-3'ünnormaldozlarvesürelerdeyanetkiolasılığıazdır.D

vitaminininyüksek

dozlardaverilmesivetedavisüresininkontrolsüzbirşekildeuzatılmasısonucu

aşağıdakiyanetkilergelişebilir:

Metabolizmavebeslenmebozuklukları

drarlaatılankalsiyummiktarındaartış,kandakalsiyummiktarınınnormaldenyüksek

bulunması(hiperkalsemi),vekandaartakalan(rezidüel)azotmiktarınınyükselmesi

(Bunlarkanveidrartestleriiletespitedilir).

Midevebarsakbozuklukları

Kabızlık,midegazı,bulantı,karınbölgesindeağrı,ishal

Derivederialtıdokubozuklukları

Kaşıntı,döküntü,cilttebeyazveyakırmızımsıkabartılar(ürtiker)gibiaşırıduyarlılık

belirtileri

Böbrekveidraryollarıbozuklukları

Aşırımiktardaidraryapma(poliüri),aşırısusama(polidipsi),idraryapamamak(anüri)

Genelbozukluklarveuygulamayeridurumları

Ateş

Yanetkilerinraporlanması

KullanmaTalimatındayeralanveyaalmayanherhangibiryanetkimeydanagelmesi

durumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizilekonuşunuz.Ayrıcakarşılaştığınız

yanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"ikonuna

tıklayarakyada08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıarayarakTürkiye

FarmakovijilansMerkezi(TÜFAM)'nebildiriniz.Meydanagelenyanetkileribildirerek

kullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkındadahafazlabilgiedinilmesinekatkı

sağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5. DEVĐT-3'ünsaklanması

DEVĐT-3'üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajında

saklayınız.

C’ninaltındakiodasıcaklığında,ağzısıkıkapalıolarak,ışıktanuzaktasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şişedeki son kullanma tarihinden sonra DEVĐT-3'ü

kullanmayınız/sonkullanmatarihindenöncekullanınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDEVĐT-3’ü

kullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DEVAHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece–Đstanbul

Tel:02126929292

Faks:02126970024

Đ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

ÇerkezköyOrganizeSanayiBölgesi,

KaraağaçMah.AtatürkCad.No:32Kapaklı/TEKĐRDAĞ

Bukullanmatalimatı……………tarihindeonaylanmıştır.

10-12-2018

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company Issues Voluntary Recall of Specific Lots of 9Lives® Protein Plus® Wet, Canned Cat Food Due to Low Levels of Thiamine (Vitamin B1)

The J.M. Smucker Company today announced a voluntary recall of specific lots of 9Lives® Protein Plus® wet, canned cat food due to possible low levels of thiamine (Vitamin B1). No illnesses related to this issue have been reported to date and the product is being recalled out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Kroger Louisville Division Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., the Kroger Louisville division announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by the supplier. The dog food was sold in one Kroger store located at 2440 Bardstown Road in Louisville, KY. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-12-2018

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

King Soopers and City Market Recalls Abound Chicken and Brown Rice Dog Food Because of Elevated Vitamin D Levels

Following a recall by Sunshine Mills, Inc., King Soopers announced it has removed from sale Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food produced by Sunshine Mills, Inc. sold in King Soopers and City Market stores, located in Colorado, Utah, New Mexico and Wyoming. Only Abound Chicken & Brown Rice Recipe dog food with the listed UPC numbers and Best by Dates are affected by this recall. The recall was initiated because the product had the potential to contain an elevated level of Vitamin D, which may caus...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-12-2018

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

FDA Alerts Pet Owners about Potentially Toxic Levels of Vitamin D in Several Dry Pet Foods

The FDA is investigating the presence of elevated, potentially toxic levels of vitamin D in several dry pet foodsVitamin D in very high amounts can cause serious health problems like kidney failure or death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-11-2018

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

ELM Pet Foods, Inc is issuing a voluntary recall of Elm Chicken and Chickpea Recipe dog food because the products could contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2018

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF Pet Inc. Issues Voluntary Precautionary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

ANF, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of ANF Pet Lamb and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2018

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. Issues Voluntary Recall of Dry Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Vitamin D

Sunshine Mills, Inc. is issuing a voluntary recall of select products of Evolve Puppy, Sportsman’s Pride Large Breed Puppy and Triumph Chicken and Rice Dog Food (reference below) due to potentially elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In Association With Sunshine Mills, Lidl Voluntarily Recalls Orlando Brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D.

In association with Sunshine Mills, Lidl is voluntarily recalling specific lots of Orlando brand Grain Free Chicken & Chickpea Superfood Recipe Dog Food because the products may contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Expands Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

We regret to inform you that Natural Life® Chicken & Potato dry dog food has been confirmed to contain elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca Issues Recall of Dry Dog Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Nutrisca, of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling one formula of Nutrisca dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2018

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products Issues Recall of Dry Food Due to Elevated Levels of Vitamin D

Natural Life Pet Products of Saint Louis, Missouri is voluntarily recalling our Chicken & Potato dry dog food (described below) due to it containing elevated levels of Vitamin D.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the draft Scientific Opinion on the update of the tolerable upper intake level for vitamin D for infants. This draft Scientific Opinion was prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel) and endorsed by the Panel for public consultation by written procedure on 9 April 20...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-8-2018

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that several unauthorized products seized from Vitality Health Foods in Drayton Valley, AB, may pose serious health risks. The 11products include vitamins, dietary supplements, workout supplements and decongestants. Seized products were labelled to contain various ingredients, including prescription drugs and controlled substances.

Health Canada

20-6-2018

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

June 18, 2018: Vitamin Shop Owner Guilty of Selling Misbranded Drugs and Controlled Substance

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

"Beyond Yourself Multi Athlete" and unauthorized bulk "Multi-Vitamines" seized from Shop Santé stores in Quebec may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that "Beyond Yourself Multi Athlete" multivitamin and unauthorized "Multi-Vitamines" sold in bulk were seized from several Shop Santé stores in Quebec because they may pose serious health risks.

Health Canada

9-1-2018

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

Adding Folic Acid to Corn Masa Flour May Prevent Birth Defects

When consumed by women before and during pregnancy, folic acid, a B vitamin, may help prevent neural tube defects (NTDs).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2018

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Watched Vitamania? Here’s how the TGA regulates vitamins in Australia

Find out how the TGA regulates vitamins in Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia