DEVIT-3 300.000 I.U. / ML I.M./ ORAL ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 1 AMPUL

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEVIT-3 300.000 I.U. / ML I.M./ ORAL ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 1 AMPUL
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEVIT-3 300.000 I.U. /ML I.M./ ORAL ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL, 1 AMPUL
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • colecalciferol

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 61/84
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 09-12-1961
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

1 /5

KULLANMATALĐMATI

DEVĐT-3IM/oralampul

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:Her1ml’likampulde:7.5mg(300.000IU)D

vitaminiiçerir

Yardımcımaddeler:Bütilhidroksitoluen,ayçiçekyağı

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. DEVĐT-3nedirveneiçinkullanılır?

2. DEVĐT-3’ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DEVĐT-3nasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DEVĐT-3’ünsaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DEVĐT-3nedirveneiçinkullanılır?

DEVĐT-3,1ml’likrenkliampülleriçinde,açıksarırenkli,karakteristikkokulu,yağlı

solüsyondur.Herbirkartonkutu1ve50adet1ml’likampüliçermektedir.

Her1ml’likampuletkinmaddeolarakD

vitaminiiçerir.

DEVĐT-3,Dvitaminieksikliğiyadayetmezliğinde,sindirimkanalındakiemilim

bozukluğunabağlıDvitaminieksikliğininönlenmesivetedavisinde,raşitizm(Dvitamini

eksikliğinebağlıgelişenbirkemikhastalığı)tedavisinde,osteomalazide(kemiklerde

mineralazalmasınabağlıbirhastalık),kemikerimesinin(osteoporoz)destektedavisinde,

kemikerimesinebağlıkırıkoluşmariskibulunandurumlardatedaviyidesteklemekiçinve

paratiroidbezlerindekitümörnedeniyleaşırıparatiroidhormonu(vücuttakalsiyum

metabolizmasınındüzenlenmesinderolalanhormon)salgılanmasınabağlıhastalığın

tedavisindekullanılır.

2.DEVĐT-3'ükullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEVĐT-3'üaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

EğerD

vitaminiveyaDEVĐT-3'ünbileşenlerinekarşıalerjinizvarisekullanmayınız.

Ağıryüksektansiyonhastasıysanız,ileriderecededamarsertliğiveaktifakciğer

2 /5

tüberkülozunuzvarsauzunsüreyüksekdozlardakullanmamalısınız.

Dhipervitaminozu(Dvitamininaşırıalınmasınayadabirikiminebağlıolarakortaya

çıkanbirhastalık.Belirtileri;iştahsızlık,kabızlık,bulanıkgörmevekasgüçsüzlüğüdür).

Hiperkalsemi(kandakalsiyumkonsantrasyonununnormaldenyüksekbulunması),veya

hiperkalsiüri(idrarlaatılankalsiyummiktarınınartması)varsa.

DEVĐT-3'üaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer;

vitamininidevamlıkullanmanızgerekliyseböbrekfonksiyonlarınızkontrol

edilmelidir.

Dvitaminivetürevleriniiçerenbaşkabirilaçkullanıyorsanız.

Dvitaminigünlükdoz600IU’dir.Günlükmaksimumzararsızdozise4000IU’dir.

Hamilekadınlardagerekliyse,doktortavsiyesiileuygundozdakullanılabilir.

Buuyarılar,geçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

DEVĐT-3'ünyiyecekveiçecekilekullanılması

Yiyecekveiçeceklerlebilinenherhangibiretkileşimiyoktur.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Gerekliolmadıkçagebelikdönemindekullanılmamalıdır.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Araçvemakinekullanımı

Araçvemakinekullanmayeteneğinietkilediğinedairherhangibirbilgiyoktur.

DEVĐT-3'üniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

çeriktebulunanyardımcımaddelerinherhangibiriiçinbiruyarıyoktur.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Antikonvülsanlar,hidantoin,barbitüratlarveyapirimidon(sarahastalığındakullanılanilaçlar),

rifampisin(veremtedavisindekullanılanbirantibiyotik)veglukokortikoidler(hormona

benzeyenilaçlar)ilebirliktekullanıldığındavitaminD'ninetkisiazalabilir.

Kalsitonin,etidronat,galyumnitrat,pamidronatveyapliamisiniçerenilaçlarilehiperkalsemi

(kankalsiyumseviyesininyüksekolmasıhastalığı)tedavisindeaynıandabirliktekullanımı

adıgeçenbuilaçlarınetkisiniazaltabilir.

Yüksekdozdakalsiyumiçerenilaçlarveyadiüretikler(idrarsöktürücüler)ileaynıanda

3 /5

birliktekullanıldığındakandakalsiyumkonsantrasyonunormaldüzeyinüzerineçıkabilir

(hiperkalsemiriski).Uzunsürelitedavilerdeserumkalsiyumkonsantrasyonlarınındikkatlice

gözlenmesigereklidir.

Dvitaminiveyatürevleriniiçerendiğerilaçlarlabirliktekullanılmasızehirlilik(toksisite)

olasılığınınartmasınedeniiletavsiyeedilmez.

zoniazid(tüberküloztedavisiiçinkullanılır),vitaminD

etkililiğiniazaltabilir.

Kardiyakglikozidleri(kalpyetmezliğindekullanılanilaçlar)iletedaviedilenhastalar,yüksek

kalsiyumseviyelerinekarşıduyarlıolabilirvebunedenlebuhastalarınEKG(kalpgrafisi)

parametrelerivekalsiyumseviyelerimutlakadoktortarafındangözlemlenmelidir.

Yağemilimininazalmasınanedenolabilenilaçlar,orlistat(obezitetedavisindekullanılır)ve

kolestiramin(kolestroltedavisindekullanılır)vitaminDemiliminiazaltabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınıziselütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DEVĐT-3nasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Herzamandoktorunuztarafındanbelirtildiğişekildealınmalıdır.

Dvitaminieksikliğiyadayetmezliği,yenidoğan,bebeklikveçocukraşitizmitedavisinde

genellikle3-4haftaaraile1ml(300.000I.U.),sindirimkanalındakiemilimbozukluğuna

bağlıDvitaminieksikliğininönlenmesivetedavisinde3-4haftaaraile1ml(300.000I.U.)

veya1/2ml’lik2dozhalindekullanılır.

Kemiklerdemineralazalmasınabağlıoluşanosteomalazide,kemikerimesinindestek

tedavisinde,kemikerimesinebağlıkemikkırığıriskiartışıolandurumlarınönlenmesindeve

hiperparatiroidizmtedavisinde6-12haftamüddetle,haftadabirdefa1ml(300.000I.U.)

verilir.

Dozvetedavisüresitedaviedilecekhastalığagörehekimtavsiyesiilebelirlenir.

NesıklıktaDEVĐT-3kullanacağınızıdoktorunuzsizesöyleyecektir.Tedaviyevereceğiniz

cevabagöre,doktorunuzdahayüksekyadadahadüşükdozönerebilir.

Önerilendozuaşmayınız.

Uygulamayoluvemetodu:

DEVĐT-3Ampul,hekimintavsiyesinevehastanıntercihinegöreoralveyaintramüsküler

olarakkullanılabilirancak,kalsiyumabsorpsiyonubozukluklarındaadaleyeenjekte

edilmelidir.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlarbölümündebelirtildiğişekilde

4 /5

kullanılır.

Yaşlılardakullanımı:

Dozayarlamasıgerekmemektedir.

Özelkullanımdurumları:

Böbrek/karaciğeryetmezliği:

Dozayarlamasıgerekmemektedir.D

vitaminininsüreklikullanılmasınıgerektiren

durumlardaböbrekfonksiyonlarıkontroledilmelidir.Ağırböbrekyetmezliğidurumunda

kalsiyumilebirliktekullanılmamalıdır.

EğerDEVĐT-3'ünetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEVĐT-3kullandıysanız:

DEVĐT-3'ükullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DEVĐT-3'ükullanmayıunutursanız

lacınızıalmayıunutursanız,unuttuğunuzufarkederetmezbudozualınızvesonrakidozuher

zamankisaattealınız.Ancakunutulandozuhatırladığınızdaneredeysebirsonrakidozunuzun

zamanıgelmişse,unutulandozuatlayınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozkullanmayınız.

DEVĐT-3iletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

Bulunmamaktadır.Doktorunuztarafındanbelirtilmedikçe,DEVĐT-3tedavisinidurdurmayınız.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDEVĐT-3'üniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

Genişkapsamlıklinikçalışmalaryapılmamışolmasınedeniyleistenmeyenetkileringörülme

sıklığıbilinmemektedir.

DEVĐT-3'ünnormaldozlarvesürelerdeyanetkiolasılığıazdır.D

vitaminininyüksek

dozlardaverilmesivetedavisüresininkontrolsüzbirşekildeuzatılmasısonucuaşağıdakiyan

etkilergelişebilir(yanetkilerinsıklığıbilinmemektedir):

drarlaatılankalsiyummiktarındaartış(hiperkalsiüri),kandakalsiyummiktarınınnormalden

yüksekbulunması(hiperkalsemi):Bunlarkanveidrartestleriiletespitedilir.

Ruhsalbelirtiler,bulanıkşuur

Kalpatımdüzensizliği(aritmi)

Bulantı,iştahsızlık,kilokaybı

Aşırımiktardaidraryapma(poliüri),idraryapamama(anüri),aşırısusama(polidipsi),böbrek

taşıoluşumu,kandayüksekkalsiyumnedeniyleböbrektekireçlenmeolması(nefrokalsinozis)

Kaşıntı,döküntü,kurdeşen(ürtiker)gibiaşırıduyarlılıkbelirtileri

5 /5

Yanetkilerinraporlanması

Herhangibiryanetkimeydanagelmesidurumundahekiminiz,eczacınızveyahemşirenizile

konuşunuz.Ayrıcayanetkileriwww.titck.gov.trsitesindeyeralan"ĐlaçYanEtkiBildirimi"

ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne

bildirebileceğinizgibi,08003140008numaralıyanetkibildirimhattınıdakullanabilirsiniz.

Meydanagelenyanetkileribildirerekkullanmaktaolduğunuzilacıngüvenliliğihakkında

dahafazlabilgiedinilmesinekatkısağlamışolacaksınız.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEVĐT-3'ünsaklanması

DEVĐT-3'üçocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C’ninaltındakiodasıcaklığındaveışıktanuzaktaveambalajındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDEVĐT-3'ükullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDEVĐT-3’ükullanmayınız.

RuhsatSahibi:

DEVAHoldingA.Ş.

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.

No:134303Küçükçekmece–Đstanbul

Tel:02126929292

Faks:02126970024

Đ malYeri:

DevaHoldingA.Ş.

DumlupınarMah.AnkaraCad.No:2

Kartepe-KOCAELĐ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.