DEVASID 750 MG FILM TABLET, 10 ADET

Genel Bilgiler

 • Ticaret Unvanı:
 • DEVASID 750 MG FILM TABLET, 10 ADET
 • Reçete türü:
 • Normal
 • İçin kullanmak:
 • İnsanlar
 • İlaç türü:
 • allopatik ilaç

Belgeler

Yerelleştirme

 • Bulunduğu ülkeler::
 • DEVASID 750 MG FILM TABLET, 10 ADET
  Türkiye
 • Dil:
 • Türkçe

Terapötik bilgiler

 • Terapötik alanı:
 • sultamisilin

Durum

 • Kaynak:
 • TİTCK - TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU - Türkiye
 • Yetkilendirme durumu:
 • Aktif
 • Yetkilendirme numarası:
 • 200/2
 • Yetkilendirme tarihi:
 • 03-05-2002
 • Son Güncelleme:
 • 10-04-2019

Hasta Bilgi broşürü: Ürün Özellikleri Özeti - kompozisyon, endikasyonlar, yan etkiler, dozaj, etkileşimleri, advers reaksiyonlar, gebelik, laktasyon

KULLANMATALĐMATI

DEVASĐD750mgfilmtablet

Ağızdanalınır.

Etkinmadde:750mgsultamisilineeşdeğersultamisilintosilatdihidrat

Yardımcımaddeler:Laktozmonohidrat,mısırnişastası,sodyumnişastaglikolat,

hidroksipropilselüloz,magnezyumstearat,etilselülozN-10,hidroksipropilmetilselüloz

15cps,propilenglikol,opasprayK-1R-7000(titanyumdioksit,hidroksipropilselüloz)

BuilacıkullanmayabaşlamadanöncebuKULLANMATALĐMATINIdikkatlice

okuyunuz,çünküsiziniçinönemlibilgileriçermektedir.

Bukullanmatalimatınısaklayınız.Dahasonratekrarokumayaihtiyaçduyabilirsiniz.

Eğerilavesorularınızolursa,lütfendoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Builaçkişiselolaraksiziniçinreçeteedilmiştir,başkalarınavermeyiniz.

Builacınkullanımısırasında,doktoraveyahastaneyegittiğinizdedoktorunuzabuilacı

kullandığınızısöyleyiniz.

Butalimattayazılanlaraaynenuyunuz.Đlaçhakkındasizeönerilendozundışındayüksek

veyadüşükdozkullanmayınız.

BuKullanmaTalimatında:

1. DEVASĐDnedirveneiçinkullanılır?

2. DEVASĐD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

3. DEVASĐDnasılkullanılır?

4. Olasıyanetkilernelerdir?

5. DEVASĐD'insaklanması

Başlıklarıyeralmaktadır.

1.DEVASĐDnedirveneiçinkullanılır?

DEVASĐD,ağızdanalınan,sulbaktamveampisiliniçerenbirantibiyotiktir.

Beyaz,biryüzü“DVS750”baskılı,kokusuz,oblongfilmkaplıtabletlerdir.

DEVASĐDalüminyumfolyoblisterde10ve14tabletiçerenkutulardakullanıma

sunulmaktadır.

DEVASĐD,aşağıdakidurumlardakullanılmaktadır:

DEVASĐD,belirlimikroplarınnedenolduğusinüsiltihabı,ortakulakiltihabı,bademcik

iltihabıdahilolmaküzereüstsolunumyoluenfeksiyonları;akciğeriltihabı,bronşitdahil

olmaküzerealtsolunumyoluenfeksiyonları;idraryoluveböbrekenfeksiyonları;derive

yumuşak doku enfeksiyonları ve bel soğukluğu enfeksiyonlarının tedavisinde

kullanılmaktadır.

2.DEVASĐD’ikullanmadanöncedikkatedilmesigerekenler

DEVASĐD’iaşağıdakidurumlardaKULLANMAYINIZ

Eğer:

Ampisilinve/veyasulbaktamakarşıaşırıduyarlılığınızvarsa,

PenisilintüreviilaçlarveyaDEVASĐD’inbileşimindeyardımcımaddelerdenherhangi

birinekarşı(yardımcımaddelerlistesinebakınız)alerjinizvarsa,

Galaktozintoleransı(birçeşitşekeredayanıksızlıkdurumu)

Lapplaktazyetmezliği(enzimyetersizliği)yada

Glukoz-galaktozmalabsorpsiyonu(şekeremilimindebozuklukdurumu)ileilgili

problemlerinizvarsa,

Hamileysenizveyaemzirmedönemindeyseniz,

Enfeksiyözmononükleoz(virüslerdenkaynaklananbirhastalık)veyaherpes(uçuk)tanınız

varsa,

Altı(6)yaşınaltındakiçocuklarda.

DEVASĐD’iaşağıdakidurumlardaDĐKKATLĐKULLANINIZ

Eğer:

Sefalosporinveyadiğeralerjenlerekarşıdahaönceaşırıduyarlılıkreaksiyonları

gösterdiyseniz,

Tedavinizsırasındavücudunuzunherhangibiryerindeenfeksiyongelişirse,

Tedavinizsırasındaishalgelişirse,

Yenidoğantedavisindekullanılacaksa,

Böbrek,karaciğerveyakanhastalığınızvarsa.

Buuyarılargeçmiştekiherhangibirdönemdedahiolsasiziniçingeçerliyselütfen

doktorunuzadanışınız.

Uzunsürelitedavilerdeböbrek,karaciğervekanvehücreyapımıileilgilifonksiyonlarınız

düzenliolarakkontroledilmelidir.

DEVASĐD’inyiyecekveiçecekilekullanılması:

Yemeklerdensonraalınmasıilacınetkisinideğiştirmez.

Hamilelik

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

Hamileiseniz,DEVASĐD’igerçektenihtiyaçduyduğunuzzamandoktorkontrolünde

almalısınız.

Tedavinizsırasındahamileolduğunuzufarkedersenizhemendoktorunuzaveyaeczacınıza

danışınız.

Emzirme

Đ lacıkullanmadanöncedoktorunuzaveyaeczacınızadanışınız.

EmziriyorsanızDEVASĐD’idoktorkontrolündealmalısınız.AnnesütündekiDEVASĐDyeni

doğanbebeklerdeishal,ciltdöküntüsüvebirçeşitmantarhastalığına(kandidiyaz)sebep

olabilir.Buyüzdenemzirmedönemindekullanılmamasıönerilmektedir.

Araçvemakinekullanımı

Sultamisilininaraçvemakinekullanımıetkilediğibilinmemektesersemlikhissetmenize

nedenolabileceğindenaraçvemakinekullanırkendikkatliolunuz.

DEVASĐD’iniçeriğindebulunanbazıyardımcımaddelerhakkındaönemlibilgiler

DEVASĐDtabletlaktoz(birçeşitşeker)içerdiğiiçin,eğergalaktozintoleransı(birçeşit

ekeredayanıksızlıkdurumu),Lapplaktazyetmezliği(enzimyetersizliği)yadaglukoz-

galaktozmalabsorpsiyonu(şekeremilimindebozuklukdurumu)olarakadlandırılanbir

probleminizvarsabuilacıkullanmamalısınız.

DEVASĐDtabletsodyumiçermektedir.Ancakdozunedeniyleherhangibiruyarı

gerekmemektedir.

Diğerilaçlarilebirliktekullanımı

Allopurinol(ürikasitmiktarınıazaltanilaç)ilebirlikteuygulandığındavücudunuzda

döküntüoluşabilir.

Antikoagülanlar(kanpıhtılaşmasınıönleyenilaçlar)ilebirliktealdığınızdapenisilinler,

kanpıhtılaşmahücrelerininfonksiyonlarındavetestlerindedeğişikliğenedenolup

kanamayıartırıcıetkiyapabilir.

Kloramfenikol,eritromisin,sülfonamidlervetetrasiklinlergibiantibiyotikilaçlar,

penisilinlerinbakteriöldürücüetkileriniengelleyebilir,bunedenleeşzamanlıtedaviden

kaçınmakgerekir.

Östrojenhormonuiçerenağızdanalınandoğumkontrolilaçlarıileampisilinaldığınızda

doğumkontrolyöntemetkinliğinizazalabilirvebunedenledeğişikyadailavedoğum

kontrolyöntemikullanmanızgerekir.

Metotreksatı(kanserveiltihaplıeklemromatizmasındakullanılanbirilaç)DEVASĐDile

birliktekullanıyorsanız,diğerilacınızınetkinliğiartabileceğindenyakındantakip

edilmelisiniz.

Probenesid(ürikasitatılımınıartıranbirilaç)ağızdanalınanDEVASĐD’intoksisiteriskini

artırabilir,doktorunuztarafındanözelliklebirlikteverilmediyse,aynızamanda

kullanmayınız.

Nonsteroidalantiinflamatuvarilaçlar(ağrı,ateşveiltihabaetkiliilaçlar)DEVASĐD’in

vücuttanatılmasüresiniuzatabilir.

DEVASĐDbazılaboratuvartestlerinietkileyebilirveyapılantestteyanlışpozitifglikozüri

(idrardaşekersaptanması)saptanabilir.

Eğerreçeteliyadareçetesizherhangibirilacışuandakullanıyorsanızveyasonzamanlarda

kullandınızsalütfendoktorunuzaveyaeczacınızabunlarhakkındabilgiveriniz.

3.DEVASĐDnasılkullanılır?

Uygunkullanımvedoz/uygulamasıklığıiçintalimatlar:

Doktorunuzbaşkaşekildetavsiyeetmediğitakdirde,DEVASĐD’inönerilengünlükdozu12

saataraylaalınan1-2tablettir(375-750mg).

Belsoğukluğununtedavisindegündebirdefa3tablet(2,25g)alınır.Doktorunuzbel

soğukluğununtedavisiiçinilavebirilaçverebilir.

Tedavinizinnekadarsüreceğinidoktorunuzbelirleyecektir.Đyileştiğinizihissetsenizbile

tedavinizikesmeyiniz.

Agrububeta-hemolitikstreptokoklardankaynaklananenfeksiyonlarıntedavisinde,

romatizmalateşyadaböbrekiltihabıoluşumunuönlemekamacıylatedaviyeenaz10gün

devamedilmesiönerilmektedir.

Uygulamayoluvemetodu:

Tabletleriniziyeterlimiktardasuile(örneğinbirbardak)bütünolarakyutunuz.

Değişikyaşgrupları:

Çocuklardakullanımı:

DoktorunuzDEVASĐDdozunuçocuğunuzunağırlığınavehastalığınşiddetinegöre

belirleyecektir.Farmasötikformuuygunolmadığındanaltı(6)yaşınaltındakilerde

kullanılmamalıdır.

Yaşlılardakullanımı:

Yaşlıhastalardaböbrekfonksiyonlarıyeterlidüzeydeisedozayarlamasıerişkindozuile

aynıdır.

Özelkullanımdurumları:

Böbrekyetmezliği:

BöbrekyetmezliğinizvariseDEVASĐD’ikaçsaatarailealacağınızıdoktorunuz

belirleyecektir.

EğerDEVASĐD’inetkisininçokgüçlüveyazayıfolduğunadairbirizleniminizvarise

doktorunuzveyaeczacınızilekonuşunuz.

KullanmanızgerekendendahafazlaDEVASĐDkullandıysanız:

DEVASĐD’denkullanmanızgerekendenfazlasınıkullanmışsanızbirdoktorveyaeczacıile

konuşunuz.

DEVASĐD’ikullanmayıunutursanız:

DEVASĐDtabletlerindüzenliolarakgününaynısaatindealınmasıönemlidir.Birdozualmayı

unuttuğunuzda,birsonrakidozuzamanıgeldiğindealınız.

Unutulandozlarıdengelemekiçinçiftdozuygulamayınız.

DEVASĐDiletedavisonlandırıldığındaoluşabileceketkiler

DoktorunuztedaviyikesmenizisöylemedikçeDEVASĐD’ialmayadevametmenizönemlidir.

4.Olasıyanetkilernelerdir?

TümilaçlargibiDEVASĐD’iniçeriğindebulunanmaddelereduyarlıolankişilerdeyanetkiler

olabilir.

AşağıdakilerdenbiriolursaDEVASĐD’ikullanmayıdurdurunuzveDERHAL

doktorunuzabildirinizveyasizeenyakınhastaneninacilbölümünebaşvurunuz:

Nefesalmadagüçlükveyagöğüstesıkışma

Gözkapaklarının,yüzünveyadudaklarınşişmesi

Derideyumrular,tümvücuttakırmızıkaşınannoktalarveyakaşıntı

DEVASĐDilegörülendiğeryanetkileraşağıdakigibiolupyanetkileraşağıdakikategorilerde

gösterildiğişekildesırlanmıştır.

Çokyaygın :10hastanınenaz1indegörülebilir.

Yaygın :10hastanınbirindenaz,fakat100hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Yaygınolmayan:100hastanınbirindenaz,fakat1.000hastanınbirindenfazlagörülebilir.

Seyrek :1.000hastanınbirindenaz,fakat10.000hastanınbirindenfazla

görülebilir.

Çokseyrek :10.000hastanınbirindenazgörülebilir.

Bilinmeyen :Eldekiverilerdenhareketletahminedilemiyor.

Aşağıdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasöyleyiniz:

Çokyaygın:

shal(diyare)

Yaygın:

Bulantı

Karınağrıları

Yaygınolmayan:

Başağrısı

Uykuluolmahali

Kusma

Yorgunluk

Seyrek:

Kalınbağırsakiltihabı(Pseudomembranözkolit)

Sersemlik

Bağırsakiltihabı(Enterokolit)

Bilinmiyor:

Alerjikreaksiyon

Anafilaktikşokveanafilaktoidreaksiyon

Aşırıduyarlılık(Hipersensitivite)

Sakinlik(Sedasyon)

Hazımsızlık(Dispepsi)

Dışkıdakangörülmesi(koyurenklidışkı)(Melena)

Nefesdarlığı(Dispne)

Başveboyunbölgesindeanigelişenyumuşakdokuşişkinliği

Dermatitvederidekızarıklık,kaşıntı,döküntü

Kırgınlık

Ateş

Kandakiazotmiktarındaartış

Sarılık

Kandakikreatindeğerindeartış

Birçeşitmantarhastalığı(kandidiyaz)

Kolayiyileşememe(patojendirenci)

Kandakitümhücrelerdeazalma(Pansitopeni)

Pıhtılaşmazamanındaartış

Đş tahsızlık(Anoreksi)

Sinirdokusununetkilenmesi(Nörotoksisite)

Alerjikvaskülit(Kandamarlarıiltihabı)

Kanlıishal(Hemorojikenterokolit)

Ağızkuruluğu

Tatalmaduyusundabozulma

Gazabağlımide-bağırsaktaşişkinlik(Flatulans)

Eklemağrısı(artralji)

Derireaksiyonları

Mukozaliltihap

Ampisilinkullanımınabağlıistenmeyenreaksiyonlarzamanzamangözlenir.

Enfeksiyözmononükleozviralkökenlibirhastalıktır.Mononükleozasahiphastalarınbüyük

çoğunluğuampisilinaldığındaderidöküntüsügörüldüğündenDEVASĐDkullanmamalıdır.

Eğerbukullanmatalimatındabahsigeçmeyenherhangibiryanetkiilekarşılaşırsanız

doktorunuzuveyaeczacınızıbilgilendiriniz.

5.DEVASĐD'insaklanması

DEVASĐD'içocuklarıngöremeyeceği,erişemeyeceğiyerlerdeveambalajındasaklayınız.

25°C'ninaltındakiodasıcaklığındasaklayınız.

Sonkullanmatarihiyleuyumluolarakkullanınız.

AmbalajdakisonkullanmatarihindensonraDEVASĐD'ikullanmayınız.

Eğerüründeve/veyaambalajındabozukluklarfarkedersenizDEVASĐD'ikullanmayınız.

Ruhsatsahibi:

DEVAHOLDĐNGA.Ş

HalkalıMerkezMah.BasınEkspresCad.No:1

34303Küçükçekmece/ĐSTANBUL

Tel:02126929292

Faks:02126970024

Đ malyeri:

DevaHoldingA.Ş.

OrganizeSanayiBölgesiAtatürkMah.AtatürkCad.No:32

Karaağaç-Çerkezköy/TEKĐRDAĞ

Bukullanmatalimatı.tarihindeonaylanmıştır.